TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (Değişik:RG-22/8/2012-28389)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı, Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç fakültelerde, yüksekokullarda, meslek yüksekokullarında ve Devlet Konservatuarında uygulanan önlisans ve lisans düzeyindeki kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa kredi transfer sistemi (AKTS): Öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü ifade eden krediyi,

b) Devlet Konservatuarı: Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı Devlet Konservatuarını,

c) Dönem: Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılını,

ç) Fakülte: Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki fakülteleri,

d) İkinci öğretim: 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre yürütülen ikinci öğretimi,

e) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, Devlet Konservatuarında Devlet Konservatuarı Kurulunu,

f) (Değişik:RG-22/8/2012-28389) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, Devlet Konservatuarında Devlet Konservatuarı yönetim kurulunu,

g) Lisans: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

ğ) Meslek yüksekokulu: Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

h) Önlisans: Ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

ı) Rektör: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,

i) Seçmeli dersler: Belli bir önlisans veya lisans öğrenimi programında yer alan ve öğrencinin seçimine bırakılan dersleri,

j) Senato: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Senatosunu,

k) Uzaktan eğitim: Bilgi teknolojileri kullanılarak yapılan, öğrencinin derslere devamını gerektirmeyen veya kısmen gerektiren öğretim şeklini,

l) Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

m) Üniversite Yönetim Kurulu: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

n) Yaz okulu programı: Bir eğitim-öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz ayları içinde uygulanan programı,

o) Yüksekokul: Gaziosmanpaşa Üniversitesine bağlı yüksekokulları,

ö) Zorunlu dersler: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması gerekli dersleri,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri ile İlgili Esaslar

Üniversiteye giriş ve kayıt şartları

MADDE 4 – (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul, devlet konservatuarı ve meslek yüksekokullarına alınacak öğrenci sayısı ve giriş şartları; ilgili kurulların teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun onayı ile belirlenir. Kayıtlar; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tespit edilen belgelerle ve yine ÖSYM tarafından belirlenen esaslara göre bizzat öğrenci tarafından yaptırılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen nedenlerden dolayı mazereti olan veya yurtdışında bulunan adayların kaydı, adayların mazeretleri belgelendirilerek kayıtta istenen belgeler eksiksiz olması kaydıyla vekilleri tarafından yaptırılabilir. Süresi içinde kaydını yaptırmayan aday öğrencilik hakkından vazgeçmiş sayılır.

(2) Kesin kaydını yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığı anlaşıldığında, öğrenciliklerinin hangi dönemlerinde olursa olsunlar bu öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir. Söz konusu öğrencilere verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir ve haklarında kanuni işlem başlatılır.

Kimlik kartı

MADDE 5 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Rektörlük tarafından öğrenci kimlik kartı verilir. Her dönem başında kayıt yenileyen öğrencilerin kimlik kartlarına ilgili eğitim-öğretim dönemine ait bandrol yapıştırılır. Mezun olan veya kaydı silinen öğrenciden kimlik kartı geri alınır.

Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti

MADDE 6 – (1) Katkı payı, ikinci öğretim ücreti ve uzaktan eğitim ücreti 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre alınır.

(2) Katkı payı veya öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtildiği şekilde ilk %10’a giren ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretim öğrencilerinin ödeyeceği katkı payı kadar öğrenim ücreti, aynı fıkranın (ı) bendinde belirtildiği şekilde ilk %10’a giren normal öğretim öğrencileri ise bir sonraki dönemde ödeyecekleri katkı payının yarısını öderler.

(4) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (ı) bentlerinde yer alan ilk %10’a giren öğrencilerin belirlenmesi; azami öğrencilik süresi içerisindeki öğrencinin devam etmekte olduğu programın Senatoda kabul edilmiş o döneme ait ders sayısına göre yapılır. Önceki dönemlerden başarısız dersi olanlar değerlendirmeye alınmazlar, ilk %10’a giren öğrencilerin belirlenmesinde %10 dilimindeki son öğrenci ile aynı akademik ortalamaya sahip olan öğrenciler de bu sıralamaya dâhil edilirler. Yaz okulu öğretiminde alınan ve başarılan dersler %10 değerlendirmesinde dikkate alınmaz.

Kayıt yenileme ve ders kaydı

MADDE 7 – (1) Kayıt yenileme ve ders kaydında uygulanacak esaslar şunlardır:

a) Öğrenciler dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde; katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek suretiyle ders kaydı yaptırırlar.

b) Öğrenciler her dönem veya ders yılı başında akademik takvimde belirtilen süre içerisinde o dönem veya yılda alacakları derslere kayıt olmak/kaydını yenilemek zorundadır.

c) (Değişik:RG-11/3/2013-28584) Ders kayıtları öğrenci tarafından, gerektiğinde danışman görüşü alınarak internet üzerinden yapılır. İnternet üzerinden yapılan ders kayıtları akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenci danışmanı tarafından onaylanır.

ç) Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek ve ders kayıt/kayıt yenileme işlemlerinde rehberlik etmek üzere, bölüm başkanının önerisi ile ilgili birim yöneticisi tarafından her sınıfa yeterli sayıda danışman görevlendirilir. Danışmanların görevlerine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

d) Akademik takvimde belirtilen sürelerde kayıt yenilemeyen öğrenciler o dönem derslere giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

e) (Değişik:RG-29/6/2015-29401) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt yenilemeyen ve ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, dönem başlangıcından itibaren 3 hafta içerisinde bölümlerine müracaat etmeleri ve mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi şartıyla, kayıt yenileme ve ders kaydını yaptırabilirler. Bu süreler dışında yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

f) Alt dönemlerden başarısız dersleri olanlar öncelikle başarısız olan derslerini almak zorundadırlar.

g) Ön koşullu derslere ders kaydı yaptırabilmek için, söz konusu ön koşulların karşılanmış olması gerekir.

ğ) Kayıt yenileme ve ders kaydı işlemlerinin yerine getirilmesinden tümüyle öğrenciler sorumludur.

Yatay geçiş

MADDE 8 – (1) Üniversiteye bağlı lisans ve önlisans diploma programları ile diğer üniversitelerin lisans ve önlisans diploma programlarına veya Üniversiteye bağlı bölüm ve programlar arası geçiş yapmak isteyenlere; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Yükseköğretim kurumları arasında yatay geçiş kontenjanları ilgili kurullarca tespit edilir ve süresi içerisinde Rektörlüğe bildirilir.

Dikey geçiş

MADDE 9 – (1) Üniversitelerin önlisans diploma programlarından mezun olanların, Üniversitenin lisans diploma programlarına dikey geçişleri ve intibak programları; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili yönetim kurullarınca yapılır.

(2) (Mülga:RG-15/8/2019-30859)  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Ders muafiyetleri

MADDE 10 – (Değişik:RG-29/6/2015-29401)

(1) Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önceki kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak için eğitim-öğretim döneminde derslerin başlamasından itibaren iki hafta içerisinde başvurdukları sürede muafiyet istekleri ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

Ders tekrarı

MADDE 11 – (1) Azami sürelerde mezun olamayan öğrenciler bakımından, müfredat değişikliği veya isimleri değişmemekle birlikte ders içeriğinin değişmesi ya da ders içeriği değişmemekle birlikte aradan uzun bir sürenin geçmesi nedeniyle, gerekli görülmesi halinde, daha önce başarılı olunan derslerden hangilerinin yeniden alınacağı ilgili bölüm kurulunun önerisi ile ilgili yönetim kurulu kararı tarafından belirlenir.

Öğrenci kontenjanı ve puan türünün tespiti

MADDE 12 – (1) Birimler; en geç Şubat ayı içerisinde sonraki eğitim-öğretim yılında diploma programına alınacak öğrenci kontenjanı, puan türü ve aranacak diğer koşulları, ilgili alt kurulların önerilerini dikkate alarak ilgili kurulda belirler ve Senatoda görüşülmek üzere Rektörlüğe gönderir.

(2) Senato tarafından kabul edilen diploma programı kontenjan önerileri, onaylanmak ve kılavuzda yayınlanmak üzere YÖK’e gönderilir.

Eğitim-öğretim yılı ve akademik takvim

MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim yılı, birinci dönem ile başlar; birinci ve ikinci dönem ile yaz okulu uygulayan birimlerde yaz okulu programından oluşur. Bir dönem, derslerin başladığı günden dönem sonu sınavlarının bittiği güne kadar geçen süreyi kapsar. Her dönemde dersler öndört hafta ve yetmiş iş gününde tamamlanır.

(2) Meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim üç dönem olarak da düzenlenebilir. Bu durumda, birinci, ikinci ve üçüncü dönemlere ait iş günü sayıları ilgili yönetim kurulu ve Senato tarafından belirlenir.

(3) Resmi tatil günlerine ders konulmaz, ancak gerekli durumlarda Cumartesi günlerine ders konulabilir.

(4) Akademik takvim, her yılın en geç Mayıs ayı sonuna kadar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim süreleri

MADDE 14 –(Değişik:RG-24/4/2017-30047)

 (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

(3) İlgili yönetim kurulunca mazeretler nedeniyle kabul edilen kayıt dondurma süreleri dikkate alınmaz.

Eğitim-öğretim programları

MADDE 15 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde normal öğretim, ikinci öğretim ve yaz okulu programı olarak örgün eğitim yapılır. Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile uzaktan eğitim de yapılabilir.

(2) Üniversitede öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile programlarda tamamen veya %30’dan az olmamak şartıyla kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir.

(3) Eğitim-öğretim programlarında dersler teorik ve/veya seminer, atölye, laboratuar, klinik çalışma veya saha uygulamalı şekilde yapılır.

(4) İlk defa öğrenci alınan programlarda, eğitim-öğretime program açılması için YÖK’ün onayından geçen dosyadaki eğitim-öğretim programı ile başlanır.

(5) Eğitim-öğretim programlarında müteakip yıllarda yapılması düşünülen değişiklikler ilgili bölüm, anabilim/anasanat dalı önerisi, ilgili kurulca karara bağlanıp en geç Mayıs ayı başında Senatoya sunulur.

(6) Öğretim elemanlarının vereceği dersler ve bu derslerin müfredatı öğretim yılı başlamadan önce ilgili bölüm akademik kurulunda karara bağlanır ve her dönemin başlama tarihinden en az onbeş gün önce bölüm başkanlıklarınca ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe bildirilir. Dersler ve derslerin sorumlu öğretim elemanları ilgili yönetim kurulunda görüşüldükten sonra kesinlik kazanır.

(7) (Değişik:RG-24/4/2017-30047) Fakülte ve yüksekokullardaki dört yıllık lisans programları 240, beş yıllık lisans programları 300, altı yıllık lisans programları 360, iki yıllık ön lisans programları ise 120 AKTS kredisini kapsar.

(8) Staj ve yaz uygulamasına ilişkin esaslar ilgili kurulun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(9) Öğretim programları, haftalık toplam en az 15 saat olacak şekilde düzenlenir. Bu sınırlamaya, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan ortak zorunlu dersler dâhil değildir. Bu sınırlama Senato tarafından değiştirilebilir.

(10) Uzaktan eğitim ve yaz okulu programına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Misafir öğrenciler

MADDE 16 – (1) Belirli konularda bilgilerini artırmak amacıyla Üniversitede açılan dersleri izlemeye yeterli görülenler ile diğer üniversite öğrencilerine Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde ilgili yönetim kurulu kararı ile misafir öğrenci olarak dersleri izleme izni verilebilir. Misafir öğrenciler kayıt oldukları dersler için belirlenen kurallara uyarlar.

(2) Misafir öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu öğrencilere diploma verilmez. Ancak, ilgili birimce kendilerine durumlarını gösterir bir belge verilir. Misafir öğrenciler devam ettikleri derslerin toplam kredisine göre kredi başına belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini öderler.

Özel öğrenci

MADDE 17 – (Değişik:RG-22/4/2019-30753)  

(1) Özel öğrenciler ile ilgili işlemler; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, konuyla ilgili Senato kararıyla yürürlüğe konulan yönerge ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Öğrenci değişim programları

MADDE 18 – (1) Üniversite öğrencileri ulusal veya uluslararası öğrenci değişim programı kapsamında, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarının aynı düzey diploma programlarından yararlanabilirler. Bu kapsamda almış oldukları derslere ait başarı notları, ilgili yönetim kurulu tarafından, başarı notları üniversite not sistemiyle uyumluysa aynı, uyumlu değilse uyumlu hale getirilerek transkripte işlenmesine karar verilir.

Derslerin kredi değeri

MADDE 19 – (1) Bir dersin AKTS değeri; ders saatinin yanı sıra laboratuar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, işyeri eğitimi gibi eğitim öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamandan oluşur.

Çift anadal programı

MADDE 20 – (1) Çift anadal programı, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(2) Gerekli koşulları sağlayan öğrenciler Üniversitede iki farklı diploma programındaki derslere eş zamanlı olarak devam ederek çift anadal programı kapsamında iki ayrı diploma alabilirler.

Yandal programları

MADDE 21 – (1) Yandal Programı, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(2) Yandal programını başarıyla tamamlayan öğrencilere, diploma yerine geçmeyen yandal sertifikası verilir.

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı

MADDE 22 – (1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programı, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun onayı ile açılabilir. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Akademik danışmanlık

MADDE 23 – (1) Öğrencilere karşılaşabilecekleri sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, öğretim yılı başlamadan önce danışman görevlendirilir. Öğrenci danışmanlarının görev, yetki ve sorumlulukları Senato tarafından belirlenir.

Dersler

MADDE 24 – (1) Dersler bir dönem veya iki dönem süreli olarak düzenlenebilir.

(2) Öğrencilerin her bir dönem devam etmek zorunda olduğu derslerin toplam haftalık ders saati 36 saati geçemez.

(3) (Değişik:RG-25/11/2021-31670) Genel not ortalaması en az 75 puan olan ve alt dönemlerdeki bütün derslerini başarmış olan lisans öğrencileri, danışmanın önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile ikinci fıkrada belirtilen haftalık ders saatini aşmamak üzere yalnızca bir üst sınıftan ders alabilirler.

(4) (Değişik:RG-5/6/2018-30442) Bir ders için ilgili kurul kararı ile birden fazla grup oluşturulabilir. Ancak; birden fazla grup oluşturulmak istendiğinde, bu gruplardaki öğrenci sayısı ortalaması teorik derslerde 40’tan, uygulamalı derslerde 20’den az olmayacak şekilde ilgili yönetim kurulu kararı ile oluşturulabilir. Eğitim-öğretimin bireysel veya küçük gruplarla yapılmasının zorunlu olduğu haller ile özel yetenek, sanatsal çalışma, özel uygulama, laboratuvar, pratik çalışma, atölye, stüdyo, eskizler, arazi uygulamaları, saha çalışması, proje hazırlama, bitirme tezi gibi özel ve istisnai durumlarda öğrenci sayısı, bölüm kurulu görüşü ile ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(5) (Değişik:RG-23/3/2020-31077) Öğrenciler güz ve bahar dönemlerindeki öğrenim planında tanımlanan derslere kayıt yaptırır. Önceki dönemlerdeki dersleri tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan öğrenciler, öncelikle bu derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Kısmen dahi olsa çakışan dersler birlikte alınamaz. Ancak önceki dönemlerde devam şartı sağlanmış tekrarlanan çakışan derslere kayıt yaptırabilirler.

(6) (Değişik:RG-5/6/2018-30442) Programda bulunan bir zorunlu/seçmeli dersin, sonraki yıllarda programdan çıkarılması halinde; o dersin devam koşullarını yerine getirmiş fakat başaramamış olan öğrenciler, kayıt yaptırmak koşuluyla o dersin sınavlarına girerler.

Derslere devam

MADDE 25 – (Değişik:RG-22/4/2019-30753)  

(1) Teorik derslerin %70’ine, uygulama laboratuvar ve atölye çalışması gibi eğitim-öğretim faaliyetlerinin ders programlarında belirtilen saatlerinin %80’ine devam edilmesi zorunludur.

(2) Derslere devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Derse devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrencilerin listesi, yarıyıl/yılsonu sınavlarından önce ilgili öğretim elemanı tarafından ilân edilir.

(3) Tekrarlanan derslerde önceki yıllarda devam koşulu yerine getirilmişse devam zorunluluğu aranmaz.

Sınavlar ve sınavların yapılışı

MADDE 26 – (1) Üniversitede aşağıda belirtilen sınavlar yapılır:

a) Kısa süreli sınav; yıl/dönem içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan sınavlardır.

b) Bir dönemlik dersler için en az bir, bir yıl süreli dersler için en az iki ara sınav yapılır. Bir yıl süreli derslerin ara sınavlarından biri birinci dönemde, diğeri ikinci dönemde yapılır.

c) Dönem sonu sınavı; bir dönemlik derslerden her dönemin sonunda yapılan sınavdır. ç) Yıl sonu sınavı; bir yıl süreli derslerin bitiminde açılan sınavdır.

d) (Değişik:RG-15/8/2019-30859) Bütünleme sınavı; dönem sonu veya yılsonu sınavında başarısız olunan dersler için açılan sınavdır.

e) Tek ders sınavı; mezun olabilmek için derse devam şartını yerine getirmiş, ancak başarısız olduğu tek dersi kalan öğrenciler için açılan sınavdır. Tek ders sınavında başarılı olabilmek için 60 almak gerekir. Stajını yapmadığı halde mezun olabilmek için tek dersi kalan öğrenciler tek ders sınavına girerler.

f) Mazeret sınavı; geçerli mazeretinden dolayı ara sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Öğrenciler mazeret belgelerini, mazeretlerinin bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe sunarlar. Mazeretleri yerinde bulunan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilir. Ara sınav dışındaki sınavlarda mazeret kabul edilemez. Mazereti olan bir öğrenci ara sınavlara giremez, girse dahi aldığı not iptal edilerek o ders için açılan mazeret sınavına katılır. Bu sınavdan aldığı not ara sınav notu olarak kabul edilir. Mazeret sınavı için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

g) Yabancı dil muafiyet sınavı; Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından, her eğitim-öğretim yılı başında ilk iki hafta içinde açılan sınavdır. Bu sınavdan en az 60 alan öğrenciler isterse yabancı dilden muaf sayılır. Bu öğrencilerin muafiyet sınavından aldığı notlar yabancı dil başarı notu olarak işlenir. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık programına katılmış olan öğrenciler yabancı dil hazırlık programında başarılı olsalar bile, isterlerse yabancı dil muafiyet sınavına girebilirler. Ancak bu durumda muafiyet sınavından alınan not geçerli olur.

(2) Sınav programı, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılacak şekilde planlanır ve başlangıcından onbeş gün önce ilgili dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir. Resmi tatil günleri dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Aynı günde, aynı sınıfın ikiden fazla dersi için sınav yapılamaz.

(3) Sınavlara girebilmek için o döneme ait katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmiş olması ve ders kaydının yapılmış olması gerekir.

(4) Sınav sonuçları akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ilan edilir.

(5) Öğrenciler, sınavlara ilan edilen gün, saat ve yerde öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurarak girmek zorundadırlar.

(6) Sınavlara girebilmek için bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki devam şartının sağlanmış olması gerekir.

(7) Sınava girebilme şartlarını sağlayamadığı halde herhangi bir dersin sınavına girmiş olanların sınav sonuçları ilan edilmiş olsa dahi geçersiz sayılır.

(8) Sınavlarda kopya yaptığı disiplin soruşturması sonucunda kesinleşen öğrenci, o sınavdan 0 almış sayılır.

(9) Her türlü sınav evrakı sınavların bitiminden itibaren ilgili dekanlık/müdürlük veya öğretim elemanı tarafından iki yıl saklanır.

(10) Uzaktan eğitim öğrencilerinin dönem içi sınavları internet üzerinden yapılır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav sonucuna itiraz

MADDE 27 – (1) Sınav sonuçları, akademik takvimde belirtilen sürede öğrenci bilgi sistemine girilir ve ilgili bölüm başkanlığına teslim edilir. Sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itiraz, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş işgünü içinde yazılı olarak ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılır. Dekan/Müdür ilgili itiraz kapsamında dersi yürüten öğretim elemanına sınav evrakını tekrar incelettirir. Sonuç, beş işgünü içinde ilgili birime bildirilir ve varsa gerekli düzeltmeler yapılır. İtiraz sonucu ilgili öğrenciye de bildirilir.

Ölçme ve değerlendirme

MADDE 28 – (Değişik:RG-22/8/2012-28389)

(1) Bir dersin başarı notu, dönem içi değerlendirmesinin %40’ı ile dönem sonu değerlendirmesinin %60’ı toplanarak hesaplanır. Dönem içi değerlendirmesi en az bir ara sınav, dönem sonu değerlendirmesi ise bir dönem/yıl sonu/bütünleme sınavından oluşabileceği gibi çoklu yöntem de kullanılabilir. Çoklu değerlendirme yönteminin kullanılması durumunda; dönem içi değerlendirmesi en az biri ara sınav ve dönem sonu değerlendirmesi de en az biri dönem/yılsonu/bütünleme sınavı olmak üzere sınav, ödev, uygulama, laboratuar, proje, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası gibi yöntemlerin dönem içi ve/veya dönem/yıl sonu/bütünleme değerlendirmesine hangi oranda etki edeceği ilgili öğretim elemanının/elemanlarının önerisi ve bölüm akademik kurulunun, sınıf geçme sistemi uygulanan fakültelerde ve anabilim dalı düzeyinde mezun verilen birimlerde anabilim dalı kurulunun onayı ile belirlenir ve dönem başlamadan bir hafta önce öğrenciye duyurulur. Aynı ders için farklı uygulama yapılamaz. Dersin özelliğine göre, bölüm akademik kurulunun, sınıf geçme sistemi uygulanan fakültelerde ve anabilim dalı düzeyinde mezun verilen birimlerde anabilim dalı kurulunun ve ilgili kurullarının onayı ile sınav yapılmamasına karar verilebilir.

Ders başarı notu

MADDE 29 – (1) Notlar 100 üzerinden verilir. Bir dersten başarılı olabilmek için başarı notunun en az 60 olması gerekir. Ancak dönem sonu/yılsonu sınavından veya bütünleme sınavından alınan notun en az 50 olması gerekir. Başarı notunun kesirli çıkması halinde notun buçuk ve üzeri bir üste, daha küçükleri ise alt tam sayıya tamamlanır.

(2) 100 üzerinden verilen başarı notları ile bu notların harf ve katsayı karşılıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 

Başarı

Derecesi

Harf Karşılığı

Katsayısı

90 - 100

Pekiyi

AA

4.00

85 - 89

Pekiyi

BA

3.50

75 - 84

İyi

BB

3.00

70 - 74

İyi

CB

2.50

60 - 69

Orta

CC

2.00

55 - 59

Başarısız

DC

1.50

45 - 54

Başarısız

DD

1.00

40 - 44

Başarısız

FD

0.50

- 39

Başarısız

FF

0.00

DZ

Devamsız

DZ

0.00

GR

Girmedi

GR

0.00

YT

Yeterli

YT

--

YZ

Yetersiz

YZ

--

M

Muaf

M

--

 

(3) Yukarıdaki tabloya göre;

a) Yıl/dönem içinde bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki devam şartını yerine getirmeyen öğrencilere DZ notu verilir ve öğretim elemanınca yıl/dönem sonu sınavından önce ilan edilir. Bu öğrenci yıl/dönem sonu sınavlarına alınmaz.

b) Yıl/dönem sonu ve ara sınava girmeyen öğrencilere, o dönem/yıl içindeki çalışmalarına bakılmadan GR notu verilir.

c) YT notu, staj ve 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında alınan derslerden başarılı olan öğrencilere verilen nottur. Zorunlu olan/olmayan kredisiz derslerden ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılmaz. Öğrencinin o derslerdeki etkinliklerine göre başarı durumu değerlendirilir.

ç) YZ notu, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilen nottur.

d) (Mülga:RG-29/6/2015-29401)

Ağırlıklı başarı ortalaması

MADDE 30 – (1) Ağırlıklı başarı ortalaması, dönem not ortalaması ve genel not ortalaması ile tanımlanır. Dönem not ortalaması, o yarıyıla ait bütün derslerin notları ile kredilerinin çarpımları toplamının derslerin toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Genel not ortalaması, öğrencinin öğrenimi süresince aldığı kredili tüm derslerin başarı notları ile kredilerinin çarpımından elde edilen rakamın toplam krediye bölünmesi ile bulunur. Ağırlıklı başarı ortalaması hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra iki basamak yürütülür.

(2) (Değişik:RG-7/6/2016-29735) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen ve halen kayıtlı olan öğrencilerin lisans not ortalamaları, ön lisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.

(3) (Değişik:RG-29/6/2015-29401) Öğrencilerin başarı notu sıralamaları, her dönem için bütünleme sınavları bitimi tarihi itibariyle hesaplanır.

(4) (Ek:RG-1/8/2014-29075) (Mülga:RG-11/3/2018-30357)

Kayıt dondurma

MADDE 31 – (1) (Değişik:RG-15/8/2019-30859) 32 nci maddede belirtilen mazeretler nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyecek olan öğrenciler, ilgili dönemin en geç ikinci haftası sonuna kadar başvurmaları halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile iki döneme kadar kayıt dondurabilir.

(2) (Değişik:RG-15/8/2019-30859) Sağlık nedeniyle yapılacak kayıt dondurma istekleri için başvuru süresinde sınırlama yoktur.

(3) Kayıt donduran öğrencinin, kayıt dondurmasına neden olan mazeretinin ortadan kalkması durumunda, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki devam şartı sağlanabilecekse öğrenci ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurarak kayıt dondurma işlemini iptal isteğinde bulunabilir.

(4) Kayıt dondurmayı gerektiren mazeretleri devam eden öğrencilerin başvurmaları halinde ilgili yönetim kurulunca kayıt dondurma süreleri uzatılabilir. Ancak bu işlem üst üste iki defadan fazla yapılamaz ve toplam süre iki yılı veya dört dönemi geçemez.

(5) Öğrencinin kaydını dondurduğu süreler azami öğrencilik süresine dâhil edilmez.

Mazeretler

MADDE 32 – (1) Haklı ve geçerli mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Birinci derecedeki akrabalarının ağır hastalığı veya ölümü halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve bu durumun ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi,

d) Ekonomik nedenlerle ilgili yönetim kurulunca izinli olarak öğrencinin eğitim-öğretimine ara vermiş olması,

e) Öğrencinin tutukluluk hali,

f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, ilgili mevzuat hükümlerince öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya yükseköğretim kurumundan çıkarmayı gerektirmeyen mahkûmiyet hali,

g) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması,

ğ) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

İzinler

MADDE 33 – (1) Öğrenciye eğitim-öğretimine katkıda bulunacak burs, staj ve araştırma gibi imkânların doğması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile izin verilebilir. İzinli olduğu süre normal eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(2) (Değişik:RG-24/4/2014-28981) Spor karşılaşmaları, kültür ve sanat faaliyetleri ile yarışmalar gibi etkinliklerde ilgili yönetim kurulları veya Rektörlük tarafından görevlendirilen öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu öğrenciler, görevli oldukları süre içinde giremedikleri sınavlar için izinli sayılırlar ve giremedikleri tüm sınavlar için ilgili birim yönetim kurulunca sınav hakkı tanınır.

Ek sınavlar

MADDE 34 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-24/4/2017-30047)

(1) (Değişik:RG-25/11/2021-31670) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, devamsızlıktan kaldıkları dersler de dâhil başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse kadar indirenlere üç yarıyıl ilave süre verilir. Ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl ilave süre verilir. Bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız; başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

(2) Kayıtlı olduğu programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları hâlde mezuniyet için öngörülen Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltebilmeleri için diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılında hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

(3) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler ders kredi esasına göre tespit edilen öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 35 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-24/4/2017-30047)

(1) Öğrencilerin kayıt silme ve Üniversite ile ilişiklerinin kesilme halleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Üniversiteden çıkarma cezası almış olanların kaydı silinir.

b) Üniversiteye kayıt sırasında, sahte veya yanlış bilgi ve belge verdikleri sonradan anlaşılan öğrencilerin, bulundukları yarıyıla bakılmadan, ilgili yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir. Söz konusu öğrenciler, Üniversiteden ayrılmışlarsa, kendilerine verilen diploma dâhil belgelerin tümü iptal edilir ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

c) (Değişik:RG-15/8/2019-30859) Öğrenciler, istedikleri takdirde, şahsen dilekçeleri ile başvuruda bulunarak (özel hallerde öğrencinin noter kanalı ile belirlediği bir vekil ile) kayıtlarını sildirebilirler. Kayıt sildirme işlemi posta yoluyla yapılamaz. Öğrencinin, kayıt sildirme isteğine ilişkin dilekçesinin kayda girdiği tarih ilişik kesilme tarihi olarak belirlenir ve Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu durumdaki öğrencilere, kayıt esnasında vermiş oldukları belgeler iade edilir. Öğrencinin Üniversiteden kaydının silinmesi halinde ödemiş olduğu öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez. Bu şekilde ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz.

ç) Öğrencinin öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamaması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile ilişiği kesilir.

d) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kaydın yenilenmemesi nedeniyle, ilgili yönetim kurulu ile Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

e) (Değişik:RG-25/11/2021-31670) Azami öğrenim süresi sonunda, sınırsız sınav hakkı elde eden ve açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılında hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

f) (Değişik:RG-25/11/2021-31670) Ek sınavlara girmeyen veya ek sınavlar sonunda başarısız ve alıp da devamı sağlanmayan dersler de dâhil olmak üzere başarısız ders sayısını beş ve altına indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

g) Verilen ek süreler sonunda; mezuniyet için devam yükümlülüğü yerine getirilememiş bir dersi kalan veya devam yükümlülükleri yerine getirilmiş olsa dahi birden fazla başarısız dersi olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tebligat

MADDE 36 – (1) Öğrencilere her türlü tebligat, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Paylaşım Sisteminde kayıtlı olan adrese veya Üniversitede ilan edilmek suretiyle, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapılır. Öğrenciler adres değişikliklerini Üniversiteye bildirmek zorundadır. Adres değişikliklerini bildirmeyen, yanlış ya da eksik bildiren öğrencilerin mevcut adreslerine tebligat yapılmış sayılır.

Disiplin

MADDE 37 – (Değişik:RG-17/1/2013-28531)   

(1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümleri ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Diplomalar

MADDE 38 – (1) Diplomalara ilişkin esaslar şunlardır:

a) İki yıl süreli eğitim yapılan meslek yüksekokulları programları için önlisans diploması, dört yıl süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte-yüksekokul programları için lisans diploması verilir.

b) (Değişik:RG-19/6/2013-28682) Diplomalar Senato tarafından belirlenecek esaslara göre düzenlenir. Öğrenciye, diploma hazırlanana kadar geçici mezuniyet belgesi verilebilir. Öğrenci diplomayı teslim aldığında geçici mezuniyet belgesini iade eder.

c) Lisans öğretimine devam eden, ilk dört yarıyılın bütün derslerinde başarılı olan ve genel not ortalaması en az 60 olan öğrencilere istemeleri halinde önlisans diploması verilir. Önlisans diploması alanların ilişiği kesilmiş sayılır.

Ç) Bir lisans programının en az dört yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans programının en az %60’ından başarılı olanlar başvurmaları halinde meslek yüksekokullarının benzer veya uygun programlarına intibak ettirebilirler. Bu öğrenciler hakkında, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

d) Önlisans ve lisans programlarından mezun olan öğrencilere diplomaları ile birlikte diploma eki (DE) verilir.

e) Mezuniyet tarihi son sınav döneminin bitim tarihini takip eden işgünüdür.

f) Öğrencilere diploma verilebilmesi için, katkı payları veya öğrenim ücreti ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve öğrenci kimliklerini iade etmeleri gerekir.

g) Normal süreler içinde disiplin cezası almadan mezun olan öğrencilerden genel ortalaması BA olanlar onur, AA olanlar ise yüksek onur listesine girerek mezun olurlar ve bu durum transkriptinde belirtilir.

Ğ) (Değişik:RG-22/8/2012-28389) Geçici mezuniyet belgesinin kaybedilmesi halinde mahalli gazetede, diplomanın kaybedilmesi halinde ise yurt çapında yayımlanan bir gazetede kayıp durumu ilan edilir ve diplomanın nüsha sayısını belirten yeni diploma düzenlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve son hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, YÖK kararları ile ilgili kurul/yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 40 – (1) 14/8/2009 tarihli ve 27319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik 2011-2012 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.

________________________

(1) 22/4/2019 tarihli ve 30753 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin adı “Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği “ iken “Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği “ olarak değiştirilmiştir.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/10/2011

28101

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

22/8/2012

28389

2.

17/1/2013

28531

3.

11/3/2013

28584

4.

19/6/2013

28682

5.

24/4/2014

28981

6.

1/8/2014

29075

7.

29/6/2015

29401

8.

7/6/2016

29735

9.

24/4/2017

30047

10.

11/3/2018

30357

11.

5/6/2018

30442

12.

22/4/2019

30753

13.

15/8/2019

30859

14.

23/3/2020

31077

15.

25/11/2021

31670