JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI PERSONELİNİN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Jandarma Genel Komutanlığının lisansüstü eğitim ihtiyaçlarına ilişkin ilkeleri, plânlanmaları, seçim ve yönetime ilişkin usul ve esasları ve öğrenim kıdemi verilmesine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimleri hariç olmak üzere lisansüstü eğitim faaliyetlerini plânlayan Jandarma Genel Komutanlığı birimlerini, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını ve Jandarma Genel Komutanlığı mensubu personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, 12/12/2016 tarihli ve 2016/9742 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrası ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Bakan: İçişleri Bakanını,

c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

ç) Doktora: Lisansa dayalı en az on yarıyıl veya yüksek lisansa dayalı en az sekiz yarıyıllık programı kapsayan ve özgün bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimi,

d) e-YDS: ÖSYM tarafından yapılan Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

e) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitim: Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç duyduğu programlardaki/alanlardaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi veya belirlenecek yurt içindeki/yurt dışındaki üniversitelerde icra ettirilen lisansüstü eğitimi,

f) JSGA: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını,

g) Kendi nam ve hesabına lisansüstü eğitim: Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına yapılan lisansüstü eğitimler dışında kalan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından lisansüstü öğrenim denkliği kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışı eğitim kurumlarından alınan eğitimi,

ğ) Lisansüstü eğitim: Yüksek lisans ve doktora eğitimini kapsayan eğitimleri,

h) Muvazzaf: Emeklilik yaş haddine kadar, azami süreyle istihdam edilmek üzere temin edilen ve/veya yetiştirilen, mecburi hizmet sürelerine tabi subay ve astsubayları,

ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

i) Personel: Jandarma Genel Komutanlığı mensubu muvazzaf subay, muvazzaf astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, devlet memuru, işçi, sözleşmeli erbaş ve erler ile askerlik yükümlülüğü bulunan personeli,

j) YDS : ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

k) Yüksek lisans: Lisans öğrenimine dayalı, eğitim-öğretim ve araştırmaların sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimi,

l) Yükseköğretim: Milli eğitim sistemi içinde, orta öğretime dayalı en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim-öğretimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitime İlişkin Hususlar

Lisansüstü eğitimin amacı

MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitimin amacı; Jandarma Genel Komutanlığı personelinin statü, branş ve ihtisas özellikleri esas alınarak, göreve ilişkin mesleki bilgisini geliştirmek ve uzman personel yetiştirmektir.

Genel sorumluluklar

MADDE 6 – (1) Jandarma Genel Komutanlığınca; yurt içi ve yurt dışı lisansüstü eğitimlere ilişkin, genel prensipleri belirleme, planlama ve personel seçim işlemleri ile yurt dışı aylık ödemeleri, eğitim, kırtasiye, yolluk ve yevmiyeleri gibi eğitime dair diğer ödemelere yönelik işlemler yapılır.

(2) Jandarma Genel Komutanlığı adına JSGA tarafından personelin eğitim süresinin takibi, akademik danışmanlık verilmesi, eğitim sonunda personelin tez ve göreve dönüş sonuçlarının değerlendirilerek Jandarma Genel Komutanlığının kurumsal gelişimi için teklifte bulunulması ile yurt içi eğitimlerin nereden, ne şekilde karşılanacağı ve buna ilişkin protokol yapılması gibi hususlar yerine getirilir.

(3) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitimler, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin ve Yetiştirme Planında belirlenen lisansüstü eğitim kontenjanları nispetinde yapılır. Lisansüstü eğitim ve öğretimlere katılacak aday personelin seçimi bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığınca yapılır.

(4) Kadro düzenleme yetki ve sorumluluğu bulunan birimler tarafından üzerinde bilimsel çalışma yapılmasına ve personel yetiştirilmesine öncelikli olarak ihtiyaç duyulan lisansüstü eğitim alanları Jandarma Genel Komutanlığınca JSGA’ya bildirilir.

Eğitim süreleri

MADDE 7 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına yapılacak yurt içi lisansüstü eğitimler; bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık süresi hariç olmak üzere, yüksek lisans eğitimi için en fazla altı yarıyıl olmak üzere üç yılda, doktora eğitimi için en fazla on iki yarıyıl olmak üzere altı yılda, doktora eğitimine lisans notu ile kabul edilenler için ise en fazla on dört yarıyıl olmak üzere yedi yılda tamamlanır.

(2) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına yapılacak yurt dışı lisansüstü eğitim süreleri için Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen hükümler esas alınır.

Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına yurt içi lisansüstü eğitim

MADDE 8 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına yurt içinde lisansüstü eğitim, aşağıda belirtilen prensipler dâhilinde yapılır:

a) Yurt içi lisansüstü eğitimlerde kontenjan ayrılan alanlarda öncelikle JSGA bünyesinde açılan eğitimler ile bu kapsamda JSGA tarafından yapılan protokoller çerçevesinde kontenjan alınmış üniversitelerde verilen eğitimler tercih edilir.

b) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitime seçilen personel öncelikle JSGA emrine, ihtiyaç olması halinde eğitim göreceği yerde bulunan bir jandarma birimine atanır. Bilimsel hazırlık süresi hariç olmak üzere, yüksek lisans için iki yıl, doktora eğitimi için dört yıl boyunca personel bulunduğu ilden başka bir yere atanamaz.

c) Personele, atamalı bulunduğu göreve devam ederken eğitimini aksatmayacak şekilde belirli zamanlarda öğrenim izni verilmesi veya eğitim süresi boyunca öğrenim izni verilmesine ilişkin hususlar Jandarma Genel Komutanlığınca çıkarılacak yönerge ile düzenlenir.

ç) Lisansüstü öğrenime başlayan personel, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara ilave olarak, ayrıca 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili eğitim kurumunun lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinde belirtilen esaslara da uyar.

d) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına yurt içi lisansüstü eğitime seçilen personelin tez konularının belirlenmesinde Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaç sahalarına öncelik verilir. Bu kapsamda JSGA ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından müştereken bir tez havuzu oluşturulur. Personel tarafından, eğitim aldığı yükseköğretim kurumuna tez önerisini sunmadan önce tez alternatiflerinin belirlenmesi ve tez esnasında yürütülecek çalışma ve alan araştırmalarına yönelik talepler JSGA’ya yapılır. JSGA bünyesinde oluşturulacak kurul tarafından söz konusu talep değerlendirilir. Önceden belirlenmiş olan tez konusu alternatiflerine ilişkin karar doğrudan JSGA tarafından, Jandarma Genel Komutanlığı teşkilat ve görev sorumluluğuna yönelik diğer taleplere ilişkin karar ise Jandarma Genel Komutanlığının görüşünü almayı müteakip JSGA tarafından verilir.

e) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitime devam eden personel, JSGA tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde eğitimlerine ilişkin bilgi ve belgeleri vermek ve oluşturulan takip sürecine uymak zorundadır.

f) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına yurt içi lisansüstü eğitimini başarıyla bitiren subayların, kadro görev yeri gözetilerek, eğitim aldığı alan ile ilgili veya lisansüstü eğitim yapma kriteri bulunan kadrolara atanmalarına öncelik verilir.

g) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitim yapan personelin öğrenimi süresince ödeyeceği okul harçları ve öğrenim ücreti Jandarma Genel Komutanlığınca, diğer tüm giderler personelin kendisi tarafından karşılanır.

Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına yurt dışı lisansüstü eğitim

MADDE 9 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına yurt dışında lisansüstü eğitim, aşağıda belirtilen prensipler dâhilinde yapılır:

a) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderilecek personel hakkında; Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

b) Yurt dışına gönderilecek personelin belirlenmesinde, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartlara ilave olarak 12 nci maddede belirtilen şartlar da aranır.

c) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimlerine gönderilen personel, eğitim süresince JSGA’ya atanır. Personelin tüm özlük işlemlerinin takibi JSGA tarafından yapılır. Eğitime katılan personel, JSGA tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, eğitimine ilişkin bilgi ve belgeleri vermek ve oluşturulacak takip sürecine uymak zorundadır.

ç) Yurt dışında Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına yaptırılacak lisansüstü bilim dalları ve personel kontenjanları Jandarma Genel Komutanlığı Personel Yetiştirme Planında ve Yurt Dışı Mesleki Gelişim Planında gösterilir. Bu bilim dallarının belirlenmesinde, yurt içi yükseköğretim kurumlarında olmayan veya olup da kapsam itibarıyla Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaçlarına tam olarak cevap vermeyen bilim dalları esas alınır.

d) Yurt dışı eğitime gönderilen personel; eğitim konusunu, kurumunu ve gönderildiği programı değiştiremez. Ancak personelin kabul edilebilir bir gerekçesi olması halinde, ek süre ve maliyete neden olmayacak şekilde sadece eğitim kurumunu değiştirmesine mevcut mevzuat çerçevesinde izin verilebilir.

e) Lisansüstü eğitimdeki personel, eğitim gördüğü kurumun ve ülkenin yasal düzenlemelerine uymakla sorumludur.

f) Lisansüstü eğitime gönderilecek personelden Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan örneklerine uygun muvafakatname ve yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınır. Birer sureti personelin özlük dosyasında saklanır.

g) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına yurt dışında lisansüstü eğitimini başarıyla bitiren subayların, kadro görev yeri gözetilerek, eğitim aldığı alan ile ilgili veya lisansüstü eğitim yapma kriteri bulunan kadrolara atanmalarına öncelik verilir.

ğ) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına yurt dışında lisansüstü eğitime gönderilen personelin özlük işlemleri ilgili mevzuat doğrultusunda yürütülür.

h) Yurt dışı lisansüstü eğitime gidecek personel, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından seçilir ve Bakan tarafından onaylanır.

Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına yurt dışı doktora sonrası araştırması

MADDE 10 – (1) Personel, yurt içi ve/veya yurt dışı bir kurum ve kuruluştan burslu olarak doktora sonrası araştırma için yurt dışında bulunan bir üniversiteye Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda gönderilebilir.

Kendi nam ve hesabına lisansüstü eğitim

MADDE 11 – (1) Personel, görev ve sorumluluklarını aksatmamak ve eğitime ilişkin tüm giderler kendisine ait olmak koşuluyla kendi nam ve hesabına lisansüstü eğitim yapabilir. Personel, eğitime kabul edildiği tarihten itibaren iki ay içerisinde bir dilekçe ile kabul edildiği eğitime ilişkin bilgileri Jandarma Genel Komutanlığına bildirmekle yükümlüdür. Personelin kendi nam ve hesabına lisansüstü eğitime devam ediyor olması, gerektiğinde atama yapılmasına engel teşkil etmez.

Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitime başvuru şartları

MADDE 12 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitime gideceklerde;

a) Muvazzaf subay olma,

b) Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen hizmet yılı koşullarını sağlama,

c) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olmama,

ç) Ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, affa uğramış veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile 2803 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen suçlar ile 5237 sayılı Kanunda belirtilen cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, genel ahlaka karşı suçlar, devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar ve kamunun sağlığına karşı suçlardan mahkum olmama,

d) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçları ile 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmama,

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen suçların dışındaki suçlardan, toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkum veya cezalandırılmamış olma,

f) Personel seçimine ilişkin başvurunun yapıldığı tarihte hakkında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası gerektiren suçlardan dolayı adli ve/veya idari soruşturma yapılmıyor olma,

g) 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun kapsamında, başvuru tarihinden itibaren geriye doğru son beş yıl içinde, toplamda on iki ay veya daha fazla kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olma,

ğ) Personel seçimine ilişkin başvurunun yapıldığı tarihte herhangi bir sebeple görevden uzaklaştırılmış veya tutuklu bulunmama,

h) Yurt dışı lisansüstü eğitimlere yönelik olarak kontenjan ayrılan bilim dalında eğitim veren ilgili yükseköğretim kurumundan şartsız kabul almış olma,

ı) Yurt dışı lisansüstü eğitimlere yönelik olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen hastanelerden 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen hükümler doğrultusunda yurt dışında görev yapabileceğine dair sağlık kurulu raporu almış olma,

şartları aranır.

(2) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına yüksek lisans eğitimini tamamlayan personel, yüksek lisans eğitiminden mezun olduğu gün itibarıyla iki yıl geçmeden Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına doktora eğitimine başvuramaz.

(3) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına icra edilecek lisansüstü eğitim kontenjanına birden fazla personelin başvurması halinde, daha önceden kendi nam ve hesabına aynı seviyede lisansüstü eğitim almamış olan personele öncelik verilir.

(4) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitimini tamamlayan personel, Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına icra edilen aynı seviyedeki lisansüstü eğitimlere tekrar başvuramaz.

(5) Birinci fıkranın (f) bendinde belirtilen durumda olan personel hakkında soruşturmaya yer olmadığı kararı, kovuşturmaya yer olmadığı kararı, ceza verilmesine yer olmadığı kararı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya kesinleşmiş beraat kararı verilmesi durumunda; adaya, personel seçimine katılamadığı süre kadar ilave başvuru hakkı verilir.

(6) Birinci fıkranın (ğ) bendinde belirtilen durumda olan personelin haklarındaki bu tedbirlerin sona ermesi halinde; adaya, personel seçimine katılamadığı süre kadar ilave başvuru hakkı verilir.

Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitimlere personel seçimi esasları

MADDE 13 – (1) 12 nci maddede yazılı koşulları sağlayan adaylar arasından yapılacak seçimlerde aşağıda belirtilen esaslar uygulanır:

a) Yurt dışı lisansüstü eğitimlere yönelik olarak, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartların yanı sıra, personelin kabul aldığı üniversitenin genel kabul görmüş dünya üniversite sıralamasına yönelik değerlendirmeleri de dikkate alınabilir. Esas alınacak dünya üniversite sıralaması başvuru esnasında belirtilebilir.

b) Yurt içi lisansüstü eğitimlere başvuran personelin sıralamasında;

1) Sicil not ortalaması %20,

2) Başvurulan bölüm için belirlenmiş türdeki ALES puanı %30,

3) Yüksek lisans için lisans not ortalaması, doktora için yüksek lisans not ortalaması %20,

4) Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenen esaslara göre hesaplanacak nitelik/ödül puanı %20,

5) Yabancı dil notu %10,

oranında etki eder.

c) Yurt içi lisansüstü eğitim için YDS/E-YDS ve/veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarına ait yabancı dil notu esas alınır.

ç) Değerlendirme sınavlarının geçerlilik sürelerinde, üzerinde açıkça belirlenmiş bir süre olmaması durumunda ilgili eğitimin verildiği yerin tabi olduğu mevzuat hükümleri dikkate alınır.

d) Değerlendirme esnasında puanlar arasında eşitlik olması halinde ALES puanı yüksek olan personel, yine eşitlik olması halinde ise kıdem sırasında önde olan personel sıralamada önceliğe sahip olur.

e) Yurt içi lisansüstü eğitimlerde, her alan için belirlenen kontenjanın üç katı personel, yükseköğretim kurumlarının sınavlarına/mülakatlarına tabii tutulur ve kayıtsız şartsız kabul almaları istenir. Bu sınavlara/mülakatlara katılacak personel, (b) bendine göre yapılan sıralamaya göre belirlenir.

f) Değerlendirme sonucunda; eğitime katılması uygun görülen personelin kimlikleri Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, ilgili eğitim kurumunca istenen belgeler ise personelin kendisi tarafından söz konusu yurt içi yükseköğretim kurumuna gönderilir.

Öğrenim kıdemi verilme esasları

MADDE 14 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitime seçilen personelden, 2803 sayılı Kanunun 13 üncü, 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ve bu Yönetmelik esasları kapsamında öğrenim kıdemi alma şartlarını taşıyanlara, eğitimlerini tamamlamalarını takiben öğrenim kıdemi verilir. Öğrenimini tamamlayan personel, kıdem verilmesini isteyen dilekçesi ve eğitimini tamamladığını gösterir belgeler ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığına müracaat eder.

(2) Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin ve Yetiştirme Planında belirlenen, kendi nam ve hesabına eğitime ihtiyaç duyulan lisansüstü eğitim alanlarında eğitimi tamamlayan personelden, 2803 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun 36 ncı ve 83 üncü maddeleri ile bu Yönetmelik esasları kapsamında öğrenim kıdemi alma şartlarını taşıyan muvazzaf subay ve astsubaylara kontenjan dahilinde öğrenim kıdemi verilir. Söz konusu kontenjana girecek personelin belirlenmesinde nitelik puanı esas alınır. Nitelik puanı; lisansüstü mezuniyet not ortalamasının %40’ı, lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u, sicil notu ortalamasının %40’ı, ödül ve cezaların %10’u dikkate alınarak belirlenir. Ödül ve ceza puanlarının hesaplanma usul ve esasları Jandarma Genel Komutanlığınca çıkarılacak yönerge ile düzenlenir. Yüksek lisans eğitimini tezli olarak yapmış personelin nitelik puanına on puan ilave edilir. Nitelik puanlarının eşit olması durumunda öncelikle sicil notu ortalaması, eşitliğin bozulmaması durumunda sırasıyla akademik başarı, fiili hizmet süresi ve rütbe dikkate alınır. Lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans programından mezun olan personelin nitelik puanı hesaplamasında; yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ve lisans mezuniyet not ortalaması yerine, lisansla birleştirilmiş tezsiz yüksek lisans mezuniyet not ortalaması %50 oranında dikkate alınır.

(3) Kendi nam ve hesabına lisansüstü öğrenimlerini tamamlayan personel, kıdem verilmesini isteyen dilekçe ve eğitimini tamamladığını gösterir belgeler ile birlikte Ekim ayı sonuna kadar Jandarma Genel Komutanlığına müracaat eder. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından lisansüstü eğitimini tamamlayan personelden öğrenim kıdemi verileceklerin değerlendirilmesi her yıl Aralık ayında tamamlanır.

Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına yapılan lisansüstü eğitimlerde öğrenim koşulunun ortadan kalkması

MADDE 15 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına yurt içinde lisansüstü eğitime devam eden personelden;

a) İlgili eğitim kurumunun disiplin kurallarına uymadığı için haklarında yapılan disiplin işlemi sonucunda ceza alanlardan Jandarma Genel Komutanlığınca öğrenime devam etmesi uygun görülmeyenler,

b) Eğitim kurumunca belirlenmiş olan kurallara aykırı davranışta bulunmaları nedeniyle öğrencilikle ilişiği kesilenler,

c) Kendi isteği ile öğrenime devam edemeyeceğini dilekçe ile belirtip öğrenimden ayrılanlar,

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen haller haricinde, eğitime kendi isteği ile ara verenler,

d) 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi haricindeki başvuru şartlarını sağlamadığı sonradan anlaşılanlar veya bu şartları kaybedenler,

e) Sağlık nedenleri hariç geçerli mazereti olmaksızın devamsızlık nedeniyle öğrenim koşulunun ortadan kalktığı belgelerle saptanmış olanlar,

f) Jandarma Genel Komutanlığının izni olmadan seçildiği programın dışında, başka bir programa geçenler,

g) Yükseköğretim Kurulu veya ilgili üniversitenin lisansüstü eğitim ve öğretimle ilgili mevzuatı gereği eğitime devam etmesi uygun görülmeyenler,

ğ) Kendisine tahsis edilen süre içerisinde eğitimini tamamlayamayan personel,

başarısız sayılır.

(2) Eğitimin başladığı tarihten sonra görevden uzaklaştırılan ve/veya tutuklanan, hakkında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası gerektiren suçlardan dolayı adli ve/veya idari soruşturma başlatılan personelin eğitimine ilgili eğitim kurumunun mevzuatında belirlenen süreler kadar ara verilir. Eğitime ara verilen sürenin sonunda durumunda değişiklik olmayan personel başarısız sayılır. Görevden uzaklaştırma, tutukluluk ve/veya soruşturma hallerinin sona ermesi halinde personelin Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına lisansüstü eğitimine devam edip etmeyeceği hususu Jandarma Genel Komutanlığınca değerlendirilir. Eğitime devam etmesi uygun görülen personel, eğitime ara verilen süreler hariç olmak üzere, bu Yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde eğitimini tamamlamak zorundadır.

(3) Başarısız sayılan personele 16 ncı maddede belirtilen esaslara göre işlem yapılır.

(4) Eğitim süresince, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen hastanelerden kesintisiz olarak alınan istirahat rapor süreleri, bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim sürelerinin üçte birinden fazla olması halinde personelin kurum adına yaptığı eğitim sonlandırılır.

(5) Savaş ve olağanüstü haller ile uluslararası ilişkilerde değişiklikler yaşanması durumunda; personelin kurum adına yaptığı eğitim sonlandırılabilir ve/veya yurt dışında lisansüstü eğitim yapan personel Jandarma Genel Komutanlığı tarafından geri çağrılabilir.

(6) Dört ve beşinci fıkralarda belirtilen sebeplerden dolayı öğrenimleri sonlandırılan personele başarısızlık nedeniyle işlem yapılmaz.

(7) Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte belirtilen geri çağırmayı gerektiren hallerde, yurt dışında lisansüstü eğitim gören personel öğrenim süresinin bitimi beklenmeksizin Jandarma Genel Komutanlığı tarafından başarısız sayılarak Türkiye’ye geri çağrılabilir ve geri çağırma işlemine yapılan itiraz bu işlemi durdurmaz.

(8) Personelin geri çağrılmasına ilişkin işlemler Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülür.

Geri dönüş

MADDE 16 – (1) Yurt dışı lisansüstü eğitimin başarı ile tamamlanması veya 15 inci maddede belirtilen sebeplerden dolayı eğitimin Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sonlandırılması halinde personel en kısa sürede görevine döner. Bu süre eğitimin tamamlanma tarihi veya geri çağrılma kararının personele tebliğ edilmesi ile başlar ve yol süreleri hariç 15 günü geçemez. Bu süre Jandarma Genel Komutanlığı tarafından değiştirilebilir. Kendisine yurda dönme kararı tebliğ edilemeyen personel hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu esaslarına göre işlem tesis edilir. Belirtilen süre içinde görevine dönmeyen personel hakkında ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

(2) Öğrenimini kendisine tahsis edilen izin süresinden önce tamamlayan personel, öğrenim izninin bitim tarihini beklemeden, eğitiminin bitiş tarihinden itibaren yol süreleri hariç 15 gün içinde görevine döner ve atamaya tabi tutulabilir.

Başarısızlık

MADDE 17 – (1) 15 inci maddede belirtilen sebeplerden dolayı başarısız kabul edilerek Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına devam ettiği lisansüstü eğitimine son verilen personel hakkında, 2803 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesi, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 34 üncü maddesi ve 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır.

İzin

MADDE 18 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına yurt dışı lisansüstü eğitime gönderilen personel yıllık planlı izinlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre alarak bulunduğu ülke dışında geçirebilir. İzin taleplerine ilişkin işlemler JSGA tarafından yürütülür. Ancak, izinlerin eğitim-öğretim yılının tatil dönemlerinde kullanılması esastır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tez, kitap, makale ve bildiri benzeri bilimsel eserlerin yayımı

MADDE 19 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı personeli tez, kitap, makale ve bildiri sunma gibi akademik faaliyetleri, yapılan çalışmanın Jandarma Genel Komutanlığının kurumsal görüşünü değil personelin kişisel görüşünü ifade ettiğini belirtmek suretiyle gerçekleştirebilir. Ancak, Jandarma Genel Komutanlığının görev alanı, teşkilat, kadro ve kuruluş yapısını ilgilendiren hususlar ile Jandarma Genel Komutanlığının gizlilik dereceli yayınlarından, mesleki sır olabilecek konulardan ve göreve mahsus kitaplardan istifade edilerek yapılacak çalışmalarda, eserin basım ve yayımından önce eser sahibi tarafından Jandarma Genel Komutanlığından izin alınır. İzin verilmeyen eserler yayımlanmaz. Ancak, aşağıda belirtilen konularla ilgili herhangi bir faaliyette bulunmaları yasaktır:

a) 657 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen hükümlere aykırı şekilde siyasi içerikli çalışma yapmak.

b) Jandarma Genel Komutanlığı, diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile bu kurum ve kuruluşların personelini küçük düşürecek ifade ve faaliyetlerde bulunmak.

c) Mesleki sır olabilecek konularda izin almadan çalışma yapmak.

ç) Gizlilik ibareli ve/veya göreve mahsus yayınları izin almadan kullanmak.

d) Milli güvenlik ile kurumsal güvenliğe yönelik zafiyet yaşatabilecek çalışmalarda bulunmak.

e) Jandarma Genel Komutanlığının görev alanı, teşkilat, kadro ve kuruluş yapısını ilgilendiren hususlarda izin almadan çalışma yapmak.

f) Devam etmekte olan soruşturmanın gizliliğine ve adil yargılama ilkelerine zarar veren, kişisel hak ve özgürlükleri ihlal eden bilgi ve belgeleri içeren çalışmalar yapmak.

Tez, kitap, makale ve bildiri benzeri bilimsel faaliyetler için veri toplama izni

MADDE 20 – (1) Jandarma Genel Komutanlığının kurumsal yapısı ve personelin kurumsal değer, tutum, görüş, öneri, bilgi ve tecrübesine başvurularak ya da Jandarma Genel Komutanlığı arşivinden veya ilgili birimlerden veri/bilgi alınarak yapılacak çalışmalara yönelik veri toplama faaliyetleri için izin alınır. İzin talebi, 19 uncu madde hükümleri çerçevesinde incelenerek sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.