İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Galata Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Galata Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İstanbul Galata Üniversitesi-TÖMER): İstanbul Galata Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: İstanbul Galata Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Galata Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilere ve herhangi bir eğitim kurumunda öğrenci olmayıp Türkçe öğrenme talebiyle müracaatta bulunan kişilere Türkçe öğretmek; Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretimi yapmak, Türkçeyi bir dünya dili olarak yabancılara öğretmek ve dil öğretim faaliyetleri yanında yabancı uyruklu kişilere Türk kültürünü öğreten etkinlikler yapmak.

b) Yabancılara Türkçe öğretimi alanında öğretim elemanlarının daha iyi yetiştirilmesini sağlamak ve bu amaç doğrultusunda kurs ve seminerler düzenlemek.

c) Türkçenin yabancılara öğretimi alanında bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularla ilgili raporlar hazırlamak.

ç) Yabancı dil öğretimi alanında faaliyet yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak; Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde ortak kongre, seminer, çalıştay, toplantı, eğitim ve benzeri etkinliklerle sertifikalı veya sertifikasız eğitim programları düzenlemek ve yürütmek.

d) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde ücretli ya da ücretsiz danışmanlık hizmeti vermek.

e) Üniversite bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olması durumunda, ilgili bölümün lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencileri, Türkçenin yabancılara öğretilmesi alanında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek olmak.

f) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak.

g) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak.

ğ) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv merkezi oluşturmak.

h) Araştırma, inceleme, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

ı) Merkezin amacına uygun diğer faaliyetleri düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından Üniversitenin (Değişik ibare:RG-25/9/2022-31964) tam gün çalışan öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir.  Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda belirlediği yardımcılarından biri vekâlet eder. Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumda ise görevi sona erer. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek.

ç) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Mütevelli Heyetin onayına sunulmak üzere Rektörlüğe iletmek.

e) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için Mütevelli Heyete teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin Türkçe öğretimi ile ilgili bölümlerindeki öğretim elemanları veya diğer üniversitelerin Türkçe öğretimi ile ilgili bölümlerinden mezun ve deneyimli kişiler arasından, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilen üç üye dahil olmak üzere toplam dört üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla ayda en az bir kez olağan olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe taslağını görüşmek ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

ç) Merkezde görevlendirilecek personelin belirlenmesi ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Mütevelli Heyetin onayına sunulmak üzere Rektöre önerilmesine karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetleri kapsamında Müdürün önerisi ile çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda personel, Müdürün teklifi üzerine Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/10/2020

31279 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

25/9/2022

31964