İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ

ANA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Galata Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Galata Üniversitesinin yönetimine, akademik ve idari organlarına, bu organların görevlerine, akademik faaliyetlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 201 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Danışman: İstanbul Galata Üniversitesi Danışmanlarını,

c) Dekan: İstanbul Galata Üniversitesindeki fakültelerin dekanlarını,

ç) Genel Sekreter: İstanbul Galata Üniversitesi Genel Sekreterini,

d) Müdür: İstanbul Galata Üniversitesi bünyesindeki enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve uygulama ve araştırma merkezleri müdürlerini,

e) Mütevelli Heyeti: İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Rektör: İstanbul Galata Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: İstanbul Galata Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: İstanbul Galata Üniversitesini,

h) Vakıf/Kurucu Vakıf: Bulut Eğitim Vakfını,

ı) Yönetim Kurulu: İstanbul Galata Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

i) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyeti

Mütevelli Heyetinin oluşumu

MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyeti; en yüksek karar organı statüsüyle Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

(2) (Değişik:RG-16/8/2021-31570) Mütevelli Heyeti, en az yedi üyeden oluşur ve üyeler, Kurucu Vakıf Genel Kurulu tarafından ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen şartlara ve niteliklere sahip en az üçte ikisi yükseköğrenim görmüş adaylar arasından seçilir. Mütevelli Heyeti üyelerinin adları seçildikleri tarihi izleyen otuz gün içinde YÖK’e bildirilir.

(3) Mütevelli Heyeti üyelerinin görev süresi dört yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Üyelerden birinin süresinin dolması veya başka nedenlerle üyelikten ayrılması durumlarında kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

(4) (Değişik:RG-16/8/2021-31570) Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu ile Mütevelli Heyetinin üyeleri ve bunların birinci derece kan ve sıhri hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyetinde görev alacakların sayısı Mütevelli Heyetinin yedi üyeden oluşması halinde ikiyi, yediden fazla üyeden oluşması halinde ise toplam Mütevelli Heyeti üye sayısının üçte birini geçemez.

(5) (Değişik:RG-16/8/2021-31570) Mütevelli Heyetinin tabii üyesi olan Rektör, Başkanlığa seçilemez ve kendisi ile ilgili toplantılara katılamaz. Mütevelli Heyeti üyeliği fahridir, ancak Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyeti üyelerine toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda on ikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için, 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Başkan ve Mütevelli Heyeti üyelerine bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.

Mütevelli Heyetinin görevleri

MADDE 6 – (Değişik:RG-16/8/2021-31570)

(1) Mütevelli Heyetinin görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek.

b) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (f) bendi hükmü gereğince fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, program, anabilim ve anasanat dalları ile uygulama ve araştırma merkezi, konservatuvar veya hazırlık sınıfı gibi akademik birimlerin kurulması, birleştirilmesi veya kapatılması, ilgili mevzuatlar çerçevesinde Üniversite bünyesinde teknoparkların kurulması, kapatılması veya birleştirilmesine ilişkin Senato tarafından teklif edilen kararların değerlendirmelerini yapmak ve karara bağlayarak YÖK’e sunmak.

c) Rektörlükçe hazırlanan ve onayına sunulan Üniversite bütçesini inceleyerek kabul etmek ve uygulamaları izlemek.

ç) Öğrencilerden alınacak yıllık öğrenim ücretlerini tespit etmek.

d) Her akademik yıl YÖK’e teklif edilmek üzere Üniversiteye alınması planlanan ve Rektörlükçe önerilen öğrenci sayılarını ve burs kontenjanları ile verilecek bursun şekil, cins ve miktarını tespit etmek.

e) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Üniversitede görevlendirilecek akademik ve idari yöneticiler, öğretim elemanları ve diğer personel ile ilgili statüleri tespit etmek, bunların sözleşmelerini, atamalarını, terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak.

f) Yetkilerinin bir kısmını uygun gördüğü ölçü ve süre dâhilinde Başkana devretmek.

g) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Başkan

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyeti, üyeleri arasından bir Başkan, Başkan da bir Başkan Yardımcısı seçer. Süresi biten Başkan ve Başkan Yardımcısı yeniden seçilebilir.

Toplantılar ve kararlar

MADDE 8 – (1) Mütevelli Heyeti, her akademik yıl içinde en az üç defa olağan toplanır. Bunun dışında Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Toplantıların gündemi ve zamanı toplantı öncesinde üyelere duyurulur.

(2) Kararlar, çekimser oy kullanılmaksızın oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Mütevelli Heyeti kararları usulüne uygun olarak karar defterine yazılarak Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Yetki devri

MADDE 9 – (1) Mütevelli Heyeti veya Başkan yetkilerini uygun gördüğü ölçüde ve sürede Rektöre devredebilir.

Danışma Kurulu

MADDE 10 – (1) Mütevelli Heyeti; Üniversitenin eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma anlayışı ve yöntemlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak için Mütevelli Heyetine ve Üniversitenin yetkili organlarına kendiliğinden ve talep üzerine araştırma ve inceleme yapmak, görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak üzere bir Danışma Kurulu oluşturabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik ve İdari Organlar ve Görevliler

Rektör

MADDE 11 – (1) Rektör, Mütevelli Heyetinin YÖK’e teklifi ve YÖK’ün olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

(2) Rektörün herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda, Mütevelli Heyeti yeni Rektör atanıncaya kadar Rektörlük kriterlerine uygun bir profesörü, Rektör vekili olmak üzere YÖK’e önerir. YÖK’ün olumlu görüşü alındıktan sonra Rektör vekili olarak atar.

(3) Rektörün yaş haddi 67’dir. 67 yaşından önce atanmış olanlar görev süreleri bitinceye kadar Rektörlük görevini devam ettirebilir. Görev süresi biten Rektör yeniden atanabilir. Rektör, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin kadrolu profesörleri arasından en çok üç kişiyi, Rektör yardımcısı olarak seçer. Rektör, görevi başında olmadığı zaman, yardımcılarından birisini vekil bırakır. Rektör, görevinden iki haftadan fazla uzaklaştığında Mütevelli Heyetine ve YÖK’e bilgi verir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Rektör atanır.

Rektörün görevleri

MADDE 12 – (1) Rektörün görevleri şunlardır:

a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

b) Her akademik yılın sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri hakkında faaliyet raporları hazırlamak, Mütevelli Heyetine ve YÖK’e sunmak.

c) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Mütevelli Heyetine sunmak.

ç) Gerekli gördüğü hallerde Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek.

d) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek.

e) 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerince verilen görevler ile Mütevelli Heyeti tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Senato

MADDE 13 – (1) Senato, Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Genel Sekreter, raportör olarak Senatoya katılır. Öğrenci konseyi başkanı, oy hakkı olmaksızın öğrencileri ilgilendiren konularda Senato toplantılarına katılabilir.

(2) Senato, biri akademik yılın başında diğeri sonunda olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Senatonun görevleri

MADDE 14 – (Değişik:RG-16/8/2021-31570)

(1) Senato, Üniversitenin akademik organı olup, aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.

b) Üniversiteyi ilgilendiren düzenleyici işlemlere ilişkin taslakları hazırlamak veya görüş bildirmek.

c) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan, Üniversite veya Üniversitenin birimleriyle ilgili hazırlanan düzenleyici işlemlere ilişkin taslakları hazırlamak.

ç) Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü gibi tüm eğitim programlarına hangi yöntemle ve hangi sayıda öğrenci alınacağını belirlemek ve Rektöre sunmak.

d) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programlarını ve akademik takvimlerini inceleyerek karara bağlamak.

e) Bir sınava bağlı olmadan fahri akademik unvanlar vermek üzere fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.

f) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

g) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.

ğ) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, dekanlar ve Üniversitenin değişik birim ve alanlarını temsilen Senato tarafından dört yıl süre ile seçilen üç profesörden oluşur. Genel Sekreter, raportör olarak Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Rektör yardımcıları, oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 16 – (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Yükseköğretim üst kuruluşları, Mütevelli Heyeti ve Senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre görüş bildirmek.

b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak üzere öğrenci kayıt takvimini düzenlemek, öğrencilerin yabancı dil düzeyini belirlemekte kullanılacak ölçütleri ve sınav sürecini belirlemek.

c) Ön koşullu dersler ve üst sınıftan ders izleyebilmeye ilişkin konuları karara bağlamak.

ç) Üniversitede özel öğrenci statüsünde okuyacak öğrencilerin YÖK kararları çerçevesinde, Üniversiteye kabul ve kayıt koşullarını belirlemek ve bu durumdaki öğrencilerin kabul kararını vermek.

d) Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak.

e) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Dekan

MADDE 17 – (1) Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, Rektörün Üniversite içinden veya dışından bir profesörü aday göstermesi üzerine, Mütevelli Heyeti onayı ile YÖK’ün olumlu görüşü alındıktan sonra atanır. Dekanın görev süresi üç yıldır, süresi sona eren dekan yeniden atanabilir. Dekanın, kendisine yardımcı olmak üzere fakültenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından önereceği en çok iki kişi dekan yardımcısı olarak Rektörün onayı ile atanır. Dekan yokluğunda yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.

(2) Dekanlar fakültenin yönetiminden sorumludurlar ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen görevleri yürütürler.

Dekanın görevleri

MADDE 18 – (1) Dekanın görevleri şunlardır:

a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

b) Her akademik yılın sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

ç) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek.

d) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Dekan; fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve bu kapasitenin sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesinde; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin güvenlik ve huzur içinde yapılması için gerekli önlemlerin alınmasında; öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin etkin bir şekilde sağlanmasında, eğitim-öğretim, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, fakültenin diğer bütün faaliyetlerinin izlenmesi, gözetim ve denetiminin yapılması ve bunların sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derece sorumludur.

Fakülte kurulunun oluşumu ve görevleri

MADDE 19 – (1) Fakülte kurulu; dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları, varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürleri ve fakültedeki profesörlerin kendi aralarından üç yıl için seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Öğrencilerle ilgili konularda görüşü alınmak üzere öğrenci konseyinin fakülte temsilcisi dekanın çağrısı üzerine toplantılara katılabilir.

(3) Fakülte kurulu, olağan toplantılarını her yarıyılın başında ve sonunda iki kez yapar.

(4) Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu olağanüstü de toplantıya çağırabilir.

(5) Fakülte kurulu, aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

c) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte yönetim kurulunun oluşumu ve görevleri

MADDE 20 – (1) Fakülte yönetim kurulu; dekanın başkanlığında, fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Fakülte yönetim kurulu, dekanın çağrısı üzerine toplanır. Fakülte yönetim kurulu gerektiğinde, geçici çalışma ve eğitim-öğretim koordinasyon grupları kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

(3) Fakülte yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardımcı olmak.

b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak.

c) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak.

ç) Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak.

d) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar almak.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Enstitü müdürü

MADDE 21 – (1) Enstitü müdürü, Rektörün önerisi üzerine, üç yıl için Mütevelli Heyetince atanır. Enstitü müdürü aynı yöntemle görevden alınabilir.

(2) Rektör, müdürün önerisiyle Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak atar. Enstitü müdürü görevi başında olmadığı zamanlarda, yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir müdür atanır.

(3) Enstitü müdürünün görevi; bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleriyle dekanlara verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Enstitü kurulu

MADDE 22 – (1) Enstitü kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşur.

(2) Enstitü kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte kurullarına verilen görevleri enstitü ölçeğinde yerine getirir.

Enstitü yönetim kurulu

MADDE 23 – (1) Enstitü yönetim kurulu; enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulunca üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte yönetim kurullarına verilmiş görevleri enstitü ölçeğinde yerine getirir.

Yüksekokul müdürü

MADDE 24 – (1) Yüksekokul müdürü, Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten yüksekokul müdürü yeniden atanabilir. Yüksekokul müdürü aynı yöntemle görevden alınabilir.

(2) Rektör, yüksekokul müdürünün önerisiyle yüksekokulda tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak atar. Yüksekokul müdürü görevi başında olmadığı zamanlarda, yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir yüksekokul müdürü atanır.

(3) Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleriyle dekana verilmiş görevleri yüksekokul ölçeğinde yerine getirir.

Yüksekokul kurulu

MADDE 25 – (1) Yüksekokul kurulu, yüksekokul müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve yüksekokulu oluşturan bölüm başkanlarından oluşur.

(2) Yüksekokul Kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle fakülte kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul ölçeğinde yerine getirir.

Yüksekokul yönetim kurulu

MADDE 26 – (1) Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yüksekokul yönetim kurulu; 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul ölçeğinde yerine getirir.

Uygulama ve araştırma merkezleri

MADDE 27 – (1) Üniversitede, belirli konularda özgün araştırmaların yürütülmesi amacıyla YÖK’ün onayı ile uygulama ve araştırma merkezleri kurulabilir. Merkez müdürleri Rektörün önerisi üzerine Başkanın onayı ile görevlendirilir. Ayrıca merkez müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile en çok iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Merkez müdürü yokluğunda yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni bir müdür görevlendirilir.

(2) Merkez Müdürü, araştırma projelerini düzenler ve Rektörün onayına sunar.

(3) Tam zamanlı çalışan Üniversite personelinin projelerden veya danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden nasıl yararlandırılacaklarına ilişkin esaslar, Senato tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Akademik kurullar

MADDE 28 – (1) Akademik kurullar; ilgili birimlerde her ne surette olursa olsun fiilen eğitim-öğretimde görevlendirilmiş bulunan öğretim üyeleri, öğretim görevlilerinden oluşur. Kurulun başkanı o birimin yöneticisidir.

(2) Akademik kurullar şunlardır:

a) Akademik genel kurul; ilgili fakülte/yüksekokullarda ders veren tüm öğretim üyeleri, öğretim görevlilerinden oluşur. Fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri akademik genel kurulun başkanıdır.

b) Akademik bölüm kurulu; ilgili bölümde ders veren tüm öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlardan oluşur. Bölüm başkanı, akademik bölüm kurulu başkanıdır.

c) Akademik anabilim dalı kurulu; ilgili anabilim dalında ders veren tüm öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluşur. Akademik anabilim dalı başkanı, akademik anabilim dalı kurulunun başkanıdır.

(3) Akademik kurullar her akademik yılın başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Eğitim öğretimi değerlendirilir ve birim başkanına önerilerde bulunur. Akademik kurullarla ilgili diğer hususlarda; 18/4/1986 tarihli ve 19082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Genel Sekreterlik

MADDE 28/A – (Ek:RG-16/8/2021-31570)

(1) Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile isteğe bağlı bir genel sekreter yardımcısı ve bağlı birimlerinden oluşur. Genel Sekreter Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak.

b) Senato ile Yönetim Kurulunda oy kullanmaksızın raportörlük yapmak, bu konularda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.

c) Senato ile Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek.

ç) Üniversite yazışmalarını yürütmek.

d) Bağlı birimlerin çalışmaları ile ilgili uygun gördüğü ölçüde genel sekreter yardımcısına yetki devretmek.

e) Rektör ve Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali hükümler

Kazanç amacı gütmeme ve gelirlerin vakfa devredilmemesi

MADDE 29 – (1) Vakıf, Üniversiteden herhangi bir suretle gelir, kazanç ve hak elde edemez. Üniversitenin her çeşit gelirleri Üniversitede kalır ve geçici ya da dolaylı olarak dahi hiçbir suretle vakıf mamelekine veya hesaplarına intikal edemez. Üniversitenin bağış ve diğer şekillerde iktisap edeceği taşınmaz mallar tapuda Üniversitenin tüzel kişiliği adına tescil edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 30 – (1) Üniversitenin harcama yetkilisi Başkandır. Başkan bu yetkisini gereken hallerde ve uygun gördüğü ölçüde Rektöre veya (Değişik ibare:RG-16/8/2021-31570) Mütevelli Heyeti üyelerine devredebilir.

Mali kolaylıklar

MADDE 31 – (1) Üniversite, ilgili mevzuat hükümleri ile sağlanan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan istifade eder.

Gelir kaynakları

MADDE 32 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:

a) Kurucu Vakıf tarafından yapılacak bağış ve yardımlar.

b) Araştırma-geliştirme projeleri, danışmanlık gibi hizmetlerden sağlanacak gelirler.

c) Üniversitenin yatırımlarından ve işletmelerinden elde edilecek gelirler.

ç) Öğrencilerden alınacak öğrenim ücretleri, eğitim hizmetlerinden elde edilecek gelirler.

d) Devlet yardımı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak her çeşit yardımlar.

e) Üniversiteye doğrudan veya ölüme bağlı tasarruflarla yapılacak her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar.

f) Yayınlar ve diğer taşınır ve taşınmaz malların satışından elde edilen gelirler.

Gözetim-denetim ve değerlendirme

MADDE 33 – (1) Üniversite YÖK’ün gözetim ve denetimi altındadır. Ayrıca;

a) Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, hizmet kalitesinin geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması amacı ile 23/11/2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği kapsamında iç değerlendirme, dış değerlendirme, süreli yayın gözden geçirme ve kamuoyunu aydınlatma çalışmaları yapılır.

b) Üniversite, her akademik yıl YÖK’e yıllık faaliyet raporunu sunar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 34 – (1) Üniversitedeki öğretim elemanları ve idari personelin disiplin iş ve işlemlerinde; 2547 sayılı Kanun hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Fahri akademik unvan verilmesi

MADDE 35 – (1) Üniversite, yurt içinde veya yurt dışında kendi bilim alanlarında olağanüstü başarı kazanmış kişilere veya yaşama üstün katkılarda bulunmuş şahsiyetlere, Senatonun kararı ile fahri doktora verebilir.

İzinler

MADDE 36 – (1) Akademik ve idari personelin izinleri 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri kapsamında düzenlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Mütevelli Heyeti ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/8/2020 

31227 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

16/8/2021

31570

2.