BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ(1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-10/6/2021-31507)

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (Değişik:RG-10/6/2021-31507)

(1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (Değişik:RG-10/6/2021-31507)

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları ve Çalışma Şekli

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

1) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bilimsel araştırma ve çalışmalara yönelmelerini sağlayacak çalışmalara destek sağlamak,

2) Üniversitenin ve diğer üniversitelerin öğretim elemanlarının projelerinde yer alan deneysel çalışmaların yapılmasına yardımcı olmak; özel kuruluşlara ait analizleri yapmak.

Merkezin görevleri

MADDE 6 – (1) Merkezin görevleri şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde yer alan her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte araştırma laboratuvarı, uygulama ve araştırma merkezleri ve benzer birimler arasındaki ilişkilerde koordinasyonu sağlamak, geliştirmek, güçlendirmek, AR-GE imkânlarının birimler arası ortak kullanımına açılmasını sağlamak,

b) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören öğrencilerin bilimsel araştırmalarının ve projelerinin deneysel aşamalarını desteklemek,

c) Araştırmacılar ve öğrenciler için konferans, panel, seminer gibi bilimsel toplantılar düzenlemek,

ç) Üniversite öğretim elemanlarının projelerinin deneysel aşamalarını desteklemek,

d) Farklı üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının projelerinin deneysel aşamalarını desteklemek,

e) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak güncellenmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak,

f) Sanayi kuruluşları ve diğer özel ve kamu kuruluşları ile iş birliği yaparak, bu kurumlara ait sorunların çözümüne yönelik analizleri desteklemek,

g) Yapılacak araştırmalarda uluslararası işbirliğini teşvik etmek, Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayi aktarımını hızlandırmak,

ğ) Farklı projeleri geliştirerek bölge ve ülke kalkınmasına yardımcı olmak, elde edilen sonuçları gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 7 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz ihtiyaçlarını Yönetim Kurulunca belirlenmiş olan bedel karşılığında gerçekleştirmek,

b) Araştırmacıların, Merkezde yer alan cihazlar konusunda gelişimine yönelik seminer, kurs ve benzeri programlar düzenlemek,

c) Merkez laboratuvarının akreditasyonu için çalışmalar yapmak,

ç) Yönetim Kurulunca belirlenmiş olan bedel karşılığında, sanayi kuruluşlarının ve diğer özel ve kamu kuruluşlarının isteği doğrultusunda, bilimsel görüş, danışmanlık ve buna benzer hizmetleri gerçekleştirmek ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek, araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak ve deneysel aşamalarına destek vermek,

d) Gerektiğinde günün şartlarına uygun, Merkeze bağlı yeni laboratuvarlar ve birimler kurmak,

e) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak ulusal ve uluslararası yayınlar yapmak, süreli yayınlar çıkarmak, yayın çalışmalarına katılmak ve desteklemek,

f) Merkezin kuruluş amacına yönelik olarak Rektörlük ve yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak.

Merkezin çalışma şekli

MADDE 8 – (1) Merkez; kuruluş amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik çalışmalarını proje bazında yürütür. Merkez, tüm araştırıcılara çalışma yapılacak konuda açık duyurular yaparak araştırma proje önerilerini toplar. Öneriler, Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Bu değerlendirmeler sonucunda, uygun görülen projelerin ilgili kurumlara başvurusu Merkez çatısı altında yapılır. Merkez, teklif edilen projelerin takibinde ve kabul edilen projelerin araştırma ve uygulama gibi her türlü çalışmalarında proje çalışanlarına yardımcı olur. Merkez bünyesinde yürütülecek projelerde yerli ve yabancı kurumlar ve kişiler yer alabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 9 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 10 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi sona ermeden görevinden ayrılan Müdürün yerine yine aynı yöntemle yeniden Rektör tarafından görevlendirme yapılır.

(2) Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı sorumludur. Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere ve Müdürün önerisi üzerine, Yönetim Kurulu üyeleri içinden iki kişiyi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(4) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 11 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, kurula başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli planlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak ve uygulamak,

ç) Merkezin mekan ve donanım alt yapısını geliştirmek ve Merkezde görev yapacak akademik, teknik ve idari personel ihtiyacını belirlemek için gerekli çalışmaları yapmak,

d) Ulusal ya da uluslararası kuruluşlarla veya gerçek ya da tüzel kişilerle Merkezin amaçları doğrultusunda işbirliği protokolleri hazırlayıp, Rektörün onayına sunmak,

e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık raporları, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

f) Merkez çalışmalarının düzenli şekilde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

g) Merkez laboratuvarının ve personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

ğ) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede görev yapan öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilen altı kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim kurulunun en az dört üyesinin, Üniversitenin Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Mühendislik alanlarındaki öğretim üyelerinden olması gerekir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden üyelikten ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yeniden görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(4) Müdür, gerekli hallerde olağanüstü olarak Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(5) Mazereti olmaksızın ve izinsiz olarak üst üste üç defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak, uygulanışına yardımcı olmak,

c) Müdür ya da Yönetim Kurulu üyesi/üyeleri tarafından sunulan teklifleri görüşmek ve karara bağlamak,

ç) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek, çalışmaların yürütülmesinde ve yıllık raporların hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

d) Merkezin faaliyet konularında Üniversite birimleri arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için Müdüre yardımcı olmak,

e) Merkezde yapılacak analiz ücretlerini tespit ederek Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarının ve komisyonların oluşturulmasına yardımcı olmak,

g) Merkezin bilimsel ve idari plan ve programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

ğ) Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak,

h) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar almak,

ı) Merkezin kurulma amacına yönelik olan çalışmaların yürütülmesinde ve yıllık raporların hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

i) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma kurulu

MADDE 14 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu; doğal üyelere ek olarak, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek kişilerden Üniversite içindeki ve dışındaki kişilerden oluşur. Merkezden yararlanan akademik kuruluşların eşit temsil edilmesine özen gösterilir ve bu kişiler Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla onbeş kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak,

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin kararlar almak,

c) Merkez ile ilgili üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için önerilerde bulunmak,

ç) Merkez ile ilgili farklı projelerin oluşturulması için görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün talebi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 18 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik 6/10/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-10/6/2021-31507) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.

______________

(1) 10/6/2021 tarihli ve 31507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin Adı “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/12/2011

28133

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

10/6/2021

31507

2.