TSE UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Standardları Enstitüsünde TSE Uzmanlığı ve TSE Uzman Yardımcılığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının yapılma usûl ve esaslarını, TSE Uzmanları ve TSE Uzman Yardımcılarının eğitilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk Standardları Enstitüsünde istihdam edilecek TSE Uzmanları ve TSE Uzman Yardımcıları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 10/B ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Sekreter: Türk Standardları Enstitüsü Genel Sekreterini,

b) (Mülga:RG-22/9/2016-29835)

c) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

ç) TSE, Enstitü: Türk Standardları Enstitüsünü,

d) (Ek:RG-22/9/2016-29835)(1) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

e) Yönetim Kurulu: Türk Standardları Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavı ve Atanma

Giriş sınavı

MADDE 5 – (1) TSE Uzman Yardımcıları, kadro ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca uygun görülecek tarihlerde açılacak giriş sınavı ile Enstitüde istihdam edilirler.

(2) TSE Uzman Yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. TSE Uzman Yardımcılığı giriş sınavı KPSS sonuçlarına göre; yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur.

Duyuru

MADDE 6 – (1) TSE Uzman Yardımcılarının atanacağı kadroların sayısı, giriş sınavının yeri, başvuru şartları, şekli, konuları, değerlendirme yöntemi, başvuru yeri, ilk ve son başvuru tarihleri, sınava davet edilecek aday sayısı, sınava girebilecek adayların tespitinde kullanılacak KPSS puanı türleri ve asgari puan düzeyi, başvuruda istenen belgeler ile gerekli görülen diğer bilgileri içeren giriş sınavı duyurusu, son başvuru tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete ile Türkiye genelinde yayımlanan en yüksek tirajlı ilk beş gazeteden en az birinde bir defa ve Enstitünün resmi internet sitesinde yayımlanır.

Başvuru şartları

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına başvuranlarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iletişim, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, mühendislik fakültelerinin bilgisayar, elektrik, elektrik ve elektronik, elektronik, endüstri, gıda, kimya, makine, tekstil bölümleri ile Enstitünün görev alanına giren ve sınav ilanında belirtilen diğer fakülte ve bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

ç) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den, giriş sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puanı almış olmak.

Başvuru işlemleri

MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Enstitünün resmi internet sitesinden temin edecekleri sınav başvuru formu ile mezuniyet belgesi ve KPSS sonuç belgesinin suretlerini, formda gösterilen elektronik posta adresine göndererek veya elden İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim ederek başvurularını yaparlar. Adaylar, verdikleri bilgilere göre İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenerek elektronik posta adreslerine gönderilen veya kendilerine elden teslim edilen sınav giriş belgeleri ve kimlikleriyle birlikte yazılı sınava girerler. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamazlar.

(2) Sınav başvuru formu, adayın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını, özgeçmişini, sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığını, sabıka kaydı olmadığını, erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığını formda beyan edeceği şekilde düzenlenir.

(3) Yazılı sınavı kazanarak veya doğrudan KPSS puanlarına göre sözlü sınava girme hakkını kazanan adaylar, aşağıdaki belgeleri elden veya elektronik postayla sözlü sınav tarihine kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderirler. Süresi içinde bu belgeleri göndermeyenler, sınavda başarısız olmuş sayılır.

a) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin sureti, eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin sureti,

b) 4.5x6 ebadında dört adet vesikalık fotoğraf.

Aday sayısının tespiti

MADDE 9 – (1) Sınava davet edilecek aday sayısının belirlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Yazılı sınav yapılması hâlinde, tespit edilen KPSS puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak TSE Uzman Yardımcısı kadro sayısının dört ilâ yirmi katı aday yazılı sınava davet edilir.

b) Sadece sözlü sınav yapılması halinde, tespit edilen KPSS puan türlerinden, en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre, atama yapılacak TSE Uzman Yardımcısı kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday sözlü sınava davet edilir.

c) Sıralamalarda son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sınava davet edilir.

ç) Birden fazla KPSS puan türünün belirlenmesi hâlinde, davet edilecek aday sayısı her puan türü için ayrılan kadro sayısına göre ayrı ayrı tespit edilir.

d) Yazılı sınav veya doğrudan KPSS puanlarına göre yapılan sözlü sınavda, sınava davet edilen aday sayısı ile sınava girmeye hak kazanan sonuncu sıradaki adayın puanı TSE resmi internet sitesinde ilan edilir.

e) Sıralama sonucunda sınava davet edilmeye hak kazanan adaylar tutanakla belirlenir.

Giriş sınavı hazırlıkları

MADDE 10 – (1) Giriş sınavı hazırlık çalışmaları ve başvuruların bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Giriş sınavı komisyonu

MADDE 11 – (1) Giriş sınavı komisyonları; Enstitü Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcıları, birim başkanları, 6/11/2004 tarihli ve 25635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standardları Enstitüsü Organlar Yönetmeliğinin 32, 33, 34 ve 35 inci maddelerinde yer alan komitelerin başkan ve üyeleri arasından Yönetim Kurulunca belirlenecek bir başkan ve en az üç üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, branşlara dayalı olarak birden fazla komisyon görevlendirebilir.

(2) Yönetim Kurulu, komisyonlar için asil üyelerle birlikte asil üye sayısı kadar yedek üye belirler. Asil üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları hâlinde yedek üyeler tespit sırasına göre komisyona katılırlar.

(3) Komisyonlar, yabancı dil ve meslek bilgisi konularına ilişkin olarak sınav sorularının hazırlanması ve cevapların değerlendirilmesi hususlarında üniversite öğretim üyelerinden yararlanabilir.

(4) Komisyonlar, Yönetim Kurulunca belirlenen başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımıyla toplanır ve katılanların oy çokluğuyla karar alır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu doğrultusunda karar alınır.

(5) Komisyonlar, sınavın adil, tarafsız, nesnel ölçütler ve öngörülen kurallar içinde gerçekleşmesini sağlamaya yönelik tüm tedbirleri almakla yetkili ve görevlidir.

(6) Komisyon üyeleri, eşlerinin, üçüncü derece dâhil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan hısımlarının ve ikinci derece dâhil olmak üzere ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının girdikleri sınavlarda görev alamazlar ve oy kullanamazlar. Sözlü sınav aşaması bu kurala aykırı olarak gerçekleşen adayın sınavı iptal edilir. Bu usûlsüzlüğün adayın sınavı kazanarak TSE’de göreve başlamasından sonra tespit edilmesi hâlinde ise ilgili personelin TSE ile ilişiği başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın kesilir.

(7) Komisyonların sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Giriş sınavı aşamaları

MADDE 12 – (1) Giriş sınavı Enstitü Yönetim Kurulu tarafından alınacak karara göre, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sadece sözlü olmak üzere tek aşamalı yapılabilir.

(2) Yazılı sınav, klasik, çoktan seçmeli ya da her iki usûlü içerecek şekilde yapılabilir.

(3) Yazılı sınav, Enstitü tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne veya üniversitelere de yaptırılabilir. Bu durumda sınav çoktan seçmeli şekilde yapılır ve sınava ilişkin diğer usûl ve esaslar, sınavı yapacak kuruluş ile düzenlenecek protokolde belirlenir.

Yazılı sınav konuları

MADDE 13 – (1) Yazılı sınav, yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile sınav ilanında belirtilecek mühendislik dışındaki diğer fakülte ve bölümlerden mezun olanlar için aşağıdaki konuları kapsar:

a) Genel kültür ve genel yetenek.

b) Alan bilgisi kapsamında aşağıdaki konu gruplarından en az üçü:

1) Hukuk grubu: Anayasa hukuku, medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku, idare hukuku ve idari yargılama usul hukuku, ceza hukuku ve ceza usul hukukunun genel esasları.

2) İktisat grubu: Mikro ve makro ekonomi, ekonomi politikası, para teorisi ve politikası, uluslararası ekonomi, Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar.

3) Maliye grubu: Kamu gelir ve harcamaları, kamu borçları ve bütçesi, maliye politikası, vergi hukuku.

4) İşletme ve muhasebe grubu: Genel muhasebe, mali tablolar analizi, işletme iktisadı.

5) Kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler grubu: Siyaset bilimi, yönetim bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası.

6) Diğer fakülte ve bölümler için müfredatlarına göre belirlenecek konular.

c) TSE’nin mevzuatı, teşkilat yapısı, görevleri ve faaliyetleri ile görev alanına ilişkin genel bilgiler.

(2) Yazılı sınav, mühendislik bölümlerinden mezun olanlar için aşağıdaki konuları kapsar:

a) Genel kültür ve genel yetenek.

b) Alan bilgisi: İlgili bölümlerin müfredatı doğrultusunda Komisyon tarafından belirlenen ve adayın mezun olduğu bölüme göre seçebileceği mühendislik bilgileri, Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar.

c) TSE’nin mevzuatı, teşkilat yapısı, görevleri ve faaliyetleri ile görev alanına ilişkin genel bilgiler.

(3) Yazılı sınav konularına aşağıdaki ağırlık oranları uygulanır:

a) Alan bilgisi: %50.

b) TSE ile ilgili konular: %30.

c) Genel kültür ve genel yetenek: %20.

Yazılı sınavın yapılışı

MADDE 14 – (1) Yazılı sınavın Enstitü tarafından yapılması hâlinde, sınav soruları ilgili komisyon tarafından hazırlanır. Sınav sorularının hazırlanması için gerektiğinde öğretim üyelerinden yararlanılabilir. Komisyonca seçilen sınav sorularını, sınav süresini ve puanlarını gösterir tutanak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Soru kâğıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim edilir.

(2) Yazılı sınav, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile komisyon üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır. Görevli personel, yazılı sınava girenlerin sınav giriş belgelerini inceler.

(3) Sınav sorularını içeren mühürlü zarflar, sınava katılanların önünde açılarak durum bir tutanakla tespit edildikten sonra sorular dağıtılarak sınava başlanır.

(4) Sınav sonunda adayların sınav kâğıtları, isimleri kapatıldıktan sonra soru kâğıtları ile birlikte bir zarf içine konulur. Zarf kapatılıp mühürlendikten sonra bir tutanakla ilgili komisyona teslim edilir.

(5) Yazılı sınav notu, komisyon tarafından, 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasında gösterilen her başlık itibarıyla yüz tam puan üzerinden belirlenir. Sınavda başarılı sayılabilmek için her başlıktan en az altmış puan almak kaydıyla ortalama en az yetmiş puan almak gerekir.

(6) Komisyonca yüz üzerinden verilecek ortalama not, adayın sınav kağıdının baş tarafına yazılarak komisyon üyelerince imzalanır. Verilen notlar aday sıra numarasına göre düzenlenen cetvellere dökülür. Ortalama yetmiş ve yukarı puan alan adaylar, en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıralamaya tabi tutulur. Puanı en yüksekten başlamak üzere, atama yapılacak TSE Uzman Yardımcısı kadro sayısının en fazla dört katı aday yazılı sınavı kazanmış sayılır. Sonuncu aday ile aynı puanı alan adaylar da kontenjan gözetilmeksizin yazılı sınavı kazanmış sayılır.

(7) Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda yazılı sınavda başarılı olan adaylar için yazılı sınav tutanağı düzenlenerek, komisyon üyelerince imzalanır.

(8) Sınav sonuçları, sınavın bitimini takip eden üç hafta içinde Enstitü ilan panosunda ve resmi internet sitesinde ilan edilir. Sonuçlar, sınavda başarılı olanların adreslerine yazılı olarak bildirilir.

Sözlü sınav

MADDE 15 – (1) Belirlenen KPSS puan türleri sonuçlarına göre veya ayrıca yapılan yazılı sınav sonuçlarına göre sözlü sınava girmeye hak kazananlar, sözlü sınav tarihinden en az onbeş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat Enstitünün resmi internet sitesinde yayımlanır.

(2) Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(3) Adaylar, komisyon tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(4) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınav sonuçları ve itiraz

MADDE 16 – (1) Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır. Başarı sırası bu nota göre tespit edilir. Notların eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Bu notların da eşitliği halinde yabancı dil bilgisi puanlarına bakılır. Giriş sınavının sadece sözlü sınav olarak yapılması durumunda giriş sınavı notu sözlü sınav notudur; sözlü sınav notlarının eşitliği halinde belirlenen KPSS puanı yüksek olan aday tercih edilir.

(2) Giriş sınavında başarılı olanların sayısı, atama yapılacak kadro sayısından fazla ise, sınav notu en yüksek olan adaydan başlanarak kadro adedi kadar asıl aday ve asıl aday sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenir.

(3) (Değişik:RG-22/9/2016-29835) Sınav sonuçları ilgili komisyonca sınav sonuç tutanağı ile tespit edilir, sınavı kazananların listesi ve diğer bilgiler Enstitünün resmi internet sitesinde ilan edilir.

(4) İlgili komisyonca düzenlenen ve sınava girenlerin aldıkları notları gösteren listeler ve tutanaklar ile sınav kâğıtları haricinde kalan diğer belge ve kayıtlar sınav tarihinden itibaren bir yıl saklanır.

(5) Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin olarak, bu sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile ilgili komisyona itiraz yapılabilir. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en geç on iş günü içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

TSE Uzman Yardımcılığına atanma

MADDE 17 – (1) Giriş sınavı sonucunda başarılı olanların, tebliğ tarihinden itibaren on gün içerisinde;

a) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,

b) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

c) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

ile birlikte yapacakları yazılı başvuru üzerine, Enstitüce durumlarına uygun olan TSE Uzman Yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.

(2) TSE Uzman Yardımcısı kadrosuna atamalarda, atamanın yapıldığının ilgiliye tebliği işlemleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

(3) Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanların, atamadan sarfı nazar edenlerin veya TSE Uzman Yardımcılığına alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile aynı usûlle atanabilir.

(4) Kendilerine tebligat yapılıp da, belgelenebilir nitelikte zorunlu nedenler dışında, onbeş gün içinde göreve başlamayanlar ve askerlik yükümlülüğü hariç belgelenebilir nitelikte zorunlu nedenlerle göreve başlayamama hâli iki ayı aşanların atamaları iptal edilir.

(5) Adayın başvuru ve atama işlemlerine ilişkin yazılı beyanlarının gerçeğe aykırılığının tespit edilmesi halinde, tespit edildiği yer, zaman ve nedene bağlı olmaksızın ve başka hiçbir işleme tabi tutulmaksızın atama henüz yapılmamış ise sınav sonucu iptal edilir; atama yapılmış ise TSE ile ilişiği derhal kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Adaylık ve Eğitim Süreci

Adaylık

MADDE 18 – (1) TSE Uzman Yardımcıları, temel eğitime, hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulur.

Eğitim ve rotasyon

MADDE 19 – (1) TSE Uzman Yardımcısı olarak atananlar, bu kadroda bulundukları sürece TSE Uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla, adaylık eğitimi dışında, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca ana hizmet ve danışma birimlerinin görüşleri de alınmak suretiyle hazırlanan bir plan çerçevesinde eğitilirler. Bu plan;

a) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

b) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazanılmasını,

c) Mesleki konularda bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazanılmasını,

ç) Enstitünün çalışma alanıyla ilgili olarak ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım ve temsil tecrübesi kazandırılmasını,

d) Yabancı dil bilgisi düzeylerinin geliştirilmesini,

sağlamaya yönelik çalışmaları içerir.

(2) TSE Uzman Yardımcıları bu dönemde, görev yaptıkları birim dışında uygun görülen ana hizmet birimlerinde rotasyona tabi tutulabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Tezi, Yeterlik Sınavı ve TSE Uzmanlığına Atanma

Yeterlik sınavı komisyonları

MADDE 20 – (1) TSE Uzman Yardımcılarının uzmanlık tezlerine ilişkin tez jüriliği ve yeterlik sınavlarının yapılması hususunda yeterlik sınavı komisyonları yetkili ve görevlidir. Yönetim Kurulunca birden fazla komisyon kurulabilir.

(2) Yeterlik sınavı komisyonlarının oluşumu ile toplanma ve karar alma usulleri, bu Yönetmeliğin giriş sınavı komisyonlarına ilişkin hükümlerine tâbidir.

(3) Komisyonlar, tez savunmalarının ve yeterlik sınavlarının adil, tarafsız, nesnel ölçütler ve öngörülen kurallar içinde gerçekleşmesini sağlamaya yönelik tüm tedbirleri almakla yetkili ve görevlidir.

(4) Komisyonların üyeleri, eşlerinin, üçüncü derece dâhil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan hısımlarının ve ikinci derece dâhil olmak üzere ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının tez savunmalarında ve yeterlik sınavlarında görev alamazlar.

(5) Komisyonların sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Tez danışmanı ve tez konusunun seçimi

MADDE 21 – (1) Adaylıkta geçen süre dâhil olmak üzere TSE Uzman Yardımcılığı görevinde iki yıllık süreyi tamamlayan TSE Uzman Yardımcıları için, anılan sürenin bitimini takip eden bir ay içerisinde, tez konusunun seçimi ve tezin hazırlanması sürecinde yardımcı olmak üzere Enstitü tarafından bir tez danışmanı belirlenerek ilgili TSE Uzman Yardımcısına bildirilir.

(2) TSE Uzman Yardımcısı, tez danışmanının kendisine bildirildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde, Enstitünün görev alanıyla ilgili olmak kaydıyla, tez danışmanının da uygun görüş verdiği üç ayrı tez konusunu belirleyerek İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yazılı olarak bildirir. Tez konuları İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca bildirim tarihinden itibaren yedi gün içinde ilgili Genel Sekreter Yardımcısının onayına sunulur. İlgili Genel Sekreter Yardımcısı, tez konularının kendisine sunulmasından itibaren yedi gün içinde sunulan konulardan birini veya kendi takdir edeceği bir konuyu tez konusu olarak belirler.

Uzmanlık tezi hazırlanmasına ilişkin esaslar

MADDE 22 – (1) Tezin hazırlanmasında konunun başka bir kurum veya kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı tarzda incelenip savunulmamış olması esastır. TSE Uzman Yardımcısının, uzmanlık tezini Türkçe hazırlaması, tezin kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması şarttır.

(2) Hazırlanacak uzmanlık tezlerinin şekil unsurlarında, Türk Standardları Enstitüsü Uzmanlık Tezi Yazım Yönergesi esas alınır.

Tezin ve tez danışmanının raporunun teslimi

MADDE 23 – (1) TSE Uzman Yardımcısı, tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde tezini hazırlayarak İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim etmek zorundadır. Tez danışmanı da aynı süre içinde, rehberlik ettiği tez hakkındaki görüşlerini içeren raporunu İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına sunar.

(2) TSE Uzman Yardımcısının verimli bir çalışma yapabilmesini sağlamak için, hazırlık süresinin son iki ayı boyunca kendisine zorunlu durumlar haricinde başka görev verilmemesi esastır.

Tez savunması

MADDE 24 – (1) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, TSE Uzman Yardımcılarının tezlerini ve danışman raporlarını yeterlik sınavı komisyonuna teslim eder. Komisyon, tezleri bir ay içerisinde inceler ve değerlendirir. Tezi yeterli görülen TSE Uzman Yardımcısı, sonucun ilânından itibaren üç ay içerisinde Başkan onayı ile tespit edilen tarihte tez savunmasına alınır.

(2) TSE Uzman Yardımcısı, yeterlik sınavı komisyonu üyelerinin huzurunda, hazırladığı tezin savunmasını yapar ve komisyon üyeleri tarafından tez konusuyla ilgili sorulan soruları cevaplar.

(3) Savunmaya ilişkin değerlendirme, yeterlik sınavı komisyonu üyelerince oyçokluğu esasına göre başarılı veya başarısız şeklinde karara bağlanmak suretiyle yapılır ve bir tutanakla tespit edilir.

(4) Başarılı olan tezler, Enstitüce yayınlanabilir.

(5) Tez savunmasına girmeyen TSE Uzman Yardımcılarının tezleri kabul edilmemiş sayılır.

(6) Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

(7) Verilen ilave süre sonunda tezlerini sunmayan ya da sundukları hâlde tez savunmasına girmeyen veya tezin savunulmasında ikinci defa başarısız görülenler, TSE Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Enstitüde durumlarına uygun kadroya atanırlar.

Yeterlik sınavı

MADDE 25 – (1) En az üç yıl TSE Uzman Yardımcısı olarak Enstitüde fiilen görev yapan ve uzmanlık tezleri kabul edilen TSE Uzman Yardımcıları yeterlik sınavına katılma hakkına sahiptir.

(2) Yeterlik sınavı, Enstitü tarafından uygun görülen yer ve tarihlerde yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır.

(3) Yeterlik sınavı, Enstitünün görev alanına giren ve sınavdan en az iki ay önce ilan edilen konularda yapılır. Sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Sözlü sınavda değerlendirme ilgili yeterlik sınavı komisyonu üyelerinin oyçokluğuyla başarılı veya başarısız şeklinde karar alması suretiyle yapılır ve bir tutanakla tespit edilir.

(5) Yeterlik sınavı aşamasında başarısız bulunanlara, bir yıl içinde ikinci sınav hakkı verilir. Bu hakkını kullanmayan ya da ikinci sınavda da başarısız bulunanlar TSE Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Enstitüde durumlarına uygun kadroya atanırlar.

(6) Tez savunması ve yeterlik sınavı sonuçları ile bu sürece ilişkin diğer kararlar, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca ilgili TSE Uzman Yardımcısına karar ya da sonucun kesinleşmesinden itibaren en geç yedi gün içinde tebliğ edilir.

Sürelerin hesaplanması

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında TSE Uzman Yardımcılığında geçirilen sürelerin hesaplanmasında;

a) Aylıksız izinler,

b) Toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri,

c) Askerlikte geçen süreler,

dikkate alınmaz.

Yabancı dil yeterliği

MADDE 27 – (1) (Değişik:RG-22/9/2016-29835) Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde alınmış bulunan, YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin ibraz edilmesi durumunda yabancı dil yeterliği şartı yerine getirilmiş sayılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sürede yabancı dil yeterliği şartını yerine getiremeyenler, TSE Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Enstitüde durumlarına uygun kadroya atanırlar.

Uzmanlığa atanma

MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan ve yabancı dil yeterliği şartını öngörülen sürede yerine getiren TSE Uzman Yardımcıları, durumlarına uygun TSE Uzmanı kadrolarına atanırlar.

Kariyer dışı uzman atanamaması

MADDE 29 – (1) TSE Uzmanlığı ve TSE Uzman Yardımcılığı kadrolarına bu Yönetmelik hükümleri dışında atama yapılamaz.

Yeniden atanma

MADDE 30 – (1) TSE Uzmanı unvanını kazandıktan sonra Enstitüden kendi isteği ile ayrılanlardan, yeniden TSE Uzmanlığına atanmak isteyenler, Enstitünün ihtiyacı çerçevesinde durumlarına uygun TSE Uzmanı kadrolarına atanabilirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

TSE Uzman ve Uzman Yardımcılarının görev ve yetkileri

MADDE 31 – (1) TSE Uzman ve TSE Uzman Yardımcıları;

a) Enstitünün faaliyetlerinin etkin, düzenli, ekonomik ve süratli şekilde yürütülebilmesi için; gerekli inceleme ve araştırmalarda bulunmak, bilgi, belge ve dokümanları sağlamak ve Enstitü Başkanlığınca yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmak,

b) Yurtiçi, yurtdışı ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak toplantı ve çalışmalara katılmak,

c) İnceleme ve araştırmaları sonucunda tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi konusunda bağlı olduğu birime önerilerde bulunmak, belirlenen görüş doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak,

ç) Görev yaptığı birim amiri tarafından yapılan iş bölümüne göre kendisine verilen işleri yerine getirmek,

d) Enstitünün görev alanına ilişkin verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevli ve yetkilidirler.

Sorumluluk

MADDE 32 – (1) TSE Uzmanları ve TSE Uzman Yardımcıları verilen görevlerin mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesinden dolayı ilgili amirle birlikte sorumludurlar.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uzmanların eğitilmesi

MADDE 33 – (1) Enstitü Başkanlığı uygun göreceği zamanlarda ve sürelerde, TSE Uzmanları için mesleki eğitimler ve yabancı dil eğitim programları düzenleyebilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 14/7/2002 tarihli ve 24815 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Standardları Enstitüsü Yönetim Kurulu yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/9/2012

28425

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

22/9/2016

29835

2

3