3319

 

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İLE İLGİLİ BAZI

DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN (1)

          Kanun Numarası                  : 132

             Kabul Tarihi                         : 18/11/1960

             Yayımlandığı R. Gazete     : Tarih : 22/11/1960   Sayı : 10661

             Yayımlandığı Düstur           : Tertip : 4  Cilt : 1   Sayfa : 458

                                                                              

                     Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara

                                             göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

                                                                              

             Kuruluş ve gaye

             Madde 1 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)

             Görevleri

             Madde 2 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)

             Organlar

             Madde 3 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)

             Genel Kurul

             Madde 4 - (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)

             Madde 5 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)

             Teknik Kurul

             Madde 6 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)  

 

 

______________________

(1) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 96 ncı maddesiyle, bu Kanunun adı “Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 


3320

 

             Yönetim Kurulu

             Madde 7 – (Değişik: 17/4/1981 - 2449/3 md.)

             (Mülga birinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)

             (Mülga ikinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)

             (Mülga üçüncü fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)                          

             Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince seçilen üyeler dışından seçildiği takdirde, kurumundan bu süre için maaşsız izinli sayılır. İzinli sayıldığı süreler terfiinde, keseneklerinin kendisi ve karşılıklarının Türk Standartları Enstitüsünce ödenmesi kaydıyla emekliliğinde fiili hizmet olarak hesaba katılır. Bu kişinin T.C Emekli Sandığı ile ilgisi 5434 Sayılı Kanuna 8 Temmuz 1971 tarihli ve 1425 Sayılı Kanunla eklenen Ek-2 nci madde esaslarına göre sürdürülür. (1) (2) (3)

             (Mülga beşinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)

             (Mülga altıncı fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)

             Denetleme Kurulu

             Madde 8 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)  

——————————

(1) 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 39 uncu maddesiyle, bu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “ve üyeler ile üç yedek üye” ibaresi “ile asıl ve yedek üyeler” şeklinde, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “4 ncü Maddenin 1, 2 ve 3 ncü fıkralarında” ibaresi “4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

(2)Bu maddede sözü edilen ek 2 nci maddenin numarası teselsülü sağlamak için "Ek Madde 17" olarak değiştirilmiştir.

(3) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 96 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan Genel Kurul üyeleri arasından seçildiği takdirde,” ibaresi “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince seçilen üyeler dışından seçildiği takdirde” şeklinde değiştirilmiştir.


3321

 

             İhtisas Kurulları

             Madde 9 – (Değişik: 17/8/1983 - 2881/3 md.)

            (Mülga birinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)  

            (Mülga birinci ve ikinci cümler: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.) Çalışma saatleri dışında görev yapacak olan öğretim elemanlarına Türk Standartları Enstitüsünce ödenecek huzur hakkı ve ücretler, bağlı oldukları birimin döner sermayesine gelir kaydedilmez.

            (Mülga üçüncü fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)

Teknik komiteler

Madde 9/A- (Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/40 md.)

Enstitünün, standard hizmetleriyle ilgili görevleri kapsamında bilimsel incelemelerde bulunmak ve standard hazırlamak amacıyla, Yönetim Kurulunca ilgili ürün, hizmet veya sektör adıyla teknik komiteler kurulabilir. Teknik komitelerin görevleri, çalışma usul ve esasları, üye sayısı, başkan ve üyelerinin nitelikleri ve seçimi ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

             Genel Sekreter

             Madde 10 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.) 

Personel

Madde 10/A- (Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/41 md.)

(Mülga birinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)   

(Mülga ikinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)   

(Mülga üçüncü fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)   

(Mülga dördüncü fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)   

 (Mülga beşinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)

(Mülga altıncı fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)

(Mülga yedinci fıkra: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)

Enstitü personelinin ücretleri ile diğer malî hakları, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi ve anılan madde uyarınca yürürlüğe konulan mevzuat hükümleri çerçevesinde, kurum içi hiyerarşi gözetilerek Yönetim Kurulunca tespit edilir.

(Ek fıkra:25/3/2020-7226/3 md.) Enstitü, belirli süreli, geçici nitelikte ve özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde yurt içinde ve yurt dışında iş akdiyle Enstitü dışından inceleme elemanı çalıştırabilir. Bunların günlük inceleme ücreti, asgari ücretin aylık brüt tutarının %25’ini aşmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(Ek fıkra:25/3/2020-7226/3 md.) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilenler haricindeki Enstitü personeline uygulanacak disiplin cezaları ile ceza gerektiren fiil ve haller hususunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi uygulanır. Ancak aynı maddede yer alan aylıktan kesme cezası brüt ücretten 1/30-1/8 arasında kesinti yapılması; Devlet memurluğundan çıkarma cezası Enstitüye bir daha atanmamak üzere işten çıkarma şeklinde uygulanır. Enstitü personelinin disiplin ile ilgili işlemlerini yürütmek üzere merkezde disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu kurulur. Bu personelin disiplin işlemlerine ilişkin diğer hususlarda bu Kanunda yer alan hükümler dışında, Enstitünün teşkilat yapısı ve personelinin statüsü göz önüne alınarak, 657 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmının “Disiplin” başlıklı Yedinci Bölümünde yer alan hükümler uygulanır.

TSE Uzmanı ve TSE Uzman Yardımcısı

Madde 10/B- (Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/41 md.; Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.) 

 


3322

 

       Gelirleri

             Madde 11 – Türk Standardları Enstitüsünün gelirleri şunlardır:

             A) (Mülga: 24/6/1995 - KHK - 557/21 md.)

             B) (Değişik: 16/5/1985 - 3205/7 md.) Türk Standartları Enstitüsünün çalışma konuları ile ilgili oldukları veya çalışmalarından doğrudan doğruya yahut dolayısıyla faydalandıkları ilgili Bakanlıklarca Türk Standartları Enstitüsünün mütalaası alınarak tespit edilen 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi teşekkül, müessese ve ortaklıklarla, Bakanlıkların teftiş ve denetlemesi altındaki birlik, kurum ve ofislerin her yıl bütçelerine koyacakları (5.000) lira maktu aidat ile bir evvelki yılın bilançosuna göre tahakkuk eden safi karlarının binde birine tekabül eden nisbi aidatlar (4603 sayılı Kanuna tâbi bankalar hariç)(1),

             C) (Değişik: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.) Türk Standardları Enstitüsünün teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirtilen diğer gelirler.

             D) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.) 

             E) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)  

             İbarettir.

             Türk Standardları Enstitüsünün yukardaki fıkralarda sayılan gelirleri ve muameleleri ve sahibi bulunduğu gayrimenkulleri her türlü vergi, resim ve harctan muaftır.

             Gelir ve kurumlar vergilerine tabi teşekküllerce tediye olunan aidat o yılın hesap dönemine masraf kaydedilir.

             Madde 12 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)  

            Madde 13 – Türk Standartları Enstitüsünün malları Devlet malı sayılır. Bu mallar aleyhine cürüm işleyenlere bu cürümlerden dolayı Devlet memurları hakkında tatbik edilen ceza hükümleri uygulanır

             Yönetmelikler(1)

             Madde 14 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)  

             Ek Madde 1 – (Ek: 8/6/1984 - KHK 221/7 md.; aynen kabul 16/5/1985 - 3205/8 md.) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)  

             Ek Madde 2- (Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/42 md.) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)  

            Geçici Madde 1 – (132 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.)

            (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)  

            Geçici Madde 2 – (17/4/1981-2449/7 md. ile eklenen numarasız geçici madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.) 

            

________________________

(1) Bu maddenin uygulaması ile ilgili olarak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine bakınız.


3323-3327

 

             Geçici Madde 3 – (8/6/1984-KHK 221/8 md. ile gelen ve 16/5/1985-3205/9 md. ile değiştirilerek kabul edilen geçici 1 inci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.) 

              Geçici Madde 4 – (16/5/1985 - 3205/9 md. ile eklenen geçici 2 nci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.) 

              Geçici Madde 5- (Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/42 md.) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.) 

             Geçici Madde 6- (Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/42 md.) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.) 

Geçici Madde 7- (Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/42 md.) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)  

Geçici Madde 8- (Ek : 11/10/2011 - KHK - 662/42 md.) (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/96 md.)  

Geçici Madde 9- (Ek : 20/2/2014-6525/4 md.)

İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) tüzüğü kapsamında Enstitünün masrafları Türk Standardları Enstitüsünün bütçesinden 31/12/2018 tarihine kadar karşılanabilir.

             Madde 15 – Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

             Madde 16 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.


3324-3328

 

132  SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL

EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

GÖSTERİR LİSTE

 

 

Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

 

132 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

 

Yürürlüğe Giriş  Tarihi

2449

19/4/1981

2881

19/8/1983

KHK/221

18/6/1984

3205

26/5/1985

KHK/557

27/6/1995

5230

11

31/7/2004

KHK/662

1, 2, 4, 6, 7, 9/A, 10, 10/A, 10/B, 14, Ek Madde 2, Geçici Madde 5, Geçici Madde 6, Geçici Madde 7, Geçici Madde 8

2/11/2011

6518

4, 6

19/2/2014

6525

Geçici Madde 9

27/2/2014

 

 

KHK/703

Kanunun Adı, 1 ila 6,7,8,9,10,10/A,10/B,11,12, 14, Ek Madde 1, Ek Madde 2, Geçici Madde 1 ila Geçici Madde 8

24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

7226

10/A

26/3/2020