SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma: Bilimsel bilgiyi geliştirmek ya da katkıda bulunmak için planlanarak deney hayvanları ve/veya deneysel organizma üzerinde yapılan bilimsel çalışmayı,

b) Araştırıcı: Bilimsel araştırma, kontrol, test ya da eğitim amacıyla deney hayvanları ve/veya deneysel organizma üzerinde her türlü işlem yapma yetkisine sahip sorumlu kişiyi,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Deney hayvanı: Normal fötal gelişimlerinden itibaren memeliler dâhil hayvanı,

d) Etik kurul: Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunu,

e) Merkez: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Müdür: Merkezin Müdürünü,

g) Proje: Tanımlanmış bilimsel bir amacı olan ve bir ya da daha fazla prosedürü kapsayan iş programını,

ğ) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

h) Sorumlu Veteriner Hekim: Tarım ve Orman Bakanlığının 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde tanımlanan veteriner hekimi,

ı) Uygulama: Deney hayvanları ve/veya deneysel organizma üzerinde yapılacak eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel girişimleri,

i) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,

j) Üretim: Merkezde kullanılacak deney hayvanı ve/veya deneysel organizma (fare, sıçan, kobay, tavşan gibi) üretimini,

k) Veteriner hekim: Merkezde görevli veteriner hekimi,

l) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Hayvan deneyleri etik kurulu denetiminden geçmiş çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesini sağlamak.

b) Deney hayvanlarının bilimsel yöntemlere uygun olarak yetiştirilmesi, üretilmesi ve deneylerde kullanılmasını sağlamak, yapılan işlemler sırasında hayvanların gereksiz acı ve ağrıya maruz bırakılmalarını önlemek.

c) Hayvanların yaşam koşullarının deneyin özüne zarar vermeyecek şekilde iyileştirilmesini ve hayvan deneylerinin sadece gerekli eğitimi almış araştırmacılar tarafından yapılmasını sağlamak ve kullanıcılara deney hayvanı sertifikasyon eğitimi sürecinde destek vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde yürütülecek araştırmalara gerekli desteği sağlayacak her türlü altyapıyı kurmak ve çalıştırmak.

b) Araştırmalarda kullanılacak deney hayvanları ve/veya deneysel organizmaların uluslararası standartlarda alınması, üretilmesi, yetiştirilmesi, bakımı ve beslenmesini sağlayacak alt yapıyı oluşturmak ve bunlarla ilgili uygulamaları gerçekleştirmek.

c) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili araştırma ve uygulamalar için yerli ve yabancı kuruluşlar ile bilimsel kapsamda iş birliği yapmak.

ç) Deney hayvanlarının kullanıldığı her türlü bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek, kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin yararlanmasını sağlamak, bu kişi ve kuruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda ilgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık hizmeti vermek.

d) Üniversitede bu alanda araştırma ve uygulama yapacak elemanların yetişmesini teşvik etmek, bu kişileri desteklemek ve bu alanda yapılacak araştırmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak.

e) Deneylerin tasarlanması, uygulanması ve sonlandırılması aşamalarının bir kısmını veya tamamını içerecek şekilde ve bu hizmetlerin karşılığı olan hizmet alım bedelleri ödenmek kaydıyla araştırmacılara destek olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Süresi biten Müdür ve müdür yardımcıları aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdür yardımcıları Müdürün vereceği işleri yürütür ve müdür yardımcılarından bir tanesi Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev süresini tamamlamadan görevinden ayrılması halinde veya Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamayacağı durumlarda yerine aynı usul ile yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

(4) Müdür, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin bilimsel ve idari işlerinin yürütülmesini sağlamak.

c) Araştırmacıların hizmetine sunulan Merkez olanaklarının, başvuru sırası dikkate alınarak, eşit şekilde kullanılabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.

ç) Merkezde yürütülen çalışmaların, kurumsal işleyiş kurallarına ve deney hayvanları üzerinde yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu denetlemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek.

d) Merkezin finansal bilgileri de dahil olmak üzere işleyişi, durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında Yönetim Kuruluna, Rektörlüğe ve ilgili mevzuat kapsamında istenildiği takdirde ilgili kamu kurumlarına bilgi vermek.

e) Yıllık bütçeyi hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Her takvim yılının bitimini takip eden ocak ayının ilk haftası içerisinde, o yıla ait eğitim ve araştırma faaliyetlerini ve finansal analizleri içeren raporu Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Yerel etik kurul ile eşgüdümü sağlamak.

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, özel ve kamu kuruluşları, vakıf ve derneklerle ilgili mevzuatı kapsamında iş birliği yapmak.

h) Deney hayvanlarının yetiştirilmesi, barınma ve beslenme koşullarının oluşturulması, ideal çalışma ortamının sağlanması ve Merkezin personel, araç gereç, deney hayvanı ve diğer gereksiniminin belirlenmesi ve bunların karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.

ı) İlgili mevzuat kapsamında Merkez bünyesinde yürütülecek olan kurs, seminer, kongre ve sempozyum gibi bilimsel toplantıları planlamak, düzenlemek, yürütmek; deney hayvanları ile ilgili kitap, broşür, dergi, makale ve benzeri bilimsel dokümanları hazırlatmak ve yayımlatmak.

i) Tesiste acil durum eylem planı hazırlamak ve personeli bu konuda eğitmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine aynı usullerle yeni üyeler görevlendirilir. Geçerli mazereti olmaksızın üç kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların üyelikleri son bulur.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üç ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdürün çağrısı üzerine her zaman olağanüstü olarak toplanabilir. Müdürün katılmadığı toplantıya belirlenen müdür yardımcısı başkanlık eder.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak; çalışma düzenini, Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek ve Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin etkin bir şekilde çalışması için düzenleyici işlemlere yönelik planlamaları hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

c) Merkezde üretilen deney hayvanları ve hayvan bakım ücretlerini değişen şartlara göre düzenlenmesi için ilgili birimlere öneride bulunmak.

ç) İlgili mevzuatı kapsamında deney hayvanları ile ilgili Merkez bünyesinde düzenlenecek kurs ve seminerler planlamak.

d) Her yıl sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörün onayına sunmak.

e) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek.

f) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Yönetim Kurulu üyeleri ile bu üyelerin önerdikleri kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen  Üniversiteden en az beş; kamu kurumları, özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden olmak üzere Üniversite dışından en az beş üye olmak üzere en fazla yirmi üyeden oluşur.

(2) Müdürün talebi üzerine yılda en az dört kez Müdürün başkanlığında, Müdür olmadığı durumlarda ise görevlendirilen müdür yardımcısı başkanlığında toplanır. Danışma Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Danışma Kurulu Başkanın kararı veya üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine, görüşlerine başvurmak amacıyla üye olmayan kişiler toplantıya çağrılabilir, görüşleri dinlenebilir. Ancak bu kişiler oylamaya katılamazlar. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu yönünde karar alınır.

(3) Danışma Kurulunun sekretaryası Müdürün görevlendirdiği kişi tarafından yürütülür.

(4) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Bu süre dolmadan herhangi bir sebeple ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Müdürün önerisi, Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile yeni üye belirlenir.

(5) Kurumları temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlardaki görevlerinin sona ermesi hâlinde kurul üyelikleri de sona erer.

(6) Üyelerin mazeret belirtmeksizin üst üste en az iki kez toplantıya gelmemesi hâlinde üyeliği düşer ve düşen üye yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak ilgili alandaki çalışmalar için destek koordinasyonu sağlamak.

b) Merkezin işleyişi ve faaliyet alanı ile ilgili konularda proje önerileri oluşturmak.

c) Merkezde yapılması planlanan ya da Merkezin katılımcı olarak bulunacağı bilimsel etkinliklerle ilgili olarak koordinasyonu sağlamak.

ç) Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda birimlerin ihtiyaç duyacağı konularda çeşitli tavsiye kararları almak.

d) Merkezde yürütülmekte olan bilimsel çalışmalarla ilgili Yönetim Kurulunun ve/veya Müdürün talep etmesi durumunda görüş bildirmek.

e) Danışma Kurulunun faaliyetlerini ve kararlarını her yıl rapor olarak Ekim ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumlu Veteriner Hekim

MADDE 14 – (1) Sorumlu Veteriner Hekimin görevleri şunlardır:

a) Deney hayvanlarının tesise kabulü, sağlık durumlarının takibi, hastalıklarının tanı ve tedavisini yapmak.

b) Laboratuvar hayvanlarının üretimi ve bakımını sağlamak.

c) Laboratuvar hayvanlarında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek.

ç) Araştırmalar sırasında danışman veteriner hekimlik görevini yapmak, araştırmacılar tarafından yapılacak analizler için gerektiği durumlarda hizmet alımı için Üniversite içi veya dışı yönlendirmede bulunmak.

d) Deney hayvanlarına cerrahi ve diğer girişimlerde araştırmacıya rehberlik yapmak ve fiili olarak yardımcı olmak.

e) Deney hayvanlarının bakım ve beslenme talimatlarını hazırlamak ve ilgili personele uygulatmak.

f) Merkez dahilinde kullanılan laboratuvar hayvanlarının (üretimdeki, bakımdaki, proje dahili ve harici, ölen veya uyutma uygulananlar gibi) kaydını tutmak.

g) Merkez dahilinde kullanılan ilaçları muhafaza altına almak ve kaydını tutmak.

ğ) Müdürün merkezle ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

Hayvan Refahı Birimi

MADDE 15 – (1) Hayvan Refahı Birimi; Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen biri Sorumlu Veteriner Hekim, biri hayvan deneyleri yerel etik kurul üyesi olmak üzere en fazla üç üyeden oluşur.

(2) Hayvan Refahı Biriminin görevleri şunlardır:

a) Hayvanların refah ve bakımından sorumlu olmak.

b) Merkezin izinli tüm faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görev yapmak.

c) İlgili mevzuata göre gerekli evrakları düzenlemek ve arşivlemek.

ç) Müdüre gerekli bilgi ve evrakları iletmek.

Çalışma birimleri

MADDE 16 – (1) Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile Merkezin faaliyet alanları konusunda Merkeze bağlı araştırma ve destek birimleri oluşturulabilir. Çalışma gruplarının üyeleri, üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.