JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MADALYA VE

NAKDİ ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Jandarma Genel Komutanlığı personeline Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ve nakdi ödülün verilme usul ve esasları ile Üstün Cesaret ve Feragat Madalyasının şeklini ve verilecek nakdi ödül miktarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile mirasçılarını kapsar.

(2) Bu Yönetmeliğin nakdi ödüle ilişkin hükümleri erbaş ve erler bakımından uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun ek 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Berat: Kişilere tevcih edilecek madalyanın hangi hak sahibine ait olduğunu gösteren, ilgili mercilerce verilen ve standart bir formu ihtiva eden imzalı belgeyi,

b) Birlik sembolü: Birliğin, görev ve disiplin gibi unsurları ile konuşlu olduğu yerin kültürel ve tarihi özelliklerini yansıtan sembolü,

c) Kurdele: Madalyanın göğüs veya boyuna takılmasına yarayan, belirli renk ve ölçülerde olan şeridi,

ç) Madalya: Kendisine tevdi edilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün bir cesaret ve feragatle yerine getirdiği tespit edilen personele verilen ve diğer kişilerden ayrımını sağlayan madenî sembolü,

d) Minyatür: Sivil takım elbise giyilen yerlerde ve madalya takılması gereken durumlarda, madalya yerine takılan, madalyanın 1/3 oranında küçültülmüş şeklini,

e) Nişan: Personele hizmetinin karşılığı yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından çeşitli cinslerde verilen ve belirli günlerde göğüse veya boyuna takılan muhtelif cins ve değerde bir sembolü,

f) Personel: Jandarma Genel Komutanlığı mensubu subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler, çarşı ve mahalle bekçileri ile yükümlüleri,

g) Rozet: Madalyayı tanıtan ve madalya takılmadığı zaman takılan sembolü,

ğ) Taltif: Maddî ve manevî değeri olan ödülü alan şahsı takdir etme şeklini,

h) Tevcih: Madalya ile taltif edilen şahsa, madalyanın bizzat verilme işlemini,

ı) Yükümlü: 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununa tabi olarak askerlik hizmetini ifa eden yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası

Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası

MADDE 5 – (1) Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası ile ülkenin güvenlik ve esenliği için fiilen hayatını hiçe sayarak, üstün bir cesaret, feragat ve kahramanlık gösterdiği tespit edilen personele verilebilir.

(2) Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, beratı ile birlikte nesilden nesile miras olarak intikal eder.

(3) Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası altın kaplama olup; şekli, yapılışı ve özellikleri EK-1’de belirtilmiştir.

Teklif esasları

MADDE 6 – (1) Madalya için teklifte bulunulurken, elde edilen başarıların tek bir kişinin başarısı olamayacağı gerçeğinin yanı sıra, başarıda katkısı bulunan tüm personelin taltif edilemeyeceği de dikkate alınarak teklif yapılır.

(2) Teklifte bulunulurken, teklife gerekçe olan olay ya da konuya ilişkin görevin niteliği ve önemi göz önünde bulundurulur.

(3) Madalyanın personelin alabileceği en değerli ödüllerden biri olduğu hususu göz önünde bulundurularak, teklif edilecek personel seçiminde hassas davranılır.

(4) Madalya verilmesine konu olayın ardından gecikmeksizin madalya için teklifte bulunulur. Bu süre hiçbir suretle olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 ayı geçemez.

(5) Haklarında verilen kesinleşmiş mahkumiyet kararı veya Devlet memurluğundan çıkarma yahut meslekten çıkarma cezaları nedeniyle ilişiği kesilenler ya da 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 35 inci maddesi çerçevesinde ilişiğinin kesilmesine veya rütbesi geri alınmasına karar verilenler ile hayatını kaybedenler için teklifte bulunulmaz.

Tespit ve teklif işlemleri

MADDE 7 – (1) Görevini yerine getirirken fiilen hayatını hiçe sayarak, kahramanlık, fedakârlık, üstün başarı ve hizmette bulunan personel; tim, karakol, bölük komutanları veya eşiti komutanlar ve kurum amirleri ile daha üst makam ve rütbe sahipleri veya en yakın görgü şahidi olarak bulunan üst ve amirler tarafından tespit edilir.

(2) Taltife esas olan olaya ait madalya teklif formu, sıralı amirlerce, belirtilen esaslar dahilinde yapılan değerlendirmeyi müteakip EK-2’de yer alan örneğe uygun olarak, silsile yoluyla Jandarma Genel Komutanlığına gönderilir.

(3) Jandarma Genel Komutanı başkanlığında, Personel Başkanlığından sorumlu Jandarma Genel Komutan Yardımcısı, Personel Başkanı, Asayiş Başkanı, İstihbarat Başkanı, Hukuk Hizmetleri Başkanı, Terörle Mücadele Daire Başkanı ve Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanından oluşan Jandarma Genel Komutanlığı Madalya Değerlendirme Kurulu tarafından incelenen ve uygun olduğu değerlendirilen teklifler İçişleri Bakanının onayına sunulur.

(4) Madalya Değerlendirme Kurulu tüm üyelerin katılımıyla toplanır. Kurulda madalya teklifi yapılanların durumu tek tek görüşülür ve madalya verilmesinin uygun olup olmadığı kararı oy birliği veya oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilir. Toplantıya mazeretleri sebebiyle katılamayan kurul üyelerinin yerine, söz konusu personelin görevine vekalet eden personel katılır. Kuruldaki üyelere madalya verilmesi gerektiği hallerde bu şahıslar kurulda üye olarak görevlendirilemezler. O toplantıya münhasır olmak üzere, Kurul Başkanı tarafından belirlenecek başka bir personel toplantıya katılır.

(5) Madalya teklifi yapıldıktan sonra; haklarında verilen kesinleşmiş mahkumiyet kararı veya Devlet memurluğundan çıkarma yahut meslekten çıkarma cezaları nedeniyle ilişiği kesilenler ya da 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 35 inci maddesi çerçevesinde ilişiğinin kesilmesine veya rütbesinin geri alınmasına karar verilenler hariç olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığından herhangi bir nedenle ayrılanlar ile hayatını kaybedenlerin işlemleri devam ettirilir ve Madalya Değerlendirme Kurulu tarafından incelenen ve uygun olduğu değerlendirilen teklifler İçişleri Bakanının onayına sunulur.

Personele takdim ve takılış esasları

MADDE 8 – (1) Madalya, İçişleri Bakanı veya görevlendireceği amirler tarafından sahiplerine törenle takılır. Törenler; birliğin seviyesine, durumuna ve mevcut imkânlara uygun şekilde sade olarak yapılır. Söz konusu madalya, ilk verilişinde, iki yanı kırmızı ortası beyaz renkli bir kurdele ile boyundan asılmak suretiyle takılır. Madalya kurdeleye üst kenarındaki iğneden geçirilerek takılır.

(2) Madalyalar sol yaka tarafından başlamak üzere öncelik sırasına uyularak sola doğru sırasıyla;

a) Bir madalya varsa; Birlik Sembolü ile yaka arasına,

b) İki madalya varsa; Birlik Sembolünün her iki tarafına,

c) Üç madalya varsa; üçüncü madalya Birlik Sembolünün altına,

ç) Dört madalya varsa, üçüncü ve dördüncü madalyalar, birinci ve ikinci madalyaların altına,

d) Beş madalya varsa beşinci madalya Birlik Sembolünün altına,

takılır.

(3) İstiklâl Madalyası, 29/11/1920 tarihli ve 66 sayılı İstiklâl Madalyası Kanunu hükümleri doğrultusunda sağ göğüs üzerine tek başına takılır.

(4) Madalya ile taltif edilenler, bunları görevde veya emekli iken, üniforma veya sivil kıyafetlerle takabilirler. Resmî elbiselerin dışında sivil elbise kullanıldığında madalya takılması gerekiyorsa mutlaka takım elbise ya da ceket giyilir ve kravat takılır.

(5) Resmî ve sivil elbisede madalya, rozet ve minyatürlerin takılma şekilleri EK-3’te gösterilmiştir.

(6) Madalyalar;

a) Tören elbisesi giyilen her yerde ve zamanda,

b) Anıtkabir’e yapılacak resmî ziyaretlerde,

c) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının ve Yabancı Devlet Başkanlarının vereceği resmî kabullerde ve bunların resmî karşılama ve uğurlama törenlerinde,

ç) Madalya alınmasını gerektiren olayların kutlama törenlerinde, o zaferi kazanan birliğin kuruluş günlerinde, zaferin kazanıldığı bölgelere yapılacak resmî ziyaret ve gezilerde,

d) Millî bayramlarda,

e) Uluslararası eski muharipler ve benzeri derneklerin kongrelerinin davetlisi olarak, kongre ve gezinin devamı süresince,

f) Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış törenlerinde,

g) Cumhurbaşkanının iştirak edeceği anma törenlerinde,

1 numaralı üniformaya takılabilir.

(7) Sivil elbise ile iştirak edilen Cumhurbaşkanınca verilen resmî kabullerde, resmî Devlet törenlerinde ve Jandarma Genel Komutanlığı kuruluş yıldönümlerinde madalyaların kendileri veya minyatürleri takılabilir.

(8) Emekli olan personel tarafından sivil elbise ile iştirak edilen millî bayramlar ile  altıncı ve yedinci fıkralarda belirtilen davet ve kabullerde madalyaların kendileri veya minyatürleri takılabilir.

(9) Madalya ve rozetler yalnızca cekete takılmak suretiyle taşınır.

(10) Sefer halleri ve savaşta madalya ve rozetler takılmaz.

(11) Madalyalar takıldığı zaman rozetleri takılmaz.

(12) Aynı cins madalyadan birden fazla alan şahısların, birinci madalyasının kurdelesine paslanmaz sarı madenden yapılan bir yıldız, ikincisinin kurdelesine paslanmaz sarı madenden yapılan iki yıldız konur. Taşıma halinde son alınan madalya takılır. Minyatürleri de madalyaya benzer şekilde kullanılır. Rozetlerin ise ikisi de aynı anda takılarak kullanılır.

(13) Madalya, rozet ve minyatürleri takma hakkı olan personel veya kişiler, bunları doğru bir şekilde ve bu maddede yer alan esaslara uyarak temiz ve bakımlı takar ve taşır.

Üstün Cesaret ve Feragat Madalyasının diğer madalyalarla takılış esasları

MADDE 9 – (1) Personel, madalya ve nişanlar ile bunlara ait rozet ve minyatürleri aşağıdaki sıraya göre takar:

a) 24/10/1983 tarihli ve 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununda belirtilen madalyalardan kendisine tevcih edilenler.

b) Bu Yönetmelik kapsamında tevcih edilen madalya.

c) 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Savaş Takdirnamesi, Madalya ve Nişan Yönetmeliğine göre tevcih edilmiş madalyalar.

ç) Yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından verilen madalya ve nişanlar.

Madalyanın intikali

MADDE 10 – (1) Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, sahiplerinin vefatı hâlinde mirasçılarına geçer. Ancak, mirasçılar bu madalyaları takamazlar.

(2) Madalya teklifi onaylanan personel, madalyayı almadan vefat etmişse, madalya mirasçılarına verilir.

(3) Madalya alan veya almaya hak kazananların vefatları halinde bu madalya kendileri tarafından resmî vasiyetname ile mirasçılarından birine bırakılmamış ise; en büyüklerinden başlamak üzere çocuklarına, çocukları yoksa babasına, o da yoksa annesine, baba ve annenin boşanmış olduğu durumlarda çocuğun velayeti kimde ise ona, anne ve babanın olmadığı durumlarda eşine, eşinin de yokluğu halinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre diğer mirasçılarına intikal eder.

(4) Kendilerine madalya intikal edenlerin vefatları halinde, bu madalyalar en büyüklerinden başlamak üzere çocuklarına, çocukları yoksa babasına, o da yoksa annesine, baba ve annenin boşanmış olduğu durumlarda çocuğun velayeti kimde ise ona, anne ve babanın olmadığı durumlarda eşine, eşinin de yokluğu halinde 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre diğer mirasçılarına intikal eder.

(5) Kendilerine madalya intikal edecek olanların anlaşmaları halinde üçüncü ve dördüncü fıkralarda gösterilen sıraya uyulmayabilir.

(6) Kendisine madalya intikal eden varisin; ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, affa uğramış veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, genel ahlaka karşı suçlar, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından mahkum olduğunun veya kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olduğunun tespit edilmesi halinde, madalyaları geri alınarak bir sonraki hak sahibi varise intikal ettirilir. Mahkumiyet kararında kesinleşme şartı aranır.

 (7) Madalya sahipleri sağlıklarında hazırlayacakları bir vasiyetname ile veya arzuları gereği vefatlarını müteakip varislerince istedikleri okul veya müzelere madalyalarını hediye edebilirler. Bu durum madalyaların kayıt ve tescil işlerinde belirtilir. Bu madalyalar hediye edilen okul veya müze tarafından kayıtları tutularak muhafaza edilir.

Kayıt ve tescil işlemleri

MADDE 11 – (1)  Madalya almayı hak eden kişilere bunları alırken beratları da birlikte verilir. Beratlarda tarih ve numaraya yer verilir. Beratlar, beyaz kuşe kağıt üzerine yazılır ve maroken bir kap içine konur. Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığınca, verilen madalya ve rozetler madalya tescil defterlerine kaydedilir ve numaralandırılır. Bu numaralar aynı zamanda berat ve madalya numarasıdır.

(2) Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı tarafından, verilen madalyalar için EK-4’te yer alan tescil defteri tutulur. Bu defterde; madalya alan kişinin kimlik bilgileri, veriliş nedeni, veriliş tarihi, madalya ve berat numaraları, varisleri hakkında bilgiler bulunur.

(3) Tescil defterlerinin her bir sayfası numaralanır ve her yaprağı ayrı ayrı mühürlenir. Bu durum Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığınca bir tutanakla tespit edilir ve defterin son sayfasına işlenerek tasdik edilir.

(4) Tescil defterine işlenerek kaydı tamamlanan madalya sahibine ve birliğine; taltif sebebi, kim tarafından ne ile taltif edildiği, taltife esas olan iş ve hizmet açıklanmak suretiyle bildirilir.

(5) Madalya sahibinin vefatı halinde; bunları daha evvel herhangi bir kişiye bırakmamış ise mirasçı, bu madalyaya hak sahibi olduğuna dair belgeler ile birlikte, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığına müracaat eder ve tescil defterinde o madalyanın berat numarasının verildiği sıradaki varisi hanesine kendisini kaydettirir.

(6) Madalya sahibi vefat etmeden evvel, madalyalarını arzu ettiği bir şahsa bırakmak isterse, sağlığında, madalya beratının noterlikçe onaylı suretini dilekçe ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığına göndererek, tescil defterine kaydettirir.

Madalyanın zayi olması

MADDE 12 – (1)  Madalya ve/veya rozetleri herhangi bir sebeple zayi olanlar, durumu en kısa zamanda Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığına bildirir. Madalya ve/veya rozetlerinin zayiinde kusurlu olmadıkları Jandarma Genel Komutanlığı Madalya Değerlendirme Kurulunca belirlenenlere, madalya ve/veya rozetleri, bedeli madalya sahibi veya mirasçı tarafından ödenmek suretiyle, tören yapılmaksızın ve bir defaya mahsus olmak üzere tekrar verilir. 

(2) Bir şahsa zayiinden dolayı müteakip defa verilen madalya ve beratlar aynı numarayı taşır.

Yabancı madalya ve nişanların tescili ve takılması

MADDE 13 – (1)  Yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından personele tevcih edilen madalya, nişan ve rozetler ile bunlara ait beratlardan;

a) Yabancı ülke devlet başkanları, başbakanları, içişleri bakanları, savunma bakanları, genelkurmay başkanları ve kuvvet komutanları ile bu makamların görev olarak muadili makamlar tarafından tevcih edilmiş olan o devletin resmî madalya ve nişanları,

b) Birleşmiş Milletler, NATO ve benzeri uluslararası kuruluşların madalyaları,

İçişleri Bakanlığınca tasvip ve tescil edildikten sonra takılabilir.

(2) Tescili müteakip personele tevcih edilen madalya ve nişanlar;

a) Madalya ve nişanı veren devletin ulusal günlerinde, Birleşmiş Milletler, NATO ve uluslararası kuruluşların madalyaları ise bu teşkilatların kuruluş günlerinde,

b) Elçilik veya konsolosluklar ile uluslararası kuruluş temsilcilikleri tarafından yurt içi veya yurt dışında verilen davetlerde,

1 numaralı üniformaya takılır.

(3) Rozetler her gün takılabilir.

(4)  Bu  maddede belirtilen madalyalar dışında daha ast kademelerce tevcih edilmiş madalya ve nişanlar ile sportif amaçlı kazanılmış madalya ve nişanlar hatıra mahiyetinde değerlendirilir, tescil işlemi yapılmaz ve 1 numaralı üniformaya takılmaz.

Özel hükümler

MADDE 14 – (1) Personelin aldığı madalyalar özlük kayıtlarına işlenir. Bu hususta verilmiş olan yazıdan birer suret özlük  dosyalarına konur.

(2)   66 sayılı Kanun hükümleri saklı olmakla birlikte, İstiklâl Madalyası millî mefkure, hamasî duygu ve Türklüğe has geleneklerimiz yönünden bütün Türk ve yabancı madalyalardan üstündür.

(3) Tutuklanan, görevden uzaklaştırılan ya da ihraç edilen; Devlet memurluğundan çıkarma ya da meslekten çıkarma cezası gerektiren eylemlerden dolayı hakkında disiplin soruşturması devam eden; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, genel ahlaka karşı suçlar, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarının birisinden adli soruşturması veya kovuşturması devam eden personele, onaylanan madalyası verilmez. Görevine geri dönenlere, hakkında yapılan adli soruşturma veya kovuşturma ile disiplin soruşturması sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, beraat, ceza verilmesine yer olmadığı kararı, davanın düşmesi kararı, disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kararı, karar verilmesine yer olmadığı kararı verilenlere onaylanan madalyası verilir.  Kararlarda kesinleşme şartı aranır.

(4) Madalyanın verilmesinden sonra görevdeyken üçüncü fıkra kapsamına giren personelin madalyaları geri alınır ve Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığında muhafaza edilir. Görevine geri dönenlere, hakkında yapılan adli soruşturma veya kovuşturma ile disiplin soruşturması sonucunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, beraat, ceza verilmesine yer olmadığı kararı, davanın düşmesi kararı, disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kararı, karar verilmesine yer olmadığı kararı verilenlere madalyaları iade edilir.  Kararlarda kesinleşme şartı aranır.

(5) Madalyanın verilmesinden sonra Jandarma Genel Komutanlığından herhangi bir nedenle ayrılan personelden; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 35 inci maddesi çerçevesinde rütbesinin geri alınmasına karar verilenler ile ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, affa uğramış veya 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, genel ahlaka karşı suçlar, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından mahkum olanlar ile  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanların madalyaları, tespit edilmesi halinde geri alınır. Mahkumiyet kararında kesinleşme şartı aranır.

(6) Hakkı olmadığı madalyayı taşıyan kişiler bakımından, 5237 sayılı Kanunun 264 üncü maddesi hükmü uygulanır.

Yapım giderleri

MADDE 15 – (1) Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, rozeti ve minyatürü Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yapılır. Yapım giderleri Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinden ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nakdi Ödül

Nakdi ödül verilecek durumlar

MADDE 16 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı personelinden;

a) Ülkenin güvenlik ve esenliği, Devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının iki katından beş katına kadar,

b) Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlılıklar gösterenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının altı katından yirmidört katına kadar,

para verilerek ödüllendirilir.

Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulu

MADDE 17 – (1) Nakdi ödül teklifleri, nakdi ödüle esas olayın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde olayın gerçekleştiği yerdeki sıralı amirler tarafından, kendi personeli ile birlikte emrine görevlendirilen personeli de kapsayacak şekilde yapılacak değerlendirmeyi müteakip Jandarma Genel Komutanlığına silsile yoluyla gönderilir. 

(2) Jandarma Genel Komutanı başkanlığında, Personel Başkanlığından sorumlu Jandarma Genel Komutan Yardımcısı, Personel Başkanı, Asayiş Başkanı, İstihbarat Başkanı, Mali Hizmetler Başkanı, Terörle Mücadele Daire Başkanı ve Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanından oluşan Jandarma Genel Komutanlığı Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulu tarafından incelenen ve kurul tarafından uygun olduğu değerlendirilen teklifler İçişleri Bakanının onayına sunulur.

(3) Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulu tüm üyelerin katılımıyla toplanır. Kurulda nakdi ödül teklifi yapılanların durumu tek tek görüşülür, nakdi ödül verilmesinin uygun olup olmadığı ve uygun değerlendirilenlere verilecek nakdi ödül miktarına ilişkin kararlar oy birliği veya oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilir. Toplantıya mazeretleri sebebiyle katılamayan kurul üyelerinin yerine, söz konusu personelin görevine vekalet eden personel katılır. Kuruldaki üyelere nakdi ödül verilmesi gerektiği hallerde bu şahıslar kurulda üye olarak görevlendirilemezler. O toplantıya münhasır olmak üzere, Kurul Başkanı tarafından belirlenecek başka bir personel toplantıya katılır.

(4) Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulu, nakdi ödül tekliflerini; personelin başarıya sağladığı katkı, yaşamını ortaya koyma durumu, emsallerine göre gösterdiği gayret göz önünde bulundurarak inceler ve teklifin uygun görülmesi durumunda ödül miktarını belirler.

İdari ve mali hususlar  

MADDE 18 – (1) Nakdi ödüller, Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinden ödenir.

(2) Kesinleşen nakdi ödüllere tekabül eden ödenekler ilgili birliklere gönderilir.

(3) Tutuklanan, görevden uzaklaştırılan ya da ihraç edilen; Devlet memurluğundan çıkarma ya da meslekten çıkarma cezası gerektiren eylemlerden dolayı hakkında disiplin soruşturması devam eden; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, genel ahlaka karşı suçlar, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarının birisinden adli soruşturması veya kovuşturması devam eden personele, onaylanan nakdi ödülü verilmez. Görevine geri dönenlere, hakkında yapılan adli soruşturma veya kovuşturma ile disiplin soruşturması sonucunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, beraat, ceza verilmesine yer olmadığı kararı, davanın düşmesi kararı, disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kararı, karar verilmesine yer olmadığı kararı verilenlere onaylanan nakdi ödülü verilir.  Kararlarda kesinleşme şartı aranır.

(4) Jandarma Genel Komutanlığından herhangi bir nedenle ayrılan personel ile hayatını kaybedenler için nakdi ödül teklifi yapılmaz. Nakdi ödül teklifi yapıldıktan sonra; haklarında verilen kesinleşmiş mahkumiyet kararı veya Devlet memurluğundan çıkarma yahut meslekten çıkarma cezaları nedeniyle ilişiği kesilenler ya da 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 35 inci maddesi çerçevesinde ilişiğinin kesilmesine veya rütbesinin geri alınmasına karar verilenler hariç olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığından herhangi bir nedenle ayrılanlar ile hayatını kaybedenlerin işlemleri devam ettirilir ve bunların nakdi ödülleri İçişleri Bakanı tarafından onaylanmasını müteakip personele veya mirasçılarına ödenir.

(5) Dördüncü fıkra kapsamında hakkında nakdi ödül verilmesi işlemi onaylananlardan; tutuklanan ya da ihraç edilenlere; Devlet memurluğundan çıkarma ya da meslekten çıkarma cezası gerektiren eylemlerden dolayı hakkında disiplin soruşturması devam edenlere; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, genel ahlaka karşı suçlar, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarının birisinden adli soruşturması veya kovuşturması devam edenlere nakdi ödülü verilmez. Görevine geri dönenlere, hakkında yapılan adli soruşturma veya kovuşturma ile disiplin soruşturması sonucunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, beraat, ceza verilmesine yer olmadığı kararı, davanın düşmesi kararı, disiplin cezası verilmesine yer olmadığı kararı, karar verilmesine yer olmadığı kararı verilenlere nakdi ödülü verilir. Kararlarda kesinleşme şartı aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 19 – (1)  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1)  Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız