JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

HUKUK BRANŞI KADROLARINDA İSTİHDAM EDİLECEK SUBAYLARIN

TEMİN, SEÇİM VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hukuk branşı kadrolarında istihdam edilecek subayların temini, meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerine yönelik yapılacak planlamaların esaslarını belirlemektir.

Kapsam   

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun hükümleri doğrultusunda muhakemat, hukuki danışmanlık ve disiplin kurulları işlemlerini yürütmekle sorumlu Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki hukuk hizmetleri birimlerini ve hukuk branşlı subay kadrolarını,

b) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu hukuk branşlı subayları ve bunların adaylarını,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 13 üncü maddesi ve 12/12/2016 tarihli ve 2016/9742 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Bakan: İçişleri Bakanını,

c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

ç) Başarı sıralamasına esas değerlendirme notu: İlgili mevzuatta belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylardan PTYP’deki kontenjanlara girebileceklerin belirlenmesi için yapılan sınav, mülakat ve ilgili mevzuatla belirlenmiş diğer puan ve notların dâhil edilmesiyle bulunan başarı notunu,

d) Branş: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği ile tanımlanmış ve 11/3/2020 tarihli ve 772 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe giren Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Branşlaşma ve Branş Belirleme Kurulları Yönetmeliğinde sayılmış alt hizmet alanlarını,

e) Dış kaynak: Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu olmayan hukuk fakültesi mezunu adayların; PTYP ile belirlenen kontenjanlara göre, 8/11/2016 tarihli ve 29882 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliği ve ilgili mevzuat doğrultusunda yapılacak değerlendirme sınavları ve eğitimler neticesinde başarılı olarak Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına katılmayı müteakip, hukuk branşı kadrolarında istihdam edilmesi usulüne dayanan kaynağı,

f) Fiziki Yeterlilik Sınavı: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personel kadrolarında istihdam edilecek adayların fiziki uygunluklarını ölçmeye ve değerlendirmeye yarayan test dizilerini,

g) İç kaynak: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu, hukuk fakültesi mezunu, istekli ve ilgili mevzuatla belirlenmiş nitelikleri haiz subaylardan, PTYP ile belirlenen kontenjanlar kapsamında ilgili mevzuata göre yapılacak değerlendirme sınavları ve eğitimler neticesinde başarılı olanların hukuk branşı kadrolarında istihdam edilmesi usulüne dayanan kurum içi kaynağı,

ğ) İnsangücü Planı: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Stratejik Hedef Planları içerisinde plan ve projelerin gerektirdiği personel kadro artış ve azalışlarını esas alan insan kaynakları planlamasını,           

h) JSGA: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini,

ı) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

i) Kurs: Personele yeni ya da geliştirilmiş bilgi, yetenek ve davranışlar kazandırmak maksadıyla gerçekleştirilen planlı eğitimi,

j) Muvazzaf subay: Emeklilik yaş haddine kadar, azami süreyle istihdam edilmek üzere temin edilen ve/veya yetiştirilen subayları,

k) Personel Başkanlığı: İlgisine göre, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlığını,

l) Personel Temin ve Yetiştirme Planı (PTYP): Kadrolarda öngörülen personel yapısına ulaşmak için ihtiyaç duyulan personelin temin ve yetiştirme ana esasları ile kaynaklara, branş ve alt branşlara dağılımlarını kapsayan ve Personel Başkanlığınca hazırlanan planı,

m) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği: 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğini,

n) Sözleşmeli subay: 13/6/2011 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun kapsamında, istihdam edilen subayları,

o) Stratejik Hedef Planı: Jandarma Genel Komutanlığı ve teşkilatının araç, gereç, mühimmat, taşınır ve taşınmazları ile görev ihtiyaçlarının ve hedeflerinin önceden belirlenmesi için hazırlanan planı,

ö) SUEM giriş puanı: JSGA Başkanlığı Subay Eğitim Merkezi Komutanlığına alınacak adaylar için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliği kapsamında belirlenmiş puanı,

p) SUEM: Subay Eğitim Merkezini,

r) Temin Yönetmelikleri: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliği ile 20/4/2017 tarihli ve 30044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Temin Yönetmeliğini,

s) Yetenek: Bir personelin bir işi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyeti ve öğrenebilme gücünü,

ş) Yetkinlik: Bir personelin görevinde başarılı olabilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri, özgün vasıf ve tecrübelerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Personel Temini ve Seçimi

Kaynaklar

MADDE 5 – (1) Hukuk branşlı subay ihtiyacı;

a) İç kaynaktan; muvazzaf subay veya sözleşmeli subaylardan hukuk fakültesi mezunu üsteğmen, yüzbaşı veya binbaşı rütbesinde olanlar,

b) Dış kaynaktan; hukuk fakültesini bitirmiş subay adayları,

arasından sağlanır.

(2) Ayrıca PTYP’de kontenjan ayrılmak suretiyle ihtiyaç belirtilmesi halinde, 2803 sayılı Kanunun 13 üncü maddesindeki JSGA Başkanlığı bünyesinde yetiştirilemeyen veya az yetiştirilen branşlara yönelik hüküm doğrultusunda, diğer yükseköğretim kurumlarıyla yapılan protokoller vasıtasıyla yetiştirilecek öğrenciler de kaynak planlamasına dâhil edilebilir.

Temin ve yetiştirmenin kaynaklara göre dağılımı

MADDE 6 – (1) Yıllık temin ve yetiştirme kontenjanlarının kaynaklara ve kaynakların kendi içindeki dağılımlarına ilişkin oranlar, insan gücü planlarına göre hazırlanan PTYP’ler ile belirlenir.

(2) İç kaynak ve dış kaynak kontenjan dağılımları ayrı ayrı belirlenir. İlgili sınav yıllarında doldurulamayan kontenjanlar birbirine ve/veya müteakip yıla aktarılmaz, PTYP güncellemeleri kapsamında göz önünde bulundurulur.

Adaylarda aranacak nitelikler

MADDE 7 – (1) Hukuk branşına kabul olunabilmek için aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Hukuk fakültelerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki bir hukuk fakültesinden mezun olmak.

b) Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı general/amiral, subay ve astsubayların hastalıklarına göre görevlendirilecekleri branşları gösteren (2) numaralı branş belirleme çizelgesinde hukuk branşından subaylar için belirlenen sağlık şartlarına uygun sağlık raporu almak.

c) Dış kaynaktan temin edilecek ve/veya diğer yükseköğretim kurumlarında Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yetiştirilecek subay adayları ve öğrenciler için Temin Yönetmeliklerinde subay adayları ve öğrencilere yönelik belirlenen nitelikleri haiz olmak.

ç) İç kaynaktan seçilecek subaylar için en az üsteğmen, en çok binbaşı rütbesinde olmak, başvuru tarihi itibarıyla sicil notlarının ortalaması, sicil tam notunun %93’ü veya üzeri olmak, ilgili mevzuatla düzenlenmiş herhangi bir alt branş ve/veya ihtisasa başvurmak suretiyle seçilmiş olmamak.

d) Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, iltisakı veya irtibatı olmamak.

e) Ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, affa uğramış veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; 2803 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen suçlar ile 5237 sayılı Kanunda belirtilen; cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, genel ahlaka karşı suçlar, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar ve kamunun sağlığına karşı suçlardan mahkum olmamak.

f) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçları ile 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmamak.

g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, bu fıkrada belirtilen suçların dışındaki suçlardan, toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkum veya cezalandırılmamış olmak.

ğ) Başvuru tarihinde, hakkında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası gerektiren disiplinsizliklerden dolayı adli ve/veya idari soruşturma yapılmıyor olmak.

h) 7068 sayılı Kanun kapsamında, başvuru tarihinden itibaren geriye doğru son bir yıl içerisinde toplamda beş veya üzeri ya da son üç yıl içerisinde toplamda on iki veya üzeri ceza puanı almamış olmak.

ı) Başvuru tarihinde, herhangi bir sebeple görevden uzaklaştırılmış olmamak veya tutuklu bulunmamak.

i) İlgili mevzuat doğrultusunda belirlenen sınavlardan gerekli taban puanlara sahip olmak ve yapılacak değerlendirmeler neticesinde başarılı olarak PTYP ile belirlenmiş kontenjana girmek.

j) Meslek öncesi eğitimi sonunda başarılı olmak.

Başvurular

MADDE 8 – (1) PTYP ile belirlenmiş kontenjanlar, ilgili mevzuat doğrultusundaki sınav ve değerlendirme aşamaları, başvuru şartları ve diğer hususlar, ilgili son başvuru tarihlerinden en az otuz gün önce JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı tarafından uygun araçlarla duyurulur. Ayrıca ilgili yılın Ocak ayı içerisinde, başvuru kılavuzu yayımlanır.

(2) Dış kaynaktan temin edilecek ve/veya diğer yükseköğretim kurumlarında Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yetiştirilecek adayların başvuruları internet üzerinden, iç kaynaktan seçilecek adayların başvuruları ise asgari alay ve eşidi komutanlıkları vasıtasıyla JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı tarafından alınır.

(3) İç kaynaktan başvuracak adaylar, birlikleri tarafından düzenlenen hastaneye sevk kağıdı ile birlikte, Sağlık Yeteneği Yönetmeliği kapsamında sağlık kurulu raporu vermeye yetkili tam teşekküllü hastanelere başvururlar ve haklarında düzenlenen uygun sağlık kurulu raporunu, başvuru evrakı ile gönderilmek üzere birlik komutanlıklarına teslim ederler. Dış kaynaktan temin edilecek ve/veya diğer yükseköğretim kurumlarında Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yetiştirilecek adayların sağlık raporu işlemleri, Temin Yönetmelikleri kapsamında yürütülür.

(4) İç kaynaktan adayların başvuruları, JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığınca, incelenmek üzere ilgili birimlere gönderilir. Başvuru şartları uygun olanlara, sınav tarihi ve yeri JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı tarafından bildirilir.

Sınav ve mülakat

MADDE 9 – (1) İç kaynak ve dış kaynaktan başvuran adaylar, bu maddede belirlenen esaslara göre değerlendirmeye alınır.

(2) Dış kaynaktan başvuran adaylar için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliği kapsamındaki SUEM başvurusuna esas KPSS taban puanı 70 (yetmiş), KPSS puan türü P4, ALES taban puanı 70 (yetmiş), ALES puan türü eşit ağırlık olarak belirlenir. İç kaynaktan başvuracak adaylarda ALES’in eşit ağırlık puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olma şartı aranır.

(3) Hukuk branşına başvuran adaylar için; Temin Yönetmelikleri kapsamında oluşturulan mülakat heyetine, ilgili mevzuatta öngörülen toplam üye sayısını aşmamak ve unvanı zikredilen üyeler sabit kalmak üzere, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hukuk hizmet birimlerinde görevli bir subay dâhil edilir. Mülakatta 100 (yüz) tam puan üzerinden, adayların yetenek ve yetkinlikleri değerlendirilir. Her üyenin takdir ettiği notların aritmetik ortalaması alınarak mülakat not ortalaması hesaplanır. İç kaynaktan başvuran adaylar için bu not ortalamasının %75’i ile amirleri tarafından hakkında bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki örneğe göre tanzim edilen nitelik belgesindeki not ortalamasının %25’i toplanmak suretiyle nihai mülakat notuna ulaşılır. İç kaynaktan başvuran aday hakkında sıralı amirlerince tanzim edilen nitelik belgesi mülakattan önce değerlendirmeye tabi tutulmaz, sınavdan sonra puanlamaya dâhil edilir. İç kaynaktan başvuran adaylar için nihai mülakat notu, diğer adaylar için ise mülakat notu 70 (yetmiş) ve üzerinde olanlar başarılı sayılır.

(4) Başarı sıralamasına esas değerlendirme notu, bu Yönetmeliğin Ek-2’sindeki örneğe uygun şekilde;

a) Dış kaynaktan temin edilecek adaylar için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde açıklanan SUEM giriş puanı esas alınarak,

b) İç kaynaktan alınacaklar için ALES notunun %55’i ve nihai mülâkat notunun %35’inin toplamına; sicil notu ortalaması ile bu Yönetmeliğin Ek-3 ve Ek-4’ünde gösterilen mükâfat puanı eklenerek ceza puanının düşülmesi sonucu bulunan değerin %10’unun ilave edilmesi neticesinde,

tespit edilir.

(5) Değerlendirme sonucu, notların eşitliği halinde, dış kaynak için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde sayılan usul takip edilir; iç kaynak adaylar için ise ALES notu yüksek olana öncelik verilir. İç kaynak adaylar arasında eşitliğin devamı halinde sicil notu ortalaması yüksek olana, eşitliğin yine bozulmadığı durumlarda subaylıktaki hizmet süresi daha fazla olana öncelik tanınır.

(6) Seçim kapsamındaki değerlendirme sonuçları, her yılın eğitim öğretim döneminin başlangıç tarihinden önce tamamlanarak adaylara tebliğ edilir, ayrıca Personel Başkanlığına bildirilir.

(7) Dış kaynaktan temin edilecek ve/veya diğer yükseköğretim kurumlarında Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına yetiştirilecek adaylara yönelik olarak Temin Yönetmelikleri ve ilgili mevzuat hükümler saklıdır.

(8) Herhangi bir sebeple sınav aşamalarından birine katılmayan iç kaynaktan adaylara, ilgili yılda ve takip eden yıllarda ilave bir hak tanınmaz. Ancak aşağıdaki bentlerde belirtilen durumlarda rütbe şartı hariç diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla, engel halin sona erdiği tarihten itibaren ilave hak tanınabilir. Bu hak iki defayı geçemez ve en geç iki sınav döneminde kullanılabilir. Bu kapsamdaki talepler, Personel Başkalığınca değerlendirilir ve sonuçları JSGA Personel Temin Merkezi Komutanlığına bildirilir.

a) Bilfiil terörle mücadele kapsamında yürütülen emniyet ve asayiş görevlerine, savaş ve olağanüstü haller kapsamındaki görevlere veya birlik halinde yabancı ülkelerde icra edilen görevlere katılması.

b) Sayılan bu görevler ve ilgili mevzuat kapsamındaki diğer görevlerinden dolayı yaralanarak tedavisinin devam etmesi.

c) Yetkili birimlerce, görev yaptığı birlik genelinde izinlerin kaldırılması.

ç) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) ve (ı) bentlerinde sayılan hallerden ötürü başvuruda bulunamaması veya sınava katılamaması.

(9) İç kaynaktan başvuran adayların sicil notu ortalaması, mükâfat ve ceza puanlarına yönelik hesaplama sonuçları, değerlendirmelere esas hesaplamalarda kullanılmak üzere, Personel Başkanlığınca JSGA Personel Temin Merkezi Komutanlığına bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Meslek Öncesi Eğitim

Meslek öncesi eğitimin süresi ve kapsamı

MADDE 10 – (1) Sınav ve değerlendirmeler neticesinde başarılı olarak PTYP ile belirlenmiş kontenjana giren;

a) İç kaynaktan başvuran adaylar sonucun kendilerine tebliğ edilmesini,

b) Diğer adaylar ise JSGA Başkanlığı bünyesinde ve/veya JSGA Başkanlığınca yapılan protokollere istinaden Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına diğer yükseköğretim kurumlarındaki eğitim ve öğrenimlerini tamamlayarak subay naspedilmeyi,

müteakip ilk eğitim döneminde ilgisine göre Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlıklarında, meslek öncesi eğitime tabi tutulurlar.

(2) Meslek öncesi eğitimin süresi iki aydan az olmamak üzere azami bir yıl olup söz konusu süre, yıllık mesleki gelişim planları ile belirlenir.

(3) Meslek öncesi eğitim başta kolluk mevzuatı, ceza ve idare hukuku ile disiplin mevzuatı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının merkez ve taşra teşkilat yapıları olmak üzere, ihtiyaç duyulan diğer konuları kapsar.

(4) Meslek öncesi eğitime alınan adaylar, eğitim süresince gerekli görüldüğü takdirde, hizmete ilişkin kurs, seminer ve sempozyumlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili eğitim faaliyetlerine gönderilebilir.

Meslek öncesi eğitimin esasları

MADDE 11 – (1) Meslek öncesi eğitimin kesintisiz yapılması esas olup adaylar, eğitim süresince yıllık mazeret ve mazeret izni hariç izin kullanamazlar.

(2) 9 uncu maddenin sekizinci fıkrasında sayılan haller ile savaş, olağanüstü hal ve sıhhi nedenler hariç, meslek öncesi eğitimin üçte ikisine katılamayanlar veya katılmayanlar başarısız kabul edilir. Sayılan gerekçelerle bu eğitime katılamayan adayların eğitime devam etme durumları Personel Başkanlığınca değerlendirilir.

(3) Başarılı olan iç kaynaktan subaylar, ilgili mevzuat doğrultusunda branş değişikliği işlemine tabi tutularak diğer kaynaklardan başarılı adaylarla birlikte, ilgisine göre Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının hukuk branşı kadrolarına atanırlar.

(4) Başarılı olan sözleşmeli subaylara, 4678 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla muvazzaflığa geçiş sınavlarındaki yazılı ve mülakat baraj puanları, emsalleri olan sözleşmeli subaylar için belirlenmiş baraj puanının %20 altı olarak uygulanır ve branşları için sınavda barajı geçen aday sayısı kadar kontenjan tahsis edilir.

(5) Başarı gösteremeyenlerden; iç kaynaktan alınanlar, Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri saklı kalmak şartıyla eski branşlarında kalır, dış kaynaktan alınanlar ise ilgili mevzuat doğrultusunda branş değişikliği işlemine tabi tutulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Meslek İçi Eğitim

Meslek içi eğitimin amacı, süresi, kapsamı ve esasları

MADDE 12 – (1) Meslek içi eğitim; lisansüstü eğitim, kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri yol ve yöntemlerle hukuk branşlı subayların mesleki bilgi, tecrübe, yetenek ve yetkinliklerini geliştirerek görev etkinliklerini artırmak amacıyla yapılır.

(2) Meslek içi eğitimler, PTYP ve yıllık mesleki gelişim planları kapsam ve esasları doğrultusunda planlanır; hukuk hizmetleri birimlerinin görevlerini aksatmayacak şekilde gerçekleştirilir.

(3) Mesleki içi eğitimlerde, tüm mesleki gelişim faaliyetlerinde de uygulandığı üzere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının imkânlarından da yararlanılabilir.

(4) Meslek içi eğitimlerde; hukuk branşlı subaylar başta olmak üzere, diğer tecrübeli subaylardan, JSGA Başkanlığı bünyesindeki ve JSGA Başkanlığının işbirliği halinde olduğu yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyelerinden, ilgili mevzuatına tabi kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına mensup uzmanlardan da faydalanılabilir.

(5) Hukuk branşlı subaylar, meslek içi eğitim kapsamında gerekli görüldüğü takdirde, hizmete ilişkin kurs, seminer ve sempozyumlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili eğitim faaliyetlerine gönderilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hususlar

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu diğer subayların ve subay adaylarının tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) 7 nci maddede sayılan niteliklerden herhangi birini taşımadıkları sonradan anlaşılanlardan aday olanların adaylıkları sona erdirilir; hukuk branşı kadrolarına atanmış olanlar hakkında ise 11 inci maddenin beşinci fıkrasındaki usul takip edilir.

İlk geçiş sınavı

GEÇİÇİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak ilk sınav kapsamında iç kaynaktan başvuran adayların ALES sonuç belgeleri, ilgili yılın Haziran ayı içerisinde JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığında hazır bulundurulması halinde değerlendirmeye alınır.

Sağlık yeteneği

GEÇİÇİ MADDE 2 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile düzenlenen sağlık yeteneği kapsamında, Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu general/amiral, subay ve astsubayların hastalıklarına göre görevlendirilecekleri branşları gösteren (2) numaralı branş belirleme çizelgesinde hukuk branşına yönelik değişiklik yapılıncaya kadar, Millî Savunma Bakanlığı mensubu hukuk sınıfından subaylar için belirlenen sağlık şartlarına uygun sağlık raporu almak şartı aranır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız