İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesi ön lisans ve  lisans diploma programlarında yürütülen kayıt-kabul, eğitim-öğretim, başarının ölçülmesi, sınavlar, kayıt dondurma, ilişik kesme ve mezuniyette uyulacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Tıp Fakültesi hariç olmak üzere, İstanbul Arel Üniversitesi ön lisans ve lisans diploma programlarında yürütülen kayıt-kabul, eğitim-öğretim, başarının ölçülmesi, sınavlar, ilişik kesme, kayıt dondurma ve mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ARELİYES: İstanbul Arel Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,

c) Başkan: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

ç) Bölüm başkanı: İstanbul Arel Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm başkanını,

d) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere bölüm veya anabilim dalı başkanınca görevlendirilen öğretim elemanını,

e) Dekan: İstanbul Arel Üniversitesi fakülte dekanını,

f) Fakülte: İstanbul Arel Üniversitesine bağlı fakülteleri, 

g) IELTS: International English Language Testing System/ Sınavını,

ğ) İlgili yönetim kurulu: Fakülte yönetim kurulunu, yüksekokul yönetim kurulunu ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

h) Meslek yüksekokulu (MYO): İstanbul Arel Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulunu,

ı) Müdür: İstanbul Arel Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürünü,

i) Mütevelli Heyeti: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

j) ÖİDB: İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

k) ÖBS: İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemini,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

m) Program Başkanı: Meslek yüksekokulu program başkanını,

n) Rektör: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörünü,

o) Senato: İstanbul Arel Üniversitesi Senatosunu,

ö) TOEFL: Test of English as a Foreign Language/ Sınavını,

p) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesini,                             

r) Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK): İstanbul Arel Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ile İlgili Esaslar

 

Diploma programları kontenjanları ve öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu bünyesinde bulunan ön lisans ve lisans diploma programlarına alınacak öğrenci sayıları, Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra YÖK’ün kararıyla kesinleşir.

(2) Üniversite lisans ve önlisans diploma programlarına; ÖSYM tarafından yerleştirilenler, özel yetenek sınavı sonucuna göre başarılı olanlar, yurt dışı öğrenci kabul kriterlerine göre başvurusu kabul edilenler, yatay geçiş yapanlar, özel öğrenci ile değişim programları kapsamında başvurusu kabul edilenler kaydedilir. ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmeler dışındaki kabul ve kayıt ile ilgili işlemler Senato ve YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Üniversiteye kayıt yaptırma

MADDE 6 – (1)  İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteye kayıt hakkı kazananların kayıtları, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde,  ÖİDB tarafından yapılır.

(2) Üniversiteye kabul edilen adaylar, şahsen veya yasal temsilcileri ya da belirledikleri vekilleri aracılığıyla, akademik takvimde kayıtlar için ilan edilen tarihler arasında, istenen belgeleri tamamlayıp öğrenim ücretlerini ödeyerek Üniversiteye kayıt yaptırabilirler.

(3) Üniversiteye kayıtlarda, kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite ya da noter tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanarak işlem yapılır.

(4) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz. Süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlamayanlar Üniversiteye kayıt haklarını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin, daha önce yapılmış olan kayıtları iptal edilir.

(5) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kabul edildiği tespit edilen adayların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir. Bu kişiler, mezun da olsalar kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri ödenmez.

İngilizce yeterlik

MADDE 7 – (1) Öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce düzeylerinin yeterliği (ARELİYES) ile belirlenir.

(2)  ARELİYES sonucuna göre 100 üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olanlar ile YÖK ve Senato tarafından kabul edilen uluslararası sınavların birinden belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler ve başka bir üniversitenin hazırlık okulunu başarıyla tamamladığına dair belgesi olan öğrenciler İngilizce eğitim yapan diploma programlarında doğrudan öğrenimine başlar.

(3) Öğretim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerden ARELİYES’e katılmayan veya sınavda başarılı olamayan öğrenciler İngilizce hazırlık programına kaydedilir.

(4) Öğretim dili İngilizce olan ön lisans ve lisans programlarına/bölümlerine kayıtlı öğrencilerin, İngilizce hazırlık programında iki yarıyıl öğretim gördükten sonra başarısız olmaları durumunda, kendileri diledikleri takdirde bir kez daha iki yarıyıl tekrar edebilirler. Başarısız oldukları takdirde, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin hükümlerine göre öğrencinin tercih etmesi durumunda, ÖSYM tarafından eşdeğer Türkçe programa yerleştirilirler.

(5) Öğrenim dili Türkçe olan diploma programlarına kayıtlı olan öğrencilerden isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programında okuyup başarısız olanlar yerleştirildikleri bölüm/programın birinci yarıyılına başlatılır.

(6) İngilizce hazırlık programı öğretiminde, İstanbul Arel Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hükümleri uygulanır.

Yatay ve dikey geçiş yolu ile kabul

MADDE 8 – (1) Üniversite bölümlerine/programlarına, Üniversite içinden veya dışından yatay ve dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin esas ve usuller; 2547 sayılı Kanun, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Ders ekleme-bırakma

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, bu Yönetmelik hükümlerine göre kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler.

(2) Bir öğrenci yazıldığı bir dersi, akademik takvimde belirtilen tarihler içinde danışmanının gerekçeyi uygun bulması ve onayı ile bırakabilir ve bir başka derse yazılabilir. Alınan bu ders ikinci kez bırakılamaz.

(3) Ders ekleme-bırakma süresi sona erdikten sonra derslere kayıt yaptırılamaz ve derslerde değişiklik yapılamaz.

(4) Üniversiteye ek kontenjan veya dikey geçiş ve benzeri nedenlerle yeni kayıt olan öğrencilerin ilk dönemdeki ders kayıtları, Üniversiteye kayıt dönemini takip eden bir hafta içinde yapılmak şartıyla, ders ekleme-bırakma dönemi sonrasına bırakabilir.

Çift anadal ve yandal programları

MADDE 10 – (1) Çift anadal ve yandal programlarına ilişkin hususlar, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Değişim programları ve özel öğrenciler

MADDE 11 – (1) Değişim programlarına katılacak öğrenciler ile ilgili esas ve usuller; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

(2) Değişim programındaki öğrenciler, öğretim ücretini  Üniversiteye öder.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Özel öğrenciler, yurt içinde veya dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, Üniversitede bazı dersleri almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel öğrenciler, Üniversitesinin öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları, ilgili bölümün görüşü alınarak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

(3) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak kayıtlı oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları ve AKTS kredisini gösteren bir belge verilir.

(4) Yabancı dil bilgilerini geliştirmek üzere hazırlık okuluna alınan ve en az lise diplomasına sahip olan özel öğrenciler, eğitimleri sonunda ARELİYES eşdeğeri bir sınava tabi tutulur. Bu sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alan öğrenciler başarılı kabul edilir. Bu öğrenciler, Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri halinde hazırlık sınıfından muaf tutulurlar.

(5) Özel öğrenci olarak Üniversiteden ders alan öğrencilerden, Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen veya özel yetenek sınavıyla kayıt yaptırma hakkına sahip olanlar ve kesin kayıt yaptıranlar, özel öğrenci statüsünde aldıkları derslerden ve öğrenim gördükleri programda yer alan eşdeğer derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılabilirler.

(6) Özel öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğretim ücretini İstanbul Arel Üniversitesine öder.

Kayıt yenileme

MADDE 13 – (1) Öğrenciler ilgili akademik takvimde belirlenen tarih aralıklarında mali kayıtlarını yenilemek ve ders seçimlerini yapmak zorundadır. Mali kayıtlarını akademik takvimde tanımlanan sürelerde yenilemeyen öğrencilerin ders seçimleri iptal edilir ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Belirlenen tarihten sonra mali kaydını tamamlayarak ders seçimini tekrar yapmak isteyen öğrencilerde, akademik takvim dahilinde, ilgili akademik birimin yetkili kurul kararı aranır.

Danışman

MADDE 14 – (1) İlgili dekanlık/müdürlük veya bölüm/program başkanlığı tarafından, lisans ve önlisans diploma programlarında eğitim gören her öğrenci için tam zamanlı bir öğretim elemanı danışman olarak görevlendirilir.

(2) Danışman, öğrenciyi öğrenimi süresince izler, önlisans/lisans öğretimi, ilgili mevzuat ve akademik performansı hakkında bilgilendirir ve yönlendirir. Öğrencinin derslere kaydolma, ders ekleme, bırakma ve dersten çekilme  ve benzeri işlemleri danışman onayı ile yapılır.

(3) Öğrencinin akademik konulara ilişkin olarak ilgili bölüm başkanlığına yapacağı yazılı başvurusunda danışman görüşü istenir.

Öğrenim ücretleri

MADDE 15 – (1) Üniversitede öğrenim ücretlidir. Yıllık öğrenim ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından her yıl yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte duyurulur.

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim ücretini yıllık olarak ödemekle yükümlüdürler. Öğrenim ücretlerini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz, yenilenmez ve dondurulmaz. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Öğrenim ücreti,  Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetler ile yaz okulu ücretlerini kapsamaz. Yaz okulu ücretleri öğrenim ücretinden ayrı olarak belirlenir ve bir dersin kredisi başına yıllık eğitim-öğretim ücretinin % 2,5 değeri üzerinden hesaplanır.

(4) Yandal programları için öğrencilerden ayrı bir ücret alınmaz. Çift anadal programlarına kabul edilen öğrencilerin aldığı dersin kredi başına ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti, ilgili diploma programının yıllık eğitim-öğretim ücretinin 150’de biridir. Çift anadala başvuran öğrencilerden GNO’su 3,00 ve üzeri olanlardan çift anadal programları için ücret alınmaz.

(5) Normal öğrenim süresinde mezun olamayan öğrenciler ile özel öğrencilerin kayıt yaptırdıkları her ders için kredi başına ödemeleri gereken ücret, ilgili diploma programının yıllık eğitim-öğretim  ücretinin %2’si kadardır. 

Burslar

MADDE 16 – (1)  ÖSYM kılavuzunda yer alan burslu ve indirimli programlara yerleşen öğrencilerin bursları ve indirimleri başarı durumuna bakılmaksızın, zorunlu hazırlık sınıfı hariç, ön lisans programlarında 2+1 yıl, lisans bölümlerinde 4+1 yıl, Tıp Fakültesi için 6+1 yıl boyunca devam eder. Hazırlık sınıfı olan programlarda belirlenen sürelere 1 yıl eklenir. Kayıt yenilenmeyen ve ders kaydı yapılmayan süreler, bu süreye dâhildir. Yaz Okulu burs kapsamı dışındadır.

(2) Üniversiteye girişte veya eğitime devam ederken sağlanacak öğrenim ücreti muafiyet bursları ve ek bursların, kapsam, koşul ve sürelerine ilişkin esaslar, Yönerge ile belirlenir.

(3) Öğrencilere sağlanan burslar, disiplin cezası alınması durumunda ve kendilerine tanınan sürelerde öğrenimini tamamlayamadıkları durumda kesilir. Bu durumda olan öğrenciler diledikleri takdirde öğretim ücretini yatırmak koşulu ile öğrenimlerine devam edebilirler.

Kimlik kartı

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrencilere ÖİDB tarafından geçerlilik süresi bir yıl olan öğrenci kimlik kartı verilir.

(2) Azami öğrenim sürelerini doldurarak öğrencilik haklarından yararlanma hakkı olmayan öğrencilere sadece Üniversite içinde geçerli olacak ayrı bir kimlik kartı verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 18 – (1) Üniversitenin öğretim dili, diploma programı türüne bağlı olarak Türkçe veya İngilizcedir.

(2) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, YÖK’ün onayı ile öğrenim dili kısmen İngilizce olan bölüm ve programlar açılabilir.

Eğitim öğretim yılı ve azami öğrenim süresi

MADDE 19 – (1) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yarıyıl 70 iş günü olup, resmî tatiller süreye dahil edilmez. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir.

(2)  Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

(3) Hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilere verilecek ilave süre ile Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı geçirdikleri süre azami öğrenim süresinden sayılır. Ancak kayıt dondurma süresi azami öğrenim süresinden sayılmaz.

 

Akademik takvim

MADDE 20 – (1) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav gibi faaliyetlerin süre ve tarihlerine ilişkin hususlar, akademik takvim ile düzenlenir.

(2) Akademik takvim, her akademik yılın başlamasından önce Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir. Senato gerektiğinde akademik takvimde değişiklik yapabilir.

Öğrenim programları

MADDE 21 – (1) Bölüm ve programlara ait öğrenim programı, ilgili fakülte/yüksekokul/MYO  kurulunun kararı üzerine Senato onayıyla kesinleşir. Öğrenim programlarında, mezuniyet için tamamlanması öngörülen ders, laboratuvar, uygulama, staj/işletmede mesleki eğitim ve benzeri çalışmalar, haftalık saat ve kredileri, varsa ön koşullar, dönem başına toplam 30 AKTS kredilik derslerin öğrenim süresine dağılımı belirtilir. Öğrenim programlarında öngörülen değişiklikler yine aynı usulle belirlenir. Kararlarda, değişikliklerden etkilenecek öğrenciler için geçerli olacak uygulamalara da yer verilir. Değişiklikler en erken, izleyen dönemin başından itibaren uygulamaya konulur.

(2) Ders programları içerisinde yer alan tüm derslerin ve diğer öğrenme faaliyetlerinin tanımları, ÖBS’de belirtilmiş olan formata uygun olarak yapılır.

(3) Ders programlarında yer alan ve Senato tarafından uygun görülen bazı dersler, ilgili mevzuat hükümleri esasına göre uzaktan eğitim yoluyla verilebilir.

(4)Yaz öğretimi, 3/11/2017 tarihli ve 30229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Arel Üniversitesi  Yaz Okulu Yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Zorunlu ve seçmeli dersler, ön koşul dersleri

MADDE 22 – (1)Ön lisans ve lisans diploma programlarında yer alan dersler, zorunlu ve seçmeli olarak iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler öğrencinin almakla yükümlü olduğu, seçmeli dersler ise belirlenen koşullar çerçevesinde öğrencinin ilgi alanları doğrultusunda danışman onayı ile alabileceği derslerdir.

(2) Ön koşul dersi, bir dersin alınabilmesi için başarılmış olması gereken derstir. Bu dersler, ilgili kurullar tarafından belirlenerek ilgili bölüm/programın müfredatında belirtilir. Muaf olunan bir ders başka bir dersin ön koşulunu sağlamak için kullanılabilir.

(3) Öğrenciler, önkoşulunu sağlamadıkları ön koşullu derse kayıt olamazlar.

Ders yükü

MADDE 23 – (1) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir dönemde aldığı derslerin toplam AKTS kredisidir.

(2) Bir öğrencinin yarıyıl başına normal ders yükü 30 AKTS kredisidir. Öğrencilerin akademik başarı durumlarına göre alabilecekleri en fazla ders yükleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Lisans ve önlisans diploma programlarının birinci sınıfına kaydolan öğrencilerin birinci yıldaki ders yükü yarıyıl başına 30 AKTS olup öğrenciler bunun üzerinde ders alamazlar.

b) Üçüncü yarıyılından itibaren danışmanın uygun bulması ve devam zorunluluğu olan derslerin çakışmaması halinde; GNO’su en az 1,85’den az olan öğrenciler bir önceki yılın aynı döneminde FF, FD, NA, I, U alarak başarısız oldukları dersleri ve DC ve DD notu aldığı dersleri öncelikle tekrar almak kaydı ile yarıyıl başına en fazla 36 AKTS’ye kadar ders alabilir.

c) Bulunduğu dönemin dışındaki yarıyıllardan ders almak zorunda olan öğrenciler derslerin açılmış olması kaydıyla normal iş yükünden fazla olarak AKTS’sine bakılmaksızın bir ders ya da ders adedine bakılmaksızın 6 AKTS’lik daha ders alabilirler.

ç) Dikey, yatay geçiş ve benzeri nedenlerle muafiyet ve intibak işlemleri yapılmış olan ön lisans ve lisans öğrencileri öncelikli olarak önceki yarıyıllardan olmak kaydı ile ilgili yarıyılda açılmış olan derslerden yarıyıl başına en fazla 36 AKTS ders alabilir.

d) Dört yarıyıllık önlisans veya sekiz yarıyıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlayan ve GNO’su 2.00 ve üzeri olan öğrenciler istedikleri takdirde, not ortalamasını yükseltmek amacıyla danışmanın onayı ile DC ve DD notu aldıkları dersleri azami iş yükünü 36 AKTS aşmamak koşulu ile tekrar alabilirler.  Bu öğrencilerin En son aldığı not geçerlidir.

e) Üniversite veya başka bir yükseköğretim kurumu yaz okulundan 18 AKTS’yi aşmamak üzere en çok üç ders alınabilir.

 

Üst yarıyıldan/yıldan ders alma

MADDE 24 – (1) Başvuru dönemine kadar almak zorunda olduğu kredili derslerin tümünü alarak başarmış ve başvuru tarihinde GNO’su en az 3,50 olan öğrenciler, en erken üçüncü yarıyıldan itibaren en fazla 6 AKTS’ye kadar ders alabilirler.

 

Devam ve devamsızlık

MADDE 25 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren teorik derslere en az %70, uygulama ve laboratuvarlara en az %80 oranında devam etmek zorundadır. Devam oranı bu değerlerin altına düştüğünde, öğrenci devamsız olduğu için bu dersin yarıyıl sonu sınavlarına giremez ve NA notu ile başarısız sayılır.

(2) Dersin öğretim elemanı, öğrencilerin devam durumlarını izler ve ilgili derse devam durumunu ÖBS’ye işler.

(3) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi ulusal/uluslararası düzeyde temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

(4)  Öğrencinin derslere devamını zorlaştıracak sağlık sorunlarını sağlık kurumu raporu ile belgelendirmesi koşulu ile sağlık raporunda belirtilen tarihler içinde derslere devam zorunluluğu aranmaz.

Ders muafiyeti, önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması

MADDE 26 – (1) Ders muafiyeti, önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak işlemleri  ilgili yönerge hükümlerine göre yürütülür.

Zorunlu ders tekrarı

MADDE 27 – (1) Öğrenciler, yarıyıl başında bir önceki akademik yılın aynı yarıyıl sonu sınavlarında FF, FD, NA, I, W, U alarak başarısız oldukları dersleri öncelikle almak zorundadır. GNO su 1,85’in altında olan öğrenciler ikinci öncelikle bir önceki dönemde DC ve DD notları aldıkları dersleri tekrar almak zorundadır.

(2) Öğrenciler, yarıyıl başında bir önceki akademik yılın aynı yarıyılın derslerinden herhangi bir nedenle almadığı dersleri varsa azami iş yükünü 36 AKTS’yi aşmamak kaydı ile üçüncü öncelikli bu dersleri almak zorundadır.

(3) Öğrencinin alttan aldığı derslerde daha önce devamsızlıktan kalmadıysa devam zorunluluğu yoktur. Ancak, bu durumdaki öğrenciler, yıl içi ölçme değerlendirme etkinliklerine katılmak, dersin uygulama, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalarına devam etmek zorundadır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

Başarı notu

MADDE 28 – (1) Başarı notunun hesaplanması ilişkin düzenlemeler ve tanımlamalar  Yönerge ile belirlenir.

(2) Ders başarı notları, aşağıda gösterilen harfler ve bunlara karşılık gelen 0.00 ile 4.00 arasında verilen katsayılar ile belirlenir.

 

Not Aralığı

Harf Notu

Katsayı

Açıklaması

90-100

AA

4,00

Üstün Başarılı

85-89

BA

3,50

Çok İyi

80-84

BB

3,00

İyi

75-79

CB

2,50

Orta

70-74

CC

2,00

Yeterli

60-69

DC

1,50

Koşullu Başarılı

50-59

DD

1,00

40-49

FD

0,50

Başarısız, tekrarı gerekir

30-39

FF

0,00

Başarısız, tekrarı gerekir

-

Na

-

Devamsız başarısız, tekrarı gerekir

-

I

-

Eksik notu

 

 

W

 

Çekilmiş

 

-

S

-

Başarılı not

 

-

U

-

Başarısız not

 

 

(3) Genel not ortalamasını etkilemeyen ancak mezuniyet için zorunlu olan ve/veya tamamlanması öngörülen kredisiz çalışmalar için S notu kullanılır. Bu durum mezuniyete yönelik kredi kazancına sayılmaz.

(4) Bunlara ek olarak Öğrencilerin dersler ve sınavlarla ilgili durumları ise aşağıdaki işaretlerle izlenir:

a) NA (Devamsız): Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. “NA” notu ortalama hesaplarında not ortalamasına dahil edilen dersler için “FF”, not ortalamasına dahil edilmeyen dersler için “U” notu gibi işlem görür.

b) I (Eksik notu): Eksik, öğretim elemanı eksiği tamamlaması için süre tanır: Final sınavı, ödev, proje gibi dersin gereklerini, zorunlu nedenlerle zamanında yerine getirmeyen öğrencilere verilir. Söz konusu eksik bir sonraki dönemin ilk haftası sonuna kadar tamamlanmaz ise I notu otomatik olarak FF notuna dönüşür.

c) S (Başarılı notu): Kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

ç) U (Başarısız notu): Tez çalışmasında başarısız olan öğrencilere verilir. Ayrıca, dönem projesi gibi kredisiz olarak alınan dersler, alan, klinik ve laboratuvar çalışmaları ile seminerler için başarısız olma durumunda kullanılır. U notu genel not ortalamasına katılmaz.

d) W (Çekilmiş): Normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin dönem başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanın önerisi ve dersi veren öğretim elemanının izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Öğrenciler tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce W not aldığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez. Bir öğrenci çekildiği dersi açıldığı ilk dönemde almak zorundadır. Üniversitede öğrenim gören değişim programı öğrencilerinin dersten çekilme işlemi Uluslararası Ofis önerisi ve öğretim elemanının izni ile yapılabilir.

 Sınavlar

MADDE 29 –  (1) Sınavlar esas itibarıyla yarıyıl içinde yapılan ara sınavlar ile yarıyıl sonunda yapılan final sınavlarından ibarettir.

(2) Ara sınavlara katılamayan öğrenciler için ayrıca mazeret, final sınavına katılamayan öğrenciler için ise bütünleme sınavı yapılır.

 

Ara sınavlar ve mazeret sınavı

MADDE 30 –(1) Ara sınav, öğrencinin bir dersteki başarısını değerlendirmek üzere yarıyıl içinde yapılan ölçme uygulamalarıdır.

(2) Mazeret sınavı, ara sınava katılamayan ve dekanlık/müdürlük makamına sunduğu mazeret dilekçesi bölüm/program kurulu kararı ile kabul gören öğrenciler için yapılan ölçme uygulamalarıdır.

(3) Ölçme uygulamalarının yöntemi, sayısı, ham başarı puanına katkısı ve yarıyıl sonu sınavına katılmanın gerekli şartı, dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında belirlenir ve ÖBS üzerinden ilan edilir.

Yarıyıl sonu sınavları

MADDE 31 – (1) Yarıyıl sonu sınavları, bahar ve güz dönemlerinin sonunda yapılan final (bitirme) sınavı ile bütünleme sınavlarıdır.

(2) Final sınavı, öğrencinin bir dersteki başarısını değerlendirmek üzere yarıyıl sonunda yapılan ölçme uygulamasıdır.

(3) Bütünleme sınavı, bir dersin final sınavına katılma hakkı elde ederek sınava katılan veya katılamayan her öğrenci için yinelenen ölçme uygulamasıdır.

(4) Ölçme uygulamalarının yöntemi ve ham başarı puanına katkısı dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında belirlenir ve ÖBS üzerinden ilan edilir.

(5) Ham başarı puanlarının belirlenmesi ilgili yönergeye göre yapılır.

(6) Bütünleme sınavı için mazeret kabul edilmez.

(7) Yarıyıl sonu sınavlarına ilişkin tarihler akademik takvimde tanımlanır.

(8) Proje, laboratuvar ve benzeri dersler için ilgili akademik birimin, gerekli olmadığına ilişkin yetkili kurul kararına istinaden yarıyıl sonu sınavları yapılmayabilir.

Mezuniyet not yükseltme sınavı

MADDE 32 –  (1) Normal eğitim-öğretim süresi içinde almak zorunda olduğu bütün dersleri almış ve başarılı olmuş, genel not ortalaması 2,00’ın altında olan ön lisans ve lisans öğrencilerine istedikleri DC ve DD notu aldığı iki ders için not yükseltme sınav hakkı verilir.  

(2) Mezuniyet not yükseltme sınavlarında aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

 a)  Öğrencilerin, not yükseltme sınav hakkı için sınavına gireceği dersi belirtir bir dilekçe ile ÖİDB’ye başvurması gerekir.

b) Mezuniyet not yükseltme sınavlarında başarısız olan öğrenciler bir sonraki akademik yılda açılan istediği DC ve DD notlu derslere kayıt yaptırarak mezuniyet için GNO’sunu yükseltebilirler.

c) Not yükseltme sınavında alınan not,  dersin nihai notu olarak not çizelgesine işlenir.

(3)Azami öğretim süreleri sonunda, kayıtlı olduğu öğretim programından mezun olabilmek için ders yükümlülüklerini devam koşulunu yerine getirerek tamamlamış, ancak başarısız derslerden dolayı mezun olamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası esas alınarak  Üniversite tarafından belirlenen usul ve esaslar uygulanır.

Tek ders sınavı

MADDE 33 – (1) Normal eğitim-öğretim süresi içinde almış olduğu tüm derslerden başarılı olmuş ancak bir dersten FF notu olan öğrencilere, tek ders sınav hakkı verilir.

(2) Tek ders sınav hakkı, her yarıyıl sonu sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde, ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

(3) Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmesi için sınavına gireceği dersi belirtir bir dilekçe ile ÖİDB’ye başvurarak, tek ders sınav hakkını kullanmak istediğini bildirmesi gerekir.

(4) Öğrencinin, tek ders sınavından başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 50 puan alması gerekir. Tek ders sınavından başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları bu ders için dilekçe ile başvurarak, her yarıyıl sınav döneminde tek ders sınav hakkını kullanabilir.

Muafiyet sınavı

MADDE 34 – (1) İngilizce I-II, Bilgi Teknolojileri ve Kullanımı gibi üniversite yetkinlik geliştirme dersleri için her akademik yılı başında muafiyet sınavları yapılır.

(2) Muafiyet sınavlarının düzenlenmesi ve duyurulması, ilgili birimlerce yapılır ve sınav sonuçları ÖİDB’ye gönderilerek alınan başarı sonuçları öğrencinin transkriptine işlenir.

Sınavlarla ilgili uygulama esasları

MADDE 35 – (1)  Sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarının gösterilmesi zorunludur. Sınavlarda kopya çeken, kopya girişiminde bulunan veya kopyaya yardım eden öğrenciler o sınavdan sıfır almış sayılır ve bunlar hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Her bir ölçme ve değerlendirme yönteminin başarı notuna etki oranı, öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(3) Ara sınavların ve varsa laboratuvar ve benzeri derse bağlı çalışmaların, ödev, devam ve kısa süreli sınavların ortalamasının başarı notuna katkısı %30-%70, yarıyıl sonu sınavının etkisi ise %70-%30 aralığındadır. İlgili öğretim elemanı, kendi dersi ile ilgili etki oranlarını ÖBS’den ilan eder.

(4) Sınav kâğıtları ve bunlara ilişkin kayıtlar, evrakın teslim tarihinden itibaren beş yıl süreyle ilgili fakülte dekanlığında/yüksekokul/MYO müdürlüğünde saklanır, beşinci yılın sonunda imha edilir.

(5) Uzaktan eğitimle verilen derslerin başarı notlarının hesaplanmasında YÖK tarafından uzaktan öğretime ilişkin belirlenen usul ve esaslara göre değerlendirme yapılır.

Sınav notlarına itiraz

MADDE 36 – (1) Öğrenciler, ilan edilen sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç üç iş günü içinde kayıtlı oldukları fakülte dekanlığına/yüksekokul/MYO müdürlüğüne bir dilekçe vererek sınav kâğıdının tekrar incelenmesini isteyebilirler.

(2) Sınav kâğıdı itiraz üzerine, dersin öğretim elemanı tarafından, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul/MYO müdürlüğüne bildirilir.

(3) İlgili fakülte dekanı/yüksekokul/MYO müdürü, gerek gördüğü takdirde, sınav kâğıdının incelenmesi için biri dersin öğretim elemanı olmak üzere ilgili alandan iki öğretim elemanından oluşan üç kişilik bir komisyon kurabilir. Bu durumda, komisyon, incelemesini itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde sonuçlandırır.

(4) Sınav sonucunun değişikliği, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun kararıyla işleme alınır.

Başarı notunun duyurulması

MADDE 37 – (1) Öğretim elemanı yarıyıl sonu sınav notlarını akademik takvimde belirtilen tarihlerde ÖBS’ye girer ve kesin kayıt yapılmasının ardından notlar öğrencinin ÖBS hesabında görülür.

Not ortalamaları

MADDE 38 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, yarıyıl (dönem) sonu not ortalaması (YNO), yılsonu not ortalaması (YSNO) ve genel not ortalaması (GNO) değerleri ile izlenir. Not ortalamaları aşağıdaki esaslara göre hesaplanır:

a) YNO: Bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerin AKTS kredileri ile o derslerden aldığı harf notlarının katsayılarının çarpımından elde edilen sayıların toplamının o dönem alınan AKTS kredi değerinin toplamına bölünmesi ile elde edilen ve virgülden sonra iki basamak olarak gösterilen sayıdır.

b) YSNO: Bir öğrencinin bir yılda aldığı derslerin AKTS kredileri ile o derslerden aldığı harf notlarının katsayılarının çarpımından elde edilen sayıların toplamının o yıl alınan AKTS değerinin toplamına bölünmesi ile elde edilen ve virgülden sonra iki basamak olarak gösterilen sayıdır.

c) GNO: Bir öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölüm veya programlarda geçerli olan derslerin tümünden aldığı AKTS kredileri ile o derslerden aldığı harf notlarının katsayılarının çarpımından elde edilen sayıların toplamının, AKTS kredi değerinin toplamına bölünmesi ile elde edilen ve virgülden sonra iki basamak olarak gösterilen sayıdır. Genel not ortalamasının hesaplanmasında tüm harf notları, tekrar edilen dersler için en son alınan harf notu esas alınır.

 

Harf ve AKTS notu

MADDE 39 – (1) Öğrencilerin aldığı derslere ilişkin ham başarı puanlarının harf ve AKTS notuna dönüşümüne ilişkin usul ve esaslar Üniversite tarafından çıkarılan yönerge ile belirlenir.

Erasmus öğrencileri not dönüşümü

MADDE 40 – (1) Değişim programı kapsamında giden öğrenciler döndükten sonra aldıkları ders/dersler öğrenim gördüğü kurumun gönderdiği not dönüşüm çizelgesi dikkate alınarak ilgili döneme transfer edilir. AKTS harf notlarının önlisans/lisans programlarındaki harf notu Karşılıkları aşağıdaki göstetilmiştir.

 

AKTS Notları

İstanbul Arel Üniversitesinde Karşılık Gelen Notlar

A

AA

B

BA

C

CB

D

DC

E

DD

FX

FD

F

FF

 

(2) Üniversitenin harf notlarının AKTS not dönüşüm tablosu aşağıdaki gibidir.

 

İstanbul Arel Üniversitesi Harf Notu

AKTS Notu

AA

A

BA

B

BB

CB

C

CC

DC

D

DD

E

FD

FX

FF

F

 

(3) Değişik not sistemlerinin AKTS not sistemine dönüşüm tablosu Senato tarafından belirlenir.

 

Onur ve yüksek onur öğrencisi

MADDE 41 – (1) En az normal iş yükü 30 AKTS almış olan öğrencilerden, bir akademik yılsonunda GNO’su 3,50-4,00 arasında olan ve NA, FF notu olmayan ve disiplin cezası almayan öğrenciler yüksek onur öğrencisi, bir akademik yılsonunda GNO’su 3,00-3,49 arasında olan, NA, FF notu olmayan ve disiplin cezası almayan öğrenciler onur öğrencisi sayılırlar ve bunlara onur veya yüksek onur belgesi verilir.

 (2) GNO’su 3,00-3,49 olan ve disiplin cezası almayan öğrenciler onur, 3,50 ve daha yüksek olanlar ve disiplin cezası almayan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu durum diplomalarında belirtilir ve diploma ekine işlenir.

(3) Bütünleme, not yükseltme veya tek ders sınavına giren öğrencilere birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

 

Fakülte/yüksekokul/MYO bölüm ve program birinciliği

MADDE 42 – (1) Girdiği bitirme (final) sınavı sonuçlarına göre mezun durumundaki öğrencilerden bir bölümde/programda GNO’su en yüksek olan öğrenci, bölüm/program birincisi olarak; fakülte/yüksekokul/MYO öğrencileri arasında GNO’su en yüksek olan öğrenci de fakülte/yüksekokul/MYO birincisi olarak ödüllendirilir.

(2) Öğrenimleri sırasında disiplin cezası alan, normal öğrenim süresini aşan ve bütünleme sınavı sonucuyla ve yaz okulu sınavlarıyla mezun olan öğrenciler, birincilik değerlendirmesine alınmazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dondurma, Kayıt Silme, İlişik Kesme, Ayrılma ve Mezuniyet ve Diplomalar

Kayıt dondurma

MADDE 43 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, askerlik, doğal afetler gibi eğitimine devamını imkânsız kılan gerekçelerle veya eğitimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj ve araştırma imkânlarının doğması, uluslararası anlaşmalardan doğan eğitim olanaklarının sağlanması durumunda kayıt dondurma talebinde bulunabilirler.

(2) Önlisans programlarında en az bir yarıyıl, en çok iki yarıyıl, lisans programlarında ise bir kerede iki yarıyılı geçmemek üzere en çok dört yarıyıl kayıt dondurulabilir.

(3) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, yarıyıl başında ders kayıt süresi bitmeden, gerekçeli bir dilekçe ve gerekçelerini destekleyen belgeler ile kayıtlı oldukları fakülte dekanlığı/ yüksekokul/MYO müdürlüğüne başvururlar. Başvurular ilgili fakülte/yüksekokul/MYO yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

(4) Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin kayıt dondurma işleminin tamamlanabilmesi için kayıt dondurduğu yıla ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin ödenmesi zorunludur. Ödenen bu ücret, bir sonraki eğitim öğretim yılı ücretinden düşülür.

(5) Derslerin başlamasını izleyen beşinci haftanın son iş gününden sonra kayıt dondurma başvurusu yapan ve başvurusu ilgili kurullarca kabul edilen öğrenciler ilgili yarıyıla ait öğrenim ücretinin tamamını öderler. Güz/bahar yarıyılına ait ödenmiş olan ücret, kaydını yenilediği eğitim öğretim yılı ücretinden düşülür. Kayıt dondurma işlemi tamamlanan öğrencilerin ilgili dönemde almış oldukları derslerin kayıtları silinir.

(6) Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönemdeki ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremezler.

(7) Kayıt dondurmada geçen süreler, azami öğrenim süresine dâhil değildir.

(8) Öğrenciler, kayıt dondurma süresinin bitiminde dönem kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam ederler. Bir dönemden fazla süreyle kayıt dondurmuş öğrencilerden; ilk dönem sonunda Üniversiteye dönmek isteyen öğrencilerin ders kayıtları başlamadan önce, yazılı olarak ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne/MYO müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir.

Kayıt silme ve ilişik kesme

MADDE 44 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,

b) Açık öğretim programları hariç, aynı öğretim düzeyinde bir başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olduğunun belirlenmesi,

c) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının ve kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması veya yalan beyanla kayıt yaptırması nedeniyle kayıt işleminin iptal edilmesi.

(2) Kendi isteği ile kaydının silinmesini isteyen öğrenci, dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurur. İlgili dekanlık/müdürlük, mali yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla öğrencinin ilişik kesme talebini onaylar. Bu onay üzerine ilişik kesme belgesi ÖİDB tarafından verilir.

(3) İlişiği kesilen öğrenci, ilişik kestiği yarıyılın ücretini öder. Yıllık ödeme yapılmışsa bir sonraki yarıyıla ait ücret iade edilir.

(4) Kaydı silinen öğrenciye, durumunu gösteren bir belge ve lise diplomasının aslı verilir. Diplomanın tasdikli örneği ile kayıtta alınan diğer belgeler öğrenci dosyasında saklanır.

(5) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, geçiş yaptığı kurumun/birimin yazısı ve ilişik kesme işleminin tamamlanması üzerine dizi pusulası ile birlikte yatay geçiş yaptığı yükseköğretim kurumuna gönderilir. Belgelerin birer kopyası öğrencinin dosyasında saklanır.

Bitirme projesi ve staj/iş yeri uygulaması

MADDE 45 – (1) Ön lisans ve lisans diploma programının özelliğine göre öğrencilere verilen bitirme/mezuniyet projesi, bir öğretim elemanının danışmanlığında yapılır. Bitirme projesi danışmanlıklarının öğretim elemanlarına dağılımı, ilgili bölüm/program başkanlığı tarafından düzenlenir.

(2) Bitirme projesinin alınması, yürütülmesi, teslim edilmesi, ölçülüp değerlendirilmesine ilişkin esaslar ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Senato onayı ile uygulanır.

(3) Staj/işyeri uygulaması etkinliğinin yer aldığı bölüm ve programlarda bu eğitim faaliyetine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Mezuniyet, diploma ve diploma eki

MADDE 46 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile bitirerek ön lisansta 120 AKTS, lisansta 240 AKTS’yi tamamlayan, GNO’su en az 2,00 olan, varsa staj, İşletmede Mesleki Eğitim, bitirme projesi gibi yükümlülüklerini yerine getiren ve mezuniyetlerine ilgili yönetim kurullarınca karar verilen öğrencilere,  ilgili yönerge hükümlerine uygun olarak hazırlanan diploması ve diploması ile birlikte İngilizce yazılmış bir diploma eki verilir.

(2) Kayıtlı olduğu lisans programını tamamlayamayan, ancak dördüncü yarıyıl sonuna kadar ders programında bulunan tüm dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre tamamlayan ve GNO’su en az 2,00 olan öğrenciye istemesi durumunda önlisans diploması verilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 47 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği ya da daha sonra öğrencilik işlemlerinde beyan ettiği posta adresine taahhütlü olarak, öğrencinin Üniversite tarafından verilen e-posta adresine gönderilerek veya ilgili fakülte dekanlığında/yüksekokul müdürlüğünde/MYO müdürlüğünde ilan edilmek ya da ÖBS üzerinden duyurulmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Öğrencinin eksik adres vermesi veya adres bilgilerini güncellememesi nedeniyle ulaşamayan tebligatlar tebliğ edilmiş sayılır.

Engelli öğrenciler

MADDE 48 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu engelli öğrencilerin; eğitim-öğretim, sınavlar ve Üniversite içindeki ulaşımı konusunda imkânları sağlar ve gerekli önlemleri alır.

Disiplin

MADDE 49 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. Disiplin cezası nedeniyle Üniversiteden uzaklaştırılan öğrenciler, bu süre içinde öğrenim ücretini ödemekle yükümlü olup bu süreye ait ödenen ücretler iade edilmez.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 51 – (1) 17/10/2018 tarihli ve 30568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Arel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.