JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI FAKÜLTE VE

MESLEK YÜKSEKOKULLARI TEMİN YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(Değişik:RG-24/6/2017- 30106)

 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisince temin edilerek eğitime alınacak öğrencilerde aranacak şartlar ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,

a) Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına alınacak öğrencilerde aranacak nitelikleri,

b) Adayların başvuru ve seçme sınavları esaslarını,

c) Seçme ve değerlendirme komisyonlarının kuruluşunu,

ç) Öğrencilerin geçici ve kesin kayıt işlemlerini,

d) İntibak eğitimlerine ilişkin usul ve esasları

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanununun 13/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte ve Meslek Yüksekokulları öğrenci adayını,

b) Akademi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini,

c) Bakan: İçişleri Bakanını,

ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

d) Başkan: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanını,

e) Başkanlık: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını,

f) Dönem: Eğitim öğretim süresinin bölümlerini,

g) Eğitim Öğretim Dönemi: İntibak eğitimini müteakip başlayacak dönemi,

ğ) Fakülte: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine bağlı subay adayları yetiştiren fakülteyi,

h) İntibak Eğitimi: Mesleki disipline uyum sağlamak için verilen eğitimi,

ı) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Yazılı sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan yükseköğretime geçiş sınavını,

i) Meslek Yüksekokulları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine bağlı astsubay adayları yetiştiren meslek yüksekokullarını,

j) Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP): 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesi gereğince, adayların ortaöğretim başarılarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından geliştirilen bir yöntemle tespit edilmesi sonucu elde edilen ve yükseköğretim kurumlarına giriş sınav puanlarına eklenen puanı,

k) Öğrenci: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında eğitime alınan subay ve astsubay adaylarını,

l) Öğrenci Disiplin Yönetmeliği: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim öğrenim gören öğrencilerin disiplin işlemlerine yönelik uygulanan yönetmeliği,

m) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği: 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğini,

n) Senato: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Senatosunu,

o) Sınav Merkezi: Başvuru ve sınavların yapılacağı eğitim kurumlarını,

ö) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Şehit veya malul eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,

p) (Değişik:RG-24/6/2017- 30106) Temin Merkezi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin temin faaliyetlerine yönelik kadrolanmış birimini,

r) (Mülga:RG-8/11/2019-30942)

s) (Ek:RG-8/11/2019-30942) Kayıt Kabul Komisyonu: Kayıt ve kabulle ilgili işlemleri yapmak üzere Fakülte için Dekanlık, MYO için MYO Komutanlığı tarafından görevlendirilen komisyonu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınav Öncesi Hususlar

Öğrenci kaynakları

MADDE 5 – (1) Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının öğrenci kaynağı lise veya lise dengi meslek okulu mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmak kaydıyla yabancı ülke lise mezunlarıdır.

(2) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak alınacak yabancı uyruklu öğrencilerin durumu Bakanlıkça belirlenir.

Alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına alınacak öğrenci sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Alınacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci sayısı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilerek Başkanlık tarafından; Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının kapasitesi, boş kadro sayısı ve ihtiyacı göz önüne alınarak her yıl kadın ve erkek olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için ayrı ayrı tespit edilir. Alınacak öğrenci sayısı başvuru tarihinden önce Bakanlık onayı ile kesinleşir. Yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı ise, ikili anlaşmalar çerçevesinde Bakan tarafından belirlenir.

b) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Şehit veya malul eş veya çocukları ile ilgili kontenjan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teklifi ve Bakanlık onayı ile ayrıca belirlenir. Bu sayı Fakülte ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri için ayrı ayrı belirlenir. Genel sıralama içinde başarılı olan adaylar bu kontenjan dışında değerlendirilir.

(2) Belirlenen kontenjanlar her yıl Başkanlık tarafından Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

Adaylar için duyuru, başvuru zamanı ve şekli, adayların çağırılması

MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-24/6/2017- 30106) Fakülte ve Meslek Yüksek Okullarına giriş sınavlarına ilişkin duyurular, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sayfalarında veya diğer uygun iletişim araçları ile yapılır. Başvuruların hangi tarihler arasında ve nereye yapılacağı ile başvuru tarihlerinin değiştirilmesi veya süresinin uzatılmasına ilişkin hususlar her yıl için Temin Merkezince belirlenir.

(2) Adayların ön başvuruları, elektronik ortam üzerinden alınır. Giriş sınavına başvurular her yıl için, Temin (Değişik ibare:RG-24/6/2017- 30106) Merkezi tarafından belirlenen yer ve ilan edilen tarihler arasında şahsen yapılır.

(3) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Fakülte ve Meslek Yüksekokulları için sıralamaya esas yazılı sınav puan türü veya türleri ile taban puanı, Bakanlık onayıyla belirlenir. Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere her bir adayın belirlenen tür veya türlerdeki yazılı sınav puanı en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en az on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Ancak, şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları sıralama gözetmeksizin şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.

(4) Eksik belgeyle, posta yoluyla veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

(5) Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına giriş için başvuruda bulunan adaylardan Başkanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Ücretler, Başkanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından sınav ücreti alınmaz.

(6) Sınavlara ilişkin giderler Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinden karşılanır.

Adaylarda aranacak nitelikler

MADDE 8 – (1) Fakülteye ve Meslek Yüksekokullarına müracaat edecek adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Her yıl Senato tarafından belirlenecek kaynak okul ve bölümlerden mezun olmak,

c) Evli, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

ç) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibarıyla yirmi bir yaşını bitirmemiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

e) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Yazılı sınava katılmış ve Bakanlık onayıyla belirlenen taban puan veya üzerinde not almış olmak, şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları için Bakanlık onayıyla belirlenen taban puanın en az % 80’ini almış olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Genel Ahlaka Karşı Suçlar” başlıklı Yedinci Bölümdeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

ı) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç; herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

l) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

m) Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı ve iltisakı bulunmamak,

n) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak.

(2) Adayların birinci fıkrada belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

Başvuruda istenen bilgi ve belgeler

MADDE 9 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-8/11/2019-30942)

(1) Adaylar;

a) T.C. kimlik numarasını,

b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,

c) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,

ç) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyanı,

d) Yazılı sınav sonuç bilgilerini,

e) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde tek tabipten alınmış “Spor Yapar” raporu bilgisini,

f) Lise mezuniyet bilgisini veya Başkanlıkça ilan edilecek geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan adaylar için öğrenci belgesine ilişkin bilgisini,

içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar.

(2) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak adaylar, onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını ibraz eder.

(3) Adaylar sahip oldukları Sporcu Lisansları veya Eğitim Sertifikaları ve benzeri belgeleri başvurularına ekleyebilir.

(4) Temin merkezince, aday tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

(5) Başvuru ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavla İlgili Hususlar

Sınav komisyonlarının oluşturulması

MADDE 10 – (1) Sınav komisyonları Temin Merkezlerince şu esaslara göre oluşturulur ve düzenlenir:

a) (Değişik:RG-24/6/2017- 30106) Merkezi sınav komisyonu: Komisyon, başkanı en az albay rütbesinde ve biri öğretim elemanı olmak üzere üç personelden oluşur. Komisyon Bakan oluru ile belirlenir. Sınavların mevzuata uygun olarak yapılmasını takip ve kontrol eder.

b) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Fiziki Kontrol Komisyonu: Adayların; fiziki yeterlilik testi öncesi, boy kilo değerlerinin ölçülmesi ve bedeni şartları karşılama durumları ile renk körlüğü, vücudunda jilet izi bulunmamak, el ve yüz bölgesi ile yazlık üniforma giyildiğinde vücudun görünen yerlerinde tatuaj bulunmamak hususları ile fazla veya eksik uzuvlarının olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla temin merkezleri tarafından belirlenen yeteri kadar subay, astsubay, tabip ve yardımcı sağlık personelinden oluşur.

c) Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu: Bir üstsubay başkanlığında en az bir beden eğitimi öğretim elemanı olmak üzere yeterli sayıda personelden oluşur.

ç) (Değişik:RG-24/6/2017- 30106) Mülakat komisyonu: İçişleri Bakanının, biri öğretim elemanı (sivil veya subay) ile biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu kişi olmak üzere görevlendireceği beş personelden oluşur. İçişleri Bakanınca üyeler arasından biri Başkan olarak görevlendirilir. İhtiyaca göre birden fazla mülakat sınav komisyonunun kurulması halinde, personelin hangi mülakat sınav komisyonunda görev yapacağı, mülakatın yapılacağı gün, ilgili personelin ve personel temin merkezinden yetkili bir personelin hazır bulunduğu ortamda kura ile belirlenir ve müşterek tutanakla imza altına alınır.

d) İtiraz Karar Komisyonu: Komisyonlarca yapılan değerlendirmeler üzerinde denetim yapmak üzere ilgili Komutanlığın Temin Merkezi Komutanı/Daire Başkanı, Akademi Başkan Yardımcısı ile Fakültede Dekan, Meslek Yüksekokullarında Okul Komutanı ve bir tabip olmak üzere dört personelden oluşur.

e) Temin (Değişik ibare:RG-24/6/2017- 30106) Merkezince aday sayısı ve işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak Başkanlıkla koordineli olarak her alanda birden fazla komisyon oluşturulabilir. İhtiyaç duyulması halinde bahse konu komisyonlardaki öğretim elemanları, Başkanlık tarafından görevlendirilebilir.

f) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Fiziki Kontrol Komisyonu ile Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu kararlarına itiraz talebi olan adaylar İtiraz Karar Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında itiraz sebebi konu ile ilgili bir başka komisyonda tekrar sınava tabi tutulabilirler. İtiraz Karar Komisyonunun kararları nihai karar niteliğindedir.

g) Komisyonların görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkla koordineli olarak Temin (Değişik ibare:RG-24/6/2017- 30106) Merkezince hazırlanan yönerge ile belirlenir.

ğ) (Ek:RG-8/11/2019-30942) Sınavın özelliğine göre ihtiyaç duyulması halinde, temin merkezinin teklifi ve Başkanlık kararı ile bu maddedeki komisyonlar dışında temin faaliyetlerini kolaylaştırıcı idari komisyonlar oluşturulabilir.

Fiziki kontrol

MADDE 11 – (1) Şahsen başvuru için çağrılan adaylar sınavlara girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden geçirilir.

(2) Bu kontrolde değerlendirilecek hususlar Temin (Değişik ibare:RG-24/6/2017- 30106) Merkezince belirlenerek ilan edilir.

(3) Başkanlıkça belirlenen ve sınav giriş ilanlarında bildirilen boy ve kilo ölçüleri ile vücut kitle indeksi değerlerine uygunluk aranır.

(4) Fiziki Kontrol Komisyonu, standartları sağlayan adaylar hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olur”, sağlayamayan adaylar hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olamaz” şeklinde karar verir. Olumsuz karar verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

(5) Hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar, sınav aşamalarına geçemezler.

Sınav aşamaları

MADDE 12 – (1) Giriş sınavı, adaylar için fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı olmak üzere iki aşamalı yapılır.

Sınavlara ilişkin esaslar

MADDE 13 – (1) Sınav esaslarına ilişkin düzenlemeler sınav döneminden önce Başkanlık ile koordineli Temin (Değişik ibare:RG-24/6/2017- 30106) Merkezi tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

(2) Olağanüstü durumlar hariç sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip ilan edildikten sonra değiştirilemez. Olağanüstü durumlarda değişiklikler Bakan onayıyla yapılır.

Fiziki yeterlilik sınavı

MADDE 14 – (1) Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek yapar.

(3) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere EK-1’deki standartlara uygun parkurda uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir.

(4) Başarılı olmak için beş yüz tam puan üzerinden en az üç yüz puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavı sonuçları Başkanlıkla koordineli olarak Temin (Değişik ibare:RG-24/6/2017- 30106) Merkezince belirlenen yer ve zamanda ilan edilir.

(5) Fiziki yeterlilik sınavına ilişkin bu Yönetmelikte yer almayan diğer düzenlemeler sınavdan önce Başkanlıkla koordineli olarak Temin (Değişik ibare:RG-24/6/2017- 30106) Merkezi tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

Mülakat sınavı

MADDE 15 – (1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, 10 uncu maddedeki esaslara göre oluşturulan Mülakat Sınav Komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

(2) Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın subaylık veya astsubaylık mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme mülakat komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, Başkanlıkla koordineli olarak Temin (Değişik ibare:RG-24/6/2017- 30106) Merkezince belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yüz puan olmak üzere toplam beş yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için beş yüz puan üzerinden en az üç yüz puan alması gerekir.

(3) Mülakat sınavı komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olur”, başarısız adaylar hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olamaz” kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir.

(4) (Mülga:RG-8/11/2019-30942)

Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı

MADDE 16 – (1) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Fakülte öğrenci adayları için başarı sıralamasına esas giriş puanı yazılı sınav sonuçları açıklandıktan sonra hesaplanır. Yazılı sınav sonucu olmayan veya Bakanlık onayıyla belirlenen taban puanın altında not alan adaylar değerlendirmeye alınmaz. Fakülte öğrenci adaylarının başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %60’ı, Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) %5’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %15’i ve mülakat sınavı puanının %20’sinin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; yazılı sınav puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

(2) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Meslek Yüksekokulu öğrenci adaylarının başarı sıralamasına esas giriş puanı yazılı sınav puanının %45’i, Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) %5’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %15’i ve mülakat sınavı puanının %35’inin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; yazılı sınav puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

(3) Hesaplamalarda virgülden sonra iki hane dikkate alınır.

(4) Başarı sıralamasına esas giriş puanına göre erkek, kadın adaylar ve şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Asıl adayların bir katına tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

(5) Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Temin (Değişik ibare:RG-24/6/2017- 30106) Merkezince ilan edilir. Asıl ve yedek adaylar ile ilgili güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerine başlanır.

(6) Sınav evrakı Temin (Değişik ibare:RG-24/6/2017- 30106) Merkezince bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin karara bağlanmasına kadar ilgili birimde saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Sonrası Hususlar

Sağlık kurulu raporunun alınması

MADDE 17 – (1) Yapılan sınavlarda başarılı olan asıl adaylar Temin (Değişik ibare:RG-24/6/2017- 30106)  Merkezi tarafından Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki hükümlere göre sağlık raporu almak üzere Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelere sevk edilirler.

(2) “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olur” sağlık raporunu alan adaylar geçici kayıt yaptırmak üzere Başkanlığa müracaat ederler.

(3) Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmayan ve “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olamaz” şeklinde rapor verilen adayların geçici kayıtları yapılmaz.

Geçici kayıt

MADDE 18 – (1) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına, kesin başarı listesine göre planlanmış ve “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olur” şeklindeki sağlık raporunu almış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları Kayıt Kabul Komisyonunca incelenir. Raporunda eksiklik görülen adayların eksiklikleri tamamlatılır. Gerekirse öğrenci yeniden muayene ettirilebilir.

(2) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Geçici kayıt esnasında adaylardan sağlık raporunun yanında lise mezuniyeti diploması veya geçici mezuniyet belgesi ibrazı istenir.

(3) Eksiklerini tamamlamayan veya yeniden muayene sonucunda Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmadığı anlaşılan adayların Başkanlıkça ilişikleri kesilir.

(4) Geçici kayıtlara başvuru, bizzat adayın kendisi tarafından yapılır.

İntibak eğitimi

MADDE 19 – (1) Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına geçici kaydı yapılan adaylar Başkanlığın belirleyeceği takvim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar. İntibak eğitiminin nerede yapılacağı Başkanlıkça belirlenir. Eğer Başkanlık dışında bir yerde yapılacaksa intibak eğitimindeki esasları içeren bir protokol hazırlanır. Bu süre içinde adayların güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları tamamlanır. Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili sonuçlar Başkanlık Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

(2) Geçici kayıt süresince adayların Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında öğrenci olup olamayacaklarına dair sağlık kurulu raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç diğer sağlık giderleri, iaşe ve ibateleri Başkanlıkça karşılanır.

(3) Geçici kayıt süresince suç işleyen adayların idari soruşturmaları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Yedek aday çağırma

MADDE 20 – (1) (Değişik:RG-8/11/2019-30942) Sağlık kurulu raporunu Temin Merkezine belirlenecek takvim içinde getirmeyen veya hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olamaz” raporu verilen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılır. Çağrılan adaylar sağlık raporu almaları için Kayıt Kabul Komisyonunca belirlenecek bir süre verilerek Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelere sevk edilirler. Bunlardan verilen süre içerisinde geçici kayıt için başvuruda bulunmayan veya hakkında “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte/Meslek Yüksekokulu öğrenci adayı olamaz” raporu düzenlenen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılarak bu fıkrada belirtilen usul tekrarlanır.

(2) Geçici kayıt sırasında, Fakülte veya Meslek Yüksekokullarına giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde Başkanlığa evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Çağrılan adaylar sağlık raporu almaları için Temin (Değişik ibare:RG-24/6/2017- 30106) Merkezince belirlenecek bir süre verilerek Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş hastanelere sevk edilirler. Bu süre içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz. Bu adayların dosyaları Temin (Değişik ibare:RG-24/6/2017- 30106) Merkezince işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma işlemi yapılır.

(3) İntibak eğitimini müteakip eğitim-öğretimin başlaması gününden itibaren beş iş günü geçtikten sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.

İntibak eğitimi döneminde çıkma veya çıkarılma

MADDE 21 – (1) Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında Fakülte veya Meslek Yüksekokullarına yazılı başvuruları ile çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Çıkan adayların geri dönme istekleri kabul edilmez.

(2) Ayrılan veya çıkarılan adaylar bir daha Fakülte veya Meslek Yüksekokullarına giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

(3) 8 inci maddede sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların ilişikleri, Fakültede Dekan, Meslek Yüksekokullarında Okul Komutanının teklifi ve Başkanın onayıyla kesilir, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir.

(4) İntibak Eğitimi döneminde çıkan veya çıkarılan adaylar, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar yapılan masraflardan sorumlu tutulmazlar.

Kesin kayıt-kabul

MADDE 22 – (1) Geçici kaydı yapılan adayların 8 inci maddede belirtilen esaslara göre Temin (Değişik ibare:RG-24/6/2017- 30106) Merkezince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlattırılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile sağlık kurulu raporu sonucu olumlu olan adayların kesin kayıtları yapılır.

(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan veya Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, ayrılan ya da vefat eden adayların dosyaları Fakültede Dekan, Meslek Yüksekokullarında Okul Komutanı tarafından Başkanın onayı ile işlemden kaldırılmak üzere Akademik Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı bünyesindeki Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğüne gönderilir.

(3) Asıl adaylardan, eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar, yedek adaylardan Başkanlıkça belirlenen süre içerisinde noterden tasdikli yüklenme senedi getirilmesi istenir. Yüklenme senedinin içeriği Başkanlık tarafından belirlenir. Yüklenme senedinin getirilmemesi hâlinde adayın dosyası işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir. Yüklenme senedi miktarı, her eğitim-öğretim dönemi için Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülte veya Meslek Yüksekokullarına alınmaları

MADDE 23 – (1) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülte veya Meslek Yüksekokullarına alınmaları Bakan onayı ile olur. Bu öğrencilerin Fakülte veya Meslek Yüksekokullarına kabullerinde sağlık raporu istenir.

(2) Yabancı öğrencilerin sınavsız veya sınavla alınmaları hususunda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yönetim Kurulu yetkilidir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yönetim Kurulu, sınav yapılmasını gerekli gördüğü hallerde, yapılacak olan sınavın şeklini ve esaslarını belirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav esnasında adaylara sağlanacak imkânlar

MADDE 24 – (1) Sınava giren adaylar, sınav süresince 24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu kapsamında iaşe edilirler. Sınavlar esnasında maddi imkânları zayıf olan adaylar, Başkanlıkça yapılacak değerlendirme doğrultusunda ve mevcut imkânlar ölçüsünde Akademide ibate edilebilirler.

Personel görevlendirilmesi

MADDE 25 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-24/6/2017- 30106)

(1) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının Akademide öğrenim görecek personelinin temin işlemleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Temin Merkezi tarafından tek elden yürütülür. Sınav komisyonlarında görev alacak tüm personel (üye ve başkanlar) Bakan tarafından görevlendirilir. Bakan komisyonlara Akademi personeli, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, Bakanlığın diğer personeli ile diğer kurum ve kuruluş personelini görevlendirebilir.

(2) Jandarma personeli ile Sahil Güvenlik personeli içinden bu faaliyetlerde görevlendirilebilecek personel her yıl Ocak ayında Akademi tarafından Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine edilerek belirlenir; Jandarma personeli ile Sahil Güvenlik personeli içinden sınav komisyonlarında yer alacak personel havuzu Bakan onayı ile kesinleşir. Temin faaliyetlerinde oluşturulan komisyonlara Bakan tarafından bu havuzdan görevlendirme yapılabileceği gibi diğer personel arasından da görevlendirme yapılabilir.

(3) Komisyonlarda görevlendirilecek tüm personelin arşiv araştırması yapılması zorunludur.

 Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/4/2017

30044

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

24/6/2017

30106

2

8/11/2019

30942

3