İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Galata Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Galata Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Galata Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GALATASEM)’ni,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

d) Mütevelli Heyet: İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Mütevelli Heyet Başkanı: İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

f) Rektör: İstanbul Galata Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: İstanbul Galata Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: İstanbul Galata Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin faaliyet gösterdiği tüm alanlarda, ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını kazandırmak için kısa ve uzun süreli eğitim programları düzenlemek ve bu doğrultuda, araştırma, geliştirme, uzmanlık, danışmanlık ve proje hizmetleri vererek Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Eğitim danışmanlık hizmetleri yürütmek.

b) Konferans, seminer, zirve ve benzeri akademik etkinlikler düzenlemek.

c) Meslek içi eğitim ve uzmanlık eğitimi programları düzenlemek.

ç) Ulusal düzeyde Avrupa Birliği normlarına uyum sağlamak amacıyla meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği yaparak ilgili mevzuat çerçevesinde sertifika programları, atölyeler ve çalıştaylar düzenlemek.

e) Sürekli eğitim kapsamında Üniversite Mütevelli Heyeti veya Rektör tarafından önerilen ya da Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin (Değişik ibare:RG-25/9/2022-31964)  tam gün çalışan öğretim elemanları arasından Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayıyla üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görev süresi sona ermeden görevden alınabilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur.

(2) Müdürün teklifi üzerine, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından Rektör tarafından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları görev süresi sona ermeden aynı usulle görevden alınabilirler.

(3) Müdürün görevde bulunmadığı sürelerde vekil bıraktığı müdür yardımcısı, Müdüre vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevleri sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi kuruluş amaçları doğrultusunda yönetmek.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Yıllık faaliyet planını, programını ve bütçesini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri; Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdür dahil toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere Rektörün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uygulamaları ile ilgili kararları almak.

b) Merkez bünyesinde proje ve araştırma gruplarının oluşturulmasında ve çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılacak olan işbirliğine yönelik esasları tespit etmek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet planını ve bu plana göre hazırlanan bütçeyi değerlendirerek Mütevelli Heyete sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Merkez çalışmalarına katkıda bulunabilecek Üniversite personelinden, istekleri halinde kamu kuruluşları ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların temsilcileri arasından , Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla on bir kişiden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve tavsiye niteliğinde görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim faaliyetlerini değerlendirmek.

b) Yapılmış ve halen yürütülen çalışmalar hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

 19/10/2020

31279 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

25/9/2022

31964