BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesine öğrenci kabul ve kayıt işlemleri, eğitim-öğretim, sınavlar, mezuniyet, diploma ve ayrılma ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

b) AKTS: Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine transferini sağlayan Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için Dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

ç) Dekan: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanını,

d) Fakülte: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

e) Fakülte Kurulu: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurulunu,

f) Fakülte Yönetim Kurulu: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulunu,

g) Öğrenci: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesine kayıtlı öğrenciyi,

ğ) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

h) Rektör: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesini,

j) Yıl: Akademik yılı,

k) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri, Geçişler ve Muafiyet

Fakülteye ilk kayıt

MADDE 5 – (1) Fakülteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ÖSYM ve Rektörlükçe belirlenip ilan edilen süre içinde ÖSYM ile YÖK tarafından ilan edilen kurallar çerçevesinde 23/8/1993 tarihli ve 21677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğine göre kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

Yatay geçişler

MADDE 6 – (1) Diğer hukuk fakültelerinden yatay geçişler, ilgili mevzuat hükümlerine ve yatay geçişe ilişkin Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Dikey geçişler

MADDE 7 – (1) Adalet Meslek Yüksekokulları ve Adalet önlisans programlarından mezun öğrenciler Fakülteye ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde dikey geçiş yapabilirler.

Danışmanlık

MADDE 8 – (1) Yeni kayıt yaptıran her öğrenci için birinci yarıyıl derslerinin başlamasından en az bir hafta önce Dekan tarafından bir öğretim elemanı danışman olarak atanır.

(2) Danışman, danışmanı olduğu öğrencinin eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarında yol gösterir ve yardımcı olur. Öğrencilerin kayıt yenileme ve ders alma işlemleri danışmanın gözetiminde yapılır. Danışmanlık hizmetlerinin belirlenen esaslara göre yürütülmesinden Dekanlık sorumludur.

(3) Danışmanın görevi, öğrencinin Üniversiteden ilişiğinin kesilmesine kadar devam eder. Dekan tarafından gerekli görülen durumlarda Danışman değiştirilebilir.

Kredi transferi ve muafiyet

MADDE 9 – (1) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuyan öğrenciler, son beş eğitim-öğretim yılı içerisinde alınması koşuluyla başarmış oldukları derslerin kredi ve not transferi yapılması halinde almaları gereken eşdeğer derslerden muafiyet talebinde bulunabilirler. Kredi-not transferi ve muafiyet talepleri, tevsik eden evrak eklenerek, dilekçeyle Fakülte Dekanlığına yapılır. Başvurular, ilgili ders yılının ilk iki haftası içinde dekanlığa yapılır. Süresinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınamaz. Dekanlık tarafından Fakülte Yönetim Kuruluna iletilen talepler, Fakülte Yönetim Kurulunca ivedilikle sonuçlandırılır. Muafiyete ilişkin Fakülte Yönetim Kurulu kararları derslerin başlamasından itibaren en geç üç hafta içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye bildirilir.

(2) Öğrencinin tabi olduğu müfredatta bir derse eşdeğer sayılan daha önce yeterliğini aldığı dersin başarı notu, 21 inci maddede belirtilen notlara uygun olarak transkriptlerinde gösterilir ve akademik ortalamaya dâhil edilir. Daha önce yeterliğini aldığı dersin başarı notu, 21 inci maddede belirtilen not aralıklarından farklılık gösteriyorsa önce not aralıkları denkleştirilir, daha sonra uygun notlar intibak tablosunda belirtilerek öğrencinin not dökümüne işlenir. İntibakın yapılabilmesi için dersin/derslerin alındığı yükseköğretim kurumunun not aralıklarını gösteren belgenin ibraz edilmesi gereklidir. Aksi takdirde ilgili üniversitenin güncel not aralıkları kapsamında işlem yapılır.

(3) Öğrencilerin muafiyet işlemleri, derslerin başladığı eğitim-öğretim yarıyılında yapılır. Öğrenciler diğer eğitim-öğretim yıllarında muafiyet başvurusunda bulunamazlar.

(4) Öğrenci değişim programları kapsamında yurt içinde veya yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrenciler, kredi-not transferi ve muafiyet taleplerini, geri dönmelerinden itibaren iki hafta içinde tevsik eden evrakı ekleyerek dilekçeyle Dekanlığa yaparlar. Bu talepler 29 uncu maddeye uygun olarak sonuçlandırılır.

Dersler, kayıt yenileme ve ders alma

MADDE 10 – (1) Fakültenin öğretim planı çerçevesinde eğitim-öğretim; kural olarak zorunlu dersler için yıllık, seçimlik dersler için dönemliktir.

(2) Fakülteye kayıtlı katkı payı/öğrenim ücreti ödemekle yükümlü her bir öğrenci, kayıt yapıldığı eğitim-öğretim yılından/yarıyıldan başlamak üzere mezun oluncaya kadar her eğitim-öğretim yılı/yarıyılı başlangıcında katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra, akademik takvimde ilan edilen ders kayıtları süresi içerisinde Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden derslerine ön kayıtlarını yapmak ve danışman onayına göndermekle yükümlüdür. Öğrenci ders ekleme-bırakma haftasında ders değişikliği yapabilir. Derslerin kesin kayıt işlemi danışmanlar tarafından yapılır. Danışman onayına gönderilen ancak süresi içerisinde danışman tarafından kesin kayıt işlemi yapılmayan ders kaydı, doğru kabul edilir ve süre sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca olduğu şekliyle doğrudan kesinleştirilir.

(3) Ders kaydını belirlenen sürelerde (kayıt ve ekle-sil haftası) mazeretsiz şekilde yapmayan öğrenci o yılda/yarıyılda derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve öğrencinin kayıt yenilemediği yıl, öğrenim süresinden sayılır. Öğrenciler, mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kabul edildiği takdirde, derslerin başladığı ilk üç hafta sonuna kadar ders kaydı ve ders kaydına ders ekleme veya ders silme işlemi yapabilirler. Bu tarihten sonra hiçbir işlem yapılmaz.

(4) Bir eğitim-öğretim yılında öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders kredisi toplamı 60 AKTS’dir. Eğitim-öğretim süresince bir öğrencinin almak zorunda olduğu toplam ders kredisi ise en az 240 AKTS’dir.

(5) Birinci sınıfa yeni kayıt yaptıran öğrenciler aynı zamanda o dönemdeki derslere de kayıt yaptırmış olurlar.

(6) Öğrenciler; birinci sınıfın ikinci yarıyılında bir seçimlik ders, diğer yarıyıllarda alttan kalan seçimlik dersler dışında iki seçimlik ders alabilirler.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

MADDE 11 – (1) Katkı payı/öğrenim ücreti ödemekle yükümlü her bir öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini akademik takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdür. Katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin o yıl/yarıyıl için kayıt işlemleri yapılmaz ve öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin katkı payı/öğrenim ücretini ödemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 12 – (1) Fakültede kural olarak örgün öğretim yapılır.

Eğitim-öğretim yılı/yarıyılları

MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim yıl esasına göre düzenlenir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak, yaz okulu açılabilir. Yaz öğretimi ile ilgili hususlar, 13/5/2008 tarihli ve 26875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği ile belirlenir.

(3) Bir eğitim-öğretim yılı, her yarıyılda on dört hafta olmak üzere en az yirmi sekiz haftadan oluşur. Yılsonu (final) ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

Eğitim-öğretim süreleri ve öğrencilik statüsü

MADDE 14 – (1) Fakülte, dört yıllık eğitim-öğretim süresini kapsar. Her yıl, güz ve bahar dönemi olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Öğrenciler, dört yıl olan lisans öğrenimlerini en fazla yedi yılda tamamlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde mezun olamayan öğrencilere; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Öğrencinin Üniversiteden uzaklaştırma cezası alması durumunda bu süreler eğitim süresine dâhil edilir.

(3) Öğrencinin, ilgili mevzuat hükümleri gereğince Üniversiteden izinli sayılması nedeniyle geçirmiş olduğu süreler eğitim süresine dâhil edilmez.

Zorunlu ve seçmeli dersler ile ön şart dersleri

MADDE 15 – (1) İlgili mevzuatta belirtilen konular eğitim müfredatlarında yer alır. Fakültede dersler; mesleki zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerden oluşur.

(2) Her öğrenci, mesleki zorunlu dersleri almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler öğrencinin isteği de göz önünde tutularak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

(3) Bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken derse, ön şart dersi denir. Ön şartlı dersler ve ön şartları, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayından sonra kesinleşir.

(4) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve Yabancı dil dersleridir.

(5) Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği ve Senato tarafından kabul edilen dersler için her eğitim-öğretim yılı veya yarıyıl başında muafiyet sınavı yapılabilir.

(6) Dekanlık, haftalık ders programlarını kayıt haftasından önce hazırlayarak öğrencilere internet sayfası, pano ve benzeri yollarla ilan eder. Devam zorunluluğu bulunan bir ders haftalık programda bir başka dersle çakışıyorsa, öğrenciler bu derslerin ikisine birden kayıt yaptıramazlar. Bu durumda öğrencilerin alt eğitim-öğretim yıllarına veya yarıyıllarına ait dersleri tercih etmeleri zorunludur.

Dersin kredi değeri

MADDE 16 – (1) Bir dersin kredi değeri, AKTS’ye göre dersin başarıyla tamamlanabilmesi için teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri gibi öğrencinin tüm öğrenme faaliyetlerini kapsayan iş yükü değeridir ve AKTS kredisi olarak gösterilir. Kredi değerleri Senato tarafından onaylanır.

Ders yükü

MADDE 17 – (1) Ders yükü; diploma programının Fakülte Kurulu önerisi ile Senato tarafından onaylanan öğretim planında, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında tanımlanan kredi değeri (AKTS) olarak belirtilir.

(2) Öğrencinin mazeretsiz olarak ders almadan geçirdiği dönem, eğitim süresinden sayılır.

Ders ve derse devam

MADDE 18 – (1) Her bir dersin süresi 45 dakikadır. Haftalık ders çizelgeleri, dersler arasında onbeş dakika ara bırakılacak şekilde düzenlenir. Cumartesi, pazar ve resmî tatil günleri ile idari tatillerde kural olarak ders yapılmaz. Ancak gerekli görülen hallerde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile cumartesi ve pazar günleri ile idari tatillerde de ders ve sınav yapılabilir.

(2) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğu, bütün dersler için %70’tir. Devamsızlık sürelerine öğrencinin sağlık raporu alarak geçirdiği süreler dâhildir.

(3) Öğrencilerin derslere devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından uygun ispat vasıtaları kullanılmak suretiyle izlenir.

(4) Daha önce devam zorunluluğunun yerine getirilmesi koşulu ile tekrar edilen derslerde, devam şartı aranmaz.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma

MADDE 19 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından sadece yaz okulu döneminde ders alınabilir. Bu şekilde ders almak isteyen öğrenci, yaz okulu başlamadan önce eşdeğerlik alınması talebiyle Fakülteye başvurur. Herhangi bir dersin eşdeğerliği konusunda Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile alınan derslerin notları bir sonraki eğitim-öğretim yılının ders kayıt yenileme süresi sonuna kadar transkriptine işlenir.

(2) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin notları, 21 inci maddeye göre, rakamlı not ise puanlar, harf notu ise katsayılar esas alınarak değerlendirilir. Değerlendirmede, diğer üniversitelerden alınan notlar Fakültenin not aralıklarına göre dönüştürülerek alınan karar öğrencinin transkriptine işlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi, Sınavlar, İlişik Kesme ve Mezuniyet

Ders başarı notu

MADDE 20 – (1) Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin eğitim-öğretim yılı veya yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ile seçimlik derslerde dönem sonu, zorunlu derslerde ise yılsonu (final) sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

(2) Bir dersin başarı notu; ara sınav veya sınavların aritmetik ortalamasının %40’ı ve yılsonu (final) veya bütünleme sınav notunun %60’ının toplanmasıyla elde edilen nottur. Bir dersten geçebilmek için başarı notu en az 55 puan olmak zorundadır.

(3) Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için ara sınavların aritmetik ortalamalarına bakılmaksızın yılsonu (final) veya bütünleme sınavından en az 50 puan almak zorundadır.

(4) Bir dersin başarı notunun kesirli olması halinde; 0,5 ve üzeri kesirler bir üst sayıya tamamlanır.

(5) Sınavlardan alınan ham puanlar, 100 puan üzerinden 21 inci maddedeki not sistemine uyarlanarak yılsonu veya dönem sonu başarı notu belirlenir.

Notlar

MADDE 21 – (Değişik:RG-17/9/2022-31956)(1)

(1) Ders başarı notlarını ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Puan                                             Başarı Notu              Katsayı

90-100                                          AA                           4,00

85-89                                            BA                           3,75

80-84                                            BB                            3,50

75-79                                            CB                            3,25

65-74                                            CC                            3,00

60-64                                            DC                           2,50

55-59                                            DD                           2,00

50-54                                            FD                            1,00 (Başarısız)

49 ve aşağısı                                 FF                            0,00 (Başarısız)

Eksik/Incomplete                          E/I                            0,00 (Başarısız)

Devamsız/Nonattendant               DZ/NA                     0,00 (Başarısız)

Başarılı/Successful                       B/S                           Not ortalamasına katılmaz

Başarısız/Unsuccessful                BZ/U                        Not ortalamasına katılmaz

Devam ediyor/Progress                DE/P                        Not ortalamasına katılmaz

Muaf/Exempted                            MU/EX                    Not ortalamasına katılmaz

(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen harf notlarından;

a) E/I notu; hastalık ve geçerli başka bir nedenle dönem içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere, öğretim üyesince takdir olunur. Öğrenci herhangi bir dönem E/I notu aldığı takdirde, dönem için belirlenmiş son sınavın bitiminden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, fakülte dekanlığının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayıyla E/I notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir. E/I notu, öğrencinin not dökümünde gösterilir ve FF notu işlemi görür.

b) B/S notu; not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir. B/S notu ortalama hesaplarına dâhil edilmez.

c) DE/P notu; not ortalamalarına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

ç) BZ/U notu; not ortalamalarına katılmayan derslerde başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

d) MU/EX notu; Senato tarafından belirlenen derslerden fakülte dekanlığınca uygulanan muafiyet sınavı sonucunda başarılı görülerek muaf tutulan öğrencilere verilir. MU/EX notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir.

e) DZ/NA notu; ilgili dersin, 18 inci maddede belirtilen devam şartını yerine getirmeyen öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. DZ/NA notu, not ortalamasında FF notu işlemi görür.

Ağırlıklı not ortalamaları

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir.

(2) Ağırlıklı not; bir dersin kredisi ile o dersten alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilen sayıdır.

(3) Yarıyıl/yılsonu ağırlıklı not ortalaması; yarıyıl/yıl içinde alınan tüm derslerin ağırlıklı not ortalaması toplamının o yarıyıl/yıl içindeki tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

(4) Genel not ortalaması; tüm yarıyılda/yıllardaki derslerin ağırlıklı not ortalaması toplamının tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

(5) Genel not ortalaması virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Üçüncü hanenin değerine göre yuvarlama yapılmaz.

(6) Gerek yarıyıl/yılsonu ve gerekse genel ağırlıklı not ortalamasında 21 inci maddede belirtilen notlar esas tutulur. Genel ağırlıklı not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine işlenir.

Sınavlar

MADDE 23 – (1) Sınavlar; ara sınav, dönem sonu veya yılsonu (final) sınavı, bütünleme sınavı, muafiyet sınavı, tek/çift ders sınavı, mazeret sınavı ve azami öğrenim sonu sınavı olmak üzere yedi türdür. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılabilir. Cumartesi ve Pazar günleri ile ulusal ve dini bayram günlerinde kural olarak sınav yapılmaz. Ancak hal ve şartlara göre gerekli görüldüğü takdirde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı sözü edilen bu günlerde de sınav yapılabilir. Öğrenciler sınavlara ilgili birimce ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Ders sorumlusu öğretim elemanının talebi üzerine gerekli hallerde Dekanlıkça sınavlarda gözetmen görevlendirilir. Yazılı sınavlar, ders sorumlusu öğretim elemanının ve/veya gözetmen olarak görevlendirilenlerin gözetimi ve denetiminde planlanan yerde ve zamanda yapılır. Öğrencilerin girmiş oldukları sınavlardan aldıkları notlar, öğretim elemanınca akademik takvimde belirlenen süre içerisinde Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine girilerek öğrencilere duyurulur.

(2) Bir dersin sınavına o derse kayıtlı öğrenciler katılabilir. Sınav tutanağı, Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminde o derse kayıtlı öğrencilerin listesi üzerinden düzenlenir. Listede olmayan öğrenci sınava alınmaz. Öğrencinin, hak etmediği bir sınava girmesi durumunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal edilir ve geçersiz sayılır.

(3) Sınav evrakı (soru-cevap kâğıtları, cevap anahtarı, tutanaklar, not listesi/bildirim formu yazıcı dökümü ve benzeri), öğretim elemanınca en geç zorunlu dersler için ertesi eğitim-öğretim yılının başına kadar, seçimlik dersler için ise bir sonraki yarıyıl döneminin başına kadar Dekanlığa teslim edilir ve Dekanlığın uygun gördüğü arşivde iki yıl süre ile saklanır.

(4) Zorunlu dersler için her eğitim-öğretim yılında, seçimlik dersler için her yarıyılda bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri Dekanlıkça akademik takvime uygun olarak ilan edilir. Ara sınav tarihlerindeki değişiklikler Dekanlık onayı ile gerçekleşir. Ara sınav sonuçları, dönem sonu ve yılsonu (final) sınavlarından önce ilan edilir.

(5) Bir dersin dönem/yılsonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl veya eğitim-öğretim yılı sonunda akademik takvime uygun olarak yapılır. Dönem ve yıl sonu sınavları, Fakülte tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanda yapılır.

(6) Muafiyet sınavları, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen dersler için her eğitim öğretim yılı başında yapılır. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanır.

(7) İlgili eğitim-öğretim yılı ve yarıyıl döneminde kayıtlanmış olduğu dersten başarısız olan öğrenciler için akademik takvimde belirtilen tarihte bütünleme sınavı yapılır. Sınav programı Dekanlıkça hazırlanarak sınavlardan en az bir hafta önce ilan edilir. Bütünleme sınavı, yılsonu veya dönem sonu sınavı yerine geçer ve bu sınava giren öğrencinin yılsonu veya dönem başarı notu, dönem içi sınav sonuçları, varsa dönem içi diğer çalışmalar ve bütünleme sınavı sonucu dikkate alınarak hesaplanır. Dönemde, dersten devamsız (DZ/NA) olan öğrenci o dersin bütünleme sınavına giremez.

(8) Mezuniyet için devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları en fazla bir dersi kalan öğrenciler, tek ders sınavına girebilirler. Bu sınavdan yararlanmak isteyen öğrenciler, Fakülteye başvurarak bu haklarını kullanırlar. Tek ders sınavları akademik takvime uygun olarak Dekanlıkça belirlenen gün ve saatte Dekanlık tarafından görevlendirilen ders alanının yeterliğine sahip öğretim elemanı tarafından yapılır. Sınav sonuçları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(9) Bir dersin ara sınavına mazereti nedeniyle giremeyen öğrenci, mazeretinin bitiminden itibaren üç iş günü içerisinde başvurması ve Dekanlıkça uygun görülmesi halinde mazeret sınavına alınır. Yılsonu (final) ve yarıyıl/dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz. Mazeret sınavının yer ve zaman planlaması Dekanlıkça yapılır. Planlanan mazeret sınavına girmeyen öğrenci için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

(10) Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır. Öğrenciye sıhhi izinli (sağlık raporlu) olduğu süreler içerisinde katılamadığı ara sınavlarının ve diğer yarıyıl içi sınavlarının yerine geçmek üzere Dekanlıkça uygun bulunması halinde mazeret sınavı hakkı verilir. Bu haktan yararlanmak isteyen öğrencinin, sağlık raporunun asıl sureti ile birlikte Dekanlığa yazılı başvuruda bulunması gerekir. Öğrenci, sağlık raporunu aldığı gün ve saatten başlayarak raporunun bitimine kadar olan süreler içerisinde yarıyıl içi değerlendirmesine esas teşkil eden hiçbir sınava katılamaz. Raporlu olunan süreler içerisinde katıldığı yarıyıl içi sınav/sınavları var ise iptal edilir. Rapor alınan saatten önce varsa girilen sınav/sınavlar geçerli sayılır.

(11) (Değişik cümle:RG-17/9/2022-31956)(1) Azami süresi içerisinde mezun olamayan öğrenciler, başarısız oldukları derslerden (devamsızlıktan kalınanlar dahil) azami öğrenim süresini tamamladıkları dönemin sonunda açılan azami öğrenim sonu sınavlarına alınır. Bu sınavlar her yılsonu sonunda yapılır ve o eğitim-öğretim yılı itibarıyla azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler girebilir. Azami öğrenim süresini doldurduğu eğitim-öğretim yılı sonunda yapılan sınavlara girmeyen ya da giremeyen öğrenciler daha sonraki dönemlerde yapılan bu sınavlara giremez, girse bile işleme alınmaz.

Sınav sonuçlarının ilanı, itiraz ve notların kesinleşmesi

MADDE 24 – (1) Yılsonu ve dönem sonu notları akademik takvimde belirlenen sürede Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir. Yılsonu ve dönem sonu ders notu dersin öğretim elemanı tarafından Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine girildiği anda kesinleşir.

(2) Öğrenciler, sınav notlarına sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içerisinde maddi hata yönünden Dekanlığa dilekçe ile itirazda bulunabilir. Maddi hata yönünden yapılan itirazlar ilgili öğretim elemanı tarafından üç iş günü içerisinde değerlendirilir. Eğer sınav sonucunda değişme olursa bu sonuç, Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülür ve Fakülte Yönetim Kurulu bu kararı on beş gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.

(3) Açıklanan ders notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, not girişlerinin bitiş tarihinden itibaren on gün içerisinde ilgili öğretim elemanının başvurusu üzerine Dekanlıkça karara bağlanır.

Öğrencinin başarılı sayılması

MADDE 25 – (1) Öğrencilerin lisans öğrenimini başarılı bir şekilde bitirebilmeleri için aldıkları derslerden DD ve üstünde not almaları gerekir. Buna göre;

a) Genel ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 olan lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden en az normal ders yükü ile kayıtlı oldukları eğitim-öğretim yılı sonunda, o döneme ait not ortalaması 3.00 – 3.49 arasında olanlar dönem şeref öğrencisi, 3.50 – 4.00 arasında olanlar dönem yüksek şeref öğrencisi sayılır.

b) Genel ağırlıklı not ortalaması, 2.00’ın altında olan lisans öğrencileri başarısız sayılır.

Ders tekrarı

MADDE 26 – (1) Ders tekrarı iki şekilde yapılır. Bunlardan ilkinde başarısızlık nedeniyle başarısız olunan dersler tekrar alınır. İkincisinde ise öğrenci, bazı dersleri not yükseltmek için alır.

(2) Bir dersten FF, FD, E/I, BZ/U, DE/P veya DZ/NA notu alan veya dersi normal eğitim-öğretim yılında alamayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk eğitim-öğretim yılında almak zorundadırlar. Bu dersler sonradan müfredattan çıkarılan dersler olduğu taktirde, bunların yerine Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görülen dersleri alırlar.

(3) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli dersi, dersin açıldığı herhangi bir yarıyılda tekrar edebilir. Bu seçmeli dersi bir daha almak istemeyen öğrenci dersten vazgeçme hakkına sahiptir. Vazgeçilen bir seçmeli ders detaylı transkriptinde görünmeye devam eder.

(4) Öğrenciler geçer not aldıkları dersleri, dersin öğretim planında yer alması ve herhangi bir eğitim-öğretim yılında veya yarıyıl döneminde açılması şartıyla öğrenimleri süresince tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste önceki not dikkate alınmadan alınan son not geçerlidir.

İlişik kesme ve ayrılma

MADDE 27 – (1) Öğrencinin aşağıdaki durumlarda Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) 14 üncü maddede belirtilen süreler içinde başarısızlık.

b) Kaydını sildirmek istemesi.

c) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması.

ç) Ölüm.

d) Öğrenciliğe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması.

(2) Azami süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile ders kaydının yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile iki yıl üst üste katkı payı/öğrenim ücretinin ödenmemesi sebebi ile ders kaydının yenilenmemesi durumunda öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Mezuniyet

MADDE 28 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumunda kabul edilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur:

a) Kayıtlı olduğu zorunlu ve seçmeli dersler için ayrı ayrı öngörülen toplam kredi miktarlarını tamamlamak ve varsa diğer mezuniyet koşullarını bu Yönetmelik hükümlerine göre yerine getirmiş olmak.

b) En az 2,00 genel ağırlıklı not ortalamasını sağlamak.

(2) Mezuniyet için öngörülen koşulları tamamlayan öğrencilerin, bu koşulları tamamladıkları yarıyılın sonunda mezuniyet işlemleri yapılır ve bu öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. Mezuniyet için en az 240 AKTS’lik zorunlu ve seçmeli ders yükümlülüklerini başarı ile tamamladıkları halde fazladan alınan ve başarısız olunan seçmeli dersler öğrencinin mezuniyetine engel teşkil etmez. Bu dersler doğrudan değerlendirme dışı bırakılır ve genel not ortalaması hesabına dâhil edilmez.

(3) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerin, lisans programından kaydı silinerek ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

(4) Öğrenimini başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile diploma eki verilir. Diploma eki öğrencinin öğrenimi süresince almış olduğu bütün derslerin adları, AKTS kredileri ile standart diploma eki bilgilerini kapsar. Diploma eki, diploma yerine kullanılmaz.

(5) Genel ağırlıklı not ortalaması 3.00’dan 3.49’a kadar olan öğrenciler şeref, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek şeref listesine geçerek mezun olurlar. Şeref ve yüksek şeref listesine geçen öğrencilerin durumları diplomalarında belirtilir.

(6) Başka bir hukuk fakültesinden nakil yolu ile gelen öğrencilerin lisans diploması alabilmeleri için en az bir eğitim-öğretim yılını Fakültede okumuş olmaları şarttır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Değişim Programları ve Özel Öğrenciler

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları

MADDE 29 – (1) Üniversite ile yurt içinde ve yurt dışında bir yükseköğretim kurumu arasında yapılan anlaşma uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Erasmus+ ve Mevlana gibi değişim programına kabul edilen öğrencilerin değişim programı kapsamında devam edeceği ders ve benzeri faaliyetleri birim koordinatörü tarafından belirlenir. Derslere eşdeğerlik verilebilir veya yerine sayılabilir. Eşdeğer veya yerine sayılan ders yoksa, alınan ders Üniversite dışı seçmeli ders olarak transkriptine işlenir.

(3) Farabi programı çerçevesinde öğrenci değişimi ile yurt içindeki üniversitelere öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacağı dersler birim koordinatörü tarafından belirlenir. Diğer üniversitede alınan derslerin Üniversitedeki eşdeğerlikleri ve notları öğrencinin transkriptine işlenir.

(4) Bu değişim programlarındaki derslerin eşdeğerlikleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler

MADDE 30 – (1) Üniversitede kayıtlı öğrenci olmadığı halde, bazı derslere katılmak isteyenlerle ilgili işlemler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğine göre yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki tebligatlar, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır. Tebligatlar, öğrencilerin ilk kayıt esnasında bildirdikleri tebligat adreslerine ve ayrıca elektronik posta adreslerine yapılır. Tebligat adresi, elektronik posta adresi değişen öğrenci durumu gecikmeden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür. Aksi taktirde öğrencinin bilinen adresine yapılan tebligat geçerli sayılır.

(2) Sınav tarihi, sınav yeri ve sınav notları gibi duyurular Fakültenin duyuru tahtalarına asılmak suretiyle, Fakültenin resmi internet sitesinden ve Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden elektronik yolla ilan edilir.

(3) Öğrenciler tebligat adreslerini ve değişiklikleri idareye bildirmekle, Fakültenin resmi internet sitesinde, Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminde, duyuru tahtalarında ve elektronik posta adreslerine yapılan bildirimleri takip etmekle yükümlüdürler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 14/10/2019 tarihli ve 30918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür.

_______________________

(1) Bu değişiklik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/11/2021

31673

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

17/9/2022

31956

2.