TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ORGANLAR YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – (Değişik:RG-6/11/2019-30940)

Bu Yönetmeliğin amacı; 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 552 nci maddesinde belirtilen Enstitünün organlarının üyelerinin görevlendirilmelerini, fahri üyeliğin verilmesini, genel kurulun toplanma usul ve esaslarını, kurulların açılışı ile başkan ve kâtiplerin seçilmesi ve bu organların kuruluş, yetki ve çalışma usulleri, organ ve üyelerinin görev sürelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik;

a) Genel Kurul,

b) Teknik Kurul,

c) Yönetim Kurulu,

d) Denetleme Kurulu,

e) İhtisas Kurulları,

f) Genel Sekreterliği

kapsar.

(Değişik fıkra:RG-7/3/2013-28580) İhtisas Kurulları, Teknik Komiteler, Özel Komiteler, Milli Teknik Komiteler ve Çalışma Gruplarının kuruluşu, görev ve yetkileri, görev süreleri, toplantıları ile çalışma usulleri, bu organlara ilişkin diğer hususlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Dayanak

Madde 3 –(Değişik:RG-6/11/2019-30940)

Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 556 ncı, 558 inci, 559 uncu ve 564 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) (Değişik:RG-6/11/2019-30940) 132 sayılı Kanun: 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunu,

b) TSE, Enstitü: Türk Standardları Enstitüsünü,

c) Genel Sekreterlik: Türk Standardları Enstitüsü Genel Sekreterliğini,

d) Genel Sekreter: Türk Standardları Enstitüsü Genel Sekreterini,

e) (Ek:RG-6/11/2019-30940) 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi: 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul

Genel Kurulun Oluşumu

Madde 5 – (Değişik:RG-6/11/2019-30940)

TSE Genel Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Cumhurbaşkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görevlendirilecek beşer temsilci.

b) Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilecek iki temsilci.

c) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Devlet Malzeme Ofisi ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından görevlendirilecek birer temsilci.

ç) Yükseköğretim Kurulunca üniversitelerden seçilecek yedi temsilci.

d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince görevlendirilecek on bir temsilci.

Genel Kurul Üyelerinin Görevlendirilmesi

Madde 6 - Genel Kurul üyeleri 3 yıl için görevlendirilir. Bunların adları ve soyadları, sıfat ve asıl görevleri ile adresleri TSE’ye yazılı olarak bildirilir.

Üyelerin görevi, görevlendirildikleri yılın Mayıs ayında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı ile başlar ve üçüncü yılın sonunda yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar devam eder. Üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurula yeniden belirlenen üyeler katılır. Üç yıl sonunda, aynı üye yeniden görevlendirilebilir.

Herhangi bir nedenle temsilcilik sıfatları kurumlarınca sona erdirilenlerle onların yerine atananlar bir ay içinde TSE’ye aynı suretle bildirilir. Yeni üye yerine görevlendirildiği eski üyenin süresini tamamlar.

Fahri Üyeler

Madde 7 - TSE’nin amaçlarına yararlılıkları dokunan kimselerle Standard çalışmalarında bilimsel ve teknik başarı gösteren kişilere Genel Kurul Kararı ile Fahri Üyelik verilebilir.

Fahri üyelerin ya Yönetim Kurulu tarafından oybirliği ile yahut bu Kurul dışındaki Genel Kurul Üyelerinden en az onu tarafından yazılı olarak Genel Kurul Başkanlığına önerilmeleri ve öneride gerekçenin özet olarak belirtilmesi gerekir.

Fahri üyelik, ilgililerin bulunmadıkları bir toplantıda önerilir, önlerinde öneri verilemez ve önerge görüşülemez. Kendilerine fahri üyelik tevcih olunanlara, Genel Kurul Kararı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından bir yazı ile bildirilir.

Üst üste üç dönem TSE Başkanlığı yapanlar fahri üyedir. Bunlar için yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

Fahri üyeler, Genel Kurul Toplantılarında söz hakkına sahiptirler, ancak oy kullanamazlar.

Genel Kurulun Toplanması

Madde 8 - Genel Kurul, Enstitü Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine her yıl Mayıs ayı içinde, olağan toplantısını yapar. Ayrıca, Yönetim Kurulunun ya da Genel Kurulun kararlaştırdığı tarihte veya Genel Kurul üyelerinin üçte birinin isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağırılır.

Genel Kurul toplantıları Ankara’da ve herhangi bir engel yok ise TSE Merkezinde yapılır.

Toplantı çağrısı; Genel Kurul üyelerine toplantıdan en az on gün önce taahhütlü mektup yollanmak ve ayrıca Resmi Gazete ile ilan edilmek suretiyle yapılır.

Mektup ve ilanda, toplantı gündemi, günü, yeri ve saati bildirilir; mektuplara ayrıca gündemle ilgili rapor, belge ve evrak ile Genel Kurul Üye Listesi eklenir.

Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler, toplantı salonu girişinde TSE sorumlularına fotoğraflı kimlik belgelerini gösterirler ve Genel Kurul isim çizelgesini imzalayarak, Genel Kurul üyesi olduklarını belirleyen TSE’ce hazırlanmış özel yaka kartlarını takarlar.

Genel Kurula gelen davetli misafirlere, görevlilere ve basın mensuplarına değişik renkte yaka kartları takılır.

Genel Kurula vekalet suretiyle üye olarak katılmak caiz olmadığı gibi, bir kişinin birden fazla sıfatla veya birden fazla kurumu temsilen katılması ve birden fazla oy kullanması kabul edilmez.

Genel Kurul, üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır; toplantılarda salt çoğunluk sağlanamazsa, ertesi gün gelen üyelerle toplantı yapılır. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Seçimlerde de aynı usül uygulanır.

Genel Kurul toplantısı aynı gün veya sonraki günlerde, aralıksız saatlerde devam ederse, her oturum için girişte üyelerin imzaları alınır.

Genel Kurulun Açılışı - Başkan ve Katiplerin Seçilmesi

Madde 9 - Genel Kurul, toplantı gün ve saatinde üye tamsayısının çoğunluğu var ise toplantıya başlar ve Enstitü Başkanı (özürü halinde yardımcısı) toplantının açıldığını bildirir. çoğunluğu hazırun cetvelinden belirler.

Bunu takiben, Genel Kurul üyeleri arasından açık oylama ile bir Genel Kurul başkanı ve iki katipten oluşan Başkanlık Divanı seçimi yapılır.

Enstitü Başkanı, Genel Kurul başkan ve katipliklerine seçilenleri bildirir ve göreve çağırır. Seçim sonucu Genel Kurul tutanağına yazılır. Sekreterlik görevi, Genel Sekreterlikçe sağlanır.

Genel Kurulda kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır, seçimlerde de aynı usül uygulanır.

Genel Kurulun Yetki ve Görevleri

Madde 10 - Türk Standardları Enstitüsünün en üst yetkili ve genel karar organı Genel Kuruldur. Bu Kurulun başlıca görevleri şunlardır:

a) (Değişik:RG-7/3/2013-28580) Enstitü Başkanını ve Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek,

b) Enstitünün yıllık çalışma programını müzakere ve kabul etmek,

c) Enstitünün yeni yıl bütçesini ve kesin hesabını müzakere ve kabul etmek,

d) Denetleme Kurulunun raporunu incelemek ve Yönetim Kurulunu ibra etmek veya tamamlayıcı inceleme yaptırmak ve bunun sonucuna göre gereken kararı vermek,

e) (Mülga:RG-7/3/2013-28580)

f) (Mülga:RG-7/3/2013-28580)

g) (Değişik:RG-6/11/2019-30940) Teknik Kurula katılacak olan; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığından Genel Kurulda bulunan üyeleri arasından birer asil birer yedek temsilci, Üniversitelerin Genel Kurulda bulunan üyeleri arasından 3 asıl ve 3 yedek temsilci ile; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Genel Kurulda bulunan üyeleri arasından 3 asıl ve 3 yedek temsilciyi seçmek,

h) (Değişik ibare:RG-7/3/2013-28580) İhtisas kurullarını kurmak veya mevcutlardan lüzum görülenleri kaldırmak,

i) Enstitü ihtiyaçları için (Mülga ibare:RG-7/3/2013-28580) (…) taşınmaz mal satın almak, bina yaptırmak, yapılmış veya satın alınmış olanları satmak hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

j) Enstitü amaçlarına yararlılıkları dokunanlara, standard çalışmalarında bilimsel ve teknik başarı gösterenlere fahri üyelik tevcih etmek,

k) Yönetim Kurulunca veya Genel Kurul üyeleri tarafından karara bağlanması istenecek hususları inceleyip sonuçlandırmak.

l) (Ek:RG-6/11/2019-30940) Kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Genel Kurulun Çalışma Usulleri

Madde 11 - Genel Kurul, başkan ve iki katip seçildikten sonra, gündeminde bulunan maddeleri sırasıyla karara bağlar. Genel Kurul kararıyla sıra değiştirebilir.

Genel Kurulca aşağıdaki hususlar da gözönünde bulundurulur.

a) Genel Kurul Müzakereleri: Genel Kurul başkanı ve katiplerin gözetimi altında, bu iş için görevlendirilenler tarafından özet halinde, kararlar ise aynen Genel Kurul tutanağına yazılır. (Değişik cümle:RG-7/3/2013-28580) Tüm konuşmalar yazılı metin haline getirilmek üzere kayıt cihazı ile de tespit edilir.

b) Genel Kurul üyelerinin konuşmaları, Genel Kurul kararı ile belirli bir zamanla kısıtlanabilir.

c) Genel Kurul gündeminde bulunan maddeler hakkında karara varılmak için üyeleri arasından gerektiğinde İhtisas Komisyonları seçilebilir. Bu komisyonlar vardıkları sonuçları Genel Kurul Başkanlığına raporla bildirirler. Bu komisyon çalışmalarına Komisyonun talebi halinde TSE yetkilileri de katılır.

d) (Değişik ibare:RG-7/3/2013-28580) Enstitü Başkanı ile Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyeleri Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasından gizli oyla 3 yıl için seçilir.

Yönetim Kurulu ve Teknik Kurul için seçilecek asıl üye sayısının en az iki katı aday gösterilir.

Oylama sonucunda baştan itibaren en çok oy alan asıl üye sayısı kadar kişi asıl üye, ondan sonra yedek üye sayısı kadar kişi yedek üye seçilmiş olur. Eşit oy alanlar arasında kur’a çekilir.

Bu seçimlerde oylamalar gizli olarak yapılır.

e) Yönetmeliklerde yazılı bulunmayan hususlar hakkında Genel Kurul, genel hükümlere uygun surette karar verir.

f) Genel Kurulca yapılacak seçim ve verilecek bütün kararlar, Genel Kurul tutanağına yazılarak altı, Genel Kurul başkanı ile katipler ve tutanağı yazanlar tarafından birlikte imzalanır. Tutanak ve ekleri ile varsa başka belgeler ”Genel Kurul Tutanakları” dosyasında saklanır.

Denetleme Kurulu üyeleri isterlerse, bu tutanakların birer örneği kendilerine verilir.

Genel Kurul Tutanağı özeti, Yönetim Kurulu tarafından çoğaltılarak, iki ay içinde üyelere gönderilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teknik Kurul

Teknik Kurulun Oluşumu

Madde 12- TSE Teknik Kurulu, aşağıda gösterilen üyelerden oluşur:

a) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri,

b) İhtisas Kurulu Başkanları,

c) (Değişik:RG-6/11/2019-30940) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığının Genel Kurulda bulunan temsilcilerinden Genel Kurulca seçilecek birer asil üye; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını Genel Kurulda temsil eden üyeler,

d) (Değişik:RG-7/3/2013-28580) Üniversitelerin Genel Kurulda bulunan temsilcilerinden Genel Kurulca seçilecek üç asil üye,

e) (Değişik:RG-7/3/2013-28580) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Genel Kurulda bulunan temsilcilerinden Genel Kurulca seçilecek üç asil üye,

Seçimle gelenlerin üyelik süresi 3 yıldır.

Teknik Kurulun Toplanması

Madde 13 - Teknik Kurul, TSE Başkanının bulunmaması halinde yardımcısının, onun da bulunmaması halinde TSE Başkanının Teknik Kurul üyeleri arasından görevlendireceği kişinin başkanlığında toplanır.

Teknik Kurul, yılda en az iki kez olmak üzere ihtiyaca göre Enstitü Başkanının bulunmaması halinde Yardımcısının onun da bulunmaması halinde TSE Başkanının Teknik Kurul üyeleri arasından görevlendireceği kişinin başkanlığında (Değişik ibare:RG-7/3/2013-28580) yazılı davet ve internetten yapılacak duyuru ya da üyelerin elektronik posta adresine gönderilecek yazı ile toplantıya çağrılır.

Davet, toplantı tarihinden en az 10 gün önce üyelere posta ile gönderilmek veya elden teslim edilmek (Ek ibare:RG-7/3/2013-28580) ve internette yayınlanmak ya da elektronik posta adresine yazı gönderilmek suretiyle yapılır. Davet yazısına gündem ve görüşülecek standard tasarılarının birer nüshası ve gerekli diğer belge ve dökümanlar eklenir. Zaruret halinde Teknik Kurul Başkanının tasvibi ve Teknik Kurulun kabulü ile gündeme madde ilave edilebilir.

Teknik Kurul, üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır.

İhtisas Kurulu başkanlarının özürü halinde Teknik Kurula yardımcıları katılabilir.

Bir kişide iki üyelik sıfatının birleşmesi halinde iki oy kullanılamaz.

(Değişik fıkra:RG-7/3/2013-28580) Genel Kurulda birden fazla üye bulunduran kurumlardan Teknik Kurula seçilen üyeler, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmadıkları takdirde, bu durum Enstitü Başkanınca yazılı olarak ilgiliye bildirilir. Dördüncü toplantıya gelmeyenler çekilmiş sayılır ve yerlerine yedek üye çağrılır. Yedek üyeler, asıl üyelerin süresini tamamlar.

Teknik Kurulun Açılışı

Madde 14 - Teknik Kurul, toplantı yeter sayısı bulunduğu anlaşıldıktan sonra, TSE Başkanı veya yardımcısı veya görevlendirilen tarafından açılır.

Teknik Kurulun tutanak ve büro işlerinin sorumlusu Genel Sekreterlik olup, bu işler için gerekli personel ayrılır ve görevlendirilir.

Teknik Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 15 - Teknik Kurulun başlıca görevleri şunlardır:

a) Gündeminde yer alan standard tasarılarını inceleyerek kabul veya reddetmek,

b) Tasarıları, belirteceği esasa ilişkin hususlardan dolayı açıklanması, değiştirilmesi, ıslah edilmesi veya ekler yapılması için ilgili (Değişik ibare:RG-7/3/2013-28580) İhtisas Kuruluna geri göndermek, esasla ilgili olmayan düzeltmeleri yapmak,

c) (Değişik:RG-7/3/2013-28580) Kabul ettiği standartların yürürlüğe konulmasına karar vermek,

ç) Yayımlanmış standardlardan gerekenleri değiştirmek, iptal etmek. (Mülga ibare:RG-7/3/2013-28580) (…)

Teknik Kurulun Çalışma Usulleri

Madde 16 - Teknik Kurulun çalışmaları Enstitü Başkanı veya gerektiğinde Başkan Yardımcısı veya görevlendirilen tarafından yürütülür.

(Mülga fıkra:RG-7/3/2013-28580)

Kurul çalışmalarında varılacak sonuç veya kararların özetleri, görevlendirilecek personel tarafından Teknik Kurul Tutanağına yazılır.

Teknik Kurul toplantılarına, Genel Sekreter ve TSE Başkanının lüzum gördüğü TSE personeli oy sahibi olmaksızın katılabilir. Gündemdeki maddelere göre (Değişik ibare:RG-7/3/2013-28580) Teknik Komite, raportörlerini de birlikte getirebilirler. Teknik Kurul toplantılarına, gerekirse standard tasarılarını hazırlayan (Değişik ibare:RG-7/3/2013-28580) Teknik Komite ve Çalışma Grubu Başkan, üye ve raportörleri ile dışarıdan danışmanlar çağırılabilir ve kendilerinden açıklama ve görüşlerini bildirmeleri istenebilir.

Teknik Kurul Kararları, toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile verilir ve kararlar kesindir. Oylamada çekimser kalınamaz oylamalarda karar için gerekli üçte iki çoğunluk sağlanamadığı takdirde, konu yeniden incelenmek ve daha sonra gündeme getirilmek üzere geri çevrilir. Tutanağa yazılan kararlar; Enstitü Başkanı ve Genel Sekreter tarafından imzalanır ve saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulunun Oluşumu

Madde 17- (Değişik:RG-6/11/2019-30940) Yönetim Kurulu, Enstitünün yürütme organıdır. Yönetim Kurulu; Genel Kurul tarafından üyeleri arasından gizli oyla üç yıl için seçilen beş üyeden oluşur. Üç üye Bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, birer üye ise Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince görevlendirilen temsilciler arasından seçilir. Aynı usulle yedek üyeler belirlenir. Görev süresi bitenler yeniden seçilebilir.

Başkan, üyelerden birisini Başkan Yardımcısı, birisini de Muhasip Üye olarak görevlendirir.

(Değişik:RG-6/11/2019-30940) Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince seçilen üyeler dışından seçildiği takdirde, kurumundan bu süre için maaşsız izinli sayılır. İzinli sayıldığı süreler terfiinde, keseneklerinin kendisi ve karşılıklarının Türk Standartları Enstitüsünce ödenmesi kaydıyla emekliliğinde fiili hizmet olarak hesaba katılır. Bu kişinin T.C. Emekli Sandığı ile ilgisi 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 8 Temmuz 1971 tarihli ve 1425 Sayılı Kanunla eklenen Ek-2 nci madde esaslarına göre sürdürülür.

Yönetim Kurulunun Toplanması

Madde 18- Yönetim Kurulunu, Başkan, bulunmaması halinde Başkan Yardımcısı toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı en az üç olup bu takdirde karar yeter sayısı ikidir. Yönetim Kurulu 4 veya 5 kişiyle toplandığı takdirde, kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olursa, Başkanın bulunduğu tarafın kararı uygulanır. Alınan kararlar, toplantıya katılan Başkan ve üyeler tarafından imzalanıp, tarih ve numara sırasıyla saklanır.

Yönetim Kurulu her ay en az bir defa toplanır. (Ek cümle:RG-13/9/2013-28764) Yönetim Kurulu toplantıları, Enstitü merkezinde veya Yönetim Kurulu Başkanının uygun görmesi durumunda Enstitü merkezi dışında bir yerde veya elektronik ortamda da yapılabilir.

Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri

Madde 19 - TSE’yi Enstitü Başkanı temsil eder. Enstitü Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulunun da Başkanı ve Enstitünün ita amiridir.

Başkan, kanun, yönetmelikler, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları ile kendisine tanınan yetkiler dahilinde Başkanlık görevini yapar ve Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını gözetler ve denetler.

Başkan, gerektiğinde (Değişik ibare:RG-7/3/2013-28580) Teknik Komiteler  arasında çıkan anlaşmazlıkları inceler ve karara bağlar. Başkanın kararı kesindir. TSE Başkanı, gerektiğinde yetkilerinden bir kısmını Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya Genel Sekretere devredebilir.

Yönetim Kurulunun Çalışma Usulleri

Madde 20 - Yönetim Kurulunun çalışmaları aşağıdaki şekilde yürütülür.

a) Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülecek veya karara bağlanacak hususlar Genel Sekreter tarafından gündemle tesbit olunur. Bu gündem önce Başkanın onayına sunulur ve kesin şeklini aldıktan sonra çoğaltılarak Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılır. Yönetim Kurulu toplantısında gerekirse üyelerin teklifi ve Başkanın kabulü ile gündemde değişiklikler yapılabilir.

b) Yönetim Kurulunun her toplantısında, bir önceki toplantı tutanağı okunur, alınmış olan kararlar imzalanır. Kararlarda çekimser kalınmaz. Aykırı görüşte olanlar bunun sebeplerini yazıp imzalamaya mecburdurlar.

c) Yönetim Kurulunun Kararlarının icrası dolayısıyla gereken yazı işleri ve diger işler ve formaliteleri Genel Sekreterlikçe sağlanır.

Yönetim Kurulunun Yetki ve Görevleri

Madde 21 - Yönetim Kurulunun yetkileri ve başlıca görevleri şunlardır:

a) (Değişik:RG-6/11/2019-30940) 132 sayılı Kanunun, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, TSE Yönetmeliklerinin ve Genel Kurul Kararlarının Yönetim Kuruluna verdiği yetki dairesinde Enstitü görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesini sağlamak,

b) Enstitünün her yıl bütçesini, çalışma programını (Mülga ibare:RG-7/3/2013-28580) (…) düzenleyip Genel Kurulun incelemesine ve onayına sunmak ve Genel Kurulun kabul etmesinden sonra uygulamak,

c) (Değişik:RG-6/11/2019-30940) 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 563 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükmüne göre TSE’nin gerçek ve tüzel kişilere yapacağı hizmetlerin karşılığı olarak alınacak ücretleri, bedelleri ve masraf karşılıklarını tespit etmek,

d) Enstitünün yıllık çalışma raporu ile mali raporunu hazırlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak,

e) Milletlerarası bilimsel ve teknik kurumlara üye olmak veya çekilmek ve bunlarla gereken ilgiyi sürdürmek,

f) Genel Kurul Kararlarına göre, yurt içinde ve yurt dışında Enstitü ihtiyaçları için gayrimenkul satın almak veya yaptırmak ve gerekli olmayanları satmak,

g) (Değişik:RG-7/3/2013-28580) Enstitüde yeni birimler kurulmasına veya mevcut birimlerin birleştirilmesine ya da kaldırılmasına karar vermek, Enstitü kadrolarını belirlemek (Mülga ibare:RG-6/11/2019-30940) (…) ve İhtisas Kurulu ile Teknik Komite üyelerini tespit etmek,

h) (Değişik:RG-6/11/2019-30940) 132 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 563 üncü maddesinde sayılan TSE gelirlerini tahsil etmek, kanuni yoldan tahsil maliyetinin asıl alacaktan fazla olması durumunda tahsilin ertelenmesi veya vazgeçilmesi hususunu Genel Kurula arz etmek, bütçe ile kabul edilen gelirleri bütçe icapları ve Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak harcamak, binalarda gereken değişiklik, onarım, bakım ve ilaveleri yapmak,

ı) Genel Kurulu her yıl Mayıs ayı içinde normal ve gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,

i) (Ek:RG-7/3/2013-28580) Enstitü personelinin ücretleri ile diğer malî ve sosyal haklarını, kurum içi hiyerarşi gözetilerek tespit etmek, inceleme elemanlarının günlük inceleme ücretini belirlemek,

j) Genel Sekreter ve yokluğunda Genel Sekreter yardımcılarına Enstitü işleri hakkında direktif vermek,

k) (Değişik:RG-7/3/2013-28580) Yönetmelik ve diğer düzenleyici işlem tasarılarını onaylamak,

l) Enstitünün bütün çalışmalarını düzenlemek ve bunların en iyi şekilde yürütülmesi için gerekli (Mülga ibare:RG-7/3/2013-28580) (…) her türlü idari ve mali kararları ve tedbirleri almak,

m) Yönetim Kurulu gerektiğinde bu yetkilerini sınırlarını belirlemek kaydıyla TSE Başkanına devredebilir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerin Boşalması

Madde 22 - Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelikleri ancak; istifa (TBMM Milletvekili Seçimlerine katılmak maksadıyla istifalar hariç), herhangi bir suçtan dolayı mahkumiyet, özürsüz olarak üstüste üç toplantıya gelmemek veya Genel Kurulun ibra etmemesi hallerinde boşalır.

Yukarıda belirtilen hususlar dışında kurumlarınca veya tayin, nakil, atama vesair sebepler ile Genel Kurul Üyeliği sıfatı kaldırılanların Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeliği, ilk yapılacak Genel Kurula kadar devam eder. İlk Genel Kurulda boşalan üyelikler için seçim yapılır ve yeni seçilen üye eskisinin süresini tamamlar.

Genel Kurulun ibra etmemesi halinde, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile yedekleri için yeniden seçim yapılır ve bu seçim 3 yıl için geçerlidir.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde eksilme olması halinde, yerine en çok oy almış yedek üye çağırılır ve bu yedek üye asıl üyenin süresini tamamlar. Yedek üyeler arasında oy eşitliği halinde kur’a çekilir.

Üç toplantıya ve daha fazlasına özürlü olarak gelemeyeceği anlaşılan asıl üyenin yerine de yedek üye hizmete çağırılır. Bu durumda hizmet süresi, asıl üyenin dönüp görevine başlamasına kadar devam eder.

Yönetim Kurulu Başkanlığının herhangi bir şekilde boşalması halinde; yeni bir Başkanın seçilmesi için Genel Kurul en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Ancak T.B.M.M. Milletvekili seçimlerine iştirak maksadıyla istifaen ayrılmalar halinde, seçimin bitiş tarihinden itibaren 30 gün içinde Başkanın göreve dönmemesi halinde, yeni Başkan seçimi için Genel Kurul toplantıya davet edilir. Bu süre içinde TSE’nin ita amirliği Başkan Yardımcısı tarafından yürütülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulunun Kuruluşu

Madde 23 – (Değişik:RG-6/11/2019-30940)

Denetleme Kurulu TSE’nin ilgili olduğu Bakan tarafından görevlendirilen üç kişiden teşekkül eder.

Denetleme Kurulunun Toplanması

Madde 24 - Denetleme Kurulu üçer aylık devrelerle yılda en az dört defa toplanarak görevlerini yapar.

Denetleme Kuruluna, üyelerden her biri birer yıl süre ile Başkanlık eder. Başkan, üyeleri gün ve saat belirterek toplantıya çağırır. Denetleme ve toplantı için üyeler de Başkana öneride bulunabilirler.

Denetleme Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar alır.

Denetleme Kurulunun Yetki ve Görevleri

Madde 25 - Denetleme Kurulu, TSE hesaplarını ve bunlarla ilgili işlemlerini TSE mevzuatına göre denetlemeye yetkilidir.

Denetleme Kurulu, denetimi sırasında suç işlendiğini tespit ederse, durumu Enstitü Başkanına ve lüzum gördüğünde adli makamlara da bildirir.

Kurulun başlıca görevleri şunlardır:

a) TSE gelirlerinin (Değişik ibare:RG-6/11/2019-30940) 132 sayılı Kanun ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri, TSE yönetmelikleri ile Genel Kurul kararlarına, yönergelere ve talimatlara uygun olarak tahakkuk ve tahsil edilip edilmediğinin ve vaktinde tahsil edilmeyenlerin sebeblerini tespit etmek,

b) TSE giderlerinin kanunlarla bütçedeki bölüm ve maddelerine, TSE yönetmelikleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına, yönergelere ve talimatlara uygunluklarını, kabul edilmiş miktarları aşıp aşmadığını araştırmak,

c) Bankalardaki alacaklı hesaplarla mutemet üzerindeki avansın ve Enstitü Merkezinde bulundurulacak kasa mevcutlarının kayıtlara ve gerçek miktarlara uyup uymadığını aramak ve bir tutanakla tesbit eylemek,

d) TSE gelir ve giderlerinin defterlere vaktinde ve usulüne uygun olarak geçirilip geçirilmediğini incelemek,

e) Demirbaş eşya ile kütüphane ve ambar mevcutlarını, satışa sunulan yerli ve yabancı standardları, kitap dergi ve broşürleri kayıt ve defterlerle karşılaştırarak mevcut olup olmadıklarını araştırmak ve tutanakla tesbit etmek, hesap dönemi sonunda sayımların yapılmasını sağlamak,

f) Tahsil, tediye ve mahsup fişleri ve faturalar gibi matbuaların usulüne uygun olarak saklanıp saklanmadığını ve kullanılıp kullanılmadığını araştırmak,

g) Yukarıdakiler dışında kalan gelir ve giderle ilgili her türlü kayıt, defter, belge ve diğer evrakı incelemek.

Tevdi Zorunluluğu

Madde 26 - TSE’nin hesapları ve bunlarla ilgili işlemlere ilişkin bütün defter, kayıt ve belgeler ile benzeri evrakın Denetleme Kurulunun her isteğinde, Genel Sekreter veya ilgili servisin amiri tarafından olduğu gibi ve eksiksiz olarak tevdii zorunludur. Gerekirse bu hususu Yönetim Kurulu sağlar. Şu kadar ki, bu inceleme TSE binaları içinde yapılır.

Denetleme Kurulu Raporları

Madde 27 -TSE hesapları ve bunlarla ilgili işlemler hakkında her çalışma yılı için Denetleme Kurulu en geç Nisan ayının otuzuncu gününe kadar bir yıllık raporu hazırlar ve bu raporu Genel Kurula sunmak üzere Enstitü Başkanına verir.

Denetçiler ayrıca yıl içinde yaptıkları her denetleme sonucunu Enstitü Başkanına bir raporla bildirirler.

Kovuşturma

Madde 28 - Enstitü Başkanı, Denetleme Kurulu tarafından tesbitli olarak intikal ettirilen fiili, TSE mevzuatı dahilinde tetkik, tahkik ettirir ve neticesini yazılı olarak Denetleme Kuruluna bildirir.

Genel Kurulun Olağanüstü toplanmasını icab ettiren fiiller hakkında, Genel Kurul Kararına göre işlem yapılır.

Denetleme Kurulunun Çalışma Usulleri

Madde 29 -Denetleme Kurulu aşağıdaki usullere göre çalışır:

a) Kurul üyeleri, aralarında görev bölümü yaparak çalışabilecekleri gibi incelemeleri toplu olarak da yapabilirler.

b) Denetleme Kurulu, Genel Kurul Başkanlığına sunulacak yıllık raporu ve gerektiğinde Yönetim Kurulunu uyarmak amacı ile veya bir işlemin yerine getirilmesi için yazılacak rapor veya tezkereyi birlikte imzalarlar.

c) Denetleme Kurulu yapacağı hesap incelemesi ve denetlemesi sonunda, Kurulun Başkan ve üyeleri aynı kanıya ve sonuca varmazlarsa rapor veya tezkere çoğunluğun oyuna göre yazılır, ayrışık görüş ve düşüncede bulunan üye kendi görüş ve düşüncesini ayrıca yazarak imzalar.

d) Denetleme Kurulu, görevlerini yaparken TSE’nin normal çalışmasının aksatılmamasına itina gösterir.

Görev Süresi

Madde 30 - Denetleme Kurulu üyelerinin süresi üç yıldır. Bu süre içinde üyelerden herhangi bir surette ayrılanın yerine yenisi tayin edilir. Yeni üye kendinden önceki üyenin süresini tamamlar.

ALTINCI BÖLÜM

İhtisas Kurulları

İhtisas Kurulları

Madde 31 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-7/3/2013-28580)

İhtisas Kurulları, Türk Standardları Enstitüsünün ilmi inceleme ve standardları hazırlama kurullarıdır. Bunlar Genel Kurul kararıyla kurulurlar. Enstitü çalışmalarının gerektirdiği konularda görev yaparlar. Bu Kurullar, idari yönden, görevlerinin mevzuata, Yönetim Kurulu kararlarına ve yıllık iş programlarına göre tam ve eksiksiz olarak yapılmasından Enstitü Başkanına karşı sorumludurlar.

İhtisas Kurulları, Teknik Komiteler ve komiteler halinde çalışırlar. Gerektiğinde Teknik Komitelere bağlı Çalışma Grupları kurulabilir.

İhtisas Kurullarının Başkan ve yardımcıları kendilerine bağlı bulunan Teknik Komite Başkan ve üyeleri arasından Yönetim Kurulunca seçilirler.

Teknik Komiteler

Madde 32 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-7/3/2013-28580)

Teknik Komiteler, standart hazırlama faaliyetleriyle ilgili görevleri kapsamında bilimsel incelemelerde bulunmak ve standart hazırlamak amacıyla, Yönetim Kurulu kararıyla kurulur. Kurulan Teknik Komiteler ilgili oldukları ürün, hizmet ya da sektörün adını alırlar.

Teknik Komiteler biri Başkan olmak üzere en fazla beş üyeden oluşur. Komitelerde yeteri kadar raportör görevlendirilebilir. Başkan ve üyeler, Yönetim Kurulunca bu alanda teknik bilgi, birikim, tecrübe ve ihtisas sahibi kişiler arasından ve üç yıl için görevlendirilir. Bu üç yılın sonunda aynı kişiler yeniden görevlendirilebilirler. Ancak görevi sırasında çalışması yeterli bulunmayan veya hizmeti aksatan veya diğer sebeplerden dolayı Teknik Komite Başkan veya üyeleri gerekçesi de belirtilerek Yönetim Kurulunca her an değiştirilebilir.

Başkanın hazır bulunmadığı durumlarda Komite çalışmalarına başkanlık etmek üzere Yönetim Kurulunca komite üyeleri arasından en az bir kişi Başkan Yardımcısı olarak tayin edilir.

Enstitü personeli, Teknik Komitelerde üye olarak çalışabilir, ancak Başkan seçilemezler.

Teknik Komite Başkanının bu görevden ayrılması halinde yerine Yönetim Kurulunca yeni bir Başkan görevlendirilir ve yeni Başkan eskisinin süresini tamamlar.

Teknik Komitelerde raportör belirlenmesi, sekreterlik işleri ve bunların idari yönden çalışmalarının takip edilmesi Standart Hazırlama Merkezi Başkanlığı tarafından, denetimi ise Genel Sekreterlik tarafından yapılır.

Çalışma Grupları

Madde 33 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-7/3/2013-28580)

Çalışma Grupları; herhangi bir Teknik Komitenin çalışma alanına giren özel konularda, Teknik Komiteye bağlı olarak çalışmak üzere oluşturulan gruplardır. Çalışma Grupları Genel Sekreterin teklifi ve TSE Başkanının onayı ile kurulur.

Çalışma Grubunun görevi, verilen görevin tamamlanmasıyla birlikte sona erer.

Enstitü Personeli; Çalışma Gruplarında Başkan, Başkan Yardımcısı ve üye olarak çalışabilir.

Çalışma Gruplarının çalışma usulleri Teknik Komitelerde olduğu gibidir.

Milli Teknik Komiteler

Madde 34 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-7/3/2013-28580)

Milli Teknik Komiteler; standart hazırlama çalışmalarına ilgili tarafların etkin katılımını sağlamak, uluslararası ve bölgesel standart hazırlama kuruluşları tarafından hazırlanan standart tasarıları ile ilgili ülke görüşünün oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla Teknik Komitelerle koordineli çalışmak üzere Standart Hazırlama Merkezi Başkanlığınca oluşturulan komitelerdir. Bu komiteler Ayna Komiteler olarak da adlandırılır.

Komite üyeleri gönüllülük esasına göre çalışırlar. Milli Teknik Komite üyelerine, çalışmaları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez.

Enstitü personeli, Milli Teknik Komitelerde üye olarak çalışabilir. Bu komitelerin kurulması, görev, yetki, sorumlulukları ve çalışma usullerine ilişkin diğer hususlar yönerge ile düzenlenir.

Özel Komiteler (Değişik başlık:RG-7/3/2013-28580)

Madde 35 - (Mülga ibare:RG-7/3/2013-28580) (…) Özel Komiteler standard hazırlama çalışmaları dışında belirli bir konuda TSE’nin teknik ihtiyacını karşılamak üzere geçici olarak Genel Sekreterliğin teklifi ve Yönetim Kurulunun Kararı ile görev, yetki, üye sayısı ve çalışma süresi belirtilerek kurulur. Bu komiteler, yapacakları işe göre TSE Başkanına veya Genel Sekreterine bağlı olarak çalışırlar. Enstitü Personeli Komitelerde görev alabilir.

b) (Mülga:RG-7/3/2013-28580)

Bu komitelerin kuruluşu, çalışmaları, toplanmaları, yetki ve görevleri, uygulayacakları idari usulleri, mali ve teknik sorumlulukları, ödenek, huzur hakları ve yollukları bir Talimat veya Yönerge ile tanzim edilir.

Toplantı usulü

Madde 36 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-7/3/2013-28580)

Teknik Komitelerin ve Çalışma Gruplarının yıl içerisinde hangi tarihler arasında çalışacakları Yönetim Kurulunca belirlenir. Bunlar ihtiyaç olması durumunda belirlenen tarihler dışında da Yönetim Kurulu kararı ile çalışabilirler.

Teknik Komiteler Başkanlarının çağrısı üzerine TSE Merkezinde toplanırlar.

Gerek duyulması halinde, Teknik Komiteler ve Özel Komiteler Genel Sekreterlikçe, Çalışma Grupları ilgili Teknik Komite Başkanları tarafından, Milli Teknik Komiteler ise Milli Teknik Komite Başkanları tarafından toplantıya çağrılabilirler.

Tüm toplantılar, gerektiğinde Genel Sekreterlikçe koordine edilebilir.

Teknik Komite toplantıları mutat toplantı mahallerinin dışında da yapılabilir. Ancak bu konuda Genel Sekreterliğin teklifi ve Enstitü Başkanının onayı gerekir.

Çalışma Grupları toplantılarını, Standart Hazırlama Merkezi Başkanının bilgisi dahilinde TSE merkezinde veya merkez dışında yapabilirler.

Üst üste üç toplantıya mazeretsiz olarak gelmeyen Başkan ve üyeler istifa etmiş sayılır ve yerine yenileri görevlendirilebilir. Bu durumda keyfiyet, TSE Başkanınca istifa etmiş sayılan üyeye de bildirilir.

Teknik Komitelerin Görev ve Yetkileri

Madde 37 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-7/3/2013-28580)

Teknik Komitelerin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

a) Teknik Komiteler, yıllık iş programındaki konularda ve öncelik sırasına göre Türk Standart tasarılarının hazırlanmasını sağlar, tasarılara son şeklini vererek Teknik Kurula sunulmak üzere Standart Hazırlama Merkezi Başkanlığına tevdi eder.

b) Teknik Komiteler, bölgesel ve uluslararası düzeyde hazırlanmış kendi çalışma alanlarındaki standart tasarıları için Milli Teknik Komitelerin de görüşlerini alarak oluşturduğu nihai görüşünü ilgili taraflara iletilmek üzere Standart Hazırlama Merkezi Başkanlığına sunar.

c) Teknik Komiteler, Çalışma Gruplarına verecekleri işlerin ne kadar süre içinde yapılabileceğini tahmin ederek bir programa bağlar ve bu programın uygulanmasını denetler.

d) Teknik Komiteler, kendi çalışma alanı dahilinde istenilen bilimsel görüşleri oluşturur ve ilgili taraflara iletilmek üzere Standart Hazırlama Merkezi Başkanlığına sunar.

e) Teknik Komiteler yıl içerisinde ihtiyaç duyulacak standart revizyon ve tadil çalışmalarını Standart Hazırlama Merkezi Başkanının onayı ile yaparlar.

Çalışma Gruplarının Görev ve Yetkileri

Madde 38 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-7/3/2013-28580)

Çalışma Grupları Teknik Komite tarafından kendilerine verilen standart hazırlama çalışmalarını belirtilen süre içinde yapıp, bağlı oldukları Teknik Komitelere yazılı olarak sunarlar.

Çalışma gruplarının görev ve yetkilerine ilişkin diğer hususlar yönerge ile düzenlenir.

Teknik Komitelerin Çalışma Usulleri

Madde 39 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-7/3/2013-28580)

Teknik Komiteler aşağıdaki usullere göre çalışırlar:

a) Teknik Komiteler, salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Eşitlik halinde Başkanın katıldığı tarafın görüşüne göre işlem yapılır. Oylamada çekimser kalınmaz.

Yeterli üye gelmediği takdirde Teknik Komite toplanamaz.

b) Teknik Komitelerin toplantılarında toplantının başlama saati, toplantıya katılanlar, gündem, alınan kararlar veya çalışmanın özeti ve toplantının bitiş saati Teknik Komite Başkanları veya görevlendireceği üyeler tarafından bir tutanak defteri ile kayıt altına alınır ve toplantı bitiminde üyeler tarafından imzalanır.

c) Teknik Komiteler, Çalışma Gruplarının çalışmalarını izlemekle yükümlüdür. Bu amaçla Teknik Komite Başkanları veya görevlendirecekleri üyeler Çalışma Grubu toplantılarına katılabilirler.

d) Teknik Komiteler diğer Teknik Komiteler tarafından hazırlanmış standart tasarılarını inceleyerek görüşlerini ilgili Teknik Komiteye sunarlar.

e) Teknik Komite ve Çalışma Gruplarının çalışmaları, Genel Sekreterlikçe idari yönden sistematik olarak izlenir ve bu çalışmaların mevzuata ve kararlara uygun olması sağlanır.

Çalışma Gruplarının Çalışma Usulleri

Madde 40 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-7/3/2013-28580)

Çalışma Grupları aşağıdaki usullere göre çalışır:

a) Çalışma Grupları, Başkan dâhil olmak üzere en az iki kişinin katılımı ile toplanır.

b) Çalışma Grupları, konunun özelliğine göre, hizmeti üyelerine paylaştırmak veya aralarından birini görevlendirmek suretiyle gerekli ön çalışmaları raportörlerine yaptırabilirler. Hazırlanan Tasarıları birlikte değerlendirip olgunlaştırarak Teknik Komiteye sunarlar.

c) Çalışma Grupları toplantılarında da, Teknik Komitelerde olduğu gibi bir tutanak defteri tutulur ve bu deftere toplantıya katılanlar, başlama saati, gündem çalışmaların özeti ve toplantının bitiş saati yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Bu defterler de standart Hazırlama Merkezi Başkanlığınca muhafaza edilir.

Çalışma Grupları ile ilgili diğer usuller yönerge ile düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Genel Sekreterlik

TSE Genel Sekreterliği

Madde 41 —(Değişik:RG-6/11/2019-30940)

Enstitünün idari ve sekretarya işlerini yürütmek üzere Başkana karşı sorumlu, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul üyeleri dışından bir Genel Sekreter ve üç Genel Sekreter Yardımcısı atanır. Genel Sekreterliğin bir bürosu da bulunur.

Genel Sekreter

 Madde 42 —(Değişik:RG-27/07/2005-25888)  

Genel Sekreter, TSE’nin yönetim işlerinde (Değişik ibare:RG-7/3/2013-28580) Başkana karşı sorumlu yürütücü olup, mevzuatta, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarında belirtilen yetki ve görevlerin sahibidir. Oylamalara katılmaksızın Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

Genel Sekreterde, diğer TSE personelinde aranan niteliklerin yanısıra Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinin 49 uncu maddesindeki şartlar aranır.

Genel Sekreter Yardımcıları

Madde 43 — (Değişik:RG-27/07/2005-25888)  

Genel Sekreter yardımcıları Teknik ve İdari Yönetim işlerinde Genel Sekreterin Yardımcılarıdır. Yardımcıların görev ve yetkileri, mevzuata, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarına göre Genel Sekreter tarafından belirlenir. Hizmetlerin yürütülmesinde Genel Sekretere karşı sorumludurlar.  

Genel Sekreter yardımcılarında diğer TSE personelinde aranan niteliklerin yanısıra  Türk Standardları Enstitüsü Personel  Yönetmeliğinin 49 uncu maddesindeki şartlar aranır.    

Genel Sekreterin yokluğu halinde Genel Sekreterliğe vekalet edecek Genel Sekreter Yardımcısını Başkan belirler.

Genel Sekreterin Görevleri

Madde 44 - Genel Sekreterin başlıca görevleri şunlardır:

a) (Değişik ibare:RG-6/11/2019-30940) 132 sayılı Kanun ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yönetmelikler, yönergeler ve talimatlarında TSE’ye verilen hizmetlerin ve yönetimle ilgili yükümlerin zamanında ve gereği gibi yerine getirilmesini sağlamak, gerekenleri Yönetim Kuruluna sunmak,

b) TSE organlarından her birinin görevleri ile ilgili büro işlerinin yapılması prensiplerini tespit etmek ve uygulanmasını denetlemek, aldıkları kararların uygulanmasını ve bunlara ilişkin defter ve dosyaların düzenlenip saklanmasını sağlamak,

c) İhtisas Kurullarının çalışmalarını idari yönden sistematik olarak izlemek ve bu çalışmaların mevzuata, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarına uygun olmasını sağlamak,

d) Enstitünün alacaklarını takip ve tahsil eylemek, vergilerin zamanında ödenmesini temin etmek,

e) Enstitü demirbaş, kütüphane, değerli kağıtlar, malzeme, Türk ve Yabancı Standardları ile rekomandasyon (Püblikasyonlar dahil) kayıtlarının düzenlenmesini ve bunların iyi bir halde kullanılmasını ve saklanmalarını sağlamak,

f) Enstitü personelinden her birinin yapacağı işleri belirten bir ”Görev ve Sicil Talimatı veya Yönergesi” hazırlanıp, Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamak,

g) Mevzuat ve gayesi itibariyle yapılması gereken başka işleri yapmak ve yaptırmak,

h) Yurtiçi ve Yurtdışında görevlendirilecek personel hakkında Başkanlıktan Onay alınması için teklifte bulunmak.

Genel Sekreter Yardımcıları, bu görevlerinden kendilerine verilenleri yaparlar ve kendilerine bağlı ünitelerin yönetiminden Genel Sekretere karşı sorumludurlar.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

İdari ve Mali Sorumluluk

Madde 45 - TSE organlarında Başkan, Başkan Yardımcısı, üye raportör gibi adlarla görev alanlarla Enstitü personelinden, (Değişik ibare:RG-6/11/2019-30940) 132 sayılı Kanun ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yönetmelikler, talimatlar ve yönergeler hükümlerine aykırı hareket eden, görevlerini kötüye kullanan, savsaklayan veya zarar ve ziyan doğuracak hallere sebebiyet verenler, idari ve mali yönden fiillerinin niteliğine ve sonuçlarına göre tek başına veya toplu ve zincirleme sorumludurlar.

Teknik Sorumluluk

Madde 46 – (Değişik ibare:RG-7/3/2013-28580) Standartlarda/standart dışı konularda teknik hata yapılır ve bunların uygulanmasında zararlı sonuçlar ortaya çıkarsa; bunlardan birinci derecede (Değişik ibare:RG-7/3/2013-28580) standartları/standart dışı konuları hazırlayan Raportörü, Çalışma Grubu, Teknik Komite Başkan ve Üyeleri; ikinci derecede ilgili İhtisas Kurulu Başkan ve üyeleri ve Teknik Kurul, Özel Komite Başkan ve üyeleri, işin niteliğine göre tek başına veya toplu ve zincirleme sorumludurlar.

Kovuşturma

Madde 47 – İdari, mali ve teknik sorumlulukları dolayısıyla haklarında işlem yapılanlar için ayrıca genel hükümlere göre gerektiğinde kovuşturmaya da geçilir.

Danışmanlar ve Bilirkişiler

Madde 48 - TSE’nin kadrosunda bulunan sürekli ve anlaşmalı personel dışında Yönetim Kurulunca gerekli görülen iş ve hallerde bilgi ve ihtisasları ile tanınmış, resmi veya özel daire, kuruluş ve kurum mensuplarından veya serbest meslek sahiplerinden önceden belirtilen ücretler ve geçici süreyle ve iş saatleri ile bağlı olmaksızın danışman çalıştırabilir.

TSE, gerektiğinde belirli konularda danışma niteliğinde bilirkişi de kullanabilir.

(Ek fıkra:RG-7/3/2013-28580) Danışman ve bilirkişiler yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Bunlar yurt içinde ve yurt dışında Enstitünün işbirliğinde bulunacağı gerçek ve tüzel kişileri tespit etmek, bu kişilerle ilgili Enstitüye bilgi toplamak, bu kişileri Enstitü ile işbirliği yapmaya yöneltmek, iş bağlantısı yapıldığı takdirde iş bağlantısı kapsamındaki hizmetlerin sonuca ulaşıp ulaşamayacağı hususlarında veri toplamak, iş bağlantısı yapılan kişilerin mali ve diğer durumları hususlarında incelemeler yapmak, bu kişilerle iş bağlantısı yapılıp yapılmamasının Enstitünün menfaatine olup olmadığı ve benzeri hususlarda hizmet verebilir.

Bu danışman ve bilirkişilere verilecek ücret, yapacakları işlerin niteliğine göre Yönetim Kurulunca takdir olunarak belirtilir.

Huzur Hakları

Madde 49 - TSE organlarında görev alan Başkan ve üyelere aşağıda yazılı miktarda huzur hakkı ödenir.

a) Genel Kurul, Teknik Kurul ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine her toplantı için verilecek huzur hakkının miktarı Genel Kurul kararı ile belirtilir. Genel Kurul, öğleden evvel ve sonra olmak üzere birden fazla oturum yaptığı takdirde, iki oturum için huzur hakkı verilir.

b) (Değişik ibare:RG-7/3/2013-28580) Teknik Komiteler ile Çalışma Grupları Başkan ve üyelerine her toplantı için verilecek huzur haklarının miktarı Yönetim Kurulu tarafından verilecek kararla tespit olunur.

Bir günde ayrı saatlerde üç ve üçten fazla konuda yapılacak toplantılara katılan Başkan ve üyelere üç huzur hakkı verilir.

Toplantıların Tespiti

Madde 50 - Genel Kurul, Teknik Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantıları tutanakla tespit olunur.

(Değişik ibare:RG-7/3/2013-28580) Teknik Komiteler ve Çalışma Grupları toplantıları bulundurulacak özel deftere geçirilir, Özel Komitenin Toplantıları, ilgili servisçe tutulacak Özel Komiteler Toplantı Defterine yazılır.

Ödenekler

Madde 51 - TSE Başkanına ve Denetleme Kurulu üyelerine aşağıda belirtilen miktarlarda ücret ve huzur hakkı ödenir.

a)Yönetim Kurulu Başkanına;

657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna bağlı gösterge tablosunun 1 inci derece 4 üncü kademe karşılığı maaş,

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre en yüksek Devlet Memurundan (Bakanlık Müsteşarına) verilen ek gösterge,

Maaşı ile ek gösterge toplamının Genel Kurulca tespit olunacak yüzdesi kadar görev tazminatı,

Maaşının Genel Kurulca Tespit olunacak yüzdesi kadar yan ödeme,

Diğer Sosyal Yardımlar,

ve ayrıca;

Bir yıllık bütçe döneminde TSE kadrolu personeline ödenen ikramiye tarihlerinde maaş, yan ödeme, ek gösterge, taban aylığı ve görev tazminatı dahil sosyal yardımlar hariç birer aylık ücretleri tutarında dört ikramiye,

ödenir.

(Mülga cümle:RG-27/07/2005-25888)  

Yapılan aylık ödemeler toplamı ücretsiz izinli sayıldığı yerden almakta olduğu tüm istihkaklar toplamından az olamaz. Az olduğu takdirde, farkı kapatmak için görev tazminatı ve yan ödeme oranları artırılabilir.

b) (Değişik:RG-29/08/2006-26274) Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine  her yıl Yüksek Planlama Kurulu kararı olarak Devlet Personel Başkanlığı tarafından Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğde denetçiler için öngörülen ücret ödenir.

c) TSE Başkanının; görev, izin, hastalık ve benzeri sebeplerle Enstitüde bulunmadığı hallerde kendisine vekalet eden Başkan Yardımcısına, tatil günleri dışında vekalet ettiği her gün için TSE Başkanına ödenen kadro maaşı, ek gösterge, görev tazminatı ve yan ödeme toplamının 1/30’u tutarında ödenek verilir.

Oturumlar

Madde 52- Standard hazırlığı ile ilgili çalışmalarda, toplantıya katılanlara aşağıda belirtilen miktarlarda ücret ödenir.

Toplantıya katılanların adları, toplantının başlama ve bitme saati toplantı defterine yazılır. (Değişik ibare:RG-7/3/2013-28580)  Teknik Komite ve Çalışma Grubu olağan toplantıları için saatler toplamı karşılığı ay sonunda ödeme yapılır. Bu çalışmalara ödenecek saat ücreti, Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Standard yapımı dışındaki belli işler ve konular için yapılacak çalışmalarda her toplantı bir oturum sayılır.

TSE Merkezinde yapılan Standard hazırlama çalışmalarına Ankara dışından katılan uzmanlara işin bitiminde ödeme yapılır. Ancak bu durumda, bir gün için yapılacak ödeme, dört saat karşılığından daha az olamaz.

Telif Hakkı Karşılıkları

Madde 53 – (Değişik:RG-7/3/2013-28580)

İhtiyaçlara göre hazırlatılacak standart tasarılarına ilişkin her türlü telif hakkı Kuruluş Kanununun 1 inci maddesi gereğince TSE’ye aittir. Standardı hazırlayan kişi hazırladığı standartla ilgili tüm telif haklarını TSE’ye devreder ve bunun karşılığında her hangi bir ücret ve hak talep edemez.

Yolluklar ve Huzur Haklarının Ödenmesi

Madde 54 - TSE Organları Başkan ve üyelerine, gerektiğinde verilecek yolluklar Genel Sekreter için kabul edilmiş miktar ve esas üzerinden tespit ve tediye olunur.

Huzur hakları ile ödenek ve yolluklara ilişkin vergi, resim ve vesair kesintiler hak sahiplerine ait olup, kendilerine yapılan ödemelerden kesilir.

(Değişik ibare:RG-7/3/2013-28580) İkametgahı Ankara dışında olan Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin Enstitüdeki görevleri nedeniyle, (Mülga ibare:RG-7/3/2013-28580) (…) Ankara’da bulunduğu süre içindeki konaklama masrafları ile Ankara’ya geliş ve gidişleri birinci fıkrada tespit edilen miktar dahilinde TSE tarafından karşılanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Madde 55 – 6/6/1981 tarihli ve 17362 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Standardları Enstitüsü Organlar Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 56 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

Madde 57 - Bu Yönetmelik hükümlerini TSE Yönetim Kurulu yürütür.