YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARININ TESPİTİ, BİLDİRİMİ, KAYDI VE BU UYGULAMALARLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yanlış sigorta uygulamaları ile etkin mücadele için yanlış sigorta uygulamalarının tespiti, bildirimi, değerlendirilmesi ve raporlanması ile ilgili usul ve esaslar ile bu çerçevede sigorta ilişkisi ile ilgili tüm tarafların yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik sigortalılar, sigorta şirketleri, sigorta aracıları ile sigorta ilişkisi içerisindeki taraflar ve bu ilişkide rol oynayan kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 32 nci maddesi ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: 9/8/2008 tarihli ve 26972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliğine göre kurulmuş Sigorta Bilgi Merkezini,

b) Müsteşarlık:  Hazine Müsteşarlığını,

c) Sigorta aracısı: Sigorta acentesi ile sigorta brokerini,

ç) Şirket: Türkiye’de kurulmuş sigorta/reasürans şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta/reasürans şirketinin Türkiye’deki teşkilâtını ve emeklilik şirketini,

d) Yanlış sigorta uygulaması: Bu Yönetmelik kapsamında, sigorta ilişkisi içerisindeki taraflardan ya da bu ilişkide rol oynayan kişilerden bir veya birkaçına haksız menfaat sağlamaya yönelik her türlü fiili,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yanlış Sigorta Uygulamaları

Yanlış sigorta uygulamaları türleri

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen yanlış sigorta uygulamaları aşağıda yer alan durumları kapsar:

a) Şirket içi yanlış sigorta uygulamaları: Şirketin her kademedeki personelinin tek başına veya şirket içi ve/veya şirket dışından üçüncü şahıslarla birlikte şirket aleyhine gerçekleştirdiği yanlış sigorta uygulamalarıdır.

b) Sigortalı yanlış sigorta uygulamaları ve tazminat sürecindeki yanlış sigorta uygulamaları: Sigortalının, sigorta ilişkisi içerisindeki ilgili tarafların, tazminat takip aracıları, hasar tedvir ve tasfiyesini yürütenler, sigorta eksperleri gibi bu ilişkide rol oynayanların sigorta sözleşmesinin kurulması ve yürürlüğü ile sigorta tazminatının tekemmülü aşamalarında şirkete karşı gerçekleştirdikleri yanlış sigorta uygulamalarıdır.

c) (Değişik:RG-28/2/2015-29281) Aracı yanlış sigorta uygulamaları: Sigorta aracılarının şirketlere, sigortalılara veya sigorta ilişkisi içerisindeki ilgili kişilere karşı gerçekleştirdikleri yanlış sigorta uygulamalarıdır. Sigorta aracılarının sigorta konusuna ilişkin bariz şekilde bilinmesi gereken özellikleri yanlış girerek sigorta şirketinin hak ettiği primi azaltıcı poliçe istihsal işlemleri bu kapsamda değerlendirilir.

ç) Diğer yanlış sigorta uygulamaları: (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan haller dışındaki yanlış sigorta uygulamalarıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yanlış Sigorta Uygulamaları Karşısında İlgili Tarafların Yükümlülükleri

İş dürüstlüğü ve etik ilkeler

MADDE 6 – (1) Şirketler ve aracılar iş dürüstlüğünü yüksek standartlara ulaştırmak için gerekli tedbirleri alırlar.

Yanlış sigorta uygulamaları ile mücadele

MADDE 7 – (1) Şirketler ve aracılar yanlış sigorta uygulamalarının önlenmesi, tespiti, kayıt altına alınması, ortadan kaldırılması ve ilgili mercilere bildirimi için etkin usuller tesis ederler ve bu amaçla gerekli kaynağı tahsis ederler.

Önlemler

MADDE 8 – (1) Şirketler yanlış sigorta uygulamalarına karşı potansiyel riskleri tespit etmek,  yanlış sigorta uygulamaları yapılabilecek süreçleri kontrol altına almak için gerekli tedbirleri alırlar. 

Eğitim

MADDE 9 – (1) Şirketler, yönetim kurulu dahil tüm çalışanlarının yanlış sigorta uygulamaları hakkında içeriği Müsteşarlık tarafından belirlenen eğitimleri almalarını sağlarlar.

Bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 10 – (1) Şirketler; sigortalı, lehdar ve hak sahiplerini sigorta tazminatını etkileyecek konularda yanlış bilgi vermelerinin sonuçları hakkında bilgilendirir.

(2) (Değişik fıkra:RG-8/1/2016-29587) Yanlış sigorta uygulamalarına doğrudan veya dolaylı sebebiyet veren aracılar ve teknik personel hakkında ilgisine göre, Sigorta Acenteleri Yönetmeliği kapsamında sigorta şirketlerince acentelik yetkilerinin tamamının veya bir kısmının kaldırılması veya acentelik sözleşmelerinin feshedilmesi hallerinde TOBB’a bildirimde bulunulması, geçici olarak faaliyetlerinin durdurulması, uygunluk belgelerinin iptal edilmesi, İcra Komitesince meslekten çıkarılması ve levhadan silinmesi işlemleri ile Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği kapsamında uyarılması, geçici olarak faaliyetlerinin durdurulması veya ruhsatlarının iptal edilmesi işlemleri tesis edilebilir.

Bildirim yükümlülüğü

MADDE 11 – (1) Sigorta şirketleri yanlış sigorta uygulaması şüphesi nedeniyle tazminat talebini reddettiklerinde durumu ilgiliye yazılı olarak bildirmek ve Merkezde bu amaçla hazırlanan veri tabanına işlemek zorundadırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yanlış Sigorta Uygulamalarının Değerlendirilmesi ve Raporlanması

Veri tabanı

MADDE 12 – (1) Merkez, yanlış sigorta uygulamalarına ilişkin bilgilerin kaydedildiği ve Müsteşarlıkça belirlenen yetkili kullanıcılar ile şirketlerin erişimine açık özel bir veri tabanı kurar.

(2) Bu veri tabanında bildirilen şüpheli durumlar ağırlıklarına göre sınıflandırılır.

(3) Bu veri tabanında, sigortalı, hak sahibi, sigorta kapsamında hizmet sunucu ve diğer sigorta konusu menfaatte taraf olan ilgililer temelinde sistematik risk değerlendirmesini sağlayan bilgi işlem tabanlı kontroller tesis edilir.

Bilgi paylaşımı

MADDE 13 – (1) Sigorta şirketleri iş kabullerinde ve her türlü risk değerlendirmelerinde Merkezin bu amaçla hazırlanan veri tabanında yer alan bilgileri dikkate alırlar.

İlgili mercilere bildirim

MADDE 14 – (1) Merkez sistematik kontroller sonucunda veya kendisine iletilen bildirimler çerçevesinde yanlış sigorta uygulamasının suç mahiyetinde olduğunu tespit ettiği durumlarda keyfiyeti ilgili adli mercilere ve Müsteşarlığa iletmekle mükelleftir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Bu yönetmeliğin yayımı öncesindeki yanlış sigorta uygulamaları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Şirketler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce mevcut bulunan ve yanlış sigorta uygulamaları olarak değerlendirilen, özellikle mahkeme kararıyla hükme bağlanmış veya adli kovuşturmaya konu olan durumları, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde Merkez tarafından belirlenen veri yapısında Merkez veri tabanına işlemek zorundadırlar.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a)  Geçici 1 inci maddesi yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri 1/6/2011 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/4/2011

27920

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

28/2/2015

29281

2.       

8/1/2016 

 29587