ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve ilgili süreçlerde uygulanacak ölçme ve değerlendirmelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine bağlı Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve ilgili süreçlerde uygulanacak ölçme ve değerlendirmelere ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Lisansüstü öğretimde yarıyıl, ders, sınav ve benzeri tarihleri kapsayacak biçimde Senato tarafından belirlenen takvimi,

b) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemi çerçevesinde hesaplanan ve dönemlik akademik çalışma içinde her bir dersin öğrenci için gerektirdiği iş yükünü gösteren krediyi,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim/anasanat dalı (ABD/ASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim dalı için tanımlanan ve Enstitüde eğitim-öğretim programı bulunan anabilim dalını; söz konusu öğretim programı bir sanatla ilgili ise anasanat dalını,

d) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitüdeki anabilim dalı/anasanat dalı başkanını,

e) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim yeterlikler çerçevesinde yedinci ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

f) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde akademik eksikliklerini gidermek amacıyla en fazla iki yarıyıl süren ve eğitim süresine dahil edilmeyen tamamlama eğitimini,

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanatta yeterlik çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere atanan öğretim elemanını,

ğ) Doktora yeterlik/sanatta yeterlik komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere Enstitü ABD/ASD Başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

h) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulduğu proje çalışmasını,

ı) Enstitü: Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsünü,

i) Enstitü Kurulu (EK): Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Kurulunu,

j) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

k) İkinci tez danışmanı: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programına kayıtlı öğrencinin tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda atanan ikinci danışmanı,

l) İntihal: Başkalarının fikirlerini, yöntemlerini, verilerini ve eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen ya da tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

m) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

n) Müdür: Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürünü,

o) Öğrenci: Lisansüstü öğretim amacıyla Enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

p) Özel öğrenci: Herhangi bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programa kayıtlı olan ve kendi yükseköğretim kurumundaki hakları saklı kalmak kaydıyla Üniversitenin veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ders alan öğrenciyi,

r) Rektör: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

s) Sanat çalışması: Sanatta yeterlik programlarında öğrencilerin tez yerine gerçekleştirebilecekleri sergi, proje, tasarım, resital, konser ve benzeri sanat etkinliği ile bu etkinlik kapsamında hazırlanan eser metnini,

ş) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel/sanatsal bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan sözlü olarak sunulup değerlendirilen yazılı bir metinle tamamlanan çalışmayı,

t) Senato: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunu,

u) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel ve/veya sanatsal bir çalışmayı,

ü) Tez/sanat çalışması izleme komitesi: Doktora ve sanatta yeterlik programı öğrencisinin tez/sanat çalışması önerisini değerlendirmek, tez/sanat çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen, tez danışmanından başka, Enstitü ABD/ASD içinden ve dışından birer üyenin yer aldığı, Enstitü ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanan en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

v) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel/sanatsal alanda öğrencilerine bilgi, görgü, deneyimlerini aktardığı, tez/sanat çalışmasının tasarlanması ve yürütülmesinin yanında öğrencilerin bilim ve sanat etiği ilke ve kurallarına uygun davranışlarda bulunması, çalışma disiplini kazanma ve alanında güncel bilimsel/sanatsal literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme öğretisini kapsayan teorik dersi,

y) Üniversite: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesini,

z) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Lisansüstü programlar

MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşur.

(2) Birinci öğretimde tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik; ikinci öğretimde tezli ve tezsiz yüksek lisans; uzaktan eğitimde ise YÖK’ün kararı ile tezli ve tezsiz yüksek lisans programları yürütülür.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(4) Lisansüstü programlar, yurt dışı yükseköğretim kurumlarıyla ortak programlar şeklinde düzenlenebilir. Bu programlar, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(5) Lisansüstü programlar, yurt içindeki yükseköğretim kurumlarıyla ortak programlar şeklinde düzenlenebilir. Bu programlar, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(6) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Lisansüstü programların açılması ve yürütülmesi

MADDE 6 – (1) Açılacak lisansüstü programlar; güz ve bahar olmak üzere yarıyıl esasına göre düzenlenir. Program açma teklifleri YÖK’ün ilgili kararları çerçevesinde, EK’nın önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile kesinleşir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programların T.C. ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları, ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve ilgili EYK’nın teklifi üzerine, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen kontenjan sınırları dahilinde Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrenci kabul edilen eğitim-öğretim programlarının özelliklerine göre ön kayıt ile ölçme değerlendirme faaliyetlerinin; niteliği, yürütülmesi, yapılması, değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilanına ilişkin esaslar, ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve ilgili EYK’nın teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Başvuru ve kesin kayıt

MADDE 8 – (1) Başvurular, ilan edilen tarihler arasında öncelikle Üniversitenin resmî internet sitesi aracılığıyla yapılır.

(2) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlar, ilgili ABD/ASD Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler ve alınan kurul kararına istinaden EYK’nın onayı ile Üniversitenin internet sitesinde ilan edilir. Kesin kayıt işlemi, Enstitü tarafından istenen belgelerin ilanda belirtilen tarihlerde adayın kendisi veya resmî vekili tarafından Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmesi suretiyle yapılır. Afet, salgın ve benzeri özel koşullarda kayıt süreçlerine ilişkin esaslar Senato kararıyla belirlenir. Süresi içerisinde yapılmayan kayıt işlemleri için sonradan yapılacak itiraz veya mazeret beyanları dikkate alınmaz.

(3) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında istenen belgeler dışında, adaylardan portfolyo, niyet mektubu veya referans mektubu gibi ek belgeler talep edilebilir. Başvuru için gerekli ek belgeler ilgili ABD/ASD Kurulunun önerisi, EYK’nın kararı ve Senatonun onayı alınarak ilan edilir.

(4) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle Üniversiteye kayıt hakkı kazanmış olanların, belirlenmeleri hâlinde kayıtları yapılmaz; kayıt yaptırmış olanların ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir. Kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır; öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri geri ödenmez ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır.

Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü

MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili ABD/ASD Başkanlığının görüşü ve EYK’nın kararıyla belirlenen kontenjan dâhilinde Senato tarafından onaylanan esaslar doğrultusunda lisansüstü programlara kabul edilirler.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıt yaptırmış öğrenciler, bağlı oldukları ilgili ABD/ASD Başkanlığının uygun görmesi üzerine özel öğrencilik başvurusunda bulunabilirler. Başvuru talebi, ilgili ABD/ASD Başkanlığı tarafından kabul edilen ve EYK tarafından onaylanan öğrencilerin, özel öğrenci statüsünde aldıkları ve başardıkları lisansüstü derslerin denklik/muafiyet işlemleri, esas olarak kayıtlı oldukları ilgili ABD/ASD Başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılını başarı ile tamamlamış öğrenciler, Enstitü akademik takviminde belirlenen tarihlerde lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş kontenjanları ve kontenjanlara başvurabilecek öğrencilerin programları, ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(2) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilen eğitim-öğretim programlarının özelliklerine göre ön kayıt ile ölçme değerlendirme faaliyetlerinin; niteliği, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilanına ilişkin esaslar, ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için tez/sanat çalışması aşamasında olunmaması gerekmektedir.

(4) ABD/ASD Başkanlığı tarafından yapılan yatay geçiş değerlendirme sonucu Enstitüye bildirilir. Yatay geçiş işlemi, EYK’nın kararı ile kesinleşir.

(5) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilerin dosyası, kayıtlı oldukları enstitüden istenir ve intibak işlemleri yapılır.

(6) ABD/ASD Başkanlığı, ilgili öğrencinin başvurduğu programa intibakı sonrası ek dersler almasını önerebilir.

(7) Yatay geçiş yoluyla Enstitüden ayrılan bir öğrencinin dosya muhteviyatı ise yatay geçiş yaptığı yükseköğretim kurumundaki Enstitünün talebi sonrasında bir örneği alındıktan sonra gönderilir.

(8) Yatay geçişe ilişkin uygulamalar, ilgili mevzuat ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.

Değişim programları yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma ve ilgili mevzuat uyarınca, öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilirler. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Değişim programından yararlanıldığı sürede öğrencilerin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre, eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan alınan ders veya uygulamaların kredileri, ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın kararıyla, kayıtlı olunan diploma programındaki yükümlülüklerin yerine sayılabilir.

(4) Değişim programı kapsamında gelen öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Alınmış olunan dersler ve notları gösteren bir öğrenci durum belgesi verilir.

(5) Değişim programlarına ilişkin uygulamalar, ilgili mevzuat ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen öğrencilerden, lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı öğrencileri için eksiklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programında kayıt dondurma işlemi dışında bu süre uzatılmaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

Öğretim dili

MADDE 14 – (1) Enstitü programlarında öğretim dili Türkçedir. Ancak EK'nın önerisi ve Senatonun kararı ile belirli programlarda belirlenen dersler, YÖK tarafından izin verilen dillerden birinde verilebilir. Sınavlar ve seminerler, belirtilen dillerden birinde yapılabilir ve tezler de yazılabilir.

(2) Ders, uygulama, tez yazımı ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için öğretim üyelerinin, YÖK tarafından belirlenen şartlara sahip olmaları koşulu aranır.

Derslerin açılması ve yürütülmesi

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlarda ilk kez açılacak dersler, ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi, EK'nın kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(2) Akademik takvimde belirtilen süreler içinde, ABD/ASD Başkanlığının gerekçeli önerisi, EK’nın kararı ve Senatonun onayıyla, lisansüstü programlara yeni ders eklenmesi mümkündür. EYK’nın kararıyla, lisansüstü programlardaki dersler açık veya kapalı tutulabilir. Ancak mevcut programlardaki derslerin kredileri, ders kodları, ad ve türleri (zorunlu, seçmeli) değiştirilemez.

(3) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi üzerine EYK tarafından belirlenir.

(4) Lisansüstü öğretim programlarından mezun olan öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş kuramsal veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer etkinlikler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(5) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur.

(7) Uzmanlık alan dersi, Senato tarafından kabul edilen esaslara göre yürütülür. Uzmanlık alan dersi, güz ve bahar yarıyılları ile yaz döneminde de devam eder. Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda, uzmanlık alan dersi birinci danışman tarafından yürütülür. Ders dönemini tamamlayan ve tez dönemine geçen öğrencinin uzmanlık alan dersinden iki kez üst üste veya aralıklı üç kez başarısız olması durumunda Enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir.

(9) Değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan lisansüstü dersler, EYK’nın kararı ile öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılır.

Ders kaydı, muafiyet, ders seçme ve ders tekrarı

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler, her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihlerde ve varsa adlarına tahakkuk eden katkı payını/öğrenim ücretini ödedikten sonra Enstitü tarafından istenen ders kayıt işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Ders kaydını akademik takvimde belirtilen süreler içinde yaptıramayan bir öğrenci, eğitim ve öğretim döneminin ilk dört haftası içinde mazeretini yazılı olarak ABD/ASD Başkanlığına bildirmesini müteakip EYK tarafından uygun görülmesi halinde, varsa tahakkuk edecek katkı payını veya öğrenim ücretini, kanuni gecikme faizi ile birlikte ödeyerek ders kaydını yaptırabilir.

(3) Yabancı uyruklu öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (b) fıkrası hükümleri uyarınca kayıtlı oldukları lisansüstü öğretim programlarına ait Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücretleri ödemek ve Enstitü Müdürlüğünce istenen kayıt işlemlerini yerine getirmek zorundadırlar.

(4) Katkı payı, ders ücreti, ikinci öğretim ve benzeri ücretlerini ödemeyenlerin ders kayıt işlemleri yapılamaz; kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı, askerlik belgesi gibi belgeler verilmez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ayrıca, kayıt süresi içinde ders kaydını yapmayan öğrencinin kayıtlı olmadığı bu süre azami öğrenim süresine sayılır.

(5) Dönem projesi/tez aşamasındaki her öğrenci kayıt yenilemek zorundadır.

(6) EYK tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan bir yarıyıl kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Tez aşamasında ise, tez danışmanı/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler, programın süresinden sayılır.

(7) Akademik takvimde belirtilen ders kaydı süresi içinde, danışman onayı ile ders alarak ilgili programa kayıt yaptıran bir öğrenci, ilgili akademik takvimde belirtilen tarihlerde yine danışmanının uygun görüşünü alarak, o yarıyılın lisansüstü öğretim programında açılan farklı dersleri ekleyebilir ya da aldığı bazı dersleri çıkarabilir. Ders kayıtları için ayrılan sürenin bitmesiyle birlikte seçilen lisansüstü dersler artık kesinleşmiş sayılır.

(8) Öğrenciler, ilgili ABD/ASD Başkanlığı tarafından belirlenen zorunlu derslerden başarısız oldukları takdirde bu zorunlu dersleri tekrar almak mecburiyetindedirler. Seçmeli derslerden başarılı olamayan öğrenciler ise aynı dersleri tekrar alabilecekleri gibi bunların yerine bu derslere eşdeğer kabul edilen başka seçmeli dersleri de danışman onayıyla alabilirler. Yeni alınan seçmeli ders başarısız olunan bir önceki seçmeli dersin tekrarı olarak kabul edilir.

(9) Yatay geçiş yoluyla veya lisansüstü programlar arası geçiş yaparak gelen veya aynı programdan daha önce ilişiği kesilip tekrar kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce aldığı ve başarılı olduğu lisansüstü derslerin ya da diğer faaliyetlerin/uygulamaların muafiyet işlemlerinde, üzerinden beş yıl geçmemiş olması koşulu aranır ve muaf tutulacak bu dersler, ilgili lisansüstü eğitimde asgari olarak alınması gereken kredili derslerin %50’sini geçemez. Muafiyet talebinde bulunacak öğrencilerin kesin kayıt tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde bir dilekçe ile birlikte şahsen veya resmî vekiller aracılığıyla ilgili ABD/ASD Başkanlığına başvurmaları gerekir. Başvuru dilekçesinin ekine, daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış ders içerikleri ve öğrenim belgesinin (transkript) eklenmesi gerekir. Muafiyet talebi, ilgili ABD/ASD Başkanlığının teklifi üzerine EYK tarafından beş iş günü içerisinde karara bağlanır. Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen doktora/sanatta yeterlik öğrencileri, yüksek lisans öğrenimi sırasında aldıkları dersler için muafiyet talebinde bulunamazlar.

(10) Lisansüstü düzeyde daha önce bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders ya da dersleri alarak başarılı olan öğrenci, ilgili ders ya da derslerden muaf olmak için ilgili ABD/ASD Başkanlığına kesin kayıt tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde muafiyet isteğini içeren bir dilekçe ile birlikte şahsen veya resmî vekiller aracılığıyla başvurabilir. Başvuru dilekçesinin ekine daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış ders içerikleri ve öğrenim belgesinin (transkript) eklenmesi gerekir. Muafiyet talebi, EYK tarafından beş iş günü içerisinde karara bağlanır.

(11) Muafiyet işlemlerine ilişkin uygulamalar ve diğer hususlar, ilgili mevzuat ve Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.

Derslere devam zorunluluğu, sınavların değerlendirilmesi ve sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17 – (1) Öğrenciler, öğrenim gördükleri lisansüstü programın öğretim programında yer alan teorik ve uygulamalı derslere katılmakla yükümlüdür. Öğrenci, derslerin en az %75'ine devam etmek zorundadır.

(2) Lisansüstü programlarda ders aşamasında sınavlar; ara sınav, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı olarak uygulanmaktadır. Derslerin sınavları ve değerlendirme şekli ile öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları Senato tarafından belirlenir.

(3) Derslerin sınavları ile değerlendirme şekli ve sınavların ders başarısına etkisi dersin öğretim elemanınca dönemin ilk haftasında öğrencilere duyurulur. Dönem sonu sınavına girmeye hak kazanmış olduğu halde sınava girmemiş ya da dönem sonu sınavından başarısız olmuş öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır.

(4) Bütünleme sınav puanı, dönem sonu sınav puanı yerine geçer.

(5) Ara sınava geçerli mazeret nedeniyle katılamayan ve bu mazeretini belgeleyen öğrenciye uygulanacak işlem ilgili ABD/ASD Başkanlığı tarafından belirlenir. Dönem sonu sınavının mazeret sınavı bütünleme sınavı olup ayrı bir sınav yapılmaz.

(6) Hastalık ve diğer mücbir, kabul edilebilir nedenlerle bütünleme sınavı ya da sınavlarına giremeyecek durumda olanlar rapor ya da belgeleriyle EYK’da görüşülmek üzere Enstitü Müdürlüğüne başvuruda bulunurlar.

(7) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler YÖK tarafından belirlenir.

(8) Lisansüstü programlarda yeterlik, tez/sanat çalışması izleme veya tez savunma sınavları, yüz yüze ya da uzaktan eğitim yöntemiyle (çevrimiçi) gerçekleştirilebilir. Sınavın hangi yöntemle gerçekleştirileceği danışman ve ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi, EYK’nın kararıyla onaylanır. Çevrimiçi gerçekleştirilen sınavlarda sınavlara ilişkin jüri evrakının Enstitüye on iş günü içerisinde gönderilmesi gerekmektedir.

(9) Derslerin değerlendirilmesine esas olan başarı notlarına itiraz, sınav sonuçlarının yayımlanmasını takip eden üç iş günü içinde resmî olarak enstitüye yapılır. Sonuç, ilgili ABD/ASD Başkanlığı tarafından dersin sorumlu öğretim elemanının görüşü alınarak EYK tarafından karara bağlanır ve öğrenciye duyurulur.

(10) Uzaktan öğretim tezli veya tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler için devam durumu YÖK tarafından aksi bir uygulama kararı alınmadıkça, öğrencilerin sisteme girişi, sanal sınıflara katılımı ve öğretim materyallerine erişimi ölçüt alınarak belirlenir. Belirlenen esaslara uymayan öğrenciler, o dersin dönem sonu sınavına giremez.

(11) Sınavlar, gerek görülen durumlarda EK’nın önerisi ve Senatonun kararıyla, Üniversite yerleşkeleri ve çalışma saatleri dışında ya da tatil günlerinde de yapılabilir.

Engelli öğrenciler

MADDE 18 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayı ile söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini yerine getiremiyor ise varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alması sağlanır.

(2) Lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmelikte belirtilen sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanının onayıyla sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun duruma getirilebilir. Sınavda kullanılacak ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

Başarı notu

MADDE 19 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin en az C+, doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin ise en az B notu almış olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarında C ve aşağısında yer alan notlar başarısız; doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise B-  ve aşağısında yer alan notlar başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Sınavlar, mutlak veya bağıl ölçütlere göre değerlendirilir.

(3) Kredisiz dersler başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Öğrenciler genel akademik başarı not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilirler. Akademik ortalama hesaplamasında en son alınan not geçerlidir.

(5) Öğrencinin ders başarı notu ve bunların karşılığı olan harf notları ile bu notların katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

Harf Notu            100’lük Sistem Karşılığı              4’lük Sistem Karşılığı

     A+                                  100                                            4.00

     A                                  95-99                                           3.98

     A-                                 90-94                                           3.65

     B+                                85-89                                           3.32

     B                                   80-84                                           2.99

     B-                                 75-79                                           2.66

     C+                                70-74                                           2.33

     C                                   65-69                                           2.00

     D+                                60-64                                           1.67

     D                                  55-59                                           1.34

     F                                    0-54                                            0.00

     F-                               Devamsız                                          -

(6) F, F-  ve diğer harf notları aşağıda tanımlanmıştır:

a) F: Dersin gereklerini yerine getirip dönem sonu sınavına girmeye hak kazandı, ancak sınava girmedi veya bu sınavdan başarısız.

b) F-: Derse devam şartını veya dersin diğer gereklerini yerine getirmedi, başarısız. Bu not, yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken (F) notu olarak işleme alınır.

c) G: Kredisiz derslerde başarılı.

ç) K: Kredisiz derslerde başarısız, süresinde gelmeyen tez izleme komitesi raporları için de başarısız.

d) MF: Öğrenci dersten muaf.

Akademik başarı not ortalamaları

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, her yarıyıl sonunda Enstitü tarafından hesaplanarak belirlenir.

(2) Bu hesaplama sonucunda, öğrencinin yarıyıl akademik başarı not ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması olmak üzere iki ortalama elde edilir.

(3) Bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerden elde ettiği notların katsayısı ile o derslerin kredi değerlerinin çarpımı ile elde edilen değerlerin toplanması ile toplam sayı bulunur. Sonrasında bütün derslerden elde edilen bu toplam sayı, derslerin kredi değerleri toplamına bölünerek yarıyıl akademik başarı not ortalaması hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır.

(4) Genel akademik başarı not ortalaması ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel akademik başarı not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not dahil edilir.

Kayıt dondurma

MADDE 21 – (1) Eğitim-öğretim döneminin ilk dört haftası içinde talep etmeleri üzerine öğrencilerin kayıtları, varsa adlarına tahakkuk eden katkı payı ödemesini yatırmış olmaları koşuluyla, aşağıda belirtilen nedenlerden en az birinin varlığı halinde ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın kararıyla yarıyıl esasına göre dondurulabilir:

a) Öğrencinin sağlık kurulu raporları ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) Yetkili mülki amirlikten alınacak bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

c) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi.

ç) Öğrencinin tutukluluk hali.

d) İlgili mevzuat hükümlerine göre öğrencinin, yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet hali.

e) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

f) İlgili EYK tarafından haklı ve geçerli kabul edilebilecek diğer nedenlerin ortaya çıkması.

(2) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden öngörülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle dönem içinde de kayıt dondurulabilir. Dönem içinde kayıt dondurulması halinde öğrenci, ilgili dönemin başından itibaren izinli sayılır.

(3) Azami kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlık programında bir yarıyıl, tezli ve tezsiz yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıldır. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumlarında ise bu hallerin süresi kadardır.

(4) Yabancı dil öğrenmek amacıyla kayıt dondurarak yurt dışına giden öğrencilerin dil eğitimi aldığına dair belgelerle yurt dışına giriş ve çıkış tarihlerini gösteren pasaport kayıtlarını Enstitüye ibraz etmemeleri halinde yapılan kayıt dondurma işlemi EYK’nın kararı ile iptal edilir.

(5) Kayıt donduran öğrencilerin tüm hakları saklı tutulur.

İlişik kesme

MADDE 22 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde veya öğrencinin kendi isteği üzerine dilekçe ile başvurması halinde EYK’nın kararı doğrultusunda kayıtlı olduğu programla ilişiği kesilir.

(2) Herhangi bir sebeple ilişiği kesilip daha sonra ilgili mevzuat gereği yeniden kayıt yaptıran öğrencilerin intibakı ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın kararı ile yapılır. Bu öğrencilerin ilişiği kesilmeden önceki öğrenimde geçen süreleri öğrenim sürelerinden sayılır. Bunlardan tez döneminde olanlar için öncelikli olarak ilişik kesilmeden önceki danışmanları yeniden atanabilir. Bu öğrenciler, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının uygulanışı hususunda bu Yönetmelikteki hükümlere tabidir.

E-posta adresi

MADDE 23 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrencilere Üniversitenin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından bir e-posta adresi verilir. Üniversite veya ilgili birimlerdeki eğitim-öğretime ilişkin duyurular bu e-posta adresine yapılır.

(2) Öğrenci, e-posta adresini aktif durumda tutmak ve takip etmekle yükümlüdür. Bu e-posta adresine gönderilen duyurular, öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.

(3) Üniversiteden ayrılan, ilişiği kesilen, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin e-posta adresleri iptal edilir.

(4) E-posta adreslerini yasa dışı faaliyetlerde kullananlara ait e-posta adresleri iptal edilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 24 – (1) Her türlü bildirim, öğrencinin, Üniversiteye kayıt anında bildirdiği adrese veya kayıt esnasında öğrencilere verilen e-posta adresine yazılı olarak yapılmak veya Üniversitenin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle gerçekleştirilmiş olur.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri hâlde, bu değişikliği bildirmemiş veya yanlış ya da eksik adres kaydı yaptırmış olan öğrencilerin, Üniversite kayıtlarında mevcut adreslerine gönderilen bildirimler tebliğ edilmiş sayılır.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 25 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrencilere, Rektörlük tarafından, Üniversitenin öğrencisi olduklarını belirten, fotoğraflı öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kartında, öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(2) Üniversiteden ayrılan, ilişiği kesilen, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik kartları geri alınır ve kişisel dosyalarında saklanır.

(3) Kimlik kartını kaybeden öğrencilere, başvuruda bulunmaları kaydıyla, Senato tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yeni bir kimlik kartı verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 ulusal krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesinin ulusal kredisi olmayıp kapsamı ve koşulları EYK tarafından belirlenir. 60 AKTS kredisinin 50 AKTS kredisi dersleri, 10 AKTS kredisi de dönem projesini kapsar. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) İlgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi üzerine öğrenciye bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık kapsamında alınacak dersler kredisizdir, tezsiz yüksek lisans programına dâhil edilmezler.

(4) YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde EK’nın önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararıyla tezsiz yüksek lisans programları, uzaktan öğretim programları olarak da açılabilir.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(6) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi, EK’nın kararı üzerine Senato tarafından belirlenen lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran yabancı ülkelerdeki lisans programından mezun olan Türk uyruklu adayların YÖK’ten alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi, EK’nın kararı üzerine Senato tarafından belirlenen lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmayabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puanın belirlenmesinde ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi, EK’nın kararı ve Senatonun onayı gerekir.

(4) ALES puanı koşulu aranan tezsiz yüksek lisans programına başvuracak aday, ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi, EK’nın kararı ve Senatonun onayıyla belirlenen bir puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan eşdeğer puan almak zorundadır.

(5) ALES şartı aranan programlar için ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi, EK’nın kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(6) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

(7) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki ABD/ASD öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(8) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri ''yaygın gelişimsel bozukluk'' (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

(9) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavından en az 60 puan almaları gerekir. Bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavı; yazılı sınav, alana göre çizim, dosya/portfolyo incelemesi, icraya ya da tasarıma dayalı yetenek sınavı, uygulama sınavı veya bu sınavların bir bileşiminden ve/veya bu sınavları pekiştirecek bir mülakattan oluşur.

(10) Yabancı dil koşulu aranan tezsiz yüksek lisans programına başvuracak aday, ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi, EK’nın kararı ve Senatonun onayıyla belirlenen bir puan veya ÖSYM tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadır.

(11) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavına ek olarak lisans mezuniyet not ortalaması ve yabancı dil puanı da değerlendirmeye alınabilir.

(12) ALES puanı koşulu aranan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı ve bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavına ek olarak lisans mezuniyet not ortalaması ve yabacı dil puanı da değerlendirilebilir.

(13) Bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavı ile lisans mezuniyet not ortalaması ile yabancı dil puanının hangi oranda değerlendirileceği ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EK’nın kararı üzerine Senato tarafından belirlenir.

(14) Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu adayların Türkçe yeterlik derecesi Senato tarafından belirlenen sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir. Yabancı dille öğretim yapılan lisansüstü programlarda bu belge istenmez.

(15) Öğrenci kabul edilecek tezsiz yüksek lisans programları, gerekli başvuru belgeleri, son başvuru tarihleri ve konuya ilişkin diğer usul ve esaslar Enstitünün teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir ve her yarıyıl başında öğrenci almak üzere ilan edilir.

(16) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde, Enstitünün ilan ettiği belgelerle Enstitü Müdürlüğüne başvuruda bulunurlar.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans başvurularını değerlendirmek ve bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavı yapmak üzere, ilgili ABD/ASD Başkanlığınca önerilen öğretim üyeleri ya da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim elemanları arasından en az üç asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüriler EYK tarafından oluşturulur. Jüri, değerlendirme sonuçlarını Enstitüye bildirir ve EYK’nın kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.

(2) Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Süre

MADDE 29 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve değişikliği

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı her öğrenci için kayıt yaptırmalarından itibaren en geç ders kaydına kadar ders seçme-bırakma işlemlerini yönlendirme ve onaylama sürecinde rehberlik etmek amacıyla danışman atanıncaya kadar ilgili ABD/ASD Başkanı danışman olarak atanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında ilgili ABD/ASD Başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında öğretim üyesi başına düşen lisansüstü öğrenci danışmanlığı üst sınırı 16’dır.

(4) Öğrencinin danışman değişikliği istemi gerekçesiyle birlikte ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ile EYK tarafından karara bağlanır. Danışmanın bir öğrencinin danışmanlığından çekilme istemi de gerekçesiyle birlikte ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ile EYK tarafından karara bağlanır.

(5) Danışmanların görev ve sorumlulukları, ilgili mevzuat hükümleri ve EK’nın önerisi doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslara göre düzenlenir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 31 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK’nın kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçen öğrenci, programı tamamlamak için tezli yüksek lisans programında verilen azami süreyi aşamaz.

(3) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçebilmek için, ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın kararıyla not ortalaması barajı da konulabilir.

(4) Tezsiz ve tezli yüksek lisans programları arasında geçiş sadece bir kez yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı en az 21 ulusal krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer ve tez çalışmasının ulusal kredisi olmayıp başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve semineri, 60 AKTS kredisi de uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını kapsar. İlgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi üzerine öğrenciye bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler kredisiz olup tezli yüksek lisans programına dâhil edilmez.

(3) Öğrencinin tezli yüksek lisans programı kapsamında alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile Üniversitedeki diğer lisansüstü programlar ya da diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Yabancı dilde lisansüstü programlar, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde EK’nın önerisi, Senatonun onayı ve YÖK’ün kararıyla açılabilir.

(5) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl için uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(6) Tezli yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

(7) YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde EK’nın önerisi, Senatonun onayı ve YÖK kararıyla tezli yüksek lisans programları, uzaktan öğretim programları olarak da açılabilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi, EK’nın kararı üzerine Senato tarafından belirlenen lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programında öğrenci ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almak zorundadır.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran yabancı ülkelerdeki lisans programından mezun olan Türk uyruklu adayların YÖK’ten alacakları denklik belgesine ve ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi, EK’nın kararı üzerine Senato tarafından belirlenen lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

(4) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının tezli yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

(5) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki ilgili ABD/ASD öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(6) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40  ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri ''yaygın gelişimsel bozukluk'' (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

(7) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavından en az 60 puan almaları gerekir. Bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavı; yazılı sınav, alana göre çizim, dosya/portfolyo incelemesi, icraya ya da tasarıma dayalı yetenek sınavı, uygulama sınavı veya bu sınavların bir bileşiminden ve/veya bu sınavları pekiştirecek bir mülakattan oluşur.

(8) ALES puanı koşulu aranmayan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavına ek olarak lisans mezuniyet not ortalaması ve/veya yabancı dil puanı da değerlendirmeye alınabilir.

(9) ALES puanı koşulu aranan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı ve bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavına ek olarak lisans mezuniyet not ortalaması ve yabancı dil puanı da değerlendirilebilir.

(10) Bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavı ile lisans mezuniyet not ortalaması ile yabancı dil puanının hangi oranda değerlendirileceği ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EK’nın kararı üzerine Senato tarafından belirlenir.

(11) ALES şartı aranan programlar için ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi, EK’nın kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(12) Yabancı dil koşulu aranan tezli yüksek lisans programına başvuracak aday, ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi, EK’nın kararı ve Senatonun onayıyla belirlenen bir puan veya ÖSYM tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadır.

(13) Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu adayların Türkçe yeterlik derecesi Senato tarafından belirlenen sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir. Tamamen yabancı dille öğretim yapılan lisansüstü programlarda bu belge istenmez.

(14) Öğrenci kabul edilecek yüksek lisans programları, gerekli başvuru belgeleri, son başvuru tarihleri ve konuya ilişkin diğer usul ve esaslar Enstitünün teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir ve her yarıyıl başında öğrenci almak üzere ilan edilir.

(15) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde, Enstitünün ilan ettiği belgelerle Enstitü Müdürlüğüne başvuruda bulunur.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans başvurularını değerlendirmek ve bilimsel değerlendirme sınavı yapmak üzere, ilgili ABD/ASD Başkanlığınca önerilen öğretim üyeleri ya da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim elemanları arasından en az üç asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüriler EYK tarafından oluşturulur. Jüri, değerlendirme sonuçlarını Enstitüye bildirir ve EYK’nın kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.

(2) Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Süre

MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayamayan, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve değişikliği

MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı her öğrenci için kayıt yaptırmalarından itibaren en geç ders kaydına kadar ders seçme-bırakma işlemlerini yönlendirme ve onaylama sürecinde rehberlik etmek amacıyla tez danışmanı atanıncaya kadar ilgili ABD/ASD başkanı danışman olarak atanır.

(2) Yüksek lisans tez çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık görevini üstlenerek bilimsel ve sanatsal faaliyetlerinde öğrenciye rehberlik etmek amacıyla, en geç birinci yarıyılın sonunda, Üniversite kadrosunda bulunan, Senato tarafından belirlenen kriterlere sahip öğretim üyesi,  ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayıyla danışman olarak atanır. İlgili ABD/ASD Başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir.

(3) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda, Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.

(4) Yüksek lisans tezi çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi üzerine, EYK tarafından Üniversite içindeki aynı veya farklı bir ABD/ASD’den, yurt içi/yurt dışı bir başka yükseköğretim kurumundan ya da kadrosu yükseköğretim kurumları dışından olan en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip bir kişi ikinci danışman olarak atanabilir.

(5) Tezli yüksek lisans programlarında öğretim üyesi başına düşen lisansüstü öğrenci danışmanlığı üst sınırı 14’tür. Bir öğrenciye tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ikinci danışmanlığı bulunan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

(6) Gerekli durumlarda öğrenci veya danışmanın talebi doğrultusunda ilgili ABD/ASD Başkanlığının gerekçeli kararına dayanarak EYK tarafından danışman değişikliği yapılabilir. Ancak önceki danışmanın yazılı oluru olmaksızın yeni danışman tarafından öğrenciye aynı konuda lisansüstü tez çalışması yaptırılamaz.

(7) İstifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda görevlendirilen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak tez aşamasındaki öğrenciler için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde üç aya kadar EYK kararıyla danışmanlık görevi uzatılabilir.

(8) Emekliye ayrılan veya yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları öğrenci ders aşamasında olduğu durumda sona erer. Ancak öğrenci tez aşamasında ise öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde, süreç tamamlanıncaya kadar EYK kararıyla danışmanlık devam eder.

(9) Danışmanların görev ve sorumlulukları, ilgili mevzuat hükümleri ve EK’nın önerisi doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslara göre düzenlenir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, tezini EK’nın önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunulmasından önce öğrenci, tezin dijital kopyası ile birlikte istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Düzeltme verilen tezlerde ise öğrenci, tezini tamamlayarak düzeltilmiş dijital kopyası ile birlikte istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte tezi ilgili ABD/ASD Başkanlığı aracılığıyla Enstitüye teslim eder. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Jüri üyelerinin rapordaki verileri dikkate alarak yapacağı inceleme sonucunda intihal saptamaları durumunda gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere raporlar EYK’ya gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamda gerçekleştirilir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla; kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Alınan kararı öğrenciye ve dinleyicilere açıklar. Karar, ilgili ABD/ASD Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi, aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonucunda da başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Yüksek lisans tezi reddedilen öğrenci istemde bulunmuşsa, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 39 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve dijital kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. EYK, istem durumunda teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesini ve diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir nüshası dijital olarak, bilimsel araştırma ve çalışmaların hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş

MADDE 40 – (1) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş izni ve süresi ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi üzerine EYK tarafından verilir.

(2) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçiş, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar yapılabilir.

(3) Aynı ABD/ASD bünyesinde yer alan tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrenci tezsiz yüksek lisans programı için gerekli kredileri tamamlamak zorundadır.

(4) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrenci, programı tamamlamak için tezsiz yüksek lisans programında verilen azami süreyi aşamaz.

(5) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçebilmek için, ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile genel akademik başarı not ortalaması barajı da konulabilir.

(6) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programı arasında geçiş sadece bir kez yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 41 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 ulusal krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 ulusal kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. İlgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi üzerine öğrenciye bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler kredisiz olup doktora programına dâhil edilmez.

(3) Doktora programlarında ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(7) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl için uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

Başvuru ve kabul

MADDE 42 – (1) Tezli yüksek lisans diploması ile başvuran adayların ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi, EK’nın kararı üzerine Senato tarafından belirlenen yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek bir puana sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri bir puan ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek bir puana sahip olmaları gerekir.

(3) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Senato tarafından mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

(4) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(5) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının Enstitüdeki ABD/ASD’lerine öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(6) ALES’ten en az 55 puanı sağlayarak yüksek lisans eğitimine başlayan öğrenciler, yüksek lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktora programına başvurmuşlarsa yeni bir ALES puanı getirilebilecekleri gibi yüksek lisans programına girerken geçerli olan ALES puanını da kullanabilirler.

(7) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(8) Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programından mezun olan Türk uyrukluların YÖK’ten denklik belgesi de almaları gerekir.

(9) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(10) Lisans veya yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavından en az 70 puan almaları gerekir. Bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavı; yazılı sınav, alana göre çizim, dosya/portfolyo incelemesi, icraya ya da tasarıma dayalı yetenek sınavı, uygulama sınavı veya bu sınavların bir bileşiminden ve/veya bu sınavları pekiştirecek bir mülakattan oluşur.

(11) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarına Enstitüdeki ABD/ASD’lere öğrenci kabulü haricinde doktora programına öğrenci kabulünde ALES puanı ve bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavına ek olarak lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ile yabancı dil puanı da değerlendirilebilir.

(12) ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi, EK’nın kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(13) Bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavı, lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ile yabancı dil puanının hangi oranda değerlendirileceği ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EK’nın kararı üzerine Senato tarafından belirlenir.

(14) Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu adayların Türkçe yeterlik derecesi Senato tarafından belirlenen sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir. Yabancı dille öğretim yapılan lisansüstü programlarda bu belge istenmez.

(15) Öğrenci kabul edilecek doktora programları, gerekli başvuru belgeleri, son başvuru tarihleri ve konuya ilişkin diğer usul ve esaslar Enstitünün teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir ve her yarıyıl başında öğrenci almak üzere ilan edilir.

(16) Doktora programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde, Enstitünün ilan ettiği belgelerle Enstitü Müdürlüğüne başvuruda bulunurlar.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 43 – (1) Doktora başvurularını değerlendirmek ve bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavı yapmak üzere, ilgili ABD/ASD Başkanlığınca önerilen öğretim üyeleri ya da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim elemanları arasından en az üç asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüriler EYK tarafından oluşturulur. Jüri, değerlendirme sonuçlarını Enstitüye bildirir ve EYK’nın kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.

(2) Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Süre

MADDE 44 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için ise altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması ve değişikliği

MADDE 45 – (1) Doktora programına kayıtlı her öğrenci için kayıt yaptırmalarından itibaren en geç ders kaydına kadar ders seçme-bırakma işlemlerini yönlendirme ve onaylama sürecinde rehberlik etmek amacıyla tez danışmanı atanıncaya kadar ilgili ABD/ASD Başkanı danışman olarak atanır.

(2) Doktora tezi çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık görevini üstlenerek bilimsel ve sanatsal faaliyetlerinde öğrenciye rehberlik etmek amacıyla en geç ikinci yarıyılın sonunda, Üniversite kadrosunda bulunan, Senato tarafından belirlenen kriterlere sahip öğretim üyesi ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayıyla danışman olarak atanır. İlgili ABD/ASD Başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK’nın onayı ile kesinleşir.

(3) Tez danışmanı ve öğrencinin birlikte yürüteceği tez çalışmasının konusu ve başlığı EYK’nın kararıyla kesinleşir.

(4) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda, Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.

(5) Doktora tezi çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi üzerine EYK tarafından, Üniversite içindeki aynı veya farklı bir ABD/ASD’den, yurt içi/yurt dışı bir başka yükseköğretim kurumundan ya da kadrosu yükseköğretim kurumları dışından olan en az doktora derecesine sahip bir kişi ikinci danışman olarak atanabilir.

(6) Doktora programlarında öğretim üyesinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekmektedir.

(7) Doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen lisansüstü öğrenci danışmanlığı üst sınırı 14’tür. Bir öğrenciye tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ikinci danışmanlığı bulunan öğretim üyesi bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

(8) Gerekli durumlarda öğrenci veya danışmanın talebi doğrultusunda ilgili ABD/ASD Başkanlığının gerekçeli kararına dayanarak EYK tarafından danışman değişikliği yapılabilir. Ancak önceki danışmanın yazılı oluru olmaksızın yeni danışman tarafından öğrenciye aynı konuda lisansüstü tez çalışması yaptırılamaz.

(9) İstifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda görevlendirilen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak tez aşamasındaki öğrenciler için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde üç aya kadar EYK’nın kararıyla danışmanlık görevi uzatılabilir.

(10) Emekliye ayrılan veya yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları öğrenci ders aşamasında olduğu durumda sona erer. Ancak öğrenci tez aşamasında ise öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde, süreç tamamlanıncaya kadar EYK’nın kararıyla danışmanlık devam eder.

(11) Danışmanların görev ve sorumlulukları, ilgili mevzuat hükümleri ve EK’nın önerisi doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslara göre düzenlenir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 46 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Öğrencinin ders aşamasından başarılı sayılabilmesi ve yeterlik sınavına girebilmesi için seminer dersi dahil yükümlü olduğu toplam kredi değerindeki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

(3) Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Geçerli bir mazereti olmaksızın yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(4) Yeterlik sınavları, ilgili ABD/ASD Başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dahil beş asıl öğretim üyesi ile en az birisi başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Doktora yeterlik komitesi, ilgili ABD/ASD Başkanlığınca önerilir ve EYK tarafından üç yıl süre ile atanır.

(6) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında EK’nın önerisi doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslar uygulanır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili ABD/ASD Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda başarısız olduğu bölüm/bölümlerden tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(8) Yeterlik sınavı jürisi, EYK’nın kararıyla yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci Enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 47 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili ABD/ASD’nin içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ilgili ABD/ASD Başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci, başarısız sayılarak tez önerisi EYK tarafından reddedilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Herhangi bir sebeple danışmanı değiştirilen öğrenciye ek süre verilmez, geçen süre azami süresinden sayılır.

(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tez önerisi savunması, tez izleme komitesi toplantısı olarak değerlendirilemez.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 49 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) Doktora tez jürisi, danışman ve ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Varsa ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tezi hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, ilgili ABD/ASD Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(6) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler, katılamama gerekçelerini, tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak Enstitü Müdürlüğüne bildirirler.

(7) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için tez önerisi hariç en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

Doktora diploması

MADDE 50 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç nüshasını ve dijital kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesini ve diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde ilgili programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin dijital kopyası, bilimsel araştırma ve çalışmaların hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

Doktora programından tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçiş

MADDE 51 – (1) Doktora programından var ise tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş izni ve süresi, ilgili ABD/ASD’nin önerisi üzerine EYK tarafından verilir.

(2) Lisans derecesi ile doktora programından tezli yüksek lisans veya tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrenci, programı tamamlamak için hangi yüksek lisans programına başvurduysa o programda verilen azami süreyi aşamaz.

(3) Lisans derecesi ile doktora programından tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş bir kez yapılır.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olan ve en az 21 ulusal/60 AKTS kredilik yedi dersini ve en az bir seminerini başarı ile tamamlamış bir öğrenci ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın kararıyla tezli yüksek lisans programına geçerek tez aşamasından öğrenimine devam edebilir.

(5) İlgili ABD/ASD bünyesinde tezsiz yüksek lisans programı var ise, lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara ya da doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli asgari kredi yükü, dönem projesi ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş olmaları kaydıyla istemleri durumunda tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez/sanat çalışması (sanatta yeterlik çalışması) önerisi, sanatta yeterlik tez/eser metnini kapsayan sanat çalışması ile performansa dayalı savunma sınavından oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer ve uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(4) Sanatta yeterlik programı öğrencileri, diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden; yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için en fazla iki dersi, lisans derecesiyle kabul edilenler için ise en fazla dört dersi ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayıyla alabilirler.

(5) Sanatta yeterlik öğrencisi tarafından alınan lisans derslerinin AKTS kredisi ile ders kredisi, sanatta yeterlik programının tamamlanması için gereken krediden sayılmaz.

Başvuru ve kabul

MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) ALES puanı aranan dallarda yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek bir puana sahip olmaları gerekir.

(3) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri bir puan olması gerekir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi, EK’nın kararı üzerine Senato tarafından belirlenen yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.

(4) Lisans veya yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuran adayların bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavından en az 70 puan almaları gerekir. Bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavı; yazılı sınav, alana göre çizim, dosya/portfolyo incelemesi, icraya ya da tasarıma dayalı yetenek sınavı, uygulama sınavı veya bu sınavların bir bileşiminden ve/veya bu sınavları pekiştirecek bir mülakattan oluşur.

(5) Sanatta yeterlik programına başvuracak olan adaylarda ALES ve bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavına ek olarak Senato kararıyla lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ile yabancı dil puanı değerlendirmeye alınabilir.

(6) Adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten niyet mektubu, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler EYK’nın önerisiyle Senato tarafından belirlenir.

(7) ALES şartı aranan programlar için ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi, EK’nın kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(8) Bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavı, lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalaması ile yabancı dil puanının hangi oranda değerlendirileceği ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EK’nın kararı üzerine Senato tarafından belirlenir.

(9) Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu adayların Türkçe yeterlik derecesi Senato tarafından belirlenen sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir. Yabancı dille öğretim yapılan lisansüstü programlarda bu belge istenmez.

(10) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilebilir.

(11) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

(12) Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programından mezun olan Türk uyrukluların YÖK’ten denklik belgesi de almaları gerekir.

(13) Öğrenci kabul edilecek sanatta yeterlik programları, gerekli başvuru belgeleri, son başvuru tarihleri ve konuya ilişkin diğer usul ve esaslar Enstitünün teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir ve her yarıyıl başında öğrenci almak üzere ilan edilir.

(14) Sanatta yeterlik programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, akademik takvimde belirtilen süre içinde, Enstitünün ilan ettiği belgelerle Enstitü Müdürlüğüne başvuruda bulunurlar.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik başvurularını değerlendirmek ve bilimsel/sanatsal değerlendirme sınavı yapmak üzere, ilgili ABD/ASD Başkanlığınca önerilen öğretim üyeleri ya da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim elemanları arasından en az üç asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüriler EYK tarafından oluşturulur. Jüri, değerlendirme sonuçlarını Enstitüye bildirir ve EYK’nın kararıyla öğrenci kabulü kesinleşir.

(2) Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Süre

MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak mezuniyete/alınacak dereceye esas teşkil edecek nihaî tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezi/sanat çalışmasında başarılı olamayanlara talep etmeleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması ve değişikliği

MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik programına kayıtlı her öğrenci için kayıt yaptırmalarından itibaren en geç ders kaydına kadar ders seçme-bırakma işlemlerini yönlendirme ve onaylama sürecinde rehberlik etmek amacıyla tez/sanat yeterliği danışmanı atanıncaya kadar ilgili ABD/ASD Başkanı danışman olarak atanır.

(2) Tez/sanat çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık görevini üstlenerek bilimsel ve sanatsal faaliyetlerinde öğrenciye rehberlik etmek amacıyla, en geç ikinci yarıyılın sonunda,  Üniversite kadrosunda bulunan, Senato tarafından belirlenen kriterlere sahip öğretim üyesi ya da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlisi ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayıyla tez/sanat yeterliği danışmanı olarak atanır. İlgili ABD/ASD Başkanlığı, her öğrenci için öğrencinin danışmanıyla birlikte yürüteceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını Enstitüye önerir. Tez/sanat yeterliği danışmanı ve tez/sanat çalışması konusu EYK’nın onayı ile kesinleşir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez/sanat yeterliği danışmanı gerektirdiği durumlarda, ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi üzerine EYK, Üniversite içindeki aynı veya farklı bir ABD/ASD’den ya da yurt içi/yurt dışı bir başka yükseköğretim kurumundan ya da kadrosu yükseköğretim kurumları dışından olan en az doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip bir kişiyi ikinci danışman olarak atayabilir.  Sanatta yeterlik programlarında öğretim üyesinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekmektedir.

(4) Sanatta yeterlik programlarında öğretim üyesi başına düşen lisansüstü öğrenci danışmanlığı üst sınırı 14’tür. Bir öğrenciye tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ikinci danışmanlığı bulunan öğretim üyesi bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

(5) Tez/sanat yeterliği danışmanı, EYK tarafından atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için uzmanlık alan dersi açar. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler, EK tarafından kararlaştırılır ve EYK tarafından uygulanır.

(6) Gerekli durumlarda öğrenci veya danışmanın talebi doğrultusunda ilgili ABD/ASD Başkanlığının gerekçeli kararına dayanarak EYK danışman değişikliği yapabilir. Ancak önceki danışmanın yazılı oluru olmaksızın yeni danışman tarafından öğrenciye aynı konuda lisansüstü tez çalışması yaptırılamaz.

(7) İstifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda görevlendirilen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak tez aşamasındaki öğrenciler için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde üç aya kadar EYK’nın kararıyla danışmanlık görevi uzatılabilir.

(8) Emekliye ayrılan veya yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları öğrenci ders aşamasında olduğu durumda sona erer. Ancak öğrenci tez aşamasında ise öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde, süreç tamamlanıncaya kadar EYK’nın kararıyla danışmanlık devam eder.

(9) Danışmanların görev ve sorumlulukları, ilgili mevzuat hükümleri ve EK’nın önerisi doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslara göre düzenlenir.

Sanatta yeterlik sınavı

MADDE 57 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda bilgi beceri ve yetkinlik ile sentez ve yaratıcılık gücünün sınanmasını amaçlar. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Öğrencinin ders aşamasından başarılı sayılabilmesi ve yeterlik sınavına girebilmesi için seminer dersi dahil yükümlü olduğu toplam kredi değerindeki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

(3) Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyılı olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Geçerli bir mazereti olmaksızın yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(4) Yeterlik sınavları, ilgili ABD/ASD Başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dahil beş asıl öğretim üyesi ile en az birisi başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Sanatta yeterlik komitesi, ilgili ABD/ASD Başkanlığınca önerilir ve EYK tarafından üç yıl süre ile atanır.

(6) Yeterlik sınavı yazılı/uygulamalı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı/uygulamalı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında EK’nın önerisi doğrultusunda hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslar uygulanır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı/uygulamalı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili ABD/ASD Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik programı ile ilişiği kesilir.

(8) Yeterlik sınavı jürisi, EYK’nın kararıyla yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(9) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez/sanat çalışması izleme komitesi

MADDE 58 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için tez/sanat çalışması önerisini değerlendirmek, tez/sanat çalışmasına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile bir ay içinde bir tez/sanat çalışması izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez/sanat çalışması izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili ABD/ASD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez/sanat çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez/sanat çalışması önerisi savunması

MADDE 59 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı tez/sanat çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez/sanat çalışması önerisini tez/sanat çalışması izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez/sanat çalışması önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine iletir.

(2) Tez/sanat çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez/sanat çalışması önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ilgili ABD/ASD Başkanlığınca izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez/sanat çalışması önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci, başarısız sayılarak tez/sanat çalışması önerisi EYK tarafından reddedilir.

(4) Tez/sanat çalışması önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez/sanat çalışması konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez/sanat çalışması izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez/sanat çalışması konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez/sanat çalışması önerisi savunmasına alınır. Tez/ sanat çalışması önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Herhangi bir sebeple danışmanı değiştirilen öğrenciye ek süre verilmez, geçen süre azami süresinden sayılır.

(6) Tez/sanat çalışması önerisi kabul edilen öğrenci için tez/sanat çalışması izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez/sanat çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tez önerisi savunması, tez izleme komitesi toplantısı olarak değerlendirilemez.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 60 – (1) Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar hazırlayan öğrenci tezini ya da sanat çalışmasını açıklayan ve belgeleyen eser metnini Senato tarafından kabul edilen eser metin/tez yazım yönergesine uygun biçimde yazarak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunulmasından önce öğrenci, tezin/eser metninin dijital kopyası ile birlikte istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Düzeltme verilen tezlerde/eser metinlerinde ise öğrenci, tezini/eser metnini tamamlayarak düzeltilmiş dijital kopyası ile birlikte istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tez/eser metninin yazım kurallarına uygun ve savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşü ile birlikte tezi ilgili ABD/ASD Başkanlığı aracılığıyla Enstitüye teslim eder. Enstitü, söz konusu tez ve teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Jüri üyelerinin rapordaki verileri dikkate alarak yapacağı inceleme sonucunda intihal saptamaları durumunda gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere raporlar EYK’ya gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik sınavı jürisi, danışman ve ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Varsa ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya eser metninin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sanatta yeterlik çalışması savunmasına alır. Sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı, tez/sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sanatta yeterlik çalışması savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi/sanat çalışması ve sanat çalışmasının raporlandığı eser metni kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, ilgili ABD/ASD Başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi/sanat çalışması ve sanat çalışmasının raporlandığı eser metni başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi/sanat çalışması ve sanat çalışmasının raporlandığı eser metni hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez/sanat çalışması ile sanat çalışmasının raporlandığı eser metnini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir. Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(6) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler, katılamama gerekçelerini, tez/eseri teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak Enstitü Müdürlüğüne bildirirler.

(7) Öğrencinin sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanabilmesi için tez/sanat çalışması önerisi hariç en az üç tez/sanat çalışması izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 61 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(2) Savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, sanatta yeterlik tezinin/eser metninin ve performans kaydının/tamamlayıcı belgelerin ciltlenmiş en az üç nüshasını ve dijital kopyasını savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar geçici mezuniyet belgesini ve diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin/çalışmasının bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

Sanatta yeterlik programından tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçiş

MADDE 62 – (1) Sanatta yeterlik programından var ise tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş izni ve süresi ilgili ABD/ASD’lerin önerisi üzerine EYK tarafından verilir.

(2) Sanatta yeterlik programından tezli yüksek lisans veya tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrenci, programı tamamlamak için hangi yüksek lisans programına başvurduysa o programda verilen azami süreyi aşamaz.

(3) Sanatta yeterlik programından tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş bir kez yapılır.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olan ve en az 21 ulusal/60 AKTS kredilik yedi dersini ve en az bir seminerini başarı ile tamamlamış bir öğrenci ilgili ABD/ASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın kararıyla tezli yüksek lisans programına geçerek tez aşamasından devam edebilir.

(5) İlgili ABD/ASD bünyesinde tezsiz yüksek lisans programı var ise lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara ya da sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli asgari kredi yükü, dönem projesi ve benzeri diğer koşulları yerine getirmiş olmaları kaydıyla istemleri durumunda tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yeni kurulan ve gelişmekte olan akademik kurumlardaki araştırma görevlileri

MADDE 63 – (1) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine lisansüstü eğitim yapmak amacıyla atanan araştırma görevlileri, ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün önerisi, danışmanın görüşü ve YÖK kararı ile ilgili EYK’nın belirleyeceği koşullara göre lisansüstü programlara kabul edilirler.

Özel anlaşmalar

MADDE 64 – (1) Üniversite ile kamu kurumları veya özel kuruluşlar arasında yapılan ve Senato tarafından onaylanan özel anlaşmalar çerçevesinde de lisansüstü eğitim yaptırmak amacıyla öğrenci kabul edilir.

Disiplin

MADDE 65 – (1) Lisansüstü öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda; Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ve YÖK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 67 – (1) 27/10/2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 68 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.