BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Hayvancılık projesi: Yükseköğretim Kurulu kararı ile Bölgesel Kalkınma Amaçlı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması programı kapsamında Üniversite tarafından yürütülen Burdur İli Sektörel Rekabet Gücünün Artırılması: Tarım ve Hayvancılıkta Farklılaşarak Bütünleşik Kalkınma Projesini,

c) Merkez: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; özelinde hayvancılık projesi, genel ölçekte ise tüm Üniversite ve bağlı organları kapsamında, bilişim teknolojilerine dönük çözümlerin, yazılım ve sistemlerin üretiminin sağlanması; kurum içi ve dışı farklı kaynaklardan gelen, yapısal ve yapısal olmayan verilerin depolanması, işlenmesi; büyük verinin analiz edilerek yordanması, anlamlandırılması ve geleceğe dönük tahminler üretilmesini sağlayan akıllı hesaplama ve tavsiye sistemi projelerinin geliştirilmesi, yönetimi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını temin etmektir. Bu doğrultuda Merkez;

a) Hayvancılık projesi kapsamında geliştirilecek yazılımların, saha ve eğitim faaliyetleri sonucu üretilen verilerin, diğer alt projelerin ürettiği verilerin depolanması, işlenmesi, analiz ve anlamlandırılmasının sağlanmasını

b) Hayvancılık projesi kapsamında tüm alt projelere eklemleneceği dijital bir omurganın oluşturulması ve alt projeler arası veri akışının koordine edilmesini,

c) Üniversite ölçeğinde bilişim teknolojileri alanında proje geliştirme, uygulama ve alandaki eğitim faaliyetlerinin yürütülmesini,

ç) Kurum içindeki birimlerin bilişim teknolojileri, sistem ve uygulamalarından en uygun şekilde yararlanması için önerilerin geliştirilmesini,

d) Üniversite ve sektör arasında bilişim teknolojileri alanında işbirliğinin sağlanmasını,

e) Üniversite öğrencileri ve personeli için uygulamalar yapıp çözümler üretebilecek bir altyapının oluşturulmasını,

f) Problemlerin çözümüne bilgi teknolojisi ve sistemlerinin tasarım, yönetim ve kullanımı ile hizmet verilmesini,

g) Yapay zekâ teknolojileri kullanarak büyük veri yığınları üzerinden anlamlı verilerin elde edilerek fonksiyonel bilginin üretimi ve katma değerinin sağlanmasını,

amaçlar.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hayvancılık projesi kapsamında bilişim teknolojileri çözümleri geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

b) Hayvancılık projesi kapsamında geliştirilecek yazılımlar ile elde edilen veriden değeri yüksek bilgi üretimini sağlayarak bölgesel kalkınma ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak.

c) Bilişim teknolojileri alanında bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, düzenlemek ve desteklemek.

ç) Üniversitede araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilerin yetişmesine yardımcı olmak.

d) Üretilecek bilişim teknolojileri çözümleri için ulusal ve uluslararası organizasyonlarla işbirliğinde bulunmak.

e) Üniversite, şehir, bölge, ülke ve dünya ölçeğinde bilişim teknolojileri alanındaki konu ve sorunları takip ederek, çözüm üretimi konusunda çalışmalar yapmak.

f) Üniversiteye bağlı olan ya da olmayan gerçek ve tüzel kişilere, organizasyonlara bilişim teknolojileri alanında danışmanlık hizmeti sunmak.

g) Bilişim teknolojilerine dönük eğitim faaliyetleri yürütmek.

ğ) Üniversitenin bilişim teknolojileri altyapısının gelişimi doğrultusunda öneriler üretmek.

h) Bilişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek Üniversiteye katkı sağlamak.

ı) Üniversite-sektör işbirliğini destekleyecek projeler geliştirmek.

i) Merkezde üretilen ürün ve çözümleri markalaştırmak ve katma değerini sağlamak.

j) Üniversitenin çeşitli birimlerinden gelecek araştırma projelerine hizmet sağlamak.

k) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında ön görülen uygulama, pratik çalışma ve staj için imkânı sağlamak.

l) Merkezde yapılan araştırma sonuçlarının kamuoyu ile paylaşımını sağlayarak toplumsal gelişim ve ilerlemeye katkı sağlamak.

m) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, enstitüler, ajanslar, merkezler ve kamu kuruluşları ile ikili işbirliği çerçevesinde eğitim, araştırma ve üretim konularında ortak çalışmalar ve projeler yapmak.

n) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör, Üniversitede görevli en çok iki öğretim elemanını, Müdürün önerisiyle müdür yardımcısı olarak üç yıl süre ile görevlendirir. Müdür yardımcıları gerektiğinde aynı usulle değiştirilebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararların ve çalışma programının uygulanmasını takip etmek.

c) Merkezin amacı ve hedefleri doğrultusunda yönetilmesini sağlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d)Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel faaliyetlerde bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yine Müdürün teklifiyle Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az üç ayda bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu iki oy olarak kabul edilir.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre vekalet eden müdür yardımcısı yürütür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Danışma Kurulunun üyelerini teklif etmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkez personelinin araştırma, inceleme, derleme, tarama ve yayım konularındaki proje ve önerilerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak.

d) Merkezdeki çalışmaların etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe uygun olarak, daha iyi ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve kararları almak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yaparak uygun görülen projelerde yardımlaşmak.

f) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Rektör ya da ilgili rektör yardımcısının başkanlığında Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Merkezin amacı ve konusu ile ilgili kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri, girişimciler/işletmeler ve alanında yetkin kişilerden 2 yıllığına görevlendirilen en çok 10 kişiden oluşur. Aynı usulle üyelerin üyeliklerine son verilebilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında ve yazılı daveti üzerine, yılda en az bir defa toplanır ve salt çoğunluk aranmadan Merkezin faaliyetleriyle ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mali hükümler

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

(2) Merkezin mali konularındaki iş ve işlemlerinde yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.