JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI NAM VE HESABINA TIPTA UZMANLIK,

YAN DAL UZMANLIK, DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK

EĞİTİMLERİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık eğitimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği kapsamında yaptırılacak uzmanlık eğitimlerini planlayan Jandarma Genel Komutanlığı birimleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini ve bu eğitimlere tabi tutulan Jandarma Genel Komutanlığı sağlık personelini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 13, 13/A ve ek 14 üncü maddeleri ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78, 79 ve ek 38 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Diş hekimliğinde uzmanlık: Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve diş hekimlerine belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimi,

b) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık  Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Eğitici: Uzmanlık eğitimi verme yetkisine sahip kişileri,

ç) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

d) Sağlık Personeli: Jandarma Genel Komutanlığında görevli hekim, diş hekimi, eczacı, kimyager ve veteriner hekimleri,

e) Tıpta Uzmanlık: Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve hekimlere belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimi,

f) Tıpta Uzmanlık Kurulu: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 369 uncu maddesi gereğince Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan kurulu,

g) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ğ) YDUS: Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Jandarma Genel Komutanlığı Sağlık Personelinin Tıpta Uzmanlık, Yan Dal Uzmanlık,

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimlerine İlişkin Hususlar

Başvuru şartları

MADDE 5 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına TUS, DUS ve YDUS’a;

a) Subay naspedildikten sonra yirmi yıllık fiili hizmet süresini tamamlamamış olma,

b) Başvuru tarihindeki sicil notu ortalaması sicil tam notunun en az yüzde doksan ve yukarısında olma,

c) Ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ve affa uğramış olsa bile; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlar ile iftira, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve fuhuş suçlarından mahkum olmama,

ç) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçları ile 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmama,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, bu fıkradaki bentlerde belirtilen suçların dışındaki suçlardan, toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkum veya cezalandırılmamış olma,

e) Personel seçiminin yapıldığı tarihte herhangi bir sebeple görevden uzaklaştırılmış veya tutuklu bulunmama,

f) Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olmama,

g) 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun kapsamında, başvuru tarihinden itibaren geriye doğru son beş yıl içinde, aylıktan kesme cezasına çevrilmiş olsa dahi, toplamda on iki ay veya daha fazla durdurma cezası almamış olma,

ğ) Başvurunun yapıldığı tarihte hakkında sıralı amirlerince olumsuz kanaat formu düzenlenmemiş olma,

h) Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen diğer nitelikleri karşılama,

şartlarını taşıyanlar başvurabilirler.

(2) Personel müracaatını, ÖSYM tarafından ilan edilen başvuru esaslarına göre şahsen yapar.

(3) Tıpta uzmanlık veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini bitirerek uzman unvanı alan personel, yan dal uzmanlık hariç olmak üzere ikinci bir uzmanlık eğitimine başvuramaz.

(4) Sınavı kazanan personel;

a) Tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık eğitimine;

1)  İki yıllık birlik, kurum ve karargâh hizmetini tamamlayanlar sınavın yapıldığı yıl,

2) İki yıllık birlik, kurum ve karargâh hizmetini tamamlamayanlar ise iki yıllık hizmetlerini tamamladıktan sonra,

katılabilirler. Ancak uzman personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Jandarma Genel Komutanlığınca aranan birlik, kurum ve karargâh hizmet süresi kısaltılabilir.

b) Tıpta yan dal uzmanlık eğitimine; tıpta uzmanlık unvanını aldıktan sonra, iki yıl uzmanlık kadrosunda çalışanlar sınavın yapıldığı yıl, iki yıl uzmanlık kadrosunda çalışmayanlar ise iki yıllık hizmetlerini tamamladıktan sonra katılabilirler.

Personel seçimi ve yerleştirme esasları

MADDE 6 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin ve Yetiştirme Planında yer alan uzmanlık dalı kontenjanları ÖSYM’nin yıl içinde yapılan sınavlarından yeterli süre öncesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sağlık personeline duyurulur.

(2) Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği kapsamında ilgili eğitim kurumu ile koordine edilerek belirlenen uzmanlık dalı kontenjanları, TUS, YDUS ve DUS başvuru kılavuzlarında yer alması için Sağlık Bakanlığı ve ilgili eğitim kurumuna gönderilir.

(3) Sınavlara başvuracak adaylar, kadroların duyurulmasını müteakip otuz gün içerisinde yazılı olarak Jandarma Genel Komutanlığına müracaatlarını yaparlar. Jandarma Genel Komutanlığınca, 5 inci maddede belirtilen şartları haiz aday listesi, adaylardan kontenjan tercihlerinin alınma süreci başlamadan önce ÖSYM’ye gönderilir. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen  aday listesinin dışında kalan adaylar sınava girmiş olsalar bile ilan edilen kontenjanlara yerleştirilmezler.

(4) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına TUS, DUS veya YDUS sınavına giren ve gönderilen listede yer alan personele ait sınav sonuçları, ilgili eğitim kurumu tarafından Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir.

Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi

MADDE 7 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık eğitimleri Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca, Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından yetkili kılınan eğitim kurumları ile bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılan protokol kapsamında yürütülür.

(2) Kontenjana yerleştirilen personel Jandarma Genel Komutanlığı tarafından eğitimleri süresince Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi emrine atanırlar ve eğitim yaptıkları kuruma, tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık ve diş hekimliğinde uzmanlık öğrencisi olarak görevlendirilirler.

(3) Sınav sonucuna göre açılan kontenjana yerleştirilen adayların uzmanlık eğitimini, yerleştirildikleri eğitim kurumunda ve programda yapmaları esastır. Ancak; programda hastalık, vefat, istifa, emeklilik veya tayin gibi sebeplerle eğitici kalmadığı veya programın sahip olması gereken asgari nitelik ve standartları kaybettiği hallerde, programdaki uzmanlık öğrencileri Jandarma Genel Komutanlığı ile koordine kurulurak uygun bir programda eğitim almak veya rotasyon yapmak üzere altı aya kadar görevlendirilebilirler. Bu görevlendirmenin yapılmadığı hallerde Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından altı aya kadar re’sen görevlendirme yapılabilir. Bu görevlendirme süresi içerisinde ilgili programda eğitici istihdam edilemediği veya eğitime engel olan durumun ortadan kaldırılamadığı hallerde programlardaki uzmanlık öğrencisi Tıpta Uzmanlık Kurulunun tespit edeceği programa, programın bağlı olduğu kurum ile yapılacak protokole uygun olarak nakledilir.

(4) Tıpta uzmanlık ana ve yan dalları ile diş hekimliğinde uzmanlık dallarının eğitim süreleri, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda belirtilen ve Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen süreler kadardır.

(5) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık eğitimine başlayan öğrenciler, eğitim kurumu ile bu Yönetmeliğe uygun olarak imzalanan protokol kapsamında, eğitim kurumunun ilgili mevzuatına tabi olurlar.

(6) Eğitim kurumu tarafından, tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olanların, uzmanlığının tescili için gerekli işlemler Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yapılır. Ayrıca eğitim kurumu tarafından, uzmanlık belgeleri Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmesini müteakip, Jandarma Genel Komutanlığına gönderilir.

(7) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi gören uzmanlık öğrencileri özel muayenehane açamaz; uzmanlık eğitiminin gerektirdiği durumlar dışında, kamu kurum ve kuruluşları veya özel kurum ve kuruluşlarda aylıklı veya aylıksız hiçbir işte çalışamazlar.

(8) Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gerekli görülmesi halinde, Ülke genelinde yaşanabilecek olağanüstü hal, doğal afetler, salgın hastalık, harekât gibi olağan dışı durumlarda, hekimlik görevlerini yürütmek üzere uzmanlık öğrencilerinin eğitimlerine olağan dışı durumların devam etiği süre ile sınırlı olarak re’sen ara verilebilir.

Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık eğitiminin sonlandırılması

MADDE 8 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hariç olmak üzere, tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık eğitimine başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile uzmanlık eğitimi sırasında bu şartlardan birisini kaybedenlerin eğitimine ilgili eğitim kurumu ile koordine edilerek son verilir.

(2) Eğitim kurumunda tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapan personele, eğitim kurumunun ilgili mevzuatında belirtilen şartlar ile 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hariç diğer şartları kaybedenlerin eğitim kurumundaki eğitimine son verilir. Bu durum, eğitim kurumu tarafından gerekçeleri ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığına bildirilir.

(3) Eğitim sırasında görevden uzaklaştırılan ve/veya tutuklanan sağlık personelinin eğitimine ara verilir. Haklarındaki bu tedbirlerin sona ermesi halinde personelin eğitimine devam edip etmeyeceği hususu Jandarma Genel Komutanlığınca değerlendirilir.

(4) Tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık eğitiminde bulunanlardan, sağlık veya harekât ve benzeri görevlendirme sebepleri dışında kendi isteği ile eğitimi bırakan veya eğitimlerini ilgili mevzuatta belirtilen sürelerde tamamlayamayan personele 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanır ve bu personele Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına eğitim almak üzere TUS, YDUS ve DUS’a tekrar başvuru hakkı verilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hususlar

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik esaslarına göre, tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapan personele, eğitim kurumunun uygun görmesini müteakiben, ilgili mevzuata göre birliği tarafından izin verilebilir.

(2) Bu Yönetmelik esaslarına göre tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi bitiren personelin yükümlülükleri ilgili mevzuata göre düzenlenir.

(3) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde tıpta uzmanlık eğitimi bakımından Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile tıpta uzmanlık eğitimine ilişkin diğer mevzuat hükümleri, diğer hususlarda Jandarma Genel Komutanlığının tabii olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.