10123

 

 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI BESLEME KANUNU (1)

 

             Kanun Numarası                   : 5668

             Kabul Tarihi                           : 24/5/2007

             Yayımlandığı R.Gazete       : Tarih  :  31/5/2007   Sayı : 26538

             Yayımlandığı Düstur           : Tertip :  5  Cilt : 46

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) (Değişik: 15/8/2017-KHK-694/155 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/150 md.) Bu Kanun, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında beslenme ve temizlik gereksinimleri Devlet tarafından karşılanacaklara yönelik yürütülecek işlemlerin ilke ve yöntemlerini belirler.

             Tanımlar (2)

             MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

   a) (Değişik: 15/8/2017-KHK-694/156 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/151 md.)  Türk Silahlı Kuvvetleri: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığını,

   b) (Değişik: 15/8/2017-KHK-694/156 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/151 md.)  Askerî personel: Subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, askerî öğrenci, sivil memur, işçi, erbaş ve erleri,

c) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/156 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/151 md.)  Jandarma Genel Komutanlığı personeli: Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında bulunan subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencisi, sivil memur, işçi, erbaş ve erleri,

ç) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/156 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/151 md.) Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli: Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında bulunan subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencisi, sivil memur, işçi, erbaş ve erleri,

             d) Kazandan besleme: Yükümlülük ve zorunluluktan dolayı toplu olarak sıcak veya kumanya olarak bütün giderleri Devlet tarafından karşılanan beslemeyi,

             e) Tayın bedeli: Kazandan beslemeye alınamayanlara, 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında ödenen aylık yemek parasını,

–––––––––––––––––––

(1) Bu Kanunun adı” Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu” iken, 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 155 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 150 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

(2) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 156 ncı maddesiyle, bu maddeye  (b) bendinden sonra gelmek üzere (c) ve (ç) bentleri eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 151 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

 


10124

 

             f) Günlük yemek bedeli: En az üç öğün ve gerektiğinde de ara öğünleri içeren, yemek çizelgesinin hazırlanmasında ölçüt olarak kullanılan harcamaya esas paranın üst miktarını,

 

             g) Güçlendirilmiş yemek bedeli: Normal çalışma koşullarından daha yoğun beden hareketini içeren görev ve eğitimlerin yapılması için gerekli kaloriyi sağlamak amacıyla günlük yemek bedelinin yüzde yirmibeş artırılmasıyla elde edilen paranın miktarını,

             ğ) Ara öğün: Günlük üç öğün yemeğin dışında; meyve, çerez, tatlı, ikramlık gibi gerektiğinde soğuk veya sıcak olarak verilen yiyecek ve içecekleri,

             h) Günlük yemek çizelgesi: Besleneceklere verilecek yemeklerin öğün bazında dağılımını, yemeklerin içeriklerini, kalorisini, parasal değerini ve kullanılacak yiyecek maddelerinin miktarı gibi bilgileri içeren denetime bağlı tüketim belgesini,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Günlük Yemek Bedeli, İlkeler ve Uygulama

             Günlük yemek bedeli

             MADDE 3 – (1) Günlük yemek bedeli; bu Kanuna ekli ölçüt tablosunda gösterilen gıda maddelerinin fiyatlandırılmasıyla belirlenir. Belirlenen bu değere; salça, tuz, baharat, sarımsak, maydanoz, dereotu, limon, sirke gibi tatlandırıcılar için yüzde beş eklenerek, yapılacak yemek çizelgesinin günlük üst sınırı bulunur.

             İlkeler

             MADDE 4 – (1) Günlük yemek bedelini aşmayacak şekilde, beslenmeye elverişli her türlü gıda maddeleri ile yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayacak en az üç öğünlük, gerektiğinde de ara öğünleri içeren günlük yemek çizelgesi hazırlanır.

             (2) 17/3/1981 tarihli ve 2924 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen resmî ve dinî bayramların her günü ve yılbaşında, ara öğün kapsamındaki yiyecekleri verebilmek için günlük yemek bedelinin yüzde elli fazlasına kadar yemek çizelgesi düzenlenir.

             (3) Kazandan beslemenin yemekhanelerde toplu olarak yapılamaması durumunda, günlük yemek bedelini aşmayacak şekilde, her türlü dayanıklı hazır gıda maddeleriyle ve/veya birlik tarafından önceden hazırlanarak ambalajlanmış yiyecekler kumanya olarak verilir.

             (4) Kazandan beslemesi olanaksız olan askerî öğrenci, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencisi, erbaş ve erlere tayın bedeli verilir. Ayrıca, askerlik şubelerince celp ve kıtalarına sevk edilenlere, kıt’a veya kurumlarından terhis edilenlere ve hava değişimine gönderilenlere, askerlikten sayılan gün kadar tayın bedeli ödenir. (1)

             (5) Görev koşullarına bağlı olarak, bir kişinin günlük beslenme gereksinimini karşılayacak şekilde, öğünlere göre özel olarak oluşturulmuş hazır yemek ve yiyecekler verildiğinde, yiyeceklerin parasal değerinin, günlük yemek bedelinin altında veya üstünde olması durumu dikkate alınmaz.

–––––––––––––––––––

(1) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 157 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “askerî öğrenci,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencisi,” ibaresi eklenmiş,  daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 152 nci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

 


10125

 

             (6) Gerektiğinde yedirilmek üzere depolanan, ancak değişim için tüketilmesi gereken dayanıklı hazır gıda maddeleri, tek tek veya tam olarak yemek çizelgesinde gösterilerek yedirilir. Üç öğünü karşılayacak şekilde ve bunlarla birlikte gerektiğinde ekmek eklenmesiyle yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayacak şekilde yedirildiğinde bu yiyeceklerin parasal değerinin, günlük yemek bedelinin altında veya üstünde olması durumu dikkate alınmaz. Ancak, ayrı gün ve öğünlerde tek tek yedirilmesi  günlük yemek bedeli içerisinde yapılır.

             (7) (Değişik: 22/1/2015-6586/93 md.) Zorunlu nedenlerle içme suyu gereksinimi olduğunda, Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanının veya yetkilendirecekleri makamın onayı ile zorunluluğun devamı süresince ve bedeli dikkate alınmadan, bir kişi için günlük üç litreye kadar ambalajlanmış içme suyu verilir.

             Yemek hizmetinin satın alınması

             MADDE 5 – (1) Kazandan beslenecek personel için; yemek hazırlama, pişirme, dağıtım ve temizlik gibi yemek öncesi ve sonrasına yönelik mal ve hizmetlerden bir kısmı veya tamamı satın alınabilir. Bu durumda, beslenecek hedef kitleye bağlı olarak günlük yemek bedeli veya güçlendirilmiş yemek bedeline; yönetmelikle oranları belirlenen, yemek dağıtımı öncesi ve sonrasında yapılan işletme ve genel giderler eklenir.

             Kazandan beslenen askerî personel ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline tayın bedeli verilmesi (1)

             MADDE 6 – (Değişik: 22/1/2015-6586/94 md.)

(1) Birlik ve kurum nöbetçileri ile savaş, iç güvenlik harekatı, sınır ötesi harekat veya gemide çeşitli sebeplerle bulunan kişiler de dâhil yüzer birlik personeli, birlik dışına görevlendirilen 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında harcırah ödemesi yapılmayan Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, görevlerine yönelik eğitimlerinin devamı süresince komando birlikleri ve okulları ile benzeri eğitimleri uygulayan birliklerde (dağ ve paraşütçü kıtaları, sualtı taarruz ve savunma timleri, derin su dalgıçları) yürütülen eğitim ve kurs faaliyetlerine katılan eğiticiler ile kursiyerler, meskûn mahal dışında konuşlanan ve coğrafi şartlar, iklim koşulları veya güvenlik tedbirleri gibi zorunlu nedenlerle yirmi dört saatten daha uzun sürede birliğinden ayrılamayan personelden yönetmelikle belirlenecek olanlar hariç olmak üzere, bu Kanun kapsamında tayın bedeli veya yemek yardımı aldığı hâlde kazandan beslenen askerî personel ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin tayın bedeli veya yemek yardımının beslendikleri gün ve öğün sayılarına karşılık gelen kısmı aylıklarından kesilir. (1)

             Kazandan beslenecekler (2)

             MADDE 7 – (1) Günlük yemek bedeli kapsamında askerî öğrenci, sözleşmeli erbaş ve er, erbaş ve erler ile aşağıda belirtilenler de kazandan beslenirler:

             a) Askerî ceza ve tutukevleri ile disiplin ceza ve tutukevlerinde tutuklu, hükümlü ve askerî birliklerde gözaltında bulunan askerî personel ile sivil kişiler.

–––––––––––––––––––

(1) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 158 inci maddesiyle, bu madde başlığı “Kazandan beslenen askerî personele tayın bedeli verilmesi” iken metne işlendiği şekilde, aynı maddenin  birinci fıkrasında yer alan “askerî personelin,” ibaresi “askerî personel ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 153 üncü maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

(2) 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkarsında yer alan “askerî öğrenci,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sözleşmeli erbaş ve er,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

 


10126

 

             b) Disiplin cezası nedeniyle birlikten ayrılamayan askerî personel.

             c) Harp esirleri, gözaltına alınan veya iltica eden yabancı ordu personeli.

             ç) Yapılan uluslararası anlaşmalarda hüküm olması koşuluyla veya Millî Savunma Bakanlığının onayıyla, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için İçişleri Bakanlığının onayıyla Türkiye’deki askerî okullarda eğitilen yabancı ordu personeli.

             d) (Değişik: 22/1/2015-6586/95 md.) Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanının veya yetkilendirecekleri makamın onayıyla, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kadrosunda olmayan ancak askerî birliklerle beraber görev yapan veya tatbikatlara katılan ve görev koşullarının kazandan besleme yapılmasını zorunlu kıldığı kişiler.

             e) (Değişik: 22/1/2015-6586/95 md.) Hava Harp Okuluna geldikleri tarihten, deneme uçuşu ve paraşütle atlama eğitimlerinin tamamlanmasına kadar geçen süre içindeki aday öğrenciler ile günlük veya öğün bazında beslenme desteğinin verilmesinin zorunlu olduğu koşullarda, bütün askerî okulların sınavına girecek intibak eğitimi dâhil olmak üzere aday öğrenciler ile subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli er sınavlarına girecek olan adaylar.

             f) Birlik komutanlığı tarafından askerî personele görev yaptıkları yerlerde yemek yeme ortamının sağlanamaması ve birliğin konumu gereği yerleşim yerlerine uzaklığı veya görevin yapıldığı yer gereğince toplu beslenmesi uygun görülen birlik personeli.

             g) Birlik veya kurumun nöbetçi personeli.

             ğ) Yurt dışında görev yapan ve besleme desteğini bünyesinde bulunduran askerî birlik personeli (Bu birliklerin yiyecek maddelerini bulundukları ülkeden karşılamaları durumunda, günlük yemek bedeli, satın alma fiyatlarına göre hesaplanır.).

             h) Eğitim ve öğrenimleri süresince askerî okullarda öğrenci olan ön sözleşmeli subay ve astsubaylar.

             ı) (Ek: 19/6/2010-6000/45 md.) Doğal afet durumlarında görev alan personel.

i) (Ek: 20/11/2017-KHK-696/107 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/100 md.) Yemin, temsili askerlik ve mezuniyet törenlerine iştirak eden ziyaretçiler.

             Güçlendirilmiş yemek ile beslenecekler

             MADDE 8 – (1) Aşağıda sıralanan görev ve eğitimleri yapan personel, bu durumları süresince güçlendirilmiş yemek bedeli üzerinden beslenir. Bu kapsamda, Kuvvet Komutanlıkları için Genelkurmay Başkanlığının önerisine göre Millî Savunma Bakanının, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için İçişleri Bakanının onayı alınır.

             a) Savaş ve askerî harekâtlarda bulunan birlik personeli,

             b) Deprem, sel, orman yangınları gibi doğal afetlerde arama, kurtarma ve söndürme görevi yapan birlik personeli,

             c) Terörle yaygın ve yoğun bir şekilde mücadeleye yönelik iç güvenlik harekâtı ile görevli birlik personeli,

             ç) Çalışma koşullarının gereği yoğun beden hareketini içeren görev ve eğitimleri yapan birlik personeli,

             d) Türk Silahlı Kuvvetleri spor takımlarından, yoğun beden hareketlerini yapan takımların toplu olarak çalışma kamplarında bulunan personeli.


10126-1

 

             Bazı birlik ve kurumlara besleme desteği sağlanması

             MADDE 9 – (1) Askerlik şubeleri, jandarma karakolları ve bağlı birliklerinden ayrı bir bölgede geçici bir süre veya sürekli görev yapan birlik personeli, yemek hizmetlerine yönelik işlerde çalışan personel kadrosunun veya gereken olanakların yetersiz olması durumunda; bölgelerinde bulunan ve besleme desteği verebilecek en yakın askerî birlik tarafından beslenirler.

             Uygulama

             MADDE 10 – (1) Yıllık yiyecek bütçesinin belirlenmesinde kullanılan hesaplamalar için yemek bedeli ölçüt tablosundaki kuru baklagiller, meyve ve sebzelerin hangi gıda maddelerinden oluşacağı ve diğer yiyecek maddelerinin tahmini fiyatları, her yıl Millî Savunma ve İçişleri Bakanlığı tarafından birlikte hazırlanan, bütçe yapımına dayanak olacak fiyatlandırma kitapçığında gösterilir.

             (2) Depo ve bütçe olanaklarına göre, yemek çizelgesinin yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayacak düzeyde yapılmasından sonra, günlük yemek bedelinden artan parasal değerler sonraki günlere aktarılmaz.

             (3) Günlük yemek çizelgesi içeriğinin mutfaklarda uygulandığı sırada, birliğe gelen ve gidenlerin olması durumunda; gelenler için depo olanaklarına göre öğün bazında ek çizelge düzenlenir. Gidenler için mutfak ve yemekhanede henüz işlenmemiş olan gıda maddeleri kiler fazlalığı olarak depoya geri alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yönetmelikler

             MADDE 11 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenlemeler; askerî öğrenci, erbaş ve erlerin dışında, kazandan beslenen askerî personelin aylıklarından yapılacak kesintilere yönelik uygulama yöntemi ve beslenme gereksinimleri sağlanamayan askerî birlik personeline aylık beslenme bedellerinin peşin olarak ödenmesi konusunda uygulamalara yönelik kurallar, Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığının görüşü alınarak, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıkları tarafından birlikte hazırlanacak yönetmelik ile düzenlenir.

             (2) Deney, binek, güvenlik, eğitim ve yardım gibi amaçlarla Türk Silahlı Kuvvetlerinde bulunan her cins hayvanın yem gereksinimleri, Maliye Bakanlığı ve konuyla ilgili kamu idarelerinin görüşleri alınarak, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıkları tarafından birlikte hazırlanacak yönetmelik ile düzenlenir.

             (3) Yemek hazırlama, pişirme ve sonrasında kullanılan araç ve gereçlerin temizliği, askerî personel ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin kişisel temizlikleri ile kullandıkları giyecek ve eşyalarının temizliği için gereken temizlik maddelerinin cins, miktar ve uygulama yöntemleri Millî Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları tarafından birlikte hazırlanacak yönetmelik ile düzenlenir. (1)

–––––––––––––––––––

(1) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 159 uncu maddesiyle, bu fıkrada yer alan “erbaş, er ve askerî öğrencilerin” ibaresi “askerî personel ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 154 üncü maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.

 


10127

 

             (4) Savaş şartlarında besleme desteği verebilmek için birliğin sefer kadrosuna bağlı olarak bulundurulacak depolamaya elverişli gıda maddelerinin; cinsi, niteliği, bir kişi için günlük miktarı, kaç günlük olacağı, hangi birliklerde depolanacağı ve tüketim koşulları ile yine olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere en az iki günlük öğünlere göre düzenlenmiş dayanıklı hazır gıdaların; hangi birliklerde ve askerî araçlarda bulundurulacağı ile cins, nitelik, miktar ve tüketim koşulları, Millî Savunma ve İçişleri Bakanlıkları tarafından birlikte hazırlanacak yönetmelik ile düzenlenir.

             (5) Satın alınacak yemek hizmeti uygulamalarına yönelik kurallar Maliye Bakanlığı, Sayıştay ve Kamu İhale Kurumunun görüşleri alınarak Millî Savunma ve İçişleri Bakanlığı tarafından birlikte hazırlanacak yönetmelik ile düzenlenir.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve  atıflar

             MADDE 12 – (1) 12/9/1330 tarihli Askeri Tayinat ve Yem Kanunu Muvakkati,

             (2) 22/4/1925 tarihli ve 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun ek 1 inci maddesi,

             (3) 23/5/1928 tarihli ve 1325 sayılı 12 Eylül 1330 Tarihli Askeri Tayinat ve Yem Kanunu Muvakkatine Müzeyyel Kanun,

             (4) 23/3/1931 tarihli ve 1776 sayılı Kuvvetli Tayın Kanunu,

             (5) 21/7/1931 tarihli ve 1861 sayılı Jandarma Eratı Kanununun 14 üncü maddesi,

             (6) 14/5/1932 tarihli ve 1960 sayılı 14 Eylül 1330 tarihli Tayınat ve Yem Kanununa Müzeyyel (Demirbaş Erzak ve Yem) Kanunu,

             (7) 27/11/1935 tarihli ve 2852 sayılı Deniz Mensuplarına Mahsus Yemek Bedeli Hakkında Kanun,

             (8) 10/6/1938 tarihli ve 3433 sayılı Askeri Hastabakıcı Hemşireler Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci cümlesi,

             (9) 19/7/1943 tarihli ve 4480 sayılı Denizaltı Gemileriyle Avcıbotlarında Bulunanlara Verilecek Hazır Gıda Hakkında Kanun,

             (10) 14/6/1944 tarihli ve 4590 sayılı Ordu Uçaklarında Bulundurulacak Demirbaş Yiyecek Hakkında Kanun,

             (11) 9/7/1956 tarihli ve 6779 sayılı 14 Eylül 1330 tarihli Tayınat ve Yem Kanununa Ek Kanun,

             (12) 8/8/1977 tarihli ve 2092 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Kanunu,

             (13) 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 2 nci maddesinin birinci fıkrası,

             (14) 25/9/1981 tarihli ve 2528 sayılı Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanun,

             (15) 11/1/1983 tarihli ve 2780 sayılı Hava Harp Okuluna Girmeye İstekli Aday Öğrenciler ile Uçuş ve Paraşüt Eğitimine Tabi Tutulacak Harp Okulu Öğrencileri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesindeki ",Hava Harp Okulu öğrencileri istihkakı üzerinden" ibaresi,

             (16) 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 23 üncü maddesi,


10128

 

             (17) 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun ek 2 nci ve ek 3 üncü maddeleri,

             (18) 31/5/1989 tarihli ve 3566 sayılı Kazandan İaşe Edilemeyen Erbaş ve Erler ile Askeri Okul Öğrencilerine Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun,

             yürürlükten kaldırılmıştır.

             (19) Mevzuatta, 12/9/1330 tarihli Askeri Tayinat ve Yem Kanunu Muvakkati ve eklerine yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.

             EK MADDE 1 – (Ek: 25/6/2009-5917/43 md.) (1)

             (1) 8 inci madde gereğince terörle yaygın ve yoğun bir şekilde mücadeleye yönelik iç güvenlik harekatı ile görevli birliğin kazandan beslenen birlik olmaması halinde, bu birliklerde görevli olan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara, birlikle beraber bulunmak zorunda oldukları günler için güçlendirilmiş yemek bedelinin tutarı ay sonunda ödenir.

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yürürlüğe konulur. Bu süre içinde mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

             Yürürlük

             MADDE 13 – (1) Bu Kanun yayımını takip eden mali yıl başında yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 14 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––

(1) 25/6/2009 tarihli ve 5917 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle; bu maddenin 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.


10129

 

GÜNLÜK YEMEK BEDELİ ÖLÇÜT TABLOSU

 

Besin Grubu

Besin Türü

Miktarı g.

Kalori

Protein

Yağ

Karbonhidrat

1

Et, yumurta ve baklagiller

Et

Sığır eti (kemikli)

300

720

56,10

54,60

0,00

Yumurta

Yumurta (adet)

1

80

6,40

5,75

0,35

Kuru baklagiller

Kuru baklagiller

35

124

6,98

1,12

18,84

2

Süt ve süt ürünleri

Süt

Süt

165

106

5,78

4,95

9,08

Süt ürünleri

Yoğurt

165

97

5,28

4,29

8,91

Beyaz peynir

30

87

6,75

6,48

0,00

3

Meyve ve sebze

Meyve

Taze Meyve

200

110

1,33

0,63

22,40

Sebze

Yaş Sebze

400

180

8,04

0,94

29,28

4

Ekmek ve tahıllar

Ekmek

Ekmek

600

1482

75,00

7,50

418,80

Tahıl

Bulgur

30

105

32,70

0,45

22,65

Pirinç

30

108

2,01

0,21

23,67

Makarna

30

110

3,30

0,33

22,89

5

Yağlar ve tatlılar

Yağ

Ayçiçeği yağı

25

225

0,00

25,00

0,00

Zeytinyağı

10

90

0,00

8,10

0,00

Tereyağı

20

150

0,00

0,02

14,12

Tatlı

Toz şeker

35

133

0,00

0,00

34,83

Bal

25

79

0,08

0,00

19,60

Enerji ve Besin öğeleri

 

3986

209,75

120,37

645,42

 

 

 


10130

 

5668  SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN

MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ

GÖSTERİR LİSTE

 

 

Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının  Numarası

 

5668 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

 

Yürürlüğe Giriş  Tarihi

5917

Ek Madde 1

1/1/2010

6000

6 ve 7

30/6/2010

6191

2 ve 7

22/3/2011

6586

4, 6 ve 7

3/2/2015

KHK/694

Kanunun Adı, 1, 2, 4, 6, 11

25/8/2017

KHK/696

7

24/12/2017

7078

Kanunun Adı, 1, 2, 4, 6, 11

8/3/2018

7079

7

8/3/2018