JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI TEMİN YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-24/6/2017- 30106)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisince temin edilerek eğitime alınacak öğrencilerde aranacak şartlar ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,

a) Eğitim Merkezi Komutanlığına alınacak öğrencilerde aranacak nitelikleri,

b) Adayların başvuru ve seçme sınavları esaslarını,

c) Seçme ve değerlendirme komisyonlarının kuruluşunu,

ç) Öğrencilerin geçici ve kesin kayıt işlemlerini,

d) İntibak eğitimlerine ilişkin usul ve esasları,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 13/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci adayını,

b) AGYS: ÖSYM veya belirlenecek üniversite tarafından Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına yapılan Astsubaylığa Geçiş Genel Yetenek Sınavını,

c) Akademi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini,

ç) ASEM: Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığını,

d) ASEM Komutanı: Astsubay Eğitim Merkezi Komutanını,

e) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

f) Bakan: İçişleri Bakanını,

g) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

ğ) Başkan: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanını,

h) Başkanlık: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını,

ı) (Mülga:RG-27/2/2018-30345)

i) (Mülga:RG-27/2/2018-30345)

j) Dönem: Eğitim öğretim süresinin bölümlerini,

k) Eğitim Merkezi Komutanlığı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları için subay ve astsubay yetiştiren eğitim birimini,

l) Eğitim Öğretim Dönemi: İntibak Eğitimini müteakip başlayacak dönem,

m) Gemiadamı: Geminin kaptanını, zabitlerini, yardımcı zabitlerini, stajyerlerini, tayfalarını ve yardımcı hizmet personelini,

n) (Mülga:RG-27/2/2018-30345)

o) Genel Müdürlük: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

ö) (Mülga:RG-27/2/2018-30345)

p) (Mülga:RG-27/2/2018-30345)

r) (Mülga:RG-27/2/2018-30345)

s) İntibak Eğitimi: Eğitim Merkezi Komutanlığında mesleki disipline uyum sağlamak için verilen eğitimi,

ş) (Mülga:RG-27/2/2018-30345)

t) (Mülga:RG-27/2/2018-30345)

u) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

ü) (Mülga:RG-27/2/2018-30345)

v) (Mülga:RG-27/2/2018-30345)

y) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Öğrenci: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitime alınan subay ve astsubay adayları eğitim protokolleri kapsamında eğitim verilen dost ve müttefik ülkelerin personelini,

z) Öğretim Elemanı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’na bağlı yüksek öğretim kurumlarında asli ya da geçici, süreli ya da sürekli görev ifa eden öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarını,

aa) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Başvuru Sıralamaya Esas Puanı: Sivil kaynaklı subay adayları için KPSS notunun %70’i ile ALES notunun %30’u alınarak oluşturulan puanı,

bb) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Sağlık Yönetmeliği: 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğini,

cc) Sınav Merkezi: Başvuru ve sınavların yapılacağı eğitim kurumlarını,

çç) (Mülga:RG-27/2/2018-30345)

dd) (Mülga:RG-27/2/2018-30345)

ee) (Mülga:RG-27/2/2018-30345)

ff) (Mülga:RG-27/2/2018-30345)

gg) (Mülga:RG-27/2/2018-30345)

ğğ) SUEM: Subay Eğitim Merkezi Komutanlığını,

hh) SUEM Komutanı: Subay Eğitim Merkezi Komutanını,

ıı) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,

ii) (Değişik:RG-24/6/2017- 30106) Temin Merkezi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin temin faaliyetlerine yönelik kadrolanmış birimini,

jj) (Mülga:RG-27/2/2018-30345)

kk) (Mülga:RG-27/2/2018-30345)

ll) (Mülga:RG-27/2/2018-30345)

mm) Üstsubay: Binbaşı ve daha üst rütbedeki subayları,

nn) (Mülga:RG-27/2/2018-30345)

oo) (Mülga:RG-27/2/2018-30345)

öö) Yönetim Kurulu: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yönetim Kurulunu,

pp) (Mülga:RG-27/2/2018-30345)

rr) (Ek:RG-24/6/2017- 30106) Kesin Kayıt Tarihi: Giriş şartlarında belirtilen yüksek öğretim kurumlarından mezun olmadan geçici kayıt yaptıran adaylar için, Akademi Başkanlığı tarafından belirlenen mezun olma şartını sağlayacağı en son tarihi; mezun olma şartını sağlayan adaylar için ise, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile sağlık kurulu raporu olumlu gelmesini müteakip kesin kayıtların yapıldığı tarihi,

ss) (Ek:RG-8/11/2019-30942) Geçici Kayıt Tarihi: Yapılan sınavlarda başarılı olan asıl ve yedek adayların, istenen belgeleri tamamlayarak mezun olma şartını sağlamış ancak mezuniyet durumunu gösterir belgeyi alamamış adaylar hariç kayıt olduğu ve intibak eğitiminin başladığı tarihi,

şş) (Ek:RG-8/11/2019-30942) Senato: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Senatosunu,

tt) (Ek:RG-8/11/2019-30942) Kayıt Kabul Komisyonu: Geçici kayıt ve kabulle ilgili işlemleri yapmak üzere Başkanlıkça görevlendirilen komisyonu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

SUEM Teminine İlişkin Usul ve Esaslar

Öğrenci kaynakları

MADDE 5 – (1) SUEM’in öğrenci kaynakları şunlardır:

a) En az dört yıllık lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan sivil kaynaklı adaylardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi yaşını, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını bitirmemiş olanlar.

b) En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan astsubaylardan, sınava müracaat tarihinde en az kıdemli çavuş rütbesinde ve astsubay olarak dördüncü hizmet yılını tamamlamış ve yedinci hizmet yılını bitirmemiş olanlar başvurabilirler.

c) (Değişik:RG-27/2/2018-30345) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki şartlara ek olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde istihdam edilmek üzere başvuracak sivil adaylar için fakülte veya yüksekokullar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının, Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek bölümlerden mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak şartı aranır.

1) (Mülga:RG-8/11/2019-30942)

2) (Mülga:RG-8/11/2019-30942)

ç) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen niteliklere sahip sivil adaylara yönelik kontenjanlar, Güverte ve Makine ayrı olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tespit edilir.

d) Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli astsubay kaynaklı adaylar için Birinci fıkranın (b) bendindeki şartlara ek olarak; Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek branşlarda görev yapıyor olmak şartı aranır.

e) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak alınacak yabancı uyruklu öğrencilerin durumuna ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi

MADDE 6 – (1) SUEM’e alınacak öğrenci sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) SUEM’e alınacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci sayısı, Başkanlık ile koordine edilerek Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından; SUEM’in kapasitesi, boş kadro sayısı ve ihtiyacı göz önüne alınarak her dönem için sivil ve astsubay kaynaklarından, kadın ve erkek, branş bazında olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için ayrı ayrı tespit edilir. Söz konusu kontenjanlar, Sahil Güvenlik Komutanlığının personel temin ihtiyaçları dikkate alınarak Güverte ve Makine olmak üzere alt gruplara bölünebilir.

b) Astsubaylıktan subaylığa geçecek personel miktarı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca hazırlanan Personel Temin ve Yetiştirme Plânlarıyla branş bazında belirlenir. Kontenjanı bulunmayan branşların müracaat edebileceği branşlar yayınlanacak alım emrinde belirtilir.

c) Alınacak öğrenci sayısı başvuru tarihinden önce Bakanlık onayı ile kesinleşir. Yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı ise, ikili anlaşmalar çerçevesinde Bakan tarafından belirlenir.

ç) Şehit ve malul eş ve çocukları ile ilgili kontenjan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teklifi ve Bakanlık onayı ile ayrıca belirlenir.

Sivil kaynaklı adaylar için duyuru, başvuru zamanı ve şekli ile adayların çağrılması

MADDE 7 – (Değişik:RG-8/11/2019-30942)

(1) SUEM giriş sınavına ilişkin duyurular, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sayfalarında yapılır. Başvuruların hangi tarihler arasında ve nereye yapılacağı ile başvuru tarihlerinin değiştirilmesi veya süresinin uzatılmasına ilişkin hususlar her dönem için Temin Merkezince belirlenir.

(2) Adayların başvuruları, elektronik ortam üzerinden Temin Merkezi tarafından belirtilen tarihler arasında alınır.

(3) Adayların KPSS ile ALES taban puanı ve puan türü Bakanlık onayıyla belirlenir. İlan edilen KPSS ve ALES taban puanına göre yeterli sayıda müracaatın olmadığı durumlarda, taban puanı Bakanlıkça değiştirilebilir. Başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere her bir adayın Başvuru Sıralamaya Esas Puanı en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar adaylar çağrılır. Ancak, şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında pilot, tabip ve bando branşlarındaki subay adayları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde istihdam edilmek üzere SUEM'e girecek adaylar için KPSS ve ALES notunun ihtiyaç halinde istenmemesi durumunda başvurusu kabul edilen tüm adaylar seçme sınavlarına çağrılır.

(4) Eksik belgeyle ve posta yolu ile veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Astsubay kaynaklı adaylar için müracaat usulü

MADDE 8 – (Değişik:RG-8/11/2019-30942)

(1) Astsubay kaynaklı adaylar, belirlenen başvuru tarihleri içerisinde, bağlı bulundukları ildeki karargâh ve kurum amirliklerine bir talep formu ve ekinde 10 uncu maddede istenen bilgiler ile müracaat ederler. Ücretsiz izinli olan veya geçici görevli bulunan personel, başvurularını asli kadrolarının bulunduğu birim amirliklerine yaparlar.

(2) Subaylık sınavına katılacak personelin hazırladığı evrak bağlı olduğu birlik, karargâh ve kurumlarınca incelenir. Adayın talep formu, birlik komutanı kanaat formu ve ALES sonuç belgesi; birlik, karargâh ve kurumlarca faaliyet takvimine uygun olarak Temin Merkezine gönderilir.

(3) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

(4) Müracaatlar, Temin Merkezince değerlendirilir. Sicil, ceza, mahkeme, hizmet yılı ve benzeri durumlarının tespiti ile istihbari yönden incelenmek üzere ilgisine göre Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir ve aranılan şartları taşıdığı tespit edilenlerin müracaatı kabul edilir.

Adaylarda aranacak nitelikler

MADDE 9 – (Değişik:RG-8/11/2019-30942)

(1) SUEM’e başvuru yapacak adaylardan;

a) Astsubay kaynaklı adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

1) Subaylık için sınava müracaat tarihinde değerlendirme notu ortalaması, değerlendirmeye ilişkin tam notun yüzde seksenbeş ve daha yukarısı olmak,

2) 5 inci maddede yazılı olan şartlara haiz olmak,

3) EK-1’de örneği bulunan Birlik Komutanları Kanaat Raporunun olumlu olması,

4) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma veya kovuşturma yapılıyor olmamak,

5) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

6) ALES'ten Bakanlık onayıyla belirlenen taban puanı veya üzerinde not almak,

7) Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde istihdam edilmek üzere başvuran adaylar için; Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen, gemi adamlarında sınıf yeterlilikleri açısından aranacak sağlık şartlarını taşımak,

8) Hamile olmamak.

b) Sivil kaynaklı adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 5 inci maddede yazılı olan şartları haiz olmak,

3) KPSS ve ALES’te Bakanlık onayıyla belirlenen puan türünden taban puanı veya üzerinde puan almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları için belirlenen taban puanın en az %80’ini almış olmak,

4) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi yaşını, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını bitirmemiş olmak,

5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde istihdam edilmek üzere başvuran adaylar için Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu ilgili sağlık kuruluşundan almak,

7) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

9) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

10) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

11) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

12) Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM'de halen eğitim gören ve aynı başvuru döneminde SUEM'e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

13) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

14) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,

15) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

16) Hamile olmamak.

c) SUEM’e başvuran adayların birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

ç) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında pilot, tabip ve bando branşlarındaki subay adayları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde istihdam edilmek üzere SUEM’e girecek sivil kaynaklı adaylar için, ihtiyaç duyulması halinde KPSS ve ALES notu istenmez. Bu husus Başkanlıkça ilgisine göre Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilir.

Başvuruda istenen bilgi ve belgeler

MADDE 10 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-8/11/2019-30942)

(1) Adaylar;

a) T.C. kimlik numarasını,

b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,

c) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,

ç) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığı beyanını,

d) Sivil kaynaklı adaylar için KPSS sonuç bilgilerini,

e) ALES sonuç bilgilerini,

f) (Mülga:RG-24/4/2020-31108)

g) Lisans veya lisansüstü mezuniyet bilgisini veya Başkanlıkça belirlenecek tarihe kadar mezun olabilecek durumda olanların öğrenci belgesine ilişkin bilgisini,

içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar.

(2) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak adaylar, onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını ibraz eder.

(3) Temin merkezince, aday tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

Sınav komisyonlarının oluşturulması

MADDE 11 – (Değişik:RG-8/11/2019-30942)

(1) Sınav komisyonları şu esaslara göre oluşturulur ve düzenlenir:

a) Merkezi sınav komisyonu: Komisyon, başkanı en az albay rütbesinde ve biri öğretim elemanı olmak üzere üç personelden oluşur. Komisyon, Bakan oluru ile belirlenir. Komisyon, sınavların mevzuata uygun olarak yapılmasını takip ve kontrol eder.

b) Fiziki kontrol komisyonu: Adayların; fiziki yeterlilik testi öncesi, boy kilo değerlerinin ölçülmesi ve bedeni şartları karşılama durumları ile renk körlüğü, vücudunda jilet izi bulunmamak, el ve yüz bölgesi ile yazlık üniforma giyildiğinde vücudun görünen yerlerinde tatuaj bulunmamak hususları ile fazla veya eksik uzuvlarının olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla temin merkezleri tarafından belirlenen yeteri kadar subay, astsubay, tabip ve yardımcı sağlık personelinden oluşur.

c) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu: Bir üstsubay başkanlığında iki beden eğitimi öğretim elemanı olmak üzere yeterli sayıda personelden oluşur.

ç) Mülakat komisyonu: İçişleri Bakanının, biri öğretim elemanı (sivil veya subay) ile biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olmak üzere görevlendireceği beş personelden oluşur. İçişleri Bakanınca üyeler arasından biri başkan olarak görevlendirilir. İhtiyaca göre birden fazla mülakat sınav komisyonunun kurulması halinde, personelin hangi mülakat sınav komisyonunda görev yapacağı, mülakatın yapılacağı gün, ilgili personelin ve personel temin merkezinden yetkili bir personelin hazır bulunduğu ortamda kura ile belirlenir ve müşterek tutanakla imza altına alınır.

d) İtiraz karar komisyonu: Komisyonlarca yapılan değerlendirmeler üzerinde denetim yapmak üzere Temin Merkezi Komutanı/Daire Başkanı, Akademi Başkan Yardımcısı, Eğitim Merkez Komutanı ve bir tabip olmak üzere dört personelden oluşur. Komisyon salt çoğunlukla karar alır; eşitlik halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

e) Sınavın özelliğine göre ihtiyaç duyulması halinde, temin merkezinin teklifi ve başkanlık kararı ile bu maddedeki komisyonlar dışında temin faaliyetlerini kolaylaştırıcı idari komisyonlar oluşturulabilir.

(2) Temin Merkezince aday sayısı ve işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak Başkanlıkla koordineli olarak her alanda birden fazla komisyon oluşturulabilir. İhtiyaç duyulması halinde bahse konu komisyonlarda öğretim elemanı, Başkanlık tarafından görevlendirilir.

(3) Fiziki kontrol komisyonu ile fiziki yeterlilik sınav komisyonu kararlarına itiraz talebi olan adaylar itiraz karar komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında itiraz sebebi konu ile ilgili bir başka komisyonda tekrar sınava tabi tutulabilirler. İtiraz karar komisyonunun kararları nihai karar niteliğindedir.

(4) Komisyonların görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezince hazırlanan yönerge ile belirlenir.

Fiziki kontrol

MADDE 12 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-24/6/2017- 30106)

(1) Şahsen başvuru için çağrılan adaylar sınavlara girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden geçirilir.

(2) Bu kontrolde değerlendirilecek hususlar Temin Merkezince belirlenerek ilan edilir.

(3) Sınav giriş ilanlarında bildirilen boy ve kilo ölçüleri ile vücut kitle indeksi değerlerine uygunluk aranır. Ayrıca EK - 2’de örneği bulunan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) çizelgesi esaslarına göre her bir adaya not verilir.

(4) Fiziki Kontrol Komisyonu, standartları sağlayan adaylar hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olur”, sağlayamayan adaylar hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” şeklinde karar verir. Olumsuz karar verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

(5) Hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar, sınav aşamalarına geçemezler.

Sınav aşamaları

MADDE 13 – (1) SUEM’e giriş sınavı, adaylar için fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı olmak üzere iki aşamalı yapılır.

Sınavlara ilişkin esaslar

MADDE 14 – (1) Sınav esaslarına ilişkin düzenlemeler sınav döneminden önce Başkanlık ile koordineli olarak Temin Merkezi tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

(2) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip ilan edildikten sonra değiştirilemez. Adayların kendilerine tahsis edilen tarihte sınava girmeleri zorunludur, ancak adayların hastalık, yaralanma gibi sebeplerle belirtilen tarihte sınava katılamayacağı durumlarda devlet hastanelerinden aldıkları raporu ibraz etmeleri halinde, sınav takvimi içerisindeki uygun görülen başka bir tarihte sınava alınabilir; sınav tarihi, son sınav gününe gelen aday için bu hüküm uygulanmaz.

(3) Hakkında “SUEM Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde mükerrer başvuru yapamazlar.

Fiziki yeterlilik sınavı

MADDE 15 – (1) (Değişik ibare:RG-24/6/2017- 30106) Fiziki kontrol komisyonu tarafından “SUEM Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek yapar.

(3) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere, EK-3’de örneği bulunan parkurda uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir. Kriterler Başkanlıkça belirlenir ve Temin Merkezince uygulanır.

(4) Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavı sonuçları Başkanlıkla koordineli Temin Merkezince belirlenen yer ve zamanda ilan edilir.

(5) Fiziki yeterlilik sınavına ilişkin bu Yönetmelikte yer almayan diğer düzenlemeler sınavdan önce Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezi tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

Mülakat sınavı

MADDE 16 – (1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezince oluşturulan mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

(2) (Değişik:RG-27/2/2018-30345) Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın subaylık mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezince belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Ancak Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek ihtisas gerektiren branşlarda istihdam edilmek üzere SUEM’e girecek sivil kaynaklı adaylar için yukarıdaki kriterlere ek olarak mesleki bilgi düzeyi kriteri de uygulanır ve mesleki bilgi kriteri kırk puan, diğer beş kriterin her biri oniki puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az altmış puan alması gerekir.

(3) Mülakat sınavı komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “Subay Eğitimi Merkezi öğrenci adayı olur”, başarısız adaylar hakkında “Subay Eğitim Merkezi öğrenci adayı olamaz” kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir.

(4) (Mülga:RG-8/11/2019-30942)

Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı

MADDE 17 – (Değişik:RG-8/11/2019-30942)

(1) Adayların başarı sıralamasına esas SUEM giriş puanı;

a) Astsubay kaynaklı olan adaylar için, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığının belirlediği branş kontenjanları doğrultusunda ayrı ayrı ALES puanının %40’ı, fiziki yeterlilik sınavı puanının %20’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %30’unun toplamı olarak belirlenir. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; ALES puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

b) Sivil kaynaklı adaylar için, KPSS puanının % 30’u, ALES puanının %10’u, fiziki yeterlilik sınavı puanının %20’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %30’unun toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; Başvuru Sıralamaya Esas Puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

c) Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında pilot, tabip ve bando branşları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde istihdam edilmek üzere SUEM’e girecek sivil kaynaklı adaylar için KPSS ve ALES notunun ihtiyaç halinde istenmemesi durumunda, başarı sıralaması puanı, fiziki yeterlilik sınavı puanının %40’ı, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Adaylar arasında başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

(2) SUEM giriş puanına göre erkek, kadın, astsubay kaynaklı olan adaylar ve dış kaynaktan şehit ve malul eş ve çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sivil kaynaklı erkek ve kadın adaylar için asıl adayların en az bir katına tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir. Astsubay kaynaklı olan adaylar ile şehit ve malul eş ve çocukları için asıl adayların % 30’una tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

(3) Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Temin Merkezince ilan edilir. Asıl ve yedek adaylar ile ilgili güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerine başlanır.

(4) Sınav evrakı Temin Merkezince bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin karara bağlanmasına kadar ilgili birimde saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir.

Sağlık kurulu raporunun alınması

MADDE 18 – (Değişik:RG-8/11/2019-30942)

(1) Yapılan sınavlarda başarılı olan asıl ve yedek adaylar Temin Merkezi tarafından Sağlık Yönetmeliğindeki hükümlere göre Sağlık Raporu almak üzere tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler.

(2) “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” sağlık raporunu alan adaylar geçici kayıt yaptırmak üzere SUEM’e müracaat ederler. Astsubay kaynaklı adaylardan görevin sebep ve tesiri ile vazife veya harp malullüğü aylığı bağlananlar ile Sosyal Güvenlik Kurumunca haklarında vazife veya harp malulü olduğuna karar verilenlerden “Subay olarak sınıfının veya branşının uygun kadro görev yerlerinde görev yapar.” kararlı sağlık raporu istenir. Sahil Güvenlik Komutanlığında bağlısı gemilerde istihdam edilmek üzere başvuran adaylardan ilave olarak; Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen, gemi adamlarında sınıf yeterlilikleri açısından aranacak sağlık şartlarını taşıdığını gösteren “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu bu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından alması istenir. “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” sağlık raporunu aldığı halde “Gemiadamı Olur Sağlık Raporunu” alamayan veya “Gemiadamı Olamaz Sağlık Raporu” alan adayların geçici kayıtları yapılmaz.

(3) Sağlık Yönetmeliğindeki şartları haiz olmayan ve olumsuz rapor verilen adayların geçici kayıtları yapılmaz.

Geçici kayıt

MADDE 19 – (Değişik:RG-8/11/2019-30942)

(1) SUEM’e, kesin başarı listesine göre planlanmış ve olumlu sağlık raporunu almış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları Kayıt Kabul Komisyonunca incelenir. Raporunda eksiklik görülen adayların eksiklikleri tamamlatılır. Gerekirse öğrenci yeniden muayene ettirilebilir.

(2) Eksiklerini tamamlamayan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz olan, Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan veya yeniden muayene sonucunda Sağlık Yönetmeliğindeki şartları haiz olmadığı anlaşılan, adayların Başkanlıkça ilişikleri kesilir.

(3) Geçici kayıtlara başvuru, bizzat adayın kendisi tarafından yapılır.

İntibak eğitimi

MADDE 20 – (Değişik:RG-8/11/2019-30942)

(1) SUEM’e geçici kaydı yapılan adaylar Başkanlığın belirleyeceği takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar. İntibak eğitiminin nerede yapılacağı Başkanlıkça belirlenir. Eğer Başkanlık dışında bir yerde yapılacaksa intibak eğitimindeki esasları içeren bir protokol hazırlanır. Bu süre içinde adayların güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları başlatılır. Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili sonuçlar Başkanlık Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. İntibak eğitimi süresi içinde güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları tamamlanamayan adayların işlemlerine eğitim-öğretim döneminde devam edilir.

(2) Geçici kayıt ve intibak eğitimi süresince adayların SUEM öğrencisi olup olamayacaklarına dair sağlık kurulu raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç diğer sağlık giderleri, iaşe ve ibateleri Başkanlıkça karşılanır.

(3) Geçici kayıt ve intibak eğitimi süresince suç işleyen adayların idari soruşturmaları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Yedek aday çağırma

MADDE 21 – (Değişik:RG-8/11/2019-30942)

(1) Sağlık kurulu raporunu Temin Merkezince belirlenecek takvim içinde getirmeyen veya hakkında “Muvazzaf veya Sözleşmeli Subay Olamaz” raporu verilen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılır. Çağrılan adaylardan sağlık raporu bulunmayanlar sağlık raporu almaları için Kayıt Kabul Komisyonunca belirlenecek bir süre verilerek tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler. Bunlardan verilen süre içerisinde geçici kayıt için başvuruda bulunmayan veya hakkında “Muvazzaf veya Sözleşmeli Subay Olamaz” raporu düzenlenen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılarak yukarıdaki usul tekrarlanır.

(2) Geçici kayıt sırasında, SUEM’e giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, SUEM’den ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç işgünü içinde SUEM'e evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Çağrılan adaylardan sağlık raporu bulunmayanlar sağlık raporu almaları için Kayıt Kabul Komisyonunca belirlenecek bir süre verilerek tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler. Bu süre içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz. Bu adayların dosyaları Temin Merkezi tarafından işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma işlemi yapılır.

(3) İntibak eğitiminin üçte ikisi tamamlandıktan sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.

İntibak eğitimi döneminde SUEM’den çıkma veya çıkarılma

MADDE 22 – (1) Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında SUEM Komutanlığına yazılı başvuruları ile SUEM’den çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Çıkan adayların geri dönme istekleri kabul edilmez.

(2) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle SUEM’den ayrılan veya çıkarılan adaylar bir daha SUEM giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, ayrılan veya çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

(3) 9 uncu maddede sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların ilişikleri, SUEM Komutanının teklifi ve Başkanın onayıyla kesilir ve durum Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir.

(4) SUEM’den çıkan veya çıkarılan adaylar, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar yapılan masraflardan sorumlu tutulmazlar.

Kesin kayıt-kabul

MADDE 23 – (Değişik:RG-8/11/2019-30942)

(1) Geçici kaydı yapılan adayların 9 uncu maddede belirtilen esaslara göre Başkanlıkça güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlattırılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile sağlık kurulu raporu sonucu olumlu olan adayların kesin kayıtları yapılır.

(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, istifa eden, vefat eden veya giriş şartlarında belirtilen yükseköğretim kurumlarından Başkanlıkça belirlenecek tarihe kadar mezun olamayan adayların öğrenciliği sonlandırılır ve dosyaları SUEM Komutanlığı tarafından Başkanın onayı ile işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir.

(3) Asıl adaylardan, eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar, yedek adaylar için Başkanlıkça belirlenen süre içerisinde noterden tasdikli yüklenme senedi getirilmesi istenir, yüklenme senedinin getirilmemesi hâlinde adayın dosyası işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir. Yüklenme senedi miktarı, her eğitim-öğretim dönemi için Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı görüşleri alınarak Başkanlık tarafından belirlenir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin SUEM’e alınmaları

MADDE 24 – (1) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak yabancı uyruklu öğrencilerin SUEM’e alınmaları Bakan onayı ile olur. Bu öğrencilerin SUEM’e kabullerinde sağlık raporu istenir.

(2) Yabancı öğrencilerin SUEM’e sınavsız veya sınavla alınmaları hususunda Bakan yetkilidir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yönetim Kurulu, sınav yapılmasının gerekli gördüğü hallerde, yapılacak olan sınavın şeklini ve esaslarını belirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ASEM Öğrenci Teminine İlişkin Usul ve Esaslar

Öğrenci kaynakları

MADDE 25 – (1) ASEM’in öğrenci kaynakları şunlardır;

a) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan sivil kaynaklı adaylardan düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi yaşını, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını bitirmemiş olanlar,

b) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan, en az üç yıl görev yapmış uzman jandarmalardan müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi yaşını bitirmemiş olanlar,

c) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan, uzman erbaşlardan başvuru tarihinde dördüncü hizmet yılını tamamlamış, sekizinci hizmet yılını bitirmemiş olanlar,

ç) (Değişik:RG-27/2/2018-30345) Birinci fıkranın (a) bendinde belirlenen şartlara ek olarak; Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde istihdam edilmek üzere başvuracak sivil adaylar için fakülte veya yüksekokullar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının, Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek bölümlerden mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak şartı aranır.

d) (Mülga:RG-8/11/2019-30942)

(2) Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli uzman erbaş kaynaklı adaylar için (c) bendinde belirlenen şartlara ek olarak, Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek branşlarda görev yapıyor olmak şartı aranır.

(3) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak alınacak yabancı uyruklu öğrencilerin durumuna ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi

MADDE 26 – (1) ASEM’e alınacak öğrenci sayısı Başkanlık ile koordine edilerek Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından; ASEM’in kapasitesi, boş kadro sayısı ve ihtiyacı göz önüne alınarak, her dönem için, lisans mezunu erkek, lisans mezunu kadın, ön lisans mezunu erkek, ön lisans mezunu kadın, uzman jandarma kaynağından alınacaklar ve uzman erbaş kaynağından alınacaklar olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için ayrı ayrı tespit edilir. Alınacak öğrenci sayısı başvuru tarihinden önce Bakanlık onayı ile kesinleşir. Yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı ise ikili anlaşmalar çerçevesinde Bakan tarafından belirlenir.

(2) Şehit ve malul eş ve çocukları ile ilgili kontenjan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teklifi ve Bakanlık onayıyla ayrıca belirlenir.

Sivil kaynaklı adaylar için duyuru, başvuru zamanı ve şekli ile adayların çağrılması

MADDE 27 – (1) (Değişik:RG-24/6/2017- 30106) ASEM’lere alınacak öğrenci sayısı, başvuru ve sınav tarihleri Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sayfalarından veya diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.

(2) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) ASEM giriş sınavına başvurular elektronik ortam üzerinden Temin Merkezi tarafından belirlenen tarihler arasında alınır.

(3) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Adayların KPSS taban puanı ve puan türü Bakanlık onayıyla belirlenir. İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda müracaatın olmadığı durumlarda, taban puanı Bakanlık onayıyla değiştirilebilir. Başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere her bir adayın Başvuru Sıralamaya Esas Puanı en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar adaylar çağrılır. Ancak, şehit ve malul eş ve çocukları için bu hüküm uygulanmaz. Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında sağlık ve bando branşlarında istihdam edilmek üzere ASEM'e girecek adaylar için KPSS notunun ihtiyaç halinde istenmemesi durumunda başvurusu kabul edilen tüm adaylar seçme sınavlarına çağrılır.

(4) Eksik belge ile posta yolu ile veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

Uzman jandarma ve uzman erbaş kaynaklı adaylar için müracaat usulü

MADDE 28 – (1) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Uzman jandarma ve uzman erbaş kaynaklı adaylar, belirlenen başvuru tarihleri içerisinde, bağlı bulundukları ildeki karargâh ve kurum amirliklerine bir talep formu ve ekinde 30 uncu maddedeki başvuruda istenen bilgiler ile müracaat ederler. Ücretsiz izinli olan veya geçici görevli bulunan personel, başvurularını asli kadrolarının bulunduğu birim amirliklerine yaparlar.

(2) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Birlik, karargâh ve kurumlarca, astsubaylık sınavına katılacak personelin hazırladığı evrak birliklerince incelenir, talep formu, birlik komutanı kanaat formu faaliyet takvimine uygun olarak Temin Merkezine gönderilir.

(3) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

(4) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Müracaatlar, Temin Merkezince değerlendirilir, sicil, ceza, mahkeme, hizmet yılı vb. durumlarının tespiti ile istihbari yönden incelenmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir ve aranılan şartları taşıdığı tespit edilenlerin müracaatı kabul edilir.

Adaylarda aranacak nitelikler

MADDE 29 –(Değişik:RG-8/11/2019-30942)

(1) ASEM’e başvuru yapacak uzman jandarma ve uzman erbaş kaynaklı adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Astsubaylık için sınava müracaat tarihinde değerlendirme notu veya puanı ortalaması, değerlendirmeye ilişkin tam notun veya puanın yüzde seksen ve daha yukarısı olmak,

b) 25 inci maddedeki şartları haiz olmak,

c) Ek-1’de örneği bulunan Birlik Komutanları Kanaat Raporunun olumlu olması,

ç) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

e) AGYS’de Bakanlık onayıyla belirlenen puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış olmak.

(2) ASEM’e başvuru yapacak sivil kaynaklı adaylarda ise aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 25 inci maddedeki şartlara haiz olmak,

c) KPSS’de Bakanlık onayıyla belirlenen puan türünden taban puanı veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarının başvurularında, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak,

d) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

e) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

f) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

3) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

g) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye bulunmadığına dair beyan sunmak,

ğ) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmış olmamak,

j) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

l) Hamile olmamak.

(3) ASEM’e başvuran adayların birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

(4) Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde istihdam edilmek üzere ASEM’e girecek sivil kaynaklı adaylar için, ihtiyaç duyulması halinde KPSS notu istenmez. Bu husus Başkanlıkça Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilir.

(5) Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında sağlık ve bando branşlarında istihdam edilmek üzere ASEM’e girecek sivil kaynaklı adaylar için, ihtiyaç duyulması halinde KPSS notu istenmez. Bu husus Başkanlıkça Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilir.

Başvuruda istenen bilgi ve belgeler

MADDE 30 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-8/11/2019-30942)

(1) Adaylar;

a) T.C. kimlik numarasını,

b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,

c) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,

ç) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyanı,

d) Uzman jandarmalar ve uzman erbaşlar hariç KPSS sonuç bilgilerini,

e) Uzman jandarmalar ve uzman erbaşlar için AGYS sonuç bilgilerini,

f) (Mülga:RG-24/4/2020-31108)

g) Lisans veya lisansüstü mezuniyet bilgisini veya Başkanlıkça belirlenecek tarihe kadar mezun olabilecek durumda olanların öğrenci belgesine ilişkin bilgisini,

içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen ve elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar.

(2) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak adaylar, onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını ibraz eder.

(3) Temin merkezince, aday tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

Sınav komisyonlarının oluşturulması

MADDE 31 – (Değişik:RG-8/11/2019-30942)

(1) Sınav komisyonları şu esaslara göre oluşturulur ve düzenlenir:

a) Merkezi sınav komisyonu: Komisyon, başkanı en az albay rütbesinde ve biri öğretim elemanı olmak üzere üç personelden oluşur. Komisyon, Bakan oluru ile belirlenir. Komisyon sınavların mevzuata uygun olarak yapılmasını takip ve kontrol eder.

b) Fiziki kontrol komisyonu: Adayların, fiziki yeterlilik testi öncesi, boy-kilo değerlerinin ölçülmesi ve bedeni şartları karşılama durumları ile renk körlüğü, vücudunda jilet izi bulunmamak, el ve yüz bölgesi ile yazlık üniforma giyildiğinde vücudun görünen yerlerinde tatuaj bulunmamak, fazla veya eksik uzuvlarının olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla temin merkezleri tarafından belirlenen yeteri kadar subay, astsubay, tabip ve yardımcı sağlık personelinden oluşur.

c) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu: Bir üstsubay başkanlığında iki beden eğitimi öğretim elemanı olmak üzere yeterli sayıda personelden oluşur.

ç) Mülakat komisyonu: İçişleri Bakanının, biri öğretim elemanı (sivil veya subay) ile biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olmak üzere görevlendireceği beş personelden oluşur. İçişleri Bakanınca üyeler arasından biri başkan olarak görevlendirilir. İhtiyaca göre birden fazla mülakat sınav komisyonunun kurulması halinde, personelin hangi mülakat sınav komisyonunda görev yapacağı, mülakatın yapılacağı gün, ilgili personelin ve personel temin merkezinden yetkili bir personelin hazır bulunduğu ortamda kura ile belirlenir ve müşterek tutanakla imza altına alınır.

d) İtiraz karar komisyonu: Komisyonlarca yapılan değerlendirmeler üzerinde denetim yapmak üzere Temin Merkezi Komutanı/Daire Başkanı, Akademi Başkan Yardımcısı, Eğitim Merkez Komutanı ve bir tabip olmak üzere dört personelden oluşur. Komisyon salt çoğunlukla karar alır; eşitlik halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Temin Merkezince aday sayısı ve işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak Başkanlıkça koordineli olarak her alanda birden fazla komisyon oluşturulabilir. İhtiyaç duyulması halinde bahse konu komisyonlarda öğretim elemanı, Başkanlık tarafından görevlendirilir.

(3) Sınavın özelliğine göre ihtiyaç duyulması halinde, temin merkezinin teklifi ve başkanlık kararı ile bu maddedeki komisyonlar dışında temin faaliyetlerini kolaylaştırıcı idari komisyonlar oluşturulabilir.

(4) Fiziki kontrol komisyonu ile fiziki yeterlilik sınav komisyonu kararlarına itiraz talebi olan adaylar itiraz karar komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında itiraz sebebi konu ile ilgili bir başka komisyonda tekrar sınava tabi tutulabilirler. İtiraz karar komisyonunun kararları nihai karar niteliğindedir.

(5) Komisyonların görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezince hazırlanan yönerge ile belirlenir.

Uzman jandarmaların ve uzman erbaşların yazılı sınavı

MADDE 32 – (Değişik:RG-8/11/2019-30942)

(1) Astsubaylığa geçiş yapmak isteyen uzman jandarma ve uzman erbaşlar Akademi veya ÖSYM veya belirlenecek üniversite tarafından Temin Merkezi adına yapılan Astsubaylığa Geçiş Genel Yetenek Sınavına (AGYS) girerler. Bu sınavın tarihi ve başvuru esasları Başkanlıkla koordine edilerek Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından duyurulur.

Fiziki kontrol

MADDE 33 (Değişik:RG-24/6/2017- 30106)

 (1) Şahsen başvuru için çağrılan adaylar sınavlara girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden geçirilir.

(2) Bu kontrolde değerlendirilecek hususlar Temin Merkezince belirlenerek ilan edilir.

(3) Sınav giriş ilanlarında bildirilen boy ve kilo ölçüleri ile vücut kitle indeksi değerlerine uygunluk aranır. Ayrıca EK - 2’de örneği bulunan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) çizelgesi esaslarına göre her bir adaya not verilir.

(4) Fiziki Kontrol Komisyonu, standartları sağlayan adaylar hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Astsubay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olur”, sağlayamayan adaylar hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Astsubay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” şeklinde karar verir. Olumsuz karar verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

(5) Hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Astsubay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar, sınav aşamalarına geçemezler.

Sınav aşamaları

MADDE 34 – (1) ASEM’e giriş sınavları, ASEM’e giriş sınavı adaylar için fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı olmak üzere iki aşamalı yapılır.

Sınavlara ilişkin esaslar

MADDE 35 – (1) Sınav esaslarına ilişkin düzenlemeler sınav döneminden önce Başkanlık ile koordineli olarak Temin Merkezi tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

(2) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip ilan edildikten sonra değiştirilemez. Adayların kendilerine tahsis edilen tarihte sınava girmeleri zorunludur, ancak adaylar hastalık, yaralanma gibi sebeplerle belirtilen tarihte sınava katılamayacağı durumlarda devlet hastanelerinden aldıkları raporu ibraz etmeleri halinde, sınav takvimi içerisindeki uygun görülen başka bir tarihte sınava alınabilir, sınav tarihi, adayın müracaat ettiği branşa ait son sınav gününe gelen aday için bu hüküm uygulanmaz.

(3) Hakkında “ASEM Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde mükerrer başvuru yapamazlar.

Fiziki yeterlilik sınavı

MADDE 36 – (1) (Değişik ibare:RG-24/6/2017- 30106)  Fiziki kontrol komisyonu tarafından “ASEM Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek yapar.

(3) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere Ek-3’de örneği bulunan parkurda uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir. Kriterler Başkanlıkça belirlenir ve Temin Merkezince uygulanır.

(4) Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavı sonuçları Başkanlıkla koordineli Temin Merkezince belirlenen yer ve zamanda ilan edilir.

(5) Fiziki yeterlilik sınavına ilişkin bu Yönetmelikte yer almayan diğer düzenlemeler sınavdan önce Başkanlık ile koordineli olarak Temin Merkezi tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

Mülakat sınavı

MADDE 37 – (1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezince oluşturulan mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

(2) (Değişik:RG-27/2/2018-30345) Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın astsubaylığa istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezince belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Ancak Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek ihtisas gerektiren branşlarda istihdam edilmek üzere ASEM’e girecek sivil kaynaklı adaylar için yukarıdaki kriterlere ek olarak mesleki bilgi düzeyi kriteri de uygulanır ve mesleki bilgi kriteri kırk puan, diğer beş kriterin her biri oniki puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az altmış puan alması gerekir.

(3) Mülakat sınavı komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “ASEM Öğrenci Adayı Olur”, başarısız adaylar hakkında “ASEM Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir.

(4) (Mülga:RG-8/11/2019-30942)

Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı

MADDE 38 – (Değişik:RG-8/11/2019-30942)

(1) Adayların başarı sıralamasına esas ASEM giriş puanı;

a) Uzman jandarma ve uzman erbaş kaynaklı adaylar için, AGYS puanının %40'ı, fiziki yeterlilik sınavı puanının %20’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının % 30'unun toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; AGYS puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

b) Sivil kaynaklı adaylar için; KPSS puanının %40'ı, fiziki yeterlilik sınavı puanının %20’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %30’unun toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

c) Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde güverte ve makine bölümünde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında sağlık ve bando branşlarında istihdam edilmek üzere ASEM’e girecek sivil kaynaklı adaylar için KPSS notunun ihtiyaç halinde istenmemesi durumunda, başarı sıralaması puanı, fiziki yeterlilik sınavı puanının %40’ı, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

(2) ASEM giriş puanına göre erkek, kadın, uzman jandarmalar, uzman erbaşlar ve dış kaynaktan şehit ve malul eş ve çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sivil kaynaklı erkek ve kadın adaylar için asıl adayların en az bir katına tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir. Uzman jandarma, uzman erbaş kaynaklı olan adaylar ile şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için asıl adayların % 30’una tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

(3) Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Temin Merkezince ilan edilir. Asıl ve yedek adaylar ile ilgili güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerine başlanır.

(4) Sınav evrakı Temin Merkezince bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin karara bağlanmasına kadar saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir.

Sağlık kurulu raporunun alınması

MADDE 39 – (Değişik:RG-8/11/2019-30942)

(1) Yapılan sınavlarda başarılı olan asıl ve yedek adayların Temin Merkezi tarafından Sağlık Yönetmeliğindeki hükümlere göre sağlık raporu almak üzere Sağlık Bakanlığınca belirlenen rapor vermeye yetkili tam teşekküllü devlet veya araştırma hastanelerine sevk edilmeleri sağlanır.

(2) “Jandarma veya Sahil Güvenlik Branşında Muvazzaf veya Sözleşmeli Astsubay Olur” sağlık raporunu alan adaylar geçici kayıt yaptırmak üzere ASEM’e müracaat ederler. Uzman jandarma ve uzman erbaş kaynaklı adaylardan görevin sebep ve tesiri ile vazife veya harp malullüğü aylığı bağlananlar ile Sosyal Güvenlik Kurumunca haklarında vazife veya harp malulü olduğuna karar verilenlerden “Astsubay Olarak Uygun Branşlarda Astsubay Olur” sağlık raporu istenir.

(3) Sağlık Yönetmeliğindeki şartları haiz olmayan ve olumsuz rapor verilen adayların geçici kayıtları yapılmaz.

Geçici kayıt

MADDE 40 – (Değişik:RG-8/11/2019-30942)

(1) ASEM’e, kesin başarı listesine göre planlanmış ve olumlu sağlık raporunu almış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları Kayıt Kabul Komisyonunca incelenir. Raporunda eksiklik görülen adayların eksiklikleri tamamlatılır. Gerekirse öğrenci yeniden muayene ettirilebilir.

(2) Eksiklerini tamamlamayan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz olan, Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan veya yeniden muayene sonucunda Sağlık Yönetmeliğindeki şartları haiz olmadığı anlaşılan adayların Başkanlıkça ilişikleri kesilir.

(3) Geçici kayıtlara başvuru, bizzat adayın kendisi tarafından yapılır.

İntibak eğitimi

MADDE 41 – (Değişik:RG-8/11/2019-30942)

(1) ASEM’e geçici kaydı yapılan adaylar Başkanlığın belirleyeceği takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar. İntibak eğitiminin nerede yapılacağı Başkanlıkça belirlenir. Eğer Başkanlık dışında bir yerde yapılacaksa intibak eğitimindeki esasları içeren bir protokol hazırlanır. Bu süre içinde adayların güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları başlatılır. Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili sonuçlar Başkanlık Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. İntibak eğitimi süresi içinde güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları tamamlanamayan adayların işlemlerine eğitim-öğretim döneminde devam edilir.

(2) Geçici kayıt ve intibak eğitimi süresince adayların ASEM öğrencisi olup olamayacaklarına dair sağlık kurulu raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç diğer sağlık giderleri, iaşe ve ibateleri Başkanlıkça karşılanır.

(3) Geçici kayıt ve intibak eğitimi süresince suç işleyen adayların idari soruşturmaları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Yedek aday çağırma

MADDE 42 – (Değişik:RG-8/11/2019-30942)

(1) Sağlık kurulu raporunu Temin Merkezince belirlenecek takvim içinde getirmeyen veya hakkında “Muvazzaf veya Sözleşmeli Astsubay Olamaz” raporu verilen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılır. Çağrılan adaylardan sağlık raporu bulunmayanlar sağlık raporu almaları için Kayıt Kabul Komisyonunca belirlenecek bir süre verilerek tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler. Bunlardan verilen süre içerisinde geçici kayıt için başvuruda bulunmayan veya hakkında “Muvazzaf veya Sözleşmeli Astsubay Olamaz” raporu düzenlenen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılarak yukarıdaki usul tekrarlanır.

(2) Geçici kayıt sırasında ASEM’e giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, ASEM’den ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç işgünü içinde ASEM'e evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Çağrılan adaylardan sağlık raporu bulunmayanlar sağlık raporu almaları için Kayıt Kabul Komisyonunca belirlenecek bir süre verilerek tam teşekküllü hastanelere sevk edilirler. Bu süre içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları kayıt kabulleri yapılmaz. Bu adayların dosyaları ASEM tarafından işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma işlemi yapılır.

(3) İntibak eğitiminin üçte ikisi tamamlandıktan sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.

İntibak eğitimi döneminde ASEM’den çıkma veya çıkarılma

MADDE 43 – (1) Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında ASEM Komutanlığına yazılı başvuruları ile ASEM’den çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Çıkan adayların geri dönme istekleri kabul edilmez.

(2) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Sağlık hükümleri hariç, ASEM’den ayrılan veya çıkarılan adaylar bir daha ASEM giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

(3) 29 uncu maddede sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların ilişikleri, ASEM Komutanının teklifi ve Başkanın onayıyla kesilir ve durum Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir.

(4) ASEM’den çıkan veya çıkarılan adaylar, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar yapılan masraflardan sorumlu tutulmazlar.

Kesin kayıt-kabul

MADDE 44 – (Değişik:RG-8/11/2019-30942)

(1) Geçici kaydı yapılan adayların 29 uncu maddede belirtilen esaslara göre Başkanlıkça güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlattırılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile sağlık kurulu raporu sonucu olumlu olan adayların kesin kayıtları yapılır.

(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, istifa eden, vefat eden veya giriş şartlarında belirtilen yükseköğretim kurumlarından Başkanlıkça belirlenecek tarihe kadar mezun olamayan adayların öğrenciliği sonlandırılır ve dosyaları ASEM Komutanlığı tarafından Başkanın onayı ile işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir.

(3) Asıl adaylardan, eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar, yedek adaylar için Başkanlıkça belirlenen süre içerisinde noterden tasdikli yüklenme senedi getirilmesi istenir, yüklenme senedinin getirilmemesi hâlinde adayın dosyası işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir. Yüklenme senedi miktarı, her eğitim-öğretim dönemi için Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı görüşleri alınarak Başkanlık tarafından belirlenir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin ASEM’e alınmaları

MADDE 45 – (1) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak yabancı uyruklu öğrencilerin ASEM’e alınmaları Bakan onayı ile olur. Bu öğrencilerin ASEM’e kabullerinde sağlık raporu istenir.

(2) Yabancı öğrencilerin ASEM’e sınavsız veya sınavla alınmaları hususunda Bakan yetkilidir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yönetim Kurulu, sınav yapılmasının gerekli gördüğü hallerde, yapılacak olan sınavın şeklini ve esaslarını belirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav esnasında adaylara sağlanacak imkânlar

MADDE 46 – (1) Sınavlar esnasında maddi imkânları zayıf olan adaylar, Başkanlıkça yapılacak değerlendirme doğrultusunda ve mevcut imkânlar ölçüsünde Akademide ibate edilebilirler. Sınav süresince öğlen yemekleri kumanya olarak verilebilir.

Personel görevlendirilmesi

MADDE 47 – (Değişik:RG-24/6/2017- 30106)

(1) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Akademide öğrenim görecek personelinin temin işlemleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Temin Merkezi tarafından tek elden yürütülür. Sınav komisyonlarında görev alacak tüm personel (üye ve başkanlar) Bakan tarafından görevlendirilir. Bakan, komisyonlara Akademi personeli, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, Bakanlığın diğer personeli ile diğer kurum ve kuruluş personelini görevlendirebilir.

(2) Jandarma personeli ile Sahil Güvenlik personeli içinden bu faaliyetlerde görevlendirilebilecek personel her yıl Ocak ayında Akademi tarafından Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilerek belirlenir; Jandarma personeli ile Sahil Güvenlik personeli içinden sınav komisyonlarında yer alacak personel havuzu Bakan onayı ile kesinleşir. Temin faaliyetlerinde oluşturulan komisyonlara Bakan tarafından bu havuzdan görevlendirme yapılabileceği gibi diğer personel arasından da görevlendirme yapılabilir.

(3) Komisyonlarda görevlendirilecek tüm personelin arşiv araştırması yapılması zorunludur.

Sınav ücretleri

MADDE 47/A – (Ek:RG-18/4/2017-30042)

(1) SUEM ve ASEM için başvuruda bulunan adaylardan Başkanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Ücretler Başkanlık Döner Sermayesi İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Şehit veya gazi eş ve çocuklarından sınav ücreti alınmaz.

Ön sözleşme ve ilk sözleşmenin yapılması

MADDE 47/B – (Ek:RG-8/11/2019-30942)

(1) Ön sözleşme ve ön sözleşmeden sonraki ilk sözleşmeyi yapmaya Başkanlık yetkilidir.

Adaylara müktesep hak verilmesi ile malul durumdaki adayların sınav ve sağlık işlemleri

MADDE 47/C –(Ek:RG-8/11/2019-30942)

(1) Aşağıda belirtilen haller Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca değerlendirilerek, bu durumdaki personele bir defaya mahsus müktesep hak verilip verilmeyeceği karara bağlanır:

a) Astsubay kaynaklı SUEM adaylarından seçme sınavlarına katılmaya hakkı olan personelin, görev esnasında sınava katılamayacak derecede yaralanması halinde veya hamilelik durumunda,

b) Uzman jandarma ve uzman erbaş kaynaklı ASEM adaylarından seçme sınavlarına katılmaya hakkı olan personelin, görev esnasında sınava katılamayacak derecede yaralanması halinde.

(2) Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olup göreve devam eden Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli adayların sağlık durumu; SUEM'e başvuranlar için vazife malulü olan subayların sağlık yeteneklerine göre, ASEM'e başvuranlar için ise vazife malulü olan astsubayların sağlık yeteneklerine göre değerlendirilir.

(3) Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olup göreve devam eden Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli olan adaylardan, sağlık raporuna istinaden, fiziki yeterlilik sınavına katılmaya uygun olmayanların başarı sıralamasına esas puanı; ALES/AGYS puanının %50'si ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamı olarak belirlenir.

(4) Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olup göreve devam eden adayların kontenjanı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi ve Bakanlık onayı ile ayrıca belirlenir.

Geçiş dönemi sınav esasları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Eğitim Merkezi Komutanlığı 2016 yılı ve ihtiyaç duyulması halinde 2017 yılını kapsayan geçiş döneminde;

a) SUEM’e girecek astsubay kaynaklı adaylar için ALES notu istenmez. Başarı sıralaması puanı fiziki yeterlilik sınavı puanının %30’u, VKİ puanının %20’si ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

b) ASEM’e girecek uzman jandarma ve uzman erbaş kaynaklı adaylar için AGYS notu istenmez. Başarı sıralaması puanı fiziki yeterlilik sınavı puanının %30’u, VKİ puanının %20’si ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

c) SUEM ve ASEM’e girecek sivil kaynaklı adaylar için KPSS, ALES ve YDS notu istenmez. Adayların başvurularının tamamlanmasını müteakip, temin edilecek kontenjan miktarları ile sınıf/branşlara yönelik tespit edilen programlara uygun öğrenim durumu ve eğitim durumuna öncelik verilerek, başvuru sırasına göre belirlenecek miktar kadar aday seçme sınavlarına çağrılır. Başarı sıralaması puanı, fiziki yeterlilik sınavı puanının %40’ı, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

Geçiş dönemi sağlık esasları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatı Sağlık Şartlarına yönelik yönetmelik yürürlüğe girene kadar 12/10/2015 tarihli ve 2015/8136 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Değerlendirme notu esasları

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) SUEM’e başvuracak astsubay kaynaklı adaylar ile ASEM’e başvuracak uzman jandarma ve uzman erbaş kaynaklı adaylar için değerlendirme notu/puanına yönelik sistem devreye girmeden önce alınmış olan sicil notları, alındığı yıla ait değerlendirme notu/puanı olarak, sicil tam notu ise değerlendirme tam notu/puanı olarak kabul edilir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Taşra teşkilatında görev yapan astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş kaynaklı adaylara yönelik EK-1’de yer alan “Birlik Komutanları Kanaat Raporu” vermek üzere oluşturulacak komisyonlar için gereken mülki amir onayı 2016 yılı başvuruları için aranmaz.

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/11/2016

29882

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

18/4/2017

30042

2

24/6/2017

30106

3

27/2/2018

30345

4

8/11/2019

30942

5

24/4/2020

31108