BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO): Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi yolu ile bulunacak değeri,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan iş yüküne dayalı sistemi,

c) Baş koordinatör: Eğitim programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından belirlenen öğretim üyesini,

ç) Dekan: Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

d) Ders kurulu: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde doku, organ, sistem veya hekimlikle ilgili konuların birbirini tamamlayacak biçimde değişik disiplinler tarafından belirli bir sürede entegre şekilde verilen kuramsal ve uygulama dersler grubunu,

e) Ders kurulu sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her ders kurulunun sonunda yapılan kuramsal ve uygulama sınavlarını,

f) Ders yılı: Dönem olarak da adlandırılan bir eğitim-öğretim yılını,

g) Dönem: Bir ders yılını,

ğ) Dönem koordinatörü: Sorumlu olduğu dönemin eğitim programının bütünlüğünü ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere Dekan tarafından atanan öğretim üyesini,

h) Fakülte: Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ı) Fakülte Kurulu: Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

i) Fakülte Yönetim Kurulu: Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

j) Final sınavı: Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her dönem sonunda ders kurullarının tümündeki dersleri kapsayan sınavı,

k) Formatif sınav: Bir ders kurulu süresince biçimlendirme ve yetiştirmeye yönelik değerlendirme amacıyla yapılan sınavları,

l) İntörnlük dönemi: Altıncı sınıfa geçmeye hak kazanan klinik, poliklinik ve saha çalışmaları eğitiminin yapıldığı on iki aylık dönemi,

m) Koordinatörler kurulu: Dekanın atadığı bir baş koordinatör ve en fazla iki baş koordinatör yardımcısı, dönem koordinatörleri ve yardımcıları, her dönemin öğrenci temsilcisi ve bir sekreterden oluşan, Fakültede her öğretim yılında anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda eğitim-öğretim ve sınavların genel planlamasını yapan ve konular arasında koordinasyonu sağlamakla yükümlü olan, Dekan başkanlığında her akademik yılda en az iki kez toplanan kurulu,

n) Mütevelli Heyeti: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

o) Öğrenci merkezli eğitim: Probleme dayalı öğretim, ters yüz eğitim, olgu temelli oturum, vaka çözümleme, öğrenci panelleri şeklinde yapılan öğrencilerin aktif rol oynadığı eğitim modellerini,

ö) Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ): Bilgi, anlama, analiz, sentez ve değerlendirme gibi bilişsel öğelerin kullanımının hedeflendiği öğrenme modelini,

p) Rektör: Biruni Üniversitesi Rektörünü,

r) Senato: Biruni Üniversitesi Senatosunu,

s) Staj: Dördüncü ve beşinci dönemlerde klinik bilimlere bağlı anabilim dallarında kuramsal ve uygulamalı yapılan eğitim-öğretimi,

ş) Staj sorumlusu: Fakültede ilgili stajın yürütülmesi için anabilim dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

t) Üniversite: Biruni Üniversitesini,

u) Üniversite Yönetim Kurulu: Biruni Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ü) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Akademik Takvim ve Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim

MADDE 5 – (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders başlangıç-bitiş, sınav ve benzeri faaliyetlerin tarihlerini kapsar. Fakülte Kurulu tarafından hazırlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konur.

Akademik kayıt süresi

MADDE 6 – (1) Öğrenciler, akademik programa, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde mali yükümlülüklerini yerine getirerek kayıtlarını yaptırırlar. Belirlenen süre içinde geçerli mazereti olmadan kayıt yaptırmayan öğrenciler geç kayıt ücreti öderler. Geç kayıt ücreti her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Mazeretleri nedeniyle kayıt yaptırmayan öğrencilerin başvuruları üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri geçerli görülenlerin kayıtları yapılır. Kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Eğitim-öğretim ücreti

MADDE 7 – (1) Fakültede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Yıllık eğitim-öğretim ücretleri ve ödeme esasları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek ilan edilir.

(2) Öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre eğitim-öğretim ücretini her yıl ödemekle yükümlüdür. Eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Eğitim süresi

MADDE 8 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan toplam altı dönemden ve 5500 saatlik kuramsal ve uygulama eğitiminden oluşur. Bir eğitim-öğretim yılı en az otuz iki haftadan oluşan bir dönemdir. Fakülte Kurulu, gereken hallerde dönem sürelerinin uzatılması ve ders kurulları sürelerinin değiştirilmesi konularında Senatoya öneri sunabilir.

(2) Eğitim ve öğretimlerini altı dönem sonunda başaramayan öğrenciler, öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla YÖK’ün belirlediği esaslara göre eğitim ve öğretimlerine devam ederler.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 9 – (1) Fakültenin Türkçe tıp programında öğretim dili Türkçe, İngilizce tıp programında öğretim dili İngilizce’dir.

Eğitim şekli

MADDE 10 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, yıl geçme esasına göre yapılır.

(2) Eğitim-öğretim, birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ders kurulları, dördüncü ve beşinci dönemlerde staj, altıncı dönemde intörnlük uygulaması şeklinde yürütülür. Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde ders kurullarında verilen kuramsal ve uygulamalı derslere ek olarak öğrencinin değişik alanlarda bilgi ve becerisinin gelişmesine yardımcı olacak seçmeli dersler ve 2547 sayılı Kanunda belirtilen okutulması zorunlu kurul dışı dersler verilir.

(3) Dördüncü ve beşinci dönemlerde yapılan stajlar kuramsal dersler yanında ağırlıklı olarak uygulamalı eğitimden oluşur.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 11 – (1) Eğitim-öğretim planları, koordinatörler kurulunun önerileri doğrultusunda Fakülte Kurulu tarafından düzenlenir ve Senato onayı ile kesinleşir.

(2) Eğitim-öğretim planlarında haftalık dersler, ders saatleri, uygulama/laboratuvar saatleri ile AKTS kredileri belirtilir.

(3) Ders kurulları dışında kalan bütün dersler kurul dışı dersler olarak adlandırılır. Bu dersler zorunlu ve seçmeli olarak gruplandırılır. Zorunlu derslerden Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır.  Seçmeli dersler Üniversitede açılmış olan seçmeli ders havuzundan seçilir.

(4) Bütün dönemlerde Fakülte Kurulu kararı ile kurul dışı ek ders/dersler konulabilir ve bunlar zorunlu veya seçmeli ders olarak okutulabilir. Bu dersler, Senato tarafından uygun görülmesi halinde sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği gibi, bazı dersler hem örgün öğretim yoluyla hem de uzaktan öğretim yoluyla verilebilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin kayıtlı oldukları dönemin laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, alan ve klinik çalışmaları ve benzeri uygulamalı ve kuramsal dersleri ile bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim üyesinin gerekli gördüğü sınav ve akademik çalışmalara katılmaları zorunludur.

(2) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde yer alan ders kurullarının tamamına öğrencilerin devam etmesi gerekli olup; derslere devam zorunluluğu aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Kuramsal dersler: Her bir ders kurulunda yer alan kuramsal derslerin her birinin %30’undan fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o dersin ders kurulu sınavına alınmaz ve o ders kurulundan sıfır puan (FD) almış sayılır. Ancak mazereti nedeniyle devamsızlığı ders kurulunun % 30’unu aşmayan ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen öğrenci mazeretli kalır, (E) alır ve mazeret sınav hakkı verilir.

b) Uygulama dersleri: Her bir ders kurulunda yer alan uygulama derslerinin her birinin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o dersin ders kurulu ve bütünleme sınavına alınmaz ve o ders kurulundan sıfır puan (FD) almış sayılır. Ancak mazereti nedeniyle devamsızlığı % 20’yi geçmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen öğrenciler mazeretli kalır, (E) alır. Devam etmediği uygulamalı çalışmaları öğretim üyesince gösterilen gün ve saatte telafi etmesi halinde sınavlara girebilir.

(3) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerin sonunda yapılan dönem sonu sınavına katılma hakkı olan ancak katılmayan veya katılarak başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavına katılmayan öğrenciye yeni bir sınav hakkı verilmez.

(4) Dördüncü ve beşinci dönem stajlarında her bir staj süresinin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci, o stajın sınavına ve bütünleme sınavına alınmaz ve sıfır puan (FD) alır. Öğrencinin o stajı tekrar etmesi gerekir. Ancak mazereti nedeniyle devamsızlığı % 20’yi geçmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler mazeretli kalır, (E) alır. Devam etmediği stajı öğretim üyesince gösterilen gün ve saatte telafi etmesi halinde sınavlara girebilir.

(5) İntörnlük uygulamasında devam zorunludur. Mazeret beyan eden öğrenci, mazereti kabul edildiği takdirde anabilim dalının belirlediği kurallarla telafi yapmakla yükümlüdür. Telafi yapmadığı takdirde stajı tekrar eder.

Sınıf geçme kuralları

MADDE 13 – (1) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda sınıf geçme esası uygulanır.  İlk üç yıl, yıl sonu sınavlarda başarısız olan öğrenci bir üst döneme/sınıfa devam edemez ve başarısız olduğu dönemi tekrar eder. Dördüncü ve beşinci sınıflarda staj sınavından/sınavlarından başarısız olan öğrenci stajı/stajları tekrar eder.

(2) Kurul dışı derslerde ders geçme sistemi uygulanır. Bu derslerde başarılı olamayan öğrenci bir üst döneme devam edebilir, ancak bu dersleri beşinci dönemin sonuna kadar başarmak zorundadır, aksi halde altıncı döneme geçemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Not Değerlendirmeleri

Sınav ve uygulama esasları

MADDE 14 – (1) Sınavlar kuramsal (yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü) ve/veya uygulamalı olarak yapılır.

(2) Ders kurulu sınavlarında ilgili anabilim dalının uygun gördüğü hallerde uygulama sınavı yapılmayabilir.

(3) Kuramsal sınava girmek için öğrencilerin, açılan uygulamalı sınava girmiş olmaları gerekir.

(4) Öğretim üyeleri, uygulamalarda öğrencileri gruplar halinde veya toplu olarak, daha önceden haber vererek veya vermeden küçük sınavlara tabi tutabilir. Bu sınavlar, belgelenmek koşuluyla, öğretim üyeleri tarafından belirlenen oranda uygulama sınav notuna ilave edilebilir. Bu oran uygulama sınav puanının %50’sini geçemez.

(5) Sınav günleri ilan edildikten sonra ancak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sınav tarihlerinden en az bir hafta önce olmak koşulu ile değiştirilebilir.

Sınavlar

MADDE 15 – (1) Öğretim yılı boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:

a) Ders kurulu sınavı; birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde yer alan ve ders kurulu sonunda yapılan sınavdır.

b) Final sınavı; birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde dönemin sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en erken on beş gün sonra bütün ders kurullarını kapsayacak şekilde yapılan tek bir sınavdır.

c) Bütünleme sınavı; final sınavının bitiminden en erken on beş gün sonra yapılan tek bir sınavdır.

ç) Staj sınavı; dördüncü ve beşinci dönemlerde her staj sonunda yapılan sınavdır.

d) Staj bütünleme sınavı; dördüncü ve beşinci dönemlerdeki stajlardan başarılı olamayanların, o akademik yılın son stajının bitiminden en erken on beş gün sonra yapılan sınavdır.

e) Yukarıda belirtilen sınavlar haricinde, gerek görüldüğü takdirde, Fakülte Kurulu tarafından tanımı ve içeriği belirlenecek diğer sınavlar da ölçme değerlendirme sistemi içerisinde uygulanabilir.

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde her ders kurulu sonunda sınav yapılır. Ders kurulu sınavı o ders kurulundaki tüm dersleri (temel ve/veya klinik dersleri) kapsar. Kurul sınavında yer alan derslerin sınavdaki ağırlıkları kuruldaki ders saati ile orantılı olarak hesaplanır.

(2) (Değişik:RG-22/9/2022-31961) Bir ders kurulunun sınav notu, kuramsal (summatif), uygulama ve BirDeHa sınavlarından alınan puanların toplamından oluşur.

(3) Ders kurullarındaki uygulama sınavlarının puanı, o dersin toplam puanının %25’ini aşamaz.

(4) Ders kurulu sınavlarında doğru cevap sayısı her ders için ayrı ayrı değerlendirilir. Bir derse ait sorulardan doğru cevap sayısı sıfır olduğu takdirde baraj uygulaması yapılır, o derse ait toplam soru sayısının %50’sinin karşılığı olan puan sınava ait toplam puandan düşülür. 

(5) Kuramsal ve uygulama sınav puanının toplamında oluşan 0,5 veya üstündeki ondalık fark bir üst puana tamamlanır.

(6) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde, her ders kurulu sonunda ders kurullarının tümündeki dersleri kapsayan kurul sınavı yapılır.

(7) (Değişik:RG-22/9/2022-31961) Ders kurulu (komite) başarı notu; ders kurulu (komite) sınav notunun %90’ı ile ilgili kurulda yapılan formatif sınavların ortalamasının %10'u toplanarak elde edilir. Puanlama oranlarında değişiklik eğitim komisyonunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu kararı ile yapılabilir.

(8) (Değişik:RG-22/9/2022-31961) Yıl sonu başarı notu; ders kurulu (komite) başarı notlarının ortalamasıdır. Yıl sonu başarı notunun %60’ı ile final notunun %40’ının toplamı 60 ve üzeri olanlar bir üst sınıfa geçebilir. Ders kurullarının her birinden alınan notun en az 50 olması kaydıyla yıl sonu başarı notu 75 ve üzeri olan öğrenciler final sınavına girmeme hakkına sahiptir. Ancak öğrenci isterse Fakülte Dekanlığına dilekçe vererek final sınavına girebilir. Sınava girmesi halinde son alınan not geçerlidir.

(9) Final ve bütünleme sınavlarında baraj uygulaması yapılmaz.

(10) Kurul dışı derslerin sınavları 19/10/2020 tarihli ve 31279 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılır.

Staj sınavları

MADDE 17 – (1) Dördüncü ve beşinci sınıflar, klinik staj dönemi olup; staj sınavları her stajın sonunda kuramsal (yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü) ve/veya uygulamalı (yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü) olarak yapılır.

(2) Staj başarı notu, 100 üzerinden en az 60 puandır.

(3) Staj uygulama ve ölçme değerlendirme esasları yönerge ile belirlenir.

Mazeret sınavı

MADDE 18 – (1) Mazeret sınavları aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerdeki ders kurullarına devam edip mazeretleri nedeniyle sınava giremeyen öğrencilerin, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde Fakülte Dekanlığına dilekçe ile bildirmeleri gerekir. Mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunda kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Öğrencinin sağlık raporu ile mazeretli sayılabilmesi için rahatsızlığını resmî tedavi kurumundan alınacak bir heyet raporu ile belgelendirmesi gereklidir. Ders kurulları mazeret sınavı yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü yapılabilir.

b) Sağlık mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci rapor süresince derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

c) Final sınavları ve staj sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

ç) Kurul dışı derslerin ara sınavlarına mazeretleri nedeniyle giremeyenler için Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

İntörnlük uygulaması başarı değerlendirilmesi

MADDE 19 – (1) İntörnlük uygulamasında (altıncı dönem) sınav yoktur. Bu dönemde öğrenciler, her anabilim veya bilim dalında yaptıkları çalışma sonunda; klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, aldıkları hasta öyküleri, yazdıkları epikrizler, hastalara davranış ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, kurumsal bilgi düzeyleri, genel davranışları ayrı ayrı göz önüne alınarak staj sorumlusu tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilirler.

(2) İntörnlük uygulamasında stajlardan bir veya birkaçından başarısız olan öğrenci, başarısız oldukları staj veya stajları tekrar ederek başarılı olmak zorundadır.

Öğrenci başarısının değerlendirilmesi

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin, aldıkları her ders için ilgili öğretim üyesi tarafından, dönem içindeki uygulama, laboratuar ve benzeri çalışmaları ile sınav ve akademik faaliyetleri göz önünde tutularak verilen notların sayısal değerlerinden başarıları belirlenir.

(2) Başarılı olmak için tüm sınıflarda başarı notu, 100 üzerinden en az 60 puan ve üstü  olmalıdır.

(3) (Değişik:RG-16/8/2022-31925) Birinci, ikinci ve üçüncü dönemlerde dönem/yılsonu başarı notunun  %60’ı ile final sınavının %40’ı alınarak toplanır, 60 ve üzeri puan alanlar bir üst sınıfa geçebilir. Final sınavında en az 50 puan almak zorunludur.

(4) (Değişik:RG-16/8/2022-31925) Bütünleme sınavına kalınması durumunda bir üst sınıfa geçebilmek için bu sınavdan en az 60 puan alınması zorunludur. Bütünleme sınavından alınan puan nihai sınıf geçme notu olarak değerlendirilir. Bütünlemede alınan not başarı bursu ve sınıf derecesi kapsamında değerlendirilmeye alınmaz.

(5) (Değişik:RG-16/8/2022-31925) Dördüncü ve beşinci dönemlerde staj başarı notu, kurumsal ve/veya uygulama sınavlarından alınan puanların değerlendirilmesiyle hesaplanır. Staj başarı notu 100 üzerinden en az 60 puandır.

(6) (Değişik:RG-16/8/2022-31925) Kurul dışı derslerdeki başarı durumu Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre değerlendirilir.

(7) (Değişik:RG-16/8/2022-31925) Başarı notu, aşağıdaki tabloda gösterilen harflerle ifade edilir:

       Harf Notu                   Katsayı                     Puan

            AA                           4,00                      90-100

             BA                           3,50                       85-89

             BB                           3,00                       75-84

             CB                           2,50                       70-74

             CC                           2,00                       60-69

             FF                           0,00                        0-59

             FD                           0,00                           

             FG                           0,00                           

              E                            0,00

(8) (Ek:RG-16/8/2022-31925) Yedinci fıkrada yer alan harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir:

 a) FF: Öğrenci dersten başarısız sayılır, dersi tekrar almak zorundadır.

 b) FD: Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. FD alınan dersin, tekrar alınması ve devam edilmesi zorunludur.

 c) FG: Derse devam yükümlülüklerini yerine getiren ancak sınava girmeyen öğrencilere verilir.

 ç) E: Mazereti nedeniyle sınava girilmediğini ifade eder.

           (9) (Ek:RG-16/8/2022-31925) Gerekli hallerde Fakülte Kurulu kararı ile çan eğrisi gibi farklı ders geçme sistemleri uygulanabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 21 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkında, maddi hata nedeniyle sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç iki iş günü içerisinde yazılı olarak Fakülte Dekanlığına itirazda bulunabilirler.

(2) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hatadan kaynaklanan düzeltme talepleri öncelikle dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından yedi gün içerisinde gözden geçirilir ve maddi hata görülürse gerekli not düzeltmesi yapılmak üzere Dekanlığa bildirilir. İtirazın devamı halinde ilgili birim tarafından oluşturulan komisyon itirazı inceler. Notlarda yapılacak değişiklik Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mezuniyet Derecesi, Diploma ve Unvanlar

Mezuniyet derecesi

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin mezuniyet dereceleri her dönem için hesaplanan ağırlıklı genel not ortalamaları (AGNO) alınarak belirlenir.

Diploma ve unvan

MADDE 23 – (1) Tıp doktorluğu için öngörülen 6 dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Akademik danışmanlık

MADDE 24 – (1) Fakültede öğrenim gören her öğrenci için Fakülte Yönetim Kurulu tarafından tam zamanlı bir öğretim elemanı, akademik danışman olarak atanır.

(2) Akademik danışman, öğrencinin akademik durumunu öğrenimi süresince izler, ilgili mevzuat ve esaslar hakkında öğrenciyi bilgilendirir ve diğer akademik konularda öğrenciye rehberlik eder.

Disiplin

MADDE 25 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Kayıt dondurma

MADDE 26 – (1) Öğrenciler belgelemek koşuluyla, sağlık, askerlik, ailevi, yurt dışında öğrenim görme gibi nedenlerle, Fakülte Dekanlığına kayıt dondurma talebi ile başvuru yapabilir. Fakülte Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin kaydı dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreler öğrenim sürelerine katılmaz ve bu süre zarfında öğrenci izinli sayılır. Üniversitenin sağladığı imkânlardan ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Derslerin başlama tarihini takip eden dördüncü haftanın son iş gününden sonra yapılan kayıt dondurma talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(3) Bir defada en fazla bir yıl olmak üzere, toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı kadar kayıt dondurulabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet hallerinde ise kayıt dondurma süresi, bu hallerin süresi kadardır.

(4) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen dönemde, eğitim-öğretim ücretini ödeyerek ve ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine devam ederler. İzin bitiş tarihinden önce Fakülteye dönmek isteyen öğrencilerin dilekçeyle başvuru yapmaları ve Fakülte Yönetim Kurulunun onaylaması gerekmektedir.

(5) Kayıt dondurulan dönem için eğitim-öğretim ücretinin yarısı ödenir.

İlişik kesme

MADDE 27 – (1) Merkezi yerleştirme ile yapılan kayıtlarda, kayıt sayılarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine bildirim tarihinden sonra, kayıt sildirme talebinde bulunulması durumunda eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartıyla kayıt sildirme işlemi gerçekleştirilebilir.

(2) Mevcut öğrenci, akademik yıl başladıktan sonra kaydının silinmesini talep ederse, eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartıyla kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.

(3) Altı yıl üst üste öğrenim ücretini ödemeyen ya da ders kaydını yenilemeyen öğrencinin YÖK kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilebilir.

(4) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarılma cezası almış öğrencinin kaydı silinir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 29 – (1) 20/9/2018 tarihli ve 30541 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/10/2021

31632

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

16/8/2022

31925

2.

22/9/2022

31961