KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ (1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek ve girişimcilik kültürünü geliştirmek üzere, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanacak destek programlarına ilişkin esasları düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, işletmelere, girişimcilere, meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara yönelik KOSGEB tarafından oluşturulan destek programlarının uygulanmasına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-6/3/2021-31415)

(1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 227 nci ve 234 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte  geçen;

a) Başkanlık: KOSGEB İdaresi Başkanlığını,

b) Destek Programı: Amacı, kapsamı, destek türleri ve unsurları, destek miktarı, destek oranı ve her bir programa mahsus genel hükümleri İcra Komitesi tarafından belirlenen ve Başkanlık tarafından yürütülen programı,

c) (Değişik:RG-6/3/2021-31415) Geri ödemeli destek: Destek programları kapsamında işletmelere, girişimcilere, meslek kuruluşİarına ve işletici kuruluşlara geri tahsil edilmek üzere; İcra Komitesince belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda teminat karşılığında ve/veya teminat alınmaksızın sağlanan desteği,

ç) Geri Ödemesiz Destek: Destek programları kapsamında işletmelere, girişimcilere, meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği,

d) Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri,

e) İcra Komitesi: KOSGEB İcra Komitesini,

f) İşletici Kuruluş: Destek programlarından yararlanmak için kurulan tüzel kişilikleri,

g) İşletme: 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan ve 18/9/2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15431 numaralı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

ğ) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresini,

h) KOSGEB Birimleri: KOSGEB merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimleri,

ı) KOSGEB Veri Tabanı: İşletmelerin, meslek kuruluşlarının ve işletici kuruluşların kayda alındığı veri tabanını,

i) Meslek Kuruluşu: İşletmelere ve girişimcilere yönelik faaliyet gösteren, oda, borsa, birlik, konfederasyon, federasyon, vakıf, dernek ve kooperatifler ile küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri yönetimlerini,

j) Taahhütname: Destek programlarından yararlanmak üzere başvuran işletme, meslek kuruluşu ve işletici kuruluşların KOSGEB’e verdikleri idari, mali ve hukuki taahhütlerini içeren belgeyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Destekleme Süreci

Destek programları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sağlanacak destekler, KOSGEB tarafından destek programları çerçevesinde verilir.

(2) Destek programları;  ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek ve girişimcilik kültürünü geliştirmek amacına uygun olarak; Ar-Ge ve yenilik, endüstriyel uygulama, girişimcilik, pazarlama, e-dönüşüm, kurumsallaşma, markalaşma, kalite geliştirme, tasarım, çevre, enerji ve işbirliği-güçbirliği ile günün şartlarına bağlı olarak oluşabilecek diğer konularda, Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler dikkate alınarak hazırlanır. Destek programlarına ilişkin olarak Kalkınma Ajansları ile kurulacak işbirliğinin çerçevesi protokoller ile belirlenir. 

(3) Destek programlarının teknik, mali ve idari hususları her bir destek programında ayrı ayrı belirtilir. Destek programları; amaç, kapsam, destek türleri ve unsurları, destek miktarı, destek oranı ve her bir programa mahsus genel hükümleri içerir.  

(4) Destek programları, İcra Komitesi onayı ile yürürlüğe girer. Onaylanan destek programları KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet adresinden duyurulur, ayrıca yazılı duyuru yapılmasına gerek yoktur. Destek programlarının değiştirilmesi, kaldırılması ve/veya birleştirilmesi İcra Komitesi kararıyla yapılabilir.

(5) İcra Komitesi tarafından onaylanan destek programlarının uygulama esasları Başkanlıkça belirlenir ve KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet adresinden duyurulur, ayrıca yazılı duyuru yapılmasına gerek yoktur.

Destek türleri

MADDE 6 – (1)  Destek programları kapsamında geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz destek verilir.

Destek programına başvuru ve değerlendirme

MADDE 7 – (1) Destek programlarından yararlanacak işletme, meslek kuruluşu ve işletici kuruluşların KOSGEB Veri Tabanında yer alması koşulu aranır.

(2) (Değişik:RG-28/12/2016-29932) KOSGEB Veri Tabanında yer almak için KOSGEB’in www.kosgeb.gov.tr internet adresinde belirtilen usulde başvuru yapılır.

(3) KOSGEB Veri Tabanında yer alan işletme, meslek kuruluşu ve işletici kuruluşların destek programlarına başvuru süreci ve koşulları ilgili destek programı ve uygulama esaslarında belirlenir.

(4) Destek programlarına yapılan başvurular; ilgili destek programı ve uygulama esaslarına göre değerlendirilir. Değerlendirme sonucu başvuru sahibine bildirilir.

(5) Destek programlarından yararlanacaklardan, ilgili KOSGEB mevzuatına uyulacağına dair taahhütname alınır.

Ödeme

MADDE 8 – (Değişik:RG-28/12/2016-29932)

(1) Destek programlarındaki ödeme süreci ve koşulları ilgili destek programı ve uygulama esaslarında belirlenir.

İzleme ve değerlendirme

MADDE 9 – (Değişik:RG-28/12/2016-29932)

(1) Destek programları, program ve/veya işletme esaslı olarak izlenir, programların ülke ekonomisi ve işletmelere etkileri ve sonuçları değerlendirilir. İzleme ve değerlendirmeler, Başkanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda yapılır.

Denetim

MADDE 10 – (1) Destek programından faydalananlar, faydalandıkları destek programı ile ilgili olarak KOSGEB’in gerek görmesi halinde denetime tabi tutulur. Denetim sırasında yetkililerce talep edilen her türlü bilgi ve belge ilgililerce ibraz edilir ve gerekli kolaylık sağlanır.

Başvuru ve bildirim şekli

Madde 10/A – (Ek:RG-28/12/2016-29932)

 (1) Tüm bildirimler ve başvurular yazılı yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir. (Ek cümle:RG-30/5/2018-30436) Destek Programları kapsamındaki tüm belgeler ve bilgiler elektronik ortamda alınabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Genel hükümler

MADDE 11 – (1) (Mülga:RG-28/12/2016-29932)  

(2) Destek programları ile ilgili kısıtlar, destek programı ve uygulama esaslarında belirtilir.

(3)  Farklı destek programları içinde bulunması şartıyla aynı destek türünden faydalanılabilir. Ancak, gider gerçekleşmesini gösteren belgeler yalnızca bir destek için kullanılır.

(4) Herhangi bir destek programına başvuru yapılmış olması, KOSGEB’i taahhüt altına sokmadığı gibi, müracaat edene de bir hak kazandırmaz.

(5) Desteklerin kullanılması sırasında ve sonrasında KOSGEB Mevzuatı’na uygun olmayan durumların tespiti halinde desteklerden faydalananların destek süreci durdurulur, yeni destek başvuruları uyuşmazlık bitene kadar kabul edilmez. Uygunsuzluğun giderilmemesi ve uyuşmazlık halinde destek olarak verilen tutar KOSGEB alacağı olarak yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve müracaat halinde yeni desteklerden yararlanma hakkı devam eder. Bu hususlara ilişkin düzenleyici işlemler Başkanlık tarafından belirlenir.

(6) Destek programlarının uygulanma sürecinde, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek; deprem, yangın, su baskını benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, terör eylemleri, sabotaj, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi hallerin ortaya çıkması durumunda, bu haller sona erinceye kadar destek sürecinin durdurulması veya devamına KOSGEB Başkanı tarafından karar verilir.

(7) (Değişik:RG-4/7/2018-30468) Bu Yönetmelik kapsamında işletmelerin KOBİ vasfını kaybetme/kazanma veya sınıf değiştirme tarihleri; Kurumlar Vergisi mükellefleri için Nisan ayı sonu, Gerçek usulde/Basit usulde gelir vergisine tabi olanlar için Mart ayı sonu olarak esas alınır. İşletmelerin KOBİ vasfını kaybetmeden önce uygun bulunan proje/destek başvuruları KOBİ vasfı kaybedilse bile kazanılmış hak olarak değerlendirilir ve ödemeler yapılabilir. KOBİ vasfı kaybedildikten sonra yeni proje/destek başvurusu yapılamaz.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve atıflar

MADDE 12 – (1) 24/4/2005 tarihli ve 25795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği’ne yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Destek ve üst limitlerin belirlenmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sağlanacak destek ve üst limitlerin belirlenmesinde, daha önce KOSGEB tarafından kullandırılan destekler dikkate alınmaz.

Devam eden projeler

GEÇİCİ MADDE 2 – (Mülga:RG-28/12/2016-29932)  

İmzalanmış olan destek sözleşmeleri

GEÇİCİ MADDE 3 – (Mülga:RG-28/12/2016-29932)  

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı yürütür.

________________

(1)     28/12/2016 tarihli ve 29932 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destek Programları Yönetmeliğinin adı “KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/6/2010

27612

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

28/12/2016

29932

2

30/5/2018

30436

3

4/7/2018

30468

4

6/3/2021

31415