3 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN[1]

 

Kanun Numarası                    : 3949

Kabul Tarihi                           : 27/12/1993

Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih  : 29/12/1993      Sayı  : 21803

Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5                      Cilt   : 33

 

Madde 1 – Ekli (1) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak, ekli (2) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İzmir ilinde Güzelbahçe adıyla,

2. Ekli (3) sayılı listede adları yazılı mahalleler merkez olmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere İstanbul İlinde Esenler adıyla,

3. Ekli (4) sayılı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve aynı adla bir belediye kurulmak üzere Bolu ilinde Gümüşova adıyla,

Üç ilçe kurulmuştur.

 

Madde 2 – 1. İzmir İli Narlıbahçe ilçesinin ve belediyesinin adı Narlıdere,

2. Bolu İli Cumaova ilçesinin ve belediyesinin adı Cumayeri,

Olarak değiştirilmiştir.

 

Geçici Madde 1 – Bu Kanunla kurulan Güzelbahçe, Esenler ve Gümüşova ilçelerinde merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilata ait kadroları ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Yeni kurulan ilçelerin teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar merkezi ve mahalli idarelere ait her türlü iş ve işlemler ile idari ve adli davalar ve bunlara ilişkin iş ve işlemler mevcut bağlılık durumuna göre yürütülür.

 

Geçici Madde 2 – Bu Kanunla kurulan Güzelbahçe, Esenler ve Gümüşova belediyelerine ait organların seçimi ilk mahalli idareler genel seçimi ile birlikte yapılır.

Bu süre içerisinde İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri hudutları dahilinde kurulan Güzelbahçe ve esenler belediyelerine ait hak, yetki ve görevlerin Büyükşehir Belediyelerine ilişkin olanları İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerince kullanılır ve yürütülür.

Güzelbahçe ve Esenler Belediyeleri hakkında 3030 sayılı Kanunun geçici hükümleri kıyasen uygulanır ve koordinasyon Büyükşehir Belediyelerince sağlanır.

Yeni kurulan belediyeler teşkilatlanıncaya kadar belediye hizmetleri halen bağlı oldukları ilçe belediyelerince yürütülür.

 

Madde 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.[1] Bu kanunun ekindeki listeler için 29/12/1993 tarih ve 21803 Sayılı Resmi Gazete'ye bakınız.